Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Fyzikální ústav AV ČR (FZÚ AV ČR)
Vydáno dne 24. 08. 2008 (8747 přečtení)Na Slovance 2, 182 21 Praha 8, IČO 68378271
www.fzu.cz

Ústav vznikl 1. 1. 1954 z Laboratoře nukleární fyziky ČSAV a Laboratoře experimentální a teoretické fyziky ČSAV, které byly zřízeny k 1. 1. 1953. V roce 1979 byl sloučen s Laboratoří fyziky nízkých teplot a s Ústavem fyziky pevných látek ČSAV, který vznikl před 2. světovou válkou jako Výzkumný ústav Škodových závodů. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí. Současný program výzkumu ústavu zahrnuje fyziku elementárních částic, fyziku kondenzovaných systémů, fyziku plazmatu a optiku. Je zaměřen zejména na tyto oblasti výzkumu: matematická fyzika, kvantová termodynamika, struktura elementárních částic, diagnostika plazmatu, detektory částic, vlastnosti látek s různým typem a stupněm uspořádání, povrchy a rozhraní v pevných látkách, kvantově-rozměrové jevy, kvantové kapaliny, supravodivost, fázové přechody, klasické i moderní technologie přípravy krystalů a tenkých vrstev, nelineární a kvantová optika, speciální optická zařízení.
Výzkum je organizován v 5 sekcích:
Sekce fyziky elementárních částic (vedoucí J.Chýla)
Sekce kondenzovaných látek (M. Glogarová)
Sekce fyziky pevných látek (A. Šimůnek)
Sekce optiky (J. Řídký)
Sekce výkonových systémů (K. Jungwirth)
Ředitelem ústavu je prom. fyz. Jan Řídký, CSc.
Sekce jsou rozděleny do 24 výzkumných oddělení, která se dále dělí na laboratoře nebo skupiny. Výzkumem v oblasti nanověd (nanofyziky) a nanotechnologií se zabývá velké množství řešitelských týmů. Ústav je koordinačním pracovištěm sítě „MOSFET“ a iniciátorem a koordinátorem virtuálního centra pro fyziku nanostruktur „Czech Nano-team“. Ústav byl iniciátorem programu AV ČR „Nanotechnologie pro společnost“.

Zaměření výzkumu a vývoje.
V letech 2005–2010 je výzkum ve FZÚ AV ČR zaměřen především na řešení pěti výzkumných záměrů, z nichž tři jsou zaměřeny do určité míry na nanotechnologie a v roce 2008 na řešení 161 programových projektů. Cíle řešení výzkumných záměrů zaměřených na nanotechnologie jsou následující:
- AV0Z10100520 „Specifické jevy v kondenzovaných systémech se sníženou prostorovou dimenzí a narušenou symetrií“, 1/2005-12/2010, řešitel prom.fyz. Milada Glogarová, CSc., celkové náklady na celou dobu řešení 806,003 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 805,091 mil. Kč. Rok 2008 – 103,146/103,146, nomenklatura – oblast 6b, podíl výzkumu nanotechnologií - 100 %.
Předmětem činnosti je studium dynamických a kooperativních jevů v kondenzovaných látkách s význačným narušením symetrie způsobeným sníženou dimenzí, poruchami a nepravidelnostmi prostorového uspořádání (tenké vrstvy, supermřížky, hranice zrn, domén a fází, nečistoty, klastry, nanokompozity, kapalné krystaly). Je studován vliv elektronových korelací, příměsí a nehomogenit na formování elektronové struktury materiálů s komplikovanou krystalickou strukturou. Je studována dynamika dielektrické odezvy materiálů s význačnými dielektrickými vlastnostmi, dále mechanické a strukturní vlastnosti hranice zrn ve vybraných kovových polykrystalech a fázové transformace v intermetalických slitinách s tvarovou pamětí (vysokoteplotní slitiny, magnetické slitiny atd.) v polykrystalickém stavu. Rovněž je studována struktura nanokrystalických kovových materiálů, včetně přítomnosti mikropnutí a zbytkových deformací, změny mřížkového parametru a struktury hranic zrn, která se v těchto materiálech liší od struktury v klasických polykrystalech. Jsou připravovány a testovány systémy s význačnými magnetickými kooperativními vlastnostmi. V teoretické části záměru je cílem ucelený mikroskopický popis elektronových a atomových vlastností systémů s netriviální strukturou, narušenou symetrií, sníženou dimenzí nebo v extrémních podmínkách, a to jak ve stavu termodynamické rovnováhy, tak i mimo ni. Na jedné straně se bude vycházet z fundamentální teorie elektronových a atomárních procesů popsaných kvalitativně mikroskopickými modely specifických aspektů pevných látek, na druhé straně je usilováno o aplikace základní teorie ve sféře materiálového výzkumu, který vyžaduje realistické výpočty pro konkrétní systémy. Získané poznatky by měly být základem pro další vývoj materiálů s požadovanými vlastnostmi, případně funkčních materiálů, využívajících charakteristických změn svých vlastností působením vnějších podmínek.
AV0Z 10100521 „Fyzikální vlastnosti a příprava nanostruktur, povrchů a tenkých vrstev“, 1/2005 – 12/2010, řešitel RNDr. Antonín Šimůnek, CSc., celkové náklady na celou dobu řešení 1051,394 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1050,027 mil. Kč. Rok 2008 – 135,964/135,964, nomenklatura – oblast 6b, podíl výzkumu nanotechnologií - 100 %.
Výzkumný záměr orientuje hlavní činnost na badatelský výzkum nových forem pevných látek, jejichž vlastnosti či chování jsou rozhodující měrou určovány buď jejich povrchem anebo jejich nanometrickou či vrstevnatou, případně aperiodickou strukturou. Celosvětové trendy výzkumu takových materiálů jsou výrazně ovlivňovány nejen již úspěšnými nebo alespoň nadějnými praktickými aplikacemi, ale i škálou odhalovaných nových fyzikálních jevů. Pro výzkum těchto ”moderních” materiálů má pracoviště vytvořeny vhodné výchozí podmínky, dané předchozím mnohaletým úspěšným experimentálním i teoretickým studiem polovodičů a magnetických materiálů. Řešení výzkumného záměru představuje účelné propojení pokročilých technologií pro přípravu zkoumaných materiálů, unikátních metod pro jejich experimentální studium v rozsáhlém oboru vnějších podmínek a teoretického zpracování dosažených poznatků pomocí mikrofyzikálních teoretických modelů i ab-initio výpočtů. Předmět výzkumné činnosti je zaměřen do tří tematických směrů I, II, a III:

I.
Studium povrchů a růstu tenkých vrstev a nanostruktur především křemíku a diamantu, ale i scintilačních materiálů, určení jejich mikrostruktury s nanometrickým rozlišením a studium vlivu mikrostrukry na transportní a optické vlastnosti.
- Výzkum tenkých vrstev Si zaměřuje na růst mikro(nano)-krystalického Si zejména při nízkých teplotách depozice, vytvoření prediktivního modelu a jeho využití k prověření možnosti realizace netradičních typů fotovoltaických článků, ale i na možnost využít tyto materiály pro nanolitografii. Si nanostruktury, ať už připravené ve formě tenkých vrstev z nanočástic získaných fotochemickým leptáním či implantací Si iontů např. do Infrasilu, jsou studovány se záměrem prověřit existenci optického zisku a následnou možnost přípravy Si laseru pro křemíkovou nanofotoniku.
- Významným předmětem studia jsou povrchy polovodičů a na atomární úrovni jejich rekonstrukce a difúze adsorbovaných atomů. Je používána STM mikroskopie, pozorované topografické útvary jsou charakterizovány lokální hustotou elektronových stavů v reálném prostoru, která rozhodující měrou určuje budoucí aplikace v nanotechnologiích. STS spektroskopie umožní chemickou identifikaci pozorovaných objektů, které budou interpretovány modelovými i ab-initio výpočty v rámci DFT formalismu.
- Diamant je připravován ve formě homoepitaxních a heteroepitaxních vrstev. Jsou studovány strukturní, elektronové a spektroskopické vlastnosti v atomárním měřítku, je prováděna optická a elektrická charakterizace vrstev, spektroskopie defektů a příměsí v diamantových vrstvách včetně makroskopické charakterizace vzorků. Na bázi diamantových vrstev jsou připravovány elektronické součástky (např. detektory) a bioaktivní povrchy pro DNA biočipy, výhledově i biosenzory.
- Na vybraných scintilačních materiálech jsou studovány procesy přenosu a záchytu energie, stabilita materiálů v podmínkách scintilační konverze a vliv materiálových defektů. Jsou využívány metody časově rozlišené spektroskopie a EPR, převážně na monokrystalech komplexních fluoridů a oxidů se širokým zakázaným pásem včetně modelování dynamiky excitovaných stavů luminiscenčních center.

II.
Polovodičové struktury na bázi sloučenin AIIIBV, zejména výzkum nanostruktur, systémů se sníženou dimenzí a zředěných feromagnetických polovodičů. Výzkum zahrnuje:
- optimalizaci růstu struktur požadovaných parametrů připravených technologiemi MBE, resp. MOVPE;
- experimentální studium elektrických, optických a magnetických vlastností vzorků, připravených z těchto struktur. U nanostruktur a nízkodimenzionálních systémů jde převážně o luminiscenční spektroskopii a elektronový transport resp. magnetotransport a cyklotronovou rezonanci, u feromagnetických polovodičů jsou transportní měření doprovázena magnetooptickými experimenty a studiem magnetizace a magnetické susceptibility.
- ucelený kvantitativní teoretický popis pozorovaných jevů rámci kvantové elektrodynamiky. U feromagnetických polovodičů je rozvíjena zavedená metodika, založená na modelu magnetické interakce mezi lokálními příměsovými spiny zprostředkované pohyblivými nosiči ve valenčním pásu polovodiče.
- výzkum nemagnetických nanostruktur je orientován na potenciální budoucí aplikace v optoelektronice, zředěné feromagnetické polovodiče najdou uplatnění v tzv. spinové elektronice (spintronice). Zavedená metodika umožní kvantitativní modelování spintronických funkcí spojených s jevy jako je gigantická magnetorezistence, proudem indukovaná změna magnetizace, Kerrova a Faradayova rotace apod. Předběžné výzkumy ukazují, že v polovodičích tohoto typu mohou být tyto jevy i o několik řádů silnější než v klasických kovových feromagnetických materiálech.

III.
Krystalová struktura, magnetické a transportní vlastnosti vybraných materiálů. Výzkum se soustřeďuje na:
- Vrstevnaté, nanosegregované a speciální komplexní oxidy a intermetalické sloučeniny, které vykazují silnou odezvu na změny vnějších termodynamických podmínek a které jsou zkoumány v kombinovaných extrémních podmínkách, tj. za velmi nízkých a velmi vysokých teplot, vysokých vnějších tlaků a vysokých magnetických polí.
- V nanostrukturních supravodičích jsou studovány experimentálně i teoreticky supravodivé víry, budou prováděny ab-initio i modelové výpočty elektronové struktury systému se silnou elektronovou korelací.
- Rozvoj metod výpočtů elektronových stavů z prvních principů založené na teorii funkcionálu spinové hustoty, zejména metod vhodných pro systémy se silnou korelací, kde dosavadní přístupy neposkytují uspokojivý souhlas mezi teorií a experimentem. Paralelně s elektronovou strukturou je experimentálně i teoreticky zkoumána reálná struktura materiálů difrakčními a spektroskopickými metodami. Jsou rozvíjeny metody pro popis rtg. absorpčních spekter (XANES) za účelem strukturní analýzy klastrů (velikost klastru, vliv tvaru a povrchu klastru).
- Zobecnění nespojitých modulačních funkcí pro případy vykazující jednorozměrné modulace na dvou až třírozměrné modulace. Ukazuje se, že vysoká symetrie některých látek následně vede ke vzniku několika modulačních vektorů.
- Zavedení obecného multifázového popisu pro analýzu struktur materiálů složených z více fází.
Výzkumná činnost na uvedených materiálech prováděná na atomární úrovni umožní spolu s teoretickými modely a výpočty nejen analýzu a intepretaci experimentálních dat, ale také predikci fyzikálních vlastností studovaných systémů. Nové možnosti pro fyziku pevných látek se otevírají uvedením do plného provozu České měřící stanice na synchrotronu Elettra v Terstu.
- AV0Z10100522 „Vlnové a částicové šíření světla, optické materiály a technologie“, 1/2005 – 12/2010, řešitel prom.fyz. Jan Řídký,CSc., celkové náklady na celou dobu řešení 483,909 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 463,618 mil. Kč. Rok 2008 – 42,363/42,363, nomenklatura – oblast 6b, podíl výzkumu nanotechnologií - 70 %.
Záměrem je studium vlastností klasických a kvantových aspektů šíření světla, optických materiálů, vrstevnatých struktur, optických systémů a technologií. V klasické optice se práce zaměřuje především na interferometrii, holografii, koherenční a statistické chování světelných svazků, fraktálovou optiku. V oblasti kvantové optiky jsou konstruovány různé typy zdrojů kvantově korelovaných fotonových párů, v kvantové informatice se práce soustřeďují na měření překryvů, fidelity a purity kvantových stavů. U optických materiálů se výzkum vybraných vícenásobně dopovaných oxidických krystalů s vysokou polarizací a nanostrukturovaných optických materiálů zaměřuje především na anomální chování optických vlastností v okolí fázových přechodů. Optické technologie zahrnou studium fyzikálních základů netradičních optických a optoplazmatických technologií, vhodných k přípravě nových typů funkčních optických tenkovrstvých systémů a nanostruktur. V rentgenové optice se práce zaměřují na krystalovou optiku pro synchrotronové záření.
V návaznosti na nanotechnologie jsou studovány fyzikální vlastnosti tenkých vrstev připravovaných pomocí různě modifikovaných nízkoteplotních plazmatických technologií. Jde především o tenké vrstvy, vícevrstvé systémy či nanostruktury určené pro výzkum a o aplikace v optice či optoelektronice. Provádí se výzkum základních mikromechanických parametrů optických funkčních tenkovrstvých systémů, nanokompozitů, rozhraní a nanostrukturovaných povrchů. Experimentální výzkum se soustřeďuje především na struktury připravované na bázi různých forem dopovaného uhlíku, případně perovskitových oxidů, včetně studia procesů difuze a adsorbce na definovaných površích. Výzkum je soustředěn především na následující formy optických materiálů: krystaly, textury, keramiky, tenké vrstvy a jejich systémy, rozhraní, podpovrchové vrstvy a povrchové struktury, nanokompozity, nanočástice a nanoporézní systémy, vytváření nanokrystalických, nanokompozitních a gradientních vrstev nových a perspektivních materiálů v reaktivním okolním prostředí. Provádí se studium a optimalizace depozičního procesu s cílem vytváření stechiometrických a krystalických vrstev za nízkých depozičních teplot, na velkých plochách podložek (řádu 3 x 3 cm2), s tloušťkovou nehomogenitou menší než 10%. Pozornost se soustřeďuje především na materiály C, Ti, Zr, Zn, Al, Fe, BN, Cr a Si.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.
a) Projekty řešené ústavem:
Projekty programu „Nanotechnologie pro společnost“
- KAN400100652 „Struktury pro spintroniku a kvantové jevy v nanoelektronice vytvořené elektronovou litografií“, 7/2007-12/2010, hlavní řešitel Ing. Ludvík Smrčka, DrSc.
- KAN400100653 „Samoorganizované magnetické nanostruktury“, 7/2007-12/2010, hlavní řešitel Ing. Ján Lančok, PhD.
- KAN300100702 „Vytváření nanostruktur rentgenovými lasery“, 01-2007-12/2011, řešitel Ing. Bedřich Rus, Dr.
- KAN400100701 „Funkční hybridní nanosystémy polovodičů a kovů s organickými látkami (FUNS)“, 01/2007-12/2011, řešitel RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
- KAN200100801 „Bioaktivní biokompatibilní povrchy a nové nanostrukturované kompozity pro aplikace v medicíně a farmacii“, 01/2008 – 12/2012, řešitel Prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc..
- KAN300100801 „Multifunkční objemové kovové materiály s nanokrystalickou a ultrajemnozrnnou strukturou“, 01/2008 – 12/2012, hlavní řešitel Prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc.,
- KAN300100802 „Nanokompositní, keramické a tenkovrstvé scintilátory“, 01/2008 – 12/2012, hlavní řešitel Ing. Martin Nikl, CSc.

Projekt programu MŠMT „Centra základního výzkumu“
- LC 510: „Centrum nanotechnologií a materiálů pro nanoelektroniku“, 1/2005–12/2009, řešitel RNDr. Jan Kočka, DrSc.

Projekty GA AV ČR
- IAA1010404 „Vliv vnějších polí na nízkorozměrné elektronové struktury“, 1/2004–12/2008, řešitel Ing. Jozef Krištofik, CSc.
- IAA1010413 „Nanověda a nanotechnologie se sondovými mikroskopy: od jevu na atomární úrovni k materiálovým vlastnostem“, 1/2004–12/2008, řešitel Ing. Vladimír Cháb, CSc.
- 1QS100100553 „Nové hybridní magnetické nanokompozitní materiály pro vybrané aplikace v lékařství, zobrazovací magnetické rezonanci a hypertermii“, 1/2005–12/2008,, řešitel Doc. Ing. Emil Pollert, DrSc.
- IAA100100616 „Elektronová struktura a fyzikální vlastnosti materiálů pro nanoelektroniku“, 1/2006-12/2009, řešitel RNDr. Václav Drchal, CSc.
- IAA100100622 „Konjugované křemíkové polymery pro rezisty v nanotechnologiích“, 1/2006-12/2009, řešitel RNDr. Josef Zemek, CSc.,
- IAA100100632 „Rozhraní v nanogranulárních systémech – vliv vnějších vysokých tlaků na magnetické a magneto-transportní vlastnosti“, 1/2006-12/2008, řešitel RNDr. Zdeněk Arnold,
- IAA100100718 „Metalodielektrické nanostruktury pro optiku“, 1/2007-12/2009, řešitel Dr. Ing. Jiří Bulíř, Dr.,
- IAA100100719 „Řízená příprava polovodičových kvantových teček“, 1/2007-12/2009, řešitel Doc. Ing. Eduard Hulicius, CSc.
- IAA100100729 „Vývoj nových hybridních depozičních technik pro přípravu nanostrukturních tenkých fluoridových vrstev s význačnými fluorescenčními vlastnostmi“, 1/2007-12/2010, řešitel Ing. Ján Lančok, PhD.
- IAA200100701 „Magnetické nanokompozity založené na 3d-kovech pro vysokofrekvenční a senzorové aplikace připravované pomocí UHV plazmové trysky“, 1/2007-12/2009, řešitel Ing.Bc. František Fendrych, Ph.D.,
- KJB100100623 „Růst nanokrystalického diamantu při nízkých teplotách a bio-aktivace povrchu“, 1/2006-12/2008, řešitel Mgr. Zdeněk Remeš, PhD.
- KJB100100701 „Nové kompozitní magnetické nanočástice pro lékařské účely odvozené od hexagonálních feritů“, 1/2007-12/2009, řešitel Ing Pavel Veverka, PhD.
- KJB100100704 „Rozměrový jev ve feroelektrikách“, 1/2007-12/2009, řešitel Ing. Dmitry Nuzhnyy, PhD.
- KJB100100707 „Nízkoteplotní plazmatická depozice polykrystalických a nanokrystalických oxidových tenkých vrstev pomocí systému dutých katod“, 1/2007-12/2009, hlavní řešitel Mgr. Jiří Olejníček

Projekty GA ČR
- GA202/06/0718 „Inženýrství kvantových teček“, 1/2006 – 12/2008, řešitel Ing. Jiří Oswald. CSc.,
- GA202/07/0456 „Nové materiály pro spintroniku: Počítačové navrhování magneticky dopovaných polovodičů“, 1/2007 – 12/2009, řešitel RNDr. František Máca, CSc.
- GA202/07/0601 „Povrchy nanovrstev GaAs a Ga1-xMnxAs připravených nízkoteplotní molekulární epistaxí“, 1/2007 – 12/2010, řešitel Doc. RNDr. Igor Bystroň, DrSc.
- GEFON/06/E001 „Spinově závislý transport a elektronové korelace v nanostrukturách“, 1/2006-12/2009, řešitel Ing. Vít Novák, CSc.
- GEFON/06/E002 „Spinově koherentní transport v kvantových nanostrukturách“, 1/2006-12/2009, řešitel RNDr. Tomáš Jungwirth, CSc.
- GA202/08/0722 „Fyzikální vlastnosti vysokoteplotních supravodičů s nanoskopickými defekty“, 1/2008-12/2009, řešitel RNDr. Miloš Jirsa, DSc.

b) Vybrané projekty, na nichž ústav spolupracuje:
- Projekt AV ČR KAN200200651 „Nanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv“, 07/2006-12/2010, hlavní řešitel Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha, řešitel za FZÚ Doc. Ing. Emil Pollert, DrSc.
- Projekt AV ČR KAN401770651 „Molekulární nanosystémy a nanosoučástky: elektrické transportní vlastnosti“, 7/2007-12/2010, hlavní řešitel Ing. Martin Weiter, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, řešitel za FZÚ Ing. Irena Kratochvíloví, PhD.
- Projekt AV ČR KAN301370701 „Nanostrukturní makroskopické systémy - technologie přípravy a charakterizace“, 01/2007-12/2011, řešitel Prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.,Univerzita Palackého v Olomouci, PřF, řešitel za FZÚ Ing. Ivan Gregora, CSc.
- Projekt AV ČR KAN400480701 „Nanostruktury na bázi uhlíku a polymerů pro využití v bioelektronice a v medicíně“, 01/2007-12/2011, řešitel Mgr. Jiří Vacík, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, Husinec, řešitel za FZÚ Ing. Bc. František Fendrych, PhD.
- Projekt AV ČR KAN400720701 „Hierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku“, 01/2007-12/2011, řešitel Ing. Olga Šolcová, CSc., Ústav chemických procesů AV ČR, Praha, řešitel za FZÚ Mgr. Zdeněk Hubička, Dr.
- Projekt MŠMT LC06040 „Struktury pro nanofotoniku a nanoelektroniku“, 3/2006-12/2010, hlavní řešitel Prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, řešitel za FZÚ RNDr. Antoním Fejfar, CSc.
- Projekt MŠMT, program „Výzkumná centra“ 1M06002 „Optické struktury, detekční systémy a související technologie pro nízkofotonové aplikace“, řešitel Prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc., Univerzita Palackého v Olomouci,,PřF, řešitel za FZÚ RNDr. Ondřej Haderka, PhD.
- Projekt GA AV ČR IAA400720619 „Nový laserově-iniciovaný proces pro produkci nových uhlíkových nanomateriálů a uhlíkových nanomateriálů s inkorporovanými N, B a Si heteroatomy“, 1/2006-12/2010, řešitel RNDr. Josef Pola, DrSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha, řešitel za FZÚ Ing. Miroslav Maryška, CSc.
- Projekt GA ČR GA102/06/0381 „Spintronické aplikace feromagnetických polovodičových nanostruktur“, 1/2006-12/2008, řešitel Doc. RNDr. Jan Voves, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, řešitel za FZÚ RNDr. Miroslav Cukr, CSc.
- Projekt GA ČR GA104/06/0642 „Tenké vrstvy magneticky dopovaných polovodičů A(III)N pro aplikace ve spinové elektronice“, 1/2006-12/2008, řešitel Prof. Ing. David Sedmidubský, Dr., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, FCHT, spoluřešitelem za FZÚ je Ing. Jiří Hejtmánek, CSc.
- Projekt GA ČR GA/202/07/0818 „Křemíková nanofotonika - od jednotlivých nanokrystalů k fotonickým strukturám“, 1/2007 – 12/2009, řešitel Doc. RNDr. Jan Valenta, PhD., Universita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, řešitelka za FZÚ RNDr. Kateřina Herynková, PhD.
- Projekt GA ČR GA203/07/0546 „Laserový rozklad karbonylů kobaltu a niklu za přítomnosti acetylenu pro přípravu kovových nanočástic, pokrytých uhlíkem“, 1/2007-12/2009, řešitel RNDr. Radek Fajgar, CSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha, řešitel za FZÚ RNDr. Miroslav Maryška, CSc.

c) Projekty mezinárodní spolupráce:

Projekty EU:
- 2004-005567 „Syntéza orbitálního magnetismu plastových nanočástic“ (2004–2008), řešitel RNDr. Zdeněk Frait, DrSc.
- CT-04-512224 „Výzkum diamantových rozhraní pro všestrannou elektroniku“ (2004–2008), řešitel RNDr. Milan Vaněček, CSc.

Program COST:
- OC 101 „Nanoskopická feroelektrika a jejich spektroskopická charakterizace“, 3/2006-12/2009, řešitel RNDr. Přemysl Vaněk, CSc.
- OC 137 „Transport nosičů náboje v molekulárních pevných látkách a nanosoučástkách“, 3/2006-12/2010, hlavní řešitelka Ing. Irena Kratochvílová, PhD.
- OC08030 „Elektromagnetické zpracování nanostrukturovaných materiálů založených na 3d kovech“, 1/2008-12/2009, řešitel Ing. Bc. František Fendrych, PhD.

Program Kontakt:
- ME 866 „Syntéza a výzkum nových polovodičových struktur kvantových teček“, 3/2006-12/2010, řešitel RNDr. Karel Král, CSc.
- ME08109 „Dynamické nano-klastry v polárních perovskitech“, 1/2008-12/2012, řešitel Ing. Jiří Hlinka, PhD.

Experti/obor.
- Prof. RNDr. Igor Bartoš, DrSc. – teorie povrchů a rozhraní,
- RNDr. Miroslav Cukr, CSc. – technologie MBE,
- RNDr. Václav Drchal, CSc. – teorie magnetických polovodičů,
- RNDr. Antonín Fejfar, CSc. – hrotové mikroskopie, nanokrystalické materiály, tenké vrstvy polovodičů pro sluneční články,
- Ing. František Fendrych, PhD – depozice nanogranulárních magnetických vrstev, magnetorezistence, spinově závislé tunelování elektronů,
- Doc. Ing. Eduard Hulicius, CSc. – kvantověrozměrové polovodičové struktury, epitaxní polovodičové technologie, zvláště MOVPE,
- Ing. Alice Hospodková, PhD – MOVPE technologie nanostruktur, kvantové jámy a tečky,
- Ing. Vladimír Cháb, CSc. – povrchy polovodičů na atomární úrovni, charakterizace a výpočty,
- RNDr. Tomáš Jungwirth, CSc. – spintronika, nanoelektronika, teorie Hallova jevu,
- Ing. Miroslav Jelínek, DrSc. – tenké vrstvy, laserové depozice, laserové aplikace,
- RNDr. Jan Kočka, DrSc. – multifunkční materiály v oblasti nekrystalických polovodičů s důrazem na nanotechnologii, křemíková nanoelektronika,
- RNDr. Miroslav Kotrla, CSc. – teorie povrchových růstových procesů, metodologie numerických simulací,
- RNDr. Karel Král, CSc. – kvantová teorie pevných látek, kvantový transport v nanostrukturách, kvantové počítání,
- Ing. Luděk Kraus, CSc. – nanomagnetické materiály
- RNDr. Jiří J. Mareš, CSc. - transportní vlastnosti nízkodimensionálních polovodičových nanostruktur,
- Ing. Jiří Oswald, CSc. – luminiscence nízkodimensionálních polovodičových nanostruktur,
- Prof. RNDr. Ivan Pelant, DrSc. – optické vlastnosti nanokrystalických polovodičů, zejména křemíku,
- RNDr. Jan Petzelt. DrSc. – dielektrika, feroelektrika, infračervená a ramanovská spektroskopie,
- Doc. Ing. Emil Pollert, DrSc. – nanomagnetické materiály pro lékařské využití
- Ing. Ludvík Smrčka, DrSc. – spintronika, teorie nízkodimensionálních struktur,
- Ing. Pavel Středa, DrSc. – teorie nízkodimensionálních struktur a Hallova jevu,
- RNDr. Antonín Šimůnek, CSc. – elektronové stavy v objemu a na povrchu pevných látek a nanostruktur
- RNDr. Milan Vaněček, CSc. – příprava a charakterizace diamantových a nanodiamantových vrstev,
- RNDr. Zdeněk Výborný, CSc. – litografie, nanolitografie,

Zpět

Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.