Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

PRACOVIŠTĚ
Vydáno dne 31. 01. 2012 (47353 přečtení)

Obsahuje charakteristiky pracovišť AV ČR, univerzit a vysokých škol, přímo řízených institucí a soukromých výzkumně zaměřených pracovišť.

Výzkumnou činnost v oblasti nanovědy a nanotechnologií provádí v různém rozsahu a s různou kapacitou řada pracovišť akademické sféry (ústavy AV ČR a pracoviště vysokých škol) a soukromého sektoru.

1. AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

Akademie věd České republiky byla zřízena zákonem č. 283/1992 Sb. jako český nástupce dřívější Československé akademie věd. Je soustavou 53 veřejných výzkumných institucí a 3 servisních pracovišť, včetně Kanceláře AV ČR. Pracuje zde téměř 7 tisíc zaměstnanců, z nichž více než polovina jsou badatelé s vysokoškolským vzděláním.
Hlavním posláním Akademie věd a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. Tento výzkum - ať již svou povahou vysoce specializovaný nebo interdisciplinární - usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti a domácí kultury. Pracoviště Akademie věd se podílejí na vzdělávání, a to především výchovou mladých badatelů při uskutečňování doktorských studijních programů, ale i pedagogickou aktivitou svých pracovníků na vysokých školách. Akademie též rozvíjí spolupráci s aplikovaným výzkumem a průmyslem. Řada společných mezinárodních projektů i výměny pracovníků se zahraničními partnerskými institucemi upevňují zapojení české vědy do mezinárodního kontextu.
Provedený průzkum ukázal, že výzkumem nanotechnologií se s různou intenzitou v současné době zabývá 25 ústavů a Technologické centrum AV ČR.

Biofyzikální ústav AV ČR
Fyzikální ústav AV ČR
Fyziologický ústav AV ČR
Mikrobiologický ústav AV ČR
Ústav analytické chemie AV ČR
Biotechnologický ústav AV ČR
Technologické centrum AV ČR
Ústav anorganické chemie AV ČR
Ústav experimentální botaniky AV ČR
Ústav experimentální medicíny AV ČR
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR
Ústav fyziky materiálů AV ČR
Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Ústav chemických procesů AV ČR
Ústav jaderné fyziky AV ČR
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Ústav molekulární genetiky AV ČR
Ústav přístrojové techniky AV ČR
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR
Biologické centrum AV ČR
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
Ústav termomechaniky AV ČR
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR


2. UNIVERZITY

Univerzita Karlova v Praze
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1, IČO 00216208
www.cuni.cz

Univerzita Karlova založená v roce 1348 patří mezi nejstarší světové univerzity a dnes je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice uznávanou v kontextu evropském i světovém. Její vědecký a pedagogický výkon i unikátní historická tradice z ní činí významnou kulturní instituci.

Univerzita má v současnosti 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes sedm tisíc zaměstnanců, z toho čtyři tisíce akademických a vědeckých pracovníků.
Na UK studuje přes 42 400 studentů (což je zhruba jedna pětina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 270 akreditovaných studijních programech s takřka 600 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje 7 200 studentů, v magisterských 29 000 studentů a v doktorských přes 6 200 studentů. Více než 4 300 studentů jsou cizinci, 750 z nich studuje v anglických studijních programech. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 5 000 účastníků.
Prioritou univerzity je vědecká a výzkumná činnost, o kterou se též musí opírat doktorské i magisterské studijní programy. Vědecký výkon pracovišť UK měřený objemem získaných finančních prostředků poskytovaných vysokým školám v České republice představuje zhruba třetinu těchto prostředků. Cílem UK je profilovat se jako výzkumná univerzita, konkurenceschopná v rámci světového univerzitního a výzkumného prostoru.
Univerzita Karlova je podle platné právní úpravy veřejnou vysokou školou, tj. autonomní vědeckou a vzdělávací institucí. V čele UK stojí rektor, nejvyšším samosprávným akademickým orgánem je Akademický senát. Dalšími orgány jsou Vědecká rada a kvestor, na uplatnění veřejného zájmu v činnosti UK dbá Správní rada. Poradním orgánem rektora je kolegium rektora složené z prorektorů, kvestora a kancléře. V čele fakult, které jsou ve značné míře samostatné, stojí děkani, další součásti univerzity řídí jejich ředitelé. Rektorem Univerzity Karlovy je Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Výzkum a vývoj v oblasti nanotechnologií byl identifikován v těchto organizačních jednotkách univerzity:
• 1. lékařská fakulta
• 2. lékařská fakulta
• 3. lékařská fakulta
• Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
• Přírodovědecká fakulta
• Matematicko-fyzikální fakulta

1. lékařská fakulta
2. lékařská fakulta
3. lékařská fakulta
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Přírodovědecká fakulta
Matematicko-fyzikální fakulta


Masarykova univerzita v Brně
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČO 00216224
www.muni.cz

Masarykova univerzita je druhou největší veřejnou vysokou školou v České republice a největší na Moravě. Zaměstnává 4000 pracovníků a studuje zde kolem 31000 studentů. V současnosti sestává z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou založenou v roce 1919. Je také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu. Jednu ze základních priorit na Masarykově univerzitě tvoří věda a výzkum. V soutěžích o podporu výzkumných projektů se univerzita v posledních letech umísťuje na předních místech, investuje mimořádné prostředky do rozvoje výzkumných a výukových kapacit v novém univerzitním kampusu, rozvíjí aktivity v oblasti transferu vědění a podpory inovací a vědy. Masarykova univerzita poskytuje vysokoškolské vzdělání v širokém spektru tradičních i moderních univerzitních disciplín a je jednou z nejrychleji rostoucích vzdělávacích institucí v Evropě. Univerzita se intenzivně zapojuje do aktivit mobility výzkumníků a výzkumných programů Evropské unie a dalších zemí, díky nimž mohou studenti po bakalářském a magisterském studiu na jiné vysoké škole navazovat magisterským nebo doktorským studiem na Masarykově univerzitě. Stejně tak studenti Masarykovy univerzity mají možnost studovat v zahraničí, a poté se opět vrátit na svoji domovskou univerzitu. Nabídka studijních příležitostí vychází z disciplín pěstovaných na fakultách právnické, lékařské, přírodovědecké, filozofické, pedagogické, ekonomicko-správní, informatiky, sociálních a sportovních studií.
Výzkum v oblasti nanotechnologií se provádí na Přírodovědecké fakultě.

Přírodovědecká fakulta


České vysoké učení technické v Praze
Zikova 4, 166 36 Praha 6, IČO 68407700
www.cvut.cz

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) je nejstarší civilní technická univerzita v střední Evropě. Byla založená roku 1707. V současné době ČVUT podporuje vědeckou činnost, vychovává nové vědce a soustřeďuje další aktivity na vědeckém a pedagogickém poli v technických disciplínách. Rozvíjí vědecký a pedagogický výzkum a tvořivé technologické aktivity v souladu se společenskými požadavky, světovými trendy a principy svobody v intelektuálních činnostech.
V roce 2007 zde studovalo přes 24000 studentů. ČVUT má 7 fakult, tři vysokoškolské ústavy a další pracoviště.

Výzkum v oblasti nanotechnologií se provádí v různém rozsahu na těchto fakultách:
• Fakulta stavební
• Fakulta strojní
• Fakulta elektrotechnická
• Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
• Fakulta biomedicínckého inženýrství

Fakulta stavební
Fakulta strojní
Fakulta elektotechnická
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Fakulta biomedicínského inženýrství


Vysoké učení technické v Brně

Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČO 00216305
www.vutbr.cz

Vysoké učení technické v Brně je nejstarší vysokou školou v Brně. Její počátky sahají až do poloviny 19. století, do roku 1849, kdy v Brně vzniklo německo-české technické učiliště.
Česká vysoká škola technická v Brně byla otevřena v listopadu r.1899. Od r.1956 se škola stává Vysokým učením technickým v Brně a dochází k jejímu výraznému rozvoji. Rozhodujícím obdobím pro existenci VUT v Brně je období po r.1989, kdy fakulty procházejí podstatnou reorganizací a vznikají fakulty nové. V současné době jako jediná technická univerzita pokrývá VUT v Brně celé spektrum technických věd a řady uměleckých disciplín. Studuje zde 24500 studentů. VUT v Brně je tvořeno 8 fakultami.

Výzkum v oblasti nanotechnologií se provádí v různém rozsahu na těchto fakultách:
• Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - FEKT
• Fakulta chemická - FCH
• Fakulta stavební - FAST
• Fakulta strojního inženýrství - FSI

Fakulta strojního inženýrství
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Fakulta stavební
Fakulta chemická


Vysoká škola chemicko – technologická v Praze

Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice, IČO 60461373
www.vscht.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze byla založena v roce 1952. Je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední a východní Evropě. Navazuje na více než 170 letou tradici výuky technické chemie v Čechách. Výzkum a vývoj se provádí ve všech chemických oborech. VŠCHT má 4 fakulty. Výzkum nanotechnologií se provádí ve Fakultě chemické technologie a Fakultě chemicko – inženýrské.

Fakulta chemické technologie
Fakulta chemicko-inženýrská


Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, IČO 49777513
www.zcu.cz

Západočeská univerzita v Plzni ZČU) byla ustavena 28. 9. 1991. Sloučily se v ní již existující Vysoká škola strojní a elektrotechnická a Pedagogická fakulta v Plzni. Vysoká škola strojní a elektrotechnická byla založena v roce 1949 jako součást Českého vysokého učení technického v Praze.
V roce 1953 získala nezávislé postavení a začala se rychle rozvíjet.
V roce 1960 byla rozdělena na dvě fakulty – strojní a elektrotechnickou. Převážnou část své existence nabízela studium pro strojní a elektrotechnické inženýry. Další dvě nové fakulty – aplikovaných věd a ekonomická - vznikly v roce 1990.
V současné době má ZČU 7 fakult. Jako jediná vysokoškolská instituce v regionu západních Čech, připravuje ZČU odborníky v oblastech: strojírenství, elektrotechniky, informatiky, aplikované matematiky, fyziky a mechaniky, ekonomiky, pedagogiky, filozofie, filologie, sociální a kulturní antropologie, archeologie, práva a veřejné správy. V uvedených oblastech se provádí v rámci možností univerzity i výzkum.

Výzkum nanotechnologií se provádí v omezeném měřítku na Fakultě aplikovaných věd a na Fakultě strojní.

Fakulta aplikovaných věd
Fakulta strojní


Technická univerzita v Liberci

Studentská 2, 461 17 Liberec, IČO 46747885
www.tul.cz

Technická univerzita v Liberci je pokračovatelem Vysoké školy strojní, která byla v Liberci založena v roce 1953 a nabízela studium na jediné fakultě - strojní. V roce 1960 následovalo ustanovení fakulty textilní a změna názvu na Vysokou školu strojní a textilní v Liberci. Tím získala tehdejší VŠST jedinečnost ve výchově vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro textilní obory, kterou si udržuje Technická univerzita v Liberci dodnes.
Transformace Vysoké školy strojní a technické na Technickou univerzitu v Liberci přinesla další výrazné změny. K původním dvěma fakultám (strojní a textilní) přibyly v letech 1990 - 1995 další čtyři fakulty (pedagogická, hospodářská, architektury a fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií). V roce 2004 byl založen Ústav zdravotnických studií jako samostatná jednotka při TUL. Významně se tak rozšířilo spektrum nabídky studijních programů. Technická univerzita v Liberci se postupně přeměnila z řadové ryze technicky zaměřené vysoké školy na uznávanou univerzitu, která spojuje formy technického vzdělávání s formou humanitního a přírodovědného vzdělávání. Nabízí studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

Výzkum nanotechnologií se provádí na následujících fakultách:
• Fakulta strojní
• Fakulta textilní
• Fakulta pedagogická
• Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

Fakulta strojní
Fakulta textilní
Fakulta pedagogická
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií


Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem, IČO 44555601
www.ujep.cz

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem nese jméno velkého severočeského rodáka z Libochovic Jana Evangelisty Purkyně. Historie univerzity v Ústí nad Labem se začala psát již v roce 1954, kdy byla založena Vyšší pedagogická škola. Tato škola se v roce 1959 změnila na Pedagogický institut a následně v roce 1964 byla založena Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem. Dne 28. září 1991 byla slavnostně otevřena Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se třemi fakultami a jedním ústavem.
Univerzita má v současné době sedm fakult, přičemž výzkum a vývoj nanotechnologií se provádí pouze na Fakultě přírodovědecké.

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Pardubice
Studentská 95, 532 10 Pardubice, IČO 00216275
www.upce.cz

Univerzita Pardubice byla založena jako Vysoká škola chemická v Pardubicích v roce 1950. V roce 1953 byla přetransformována na Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích.
Vznikem nových fakult se po roce 1990 struktura školy změnila. Z jednofakultní školy chemického zaměření se stala institucí poskytující vysokoškolské vzdělání univerzitního typu. Od roku 1994 nese současný název Univerzita Pardubice. Univerzita Pardubice má 7 fakult. Vedle vzdělávání je pro univerzitu charakteristická bohatá vědecká a výzkumná činnost, jíž si univerzita a její fakulty získaly respekt u domácí a mezinárodní vědecké obce. Napomáhá tomu i řada specializovaných pracovišť a dalších organizací, institucí a sdružení, které při Univerzitě Pardubice pracují.

Výzkum nanotechnologií se provádí na Fakultě chemicko-technologické.

Fakulta chemicko-technologická

VŠB – Technická univerzita v Ostravě
17. listopadu15, 708 33 Ostrava – Poruba, IČO 61989100
www.vsb.cz

VŠB-TU Ostrava navazuje na činnost montánního učiliště, Báňské akademie a VŠB v Příbrami. K obnově montánní výuky v českých zemích došlo až v polovině 19. století, kdy byla na základě císařského dekretu z 23. 1. 1849 zřízena dvě montánní učiliště v Příbrami a Leobenu. V roce 1865 získalo montánní učiliště v Příbrami označení Báňská akademie. Další vydávané statuty nasvědčovaly, že proces směřoval k uznání Báňské akademie jakožto plnoprávné vysoké školy. V roce 1904 došlo k zavedení dvou státních zkoušek, k získání práva promočního udělováním titulu Dr. mont. a k rozšíření funkcí rektora, jemuž byl přiznán tradiční titul Magnificence. Nový název školy Vysoká škola báňská odpovídal jejímu významu. V letech 1918 - 1938 vychovávala montánní odborníky jako jediná vysoká škola v ČSR. V roce 1945 byla přestěhována do Ostravy a začátkem padesátých let se začala členit na jednotlivé fakulty.
Od roku 1989 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava uskutečňuje ve vazbě na strukturální změny svou transformaci na moderní Technickou univerzitu s plnohodnotnou nabídkou studia na Ekonomické fakultě.V průběhu uplynulých 13 let vznikly 3 nové fakulty, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta stavební a Fakulta bezpečnostního inženýrství, které tak rozšířily nabídku studia technických oborů. VŠB - TU je v současnosti univerzita s polytechnickým a ekonomickým zaměřením. Vědecká a výzkumná činnost jsou podstatnou součástí aktivit univerzity.
Rozvíjejí se v oblastech metalurgie, materiálového inženýrství, strojírenství, elektrotechniky a elektroniky, informačních technologií, hornictví a geologie, stavebnictví, ekonomie a v dalších oborech. VŠB má sedm fakult. Kromě fakult jsou součástí univerzity také vysokoškolské ústavy, celoškolská pracoviště a účelová zařízení.

Výzkum nanotechnologií se provádí na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, na Fakultě strojní, v Institutu fyziky na Fakultě hornicko-geologické a zejména v Centru nanotechnologií.

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Fakulta strojní
Fakulta hornicko-geologická
Centrum nanotechnologií

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, IČO 61989592
www.upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci byla založena v roce 1946, když bylo navázáno na činnost bývalé Teologické fakulty.
V současné době má sedm fakult: cyrilometodějskou teologickou, lékařskou, filozofickou, přírodovědeckou, pedagogickou, tělesné kultury a právnickou.
Výzkum nanotechnologií se provádí na Fakultě přírodovědecké a v menší míře na Lékařské fakultě

Přírodovědecká fakulta
Lékařská fakulta

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Mostní 5139, 760 01 Zlín, IČO 70883521
www.utb.cz

UTB je vrcholná vzdělávací a vědecko-výzkumná instituce, již lze charakterizovat velmi rychlým rozvojem, otevřeností světu, důrazem na vědu a výzkum a na spolupráci s praxí. Se svými 11 000 studenty se řadí ke středně velkým univerzitám v České republice.
Univerzita je pojmenována po geniálním podnikateli Tomáši Baťovi (1876 - 1932), zakladateli obuvnického průmyslu ve Zlíně, který se proslavil po celém světě. V čele správní rady univerzity stojí jeho syn, kanadský podnikatel Tomáš Baťa Jr. (nar. 1914). Univerzita byla ustavena ke dni 1. 1. 2001 transformací dvou fakult Vysokého učení technického v Brně. Zlín se tak stal univerzitním městem, poskytujícím zájemcům vysokoškolské vzdělání v širokém spektru oborů.
UTB má 5 fakult (technologickou, managementu a ekonomiky, multimediálních komunikací, aplikované informatiky a humanitních studií) a Univerzitní institut, který zajišťuje jednak projekční činnost, jednak výzkumnou činnost v oborech:
- polymerní materiály, technologie a výrobky se zvláštním důrazem na aplikaci polymerů ve zdravotnictví,
- materiály a technologie v potravinářství se zaměřením na doplňky stravy. Výzkum v oblasti nanotechnologií se provádí na Fakultě technologické.

Fakulta technologická

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, IČO60076658
www.jcu.cz

Jihočeská univerzita, založená v roce 1991, provádí výuku a výzkum především v oborech biologie, zemědělství, rybářství a pedagogika.
Univerzita je rozdělena na 7 fakult (ekonomická, filozofická, pedagogická, přírodovědecká, teologická, zdravotně sociální a zemědělská), Ústav fyzikální biologie a Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický.
Výzkum charakteru nanobiotechnologií byl identifikován na Přírodovědecké fakultě a v Ústavu fyzikální biologie.

Ústav fyzikální biologie
Přírodovědecká fakulta

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Palackého 1/3, 612 42 Brno
www.vfu.cz

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno byla zřízena 1.1.1995 přejmenováním Vysoké školy veterinární a farmaceutické. VFU má tři fakulty: veterinárního lékařství, farmaceutickou a veterinární hygieny a ekologie.
Výzkum v oblasti nanotechnologií se provádí v omezené míře na Fakultě veterinárního lékařství.

Fakulta veterinárního lékařství

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Zemědělská 1, 613 00 Brno, IČO 62156489
www.mendelu.cz

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU) je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994. Jejím vznikem bylo dovršeno dlouhodobé úsilí o zřízení vysokého zemědělského učení na Moravě, která patří odedávna k zemím s nejvyspělejším zemědělstvím ve střední Evropě. Za dobu svého trvání prošla řadou organizačních i obsahových změn a připravila pro uplatnění v různých sférách národního hospodářství a oblastech hospodářské praxe téměř dvacet tisíc zemědělských inženýrů, více než šest a půl tisíc lesních inženýrů a téměř pět a půl tisíc inženýrů ekonomů.

MZLU tvoří čtyři fakulty a jeden vysokoškolský ústav.
Agronomická fakulta,
Lesnická a dřevařská fakulta,
Provozně ekonomická fakulta
Institut celoživotního vzdělávání (vysokoškolský ústav) sídlí v Brně,
Zahradnická fakulta je umístěna v Lednici. Spolupráce na projektech zaměřených na nanotechnologie byla zaznamenána na Agronomické fakultě.

Agronomická fakulta

3. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE RESORTŮ

Institut klinické a experimentální medicíny v Praze

Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze

Masarykův onkologický ústav v Brně

Český metrologický institut v Brně

Endokrinologický ústav

Psychiatrické centrum Praha

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. v Brně

Státní zdravotní ústav

Český metrologický institut

Textilní zkušební ústav, s.p.4. VÝZKUMNÁ PRACOVIŠTĚ SOUKROMÉ SFÉRY

Contipro Biotech s.r.o.

SYNPO, a.s., Pardubice

Ústav jaderného výzkumu, a.s., Řež

Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., Ústí nad Labem

Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Pardubice

SVÚM, a.s., Praha

VÚK Panenské Břežany, s.r.o.

COMTES FHT, s.r.o., Plzeň

České technologické centrum pro anorganické pigmenty, a.s., Přerov

Český nanotechnologický klastr

Molecular cybernetics, s.r.o.

Nanomedic, a.s.

SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.

SPUR, a.s.

VÚHŽ, a.s.

ZKL-Výzkum a vývoj a.s.Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.