Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Ústav anorganické chemie AV ČR (ÚACH AV ČR)
Vydáno dne 25. 08. 2008 (12497 přečtení)Husinec- Řež č.p. 1001, 250 68, IČO 61388980
www.iic.cas.cz"

Stručná charakteristika pracoviště
Ústav vznikl k 1. 1. 1959 z Laboratoře anorganické chemie, která byla založena 1. 4. 1956. Sloučením s bývalým Ústavem anorganických syntéz ČSAV, které se uskutečnilo k 1. 3. 1972, vzniklo nynější pracoviště. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí. Ústav se zabývá základním výzkumem v anorganické chemii, v hraničních oborech anorganické chemie s fyzikou tuhé fáze a s ekologií a základním výzkumem v bioanorganické chemii. Výzkumná činnost se provádí ve 3 odděleních a 3 společných laboratořích:
• Oddělení chemie pevných látek a interkalačních sloučenin (vedoucí J.Šubrt)
• Oddělení syntéz (Z. Černý)
• Oddělení kinetiky (K. Lang)
• Společná laboratoř nízkých teplot (spolu s FZÚ AV ČR a MFF UK)
• Laboratoř anorganických materiálů (spolu s VŠCHT Praha, L. Němec)
• Laboratoř materiálového průzkumu uměleckých děl (spolu s AVU Praha)
Ředitelkou ústavu je Ing. Jana Bludská, CSc.

Zaměření výzkumu a vývoje.
V letech 2005–2010 je výzkum zaměřen na řešení jednoho výzkumného záměru, s dílčími úkoly zaměřenými na nanotechnologie a v roce 2008 na řešení 50 programových projektů.
Výzkumný záměr AV0Z40320502 “Design, syntéza a charakterizace klastrů, kompozitů, komplexů a dalších sloučenin na bázi anorganických látek; mechanismy a kinetika jejich interakcí“, 1/2005-12/2010, řešitel Ing. Jana Bludská, CSc., celkové náklady na celou dobu řešení 404,898 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 385,404 mil. Kč. Rok 2008 – 14,065/14,065, nomenklatura – oblast 1, podíl výzkumu nanotechnologií - 30 %.
Výzkumný záměr sleduje design a přípravu kompozitních a krystalických materiálů s definovanou velikostí částic, boranových klastrů, speciálních skel, organokovových a interkalačních sloučenin s vlastnostmi cílenými pro využití v optoelektronice, magnetooptice, fotokatalýze, medicíně a ekologii. Charakterizace zahrnuje statický a kinetický přístup s cílem definovat strukturu, reaktivitu a další vlastnosti připravených látek. Nekovalentní interakce metalokomplexů jsou využívány pro molekulární rozpoznávání. Popis interakcí krystalické a plynné fáze s roztoky a taveninami poskytne know–how pro nové technologie.

Výzkum zaměřený na nanotechnologie.
Výzkum v oblasti nanotechnologií se realizuje především v Oddělení chemie pevných látek a interkalačních sloučenin. Provádí se:
- Syntéza nanokompozitů na bázi nanočástic oxidů kovů v SiO2 matrici metodou sol-gel. Charakterizace struktury, magnetických a optických vlastností těchto materiálů.
- Syntéza nanočástic binárních i vícesložkových oxidů kovů metodou homogenního srážení z vodných roztoků. Připravené materiály jsou testovány jako fotokatalyzátory a katalyzátory detoxikace (rozkladu na nejedovaté produkty) bojových otravných látek.
- Syntéza, charakterizace a aplikace „sandwichových“ pigmentů s bariérovým antikorozním účinkem na bázi slídy pokryté nanočásticemi oxidů kovů.
- Charakterizace nanostruktur vzniklých laserem iniciovanými chemickými reakcemi.
- Výzkum porfyrinových nanostruktur, příprava a jejich chemické a fotofyzikální vlastnosti.
- Syntéza a charakterizace nanočástic zlata a dalších ušlechtilých kovů povrchově modifikovaných isotopem 10B v karboranovém skeletu pro použití v neutronové záchytové léčbě nádorových onemocnění.
- Od dubna 2005 je v ústavu v činnosti prozatím jediný transmisní elektronový mikroskop s vysokým rozlišením (HR-TEM) v ČR od firmy JEOL.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.
a) Projekty řešené ústavem:
- Projekt MPO 1H-PK2/56 „Nanodispersní oxidy a hydroxidy Ti, Fe, Al, Zn, a Zr pro destrukci chemických bojových látek“, 4/2005–12/2009, řešitelka RNDr. Bakardjieva Snenjana, PhD.
- Projekt MPO FI-IM3/061 “Příprava vodivých a polovodivých polymerů dopovaných nanočásticemi a nanotrubičkami na bázi uhlíku”, 5/2006-12/2009, řešitel Mgr. Václav Štengl, PhD.
- Projekt MPO FI-IM5/231 „Realizace nových nanostruktur z nanodispersních oxido—bisulfidů Ti, Cd, Zn jako aktivní materiály pro degradaci bojových otravných látek“, 2008-. řešitelka RNDr. Bakardjieva Snenjana, PhD.

b) Vybrané projekty, na nichž ústav spolupracuje:
Projekty programu „Nanotechnologie pro společnost“:
- KAN100500651 „Příprava a studium vlastností organicko-anorganických nanokompozitních materiálů připravených in situ emulzní polymerizací“, 07/2006-12/2009, hlavní řešitel Ing. Zdeňka Sedláková, CSc, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, řešitel za ÚACH ing. Kamil Lang, CSc.
- KAN400100653 „Samoorganizované magnetické nanostruktury“, 7/2007-12/2010, hlavní řešitel Ing. Ján Lančok, PhD., Fyzikální ústav AV ČR, Praha, řešitelka za ÚACH Ing. Adriana Lančok, PhD.
- KAN300430651 „Nanokrystalizace plazmových nástřiků na bázi eutektických směsí keramik“, 7/2006-12/2009, hlavní řešitel Ing. Tomáš Chráska, PhD., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, řešitel za ÚACH Doc. Ing. Jiří Hostomský, CSc.
- KAN400480701 „Nanostruktury na bázi uhlíku a polymerů pro využití v bioelektronice a v medicíně“, 01/2007-12/2011, řešitel Mgr. Jiří Vacík, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, Husinec – Řež, řešitel za ÚACH Mgr. Tomáš Baše, PhD.
- KAN100400702 „Nanostrukturní materiály pro katalytické, elektrokatalytické a sorpční aplikace“, 01/2007-12§2011, hlavní řešitel Prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha, řešitel za ÚACH Ing. Ivo Jakubec, CSc.
- KAN300100802 „Nanokompositní, keramické a tenkovrstvé scintilátory“, 01/2008 – 12/2012, hlavní řešitel Ing. Martin Nikl, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha, řešitel za ÚACH Ing. Ivo Jakubec, CSc.

Ostatní projekty:
- Projekt AV ČR 1QS401250509 „Keramické materiály s hierarchickou porézní strukturou pro membránové separační technologie“, 1/2005-12/2008, řešitel Doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc., Vysoká škola chemicko technologická v Praze, Fakulta chemicko-technologická, spoleřešitelem za ÚACH je RNDr. Milan Kočiřík, CSc.
- Projekt GA AV ČR IAA400720619 „Nový laserově-iniciovaný proces pro produkci nových uhlíkových nanomateriálů a uhlíkových nanomateriálů s inkorporovanými N, B a Si heteroatomy“, 1/2006-12/2010, řešitel RNDr. Josef Pola, DrSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha, řešitel za ÚACH RNDr. Bakardjieva Snejana, PhD.
- Projekt GA ČR GA203/07/0546 „Laserový rozklad karbonylů kobaltu a niklu za přítomnosti acetylenu pro přípravu kovových nanočástic, pokrytých uhlíkem“, 1/2007-12/2009, řešitel RNDr. Radek Fajgar, CSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha, řešitel za ÚACH Ing. Jan Šubrt, CSc.
- Projekt GA ČR GA104/07/1093 „Příprava kompozitních nanočástic aerosolovým procesem“, 1/2007-12/2010, řešitel Ing. Pavel Moravec, CSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelkou za ÚACH je RNDr. Bakardjieva Snejana, PhD.
- Projekt GA ČR GA104/08/1400 „Deposice oxidických katalyzátorů pro oxidaci VOC na tvarovaný nosič a jejich modifikace nanočásticemi drahých kovů, 1/2007-12/2009, řešitelka Ing. Květa Jirátová, CSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za ÚACH je RNDr. Tomáš Grygar, CSc.
- Projekt GA ČR GA203/06/1368 „Příprava a studium amorfních chalkogenidových vrstev a jejich potenciální aplikace pro optický záznam a paměti“, 1/2006-12/2008, řešitel Prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.,Univerzita Pardubice, FCHT, spoluřešitelem za ÚACH je RNDr. Tomáš Grygar, CSc.
- Projekt GA ČR GA203/07/0546 „Laserový rozklad karbonylů kobaltu a niklu za přítomnosti acetylenu pro přípravu kovových nanočástic, pokrytých uhlíkem“, 1/2007-12/2009, řešitel RNDr. Radek Fajgar, CSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha, řešitel za ÚACH je Ing. Jan Šubrt, CSc.
- Projekt GA ČR GA203/08/0831 „Nanotkaniny produkující singletový kyslík“, 1/2008-12/2010, řešitel RNDr. Jiří Mesinger, PhD., Universita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, spoluřešitelem za ÚACH je Ing. Kamil Lang, CSc.
- Projekt MŠMT 1M0577 „Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství - NANOPIN“, 1/2005–12/2009, příjemce ATG, s.r.o, Praha, řešitel Ing. František Peterka, PhD., řešitelem za ÚACH je Ing. Jan Šubrt, CSc.
- Projekt MŠMT LC523 „Perspektivní anorganické materiály“, 1/2005–12/2009, příjemce Univerzita Pardubice, řešitel Prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., řešitelem za ÚACH je Ing. Jan Šubrt, CSc.
- Projekt MŠMT LC 06041 “Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením”, 3/2006-12/2010, příjemce ÚJF AV ČR, v.v.i., Husinec – Řež, řešitel Doc. Ing. Vladimír Hnatowitcz, DrSc., řešitelem za ÚACH je Ing. Jan Šubrt, CSc.
- Projekt MPO FT-TA4/126 “Výzkum polovodivých nanotrubiček pro realizaci studenoemisních součástek”, 1/2007-12/2011, příjemce STARMANS electronics, s.r.o., Praha, řešitel Ing. Stanislav Štarman, PhD., řešitelkou za ÚACH je RNDr. Mariana Klementová, PhD.
- Projekt MPO 2A-1TP1/092 “Výzkum příprav nanoforem vrstevnatých piezoelektrik pro realizaci výroby vysokoteplotních ultrazvukových měničů”, 7/2006-12/2011, příjemce STARMANS electronics, s.r.o., Praha, řešitel Ing. Stanislav Štarman, PhD., řešitelem za ÚACH je RNDr. Jiří Plocek, PhD.

Experti/obor:
- Ing. Jan Šubrt, CSc. – práškové anorganické oxidické materiály, aplikace fotokatalyticky aktivního TiO2, pigmenty, elektronová mikroskopie
- Ing. Zbyněk Černý, CSc. - syntéza, charakterizace a aplikace nanočástic oxidů kovů kombinovaných s geopolymerními materiály
- Mgr. Václav Štengl, PhD. – syntéza, charakterizace a aplikace nanočástic oxidů kovů, připravených srážecími postupy z vodných roztoků.
- RNDr. Daniel Nižňanský, PhD. – syntéza nanokompozitů na bázi nanočástic oxidů kovů v SiO2 matrici metodou sol-gel, charakterizace struktury, magnetických a optických vlastností těchto materiálů.
- Mgr. Tomáš Baše, PhD. – nanočástice kovů, příprava, charakterizace a aplikace
- RNDr. Bakardjieva Snejana, PhD. – elektronová mikroskopie
- RNDr. Mariana Klementová, PhD. – elektronová mikroskopie

Zpět

Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.