Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Ústav experimentální medicíny AV ČR (ÚEM AV ČR)
Vydáno dne 25. 08. 2008 (12452 přečtení)Vídeňská 1083, 142 40 Praha 4, IČO68378041
www.iem.cas.cz/

Stručná charakteristika pracoviště.
Ústav vznikl 1. 1. 1975 sloučením několika laboratoří ČSAV, které byly zřízeny v letech 1953–1957. Postupně se zvětšoval počet samostatných vědeckých skupin. Po sloučení s Farmakologickým ústavem AV ČR v r. 2002 vznikla v Ústavu experimentální medicíny 4 nová farmakologická oddělení. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí
Hlavní činností ÚEM AV ČR je vědecký výzkum v biomedicíně, zejména v oblasti buněčné biologie a patologie, genotoxikologie, teratologie, biochemie, neurověd, kmenových buněk, tkáňových náhrad, nanomedicíny a dále vývoj a ověřování analytických, diagnostických a terapeutických metod, založených na výsledcích základního výzkumu. ÚEM AV ČR dále rozvíjí výzkum v oblasti farmakologie, zejména imunofarmakologie a neuropsychofarmakologie. Předmětem jiné činnosti ústavu je výroba a prodej nanovláken a nanočástic, hydrogelů a umělých nosičů buněk, kmenových buněk a přípravků obsahujících kmenové buňky, chrupavčitých implantátů, specifických kultivačních médií a podpůrných léčivých přípravků.
Ústav je od r. 2000 součástí Centra Excellence EU s názvem MEDIPRA. Výzkumná činnost probíhá v 10 odděleních ústavu a v jeho dvou samostatných laboratořích, jakož i ve spolupráci s dalšími ústavy a institucemi, zejména s nemocnicemi a univerzitami.
Ředitelkou ústavu je Prof. MUDr. E. Syková, DrSc.

Zaměření výzkumu a vývoje.
V letech 2005 - 2013 je výzkum v ÚEM AV ČR zaměřen především na oblast řešení dvou výzkumných záměrů a v roce 2008 na řešení 37 programových projektů.
- AV0Z50390512 „Molekulární, buněčné a systémové mechanismy závažných onemocnění lidského organizmu, jejich diagnostika, terapie a farmakoterapie“, 1/2005-12/2010, řešitel Prof.MUDr. Eva Syková,DrSc., celkové náklady na celou dobu řešení 492,126 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 490,463 mil. Kč. Rok 2008 – 5,023/5,023, nomenklatura – oblast 3, podíl výzkumu nanotechnologií - 10 %.
Cílem řešení je výzkum v oblasti biomedicíny a vyhledávání možností praktického využití získaných výsledků v následujících oborech: molekulární a buněčná biologie, molekulární embryologie a farmakologie, neurofyziologie, neurochemie, neuropatologie, neurofarmakologie a imunofarmakologie, genotoxikologie a teratologie. Výzkum je orientován na studium mechanismů funkce buňky, subcelulárních struktur, receptorů a mediátorů, interakci buněk, činnost buněčných tkání a orgánů a patologické změny vyvolané v živých organizmech působením škodlivin vnitřního a vnějšího prostředí. Cílem je nalézt způsob diagnostiky a terapie onemocnění a dovést je k praktickému využití. Aplikační oblasti zahrnují zdravotnictví (terapeutické postupy v neurochirurgii, traumatologii, zvláště míšního poranění, imunologii, oftalmologii, plastickou chirurgii, otolaryngologii), farmaceutický průmysl (léčiva a diagnostické kity) a hygienu a epidemiologii (hodnocení rizika chemických látek pro lidskou populaci). V oblasti nanověd a nanotechnologií probíhají práce zaměřené na:
- Značení buněk superparamagnetickými nanočásticemi a jejich sledování in vivo pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR).
- In vivo testování materiálů na bázi nanovláken jako rekonstrukční matrice pro tkáň, zejména centrálního nervového systému a pojivové tkáně (chrupavky).
- AV0Z50390703 „Nové biotechnologie, nanomateriály a kmenové buňky pro užití v regenerativní medicíně“, 1/2007-12/2013, řešitel Prof.MUDr. Eva Syková,DrSc., celkové náklady na celou dobu řešení 448,891 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 307,897 mil. Kč. Rok 2008 –10,650/10,650, nomenklatura – oblast 3, podíl výzkumu nanotechnologií - 70 %.Cílem záměru je výzkum v oblasti moderního oboru medicíny tzv. regenerativní medicíny. Pozornost je soustředěna na výzkum a vývoj postupů pro užití dospělých i embryonálních kmenových buněk, biomateriálů pro tkáňové inženýrství, nanomateriálů, nových biotechnologií a diagnostických metod. Cílem je nalézt terapii závažných, dnes obtížně léčitelných onemocnění. Výsledky výzkumu budou využitelné ve zdravotnictví především v oborech: neurochirurgie (umělé náhrady a přemostění defektů), traumatologie (poranění mozku a míchy), neurologie (Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza), imunologie (poruchy imunity), pediatrie (vrozené vady, perinatální poškození), ortopedie (náhrady chrupavek a kostí), oftalmologie (náhrady rohovky), otolaryngologie, stomatologie (zubní náhrady), plastická chirurgie a dermatologie. Cílem je vývoj konkrétních produktů využitelných pro klinické studie a léčbu, ve farmaceutickém průmyslu pro vývoj diagnostických souprav, nových léků a jejich testování na buněčných liniích. V oblasti nanověd a nanotechnologií probíhají práce zaměřené na značení buněk superparamagnetickými nanočásticemi a jejich sledování in vivo pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR) a na in vivo testování materiálů na bázi nanovláken jako rekonstrukční matrice pro tkáň, zejména centrálního nervového systému a pojivové tkáně (chrupavky).
Výzkum v oblasti nanomedicíny a nanobiotechnologií se provádí zejména v Oddělení neurověd (vedoucí Prof. MUDr. E. Syková, DrSc.), v Laboratoři tkáňových kultur a kmenových buněk (RNDr. P. Jendelová, PhD.), v Oddělení neurofysiologie sluchu (Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.) a v Oddělení tkáňového inženýrství (Doc. RNDr. E. Amler, CSc.).

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií:
a) Projekty řešené ústavem:
- Projekt GA AV ČR IAA500390702 „Tkáňové nosiče z nanovlákenných materiálů s vestavěnými liposomy“, 1/2007-12/2011, řešitel RNDr. Evžen Amler, CSc.

b) Vybrané projekty, na jejichž řešení ústav spolupracuje:
- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN200520801 „Cílená exprese a transport bioaktivních molekul“, 1/2008-12/2012, řešitel Mgr. David Staněk, PhD., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitel za ÚEM RNDr. Karel Kaberna, CSc.
- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“
KAN200520804 “Biokompatibilní nanovlákenné konstrukty vytvářející nové lékové formy pro aplikaci biologicky a farmakologicky aktivních látek”, 1/2008 – 12/2012, řešitel doc. RNDr. Vladimír Holáň, Ústav molekulární genetiky AV ČR, spoluřešitel za ÚEM Prof. MUDr. Eva Syková, DrCs.
- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN201110651 “Kombinované kontrastní látky pro molekulární MR zobrazování”, 7/2006-12/2010, řešitel Prof. Ivan Lukeš, DrSc., příjemce Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, spoluřešitel Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
- Projekt MŠMT 1M0538 „Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad“, 1/2005-12/2009, hlavní řešitel Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., příjemce Univerzita Karlova, 2.lékařská fakulta, spoluřešitel za ÚEM je Doc. RNDr. Alexandr Chvátal, CSc. ÚEM je spoluzakladatelem výzkumného centra.
- Projekt MŠMT 2B06130 „Využití nově syntetizovaných biomateriálů v kombinaci s kmenovými buňkami v léčbě chorob, které postihují lidské tkáně derivované z mesodermu: chrupavku, kost, vazy a menisky“, 7/2006-6/2011, řešitel Prof. MVDr. Alois Nečas, PhD., Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Fakulta veterinárního lékařství, spoluřešitelem za ÚEM je Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
- Projekt GA ČR GA ČR 309/06/1594 “Celulární kontrastní látky a jejich využití v MR zobrazování “ 1/2006–12/2008, řešitel Mgr. Vít Herynek, PhD., příjemce Institut klinické a experimentální medicíny, Praha 4. Spoluřešitelkou v ÚEM je RNDr. Pavla Jendelová, PhD.

c) Projekty mezinárodní spolupráce:
- DiMI/512146 „Diagnostic Molecular Imaging: A Network of Excellence for Identification of New Molecular Imaging Markers for Diagnostic Purposes“, 4/2005-3/2010, koordinátor projektu Prof. Andreas Jacobs, University of Cologne, Německo. Síť excelence o 45 účastnících. Hlavní řešitel v ÚEM AV ČR – Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
- ANGIOTARGETING/504743 „Targeting-Tumour-Vascular / Matrix Interactions”, 11/2004-10/2008, koordinátor Prof. Rolf Bjerkvig, University of Bergen, Norsko. Integrovaný projekt o 13 účastnících. Hlavní řešitel v ÚEM AV ČR – Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
- RESCUE/518233 “From stem cell technology to functional resoration after spinal cord injury“, STREP, koordinátor Dr. Alain Privat, Institute of Neuroscience, Montpellier, Francie. Hlavní řešitel v ÚEM AV ČR – Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
- STEMS/037328 “Pre-clinical evaluation of stem cell therapy in stroke”, koordinátor projektu Dr. Brigitte Ontiente, INSERM UMR421, Creteil, France. Hlavní řešitel v ÚEM AV ČR – Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
- NMP4-CT-2006-02556: “3g-Nanotechnology based targeted drug delivery using the inner ear as a model target organ”, 11/2006 – 10/2010, koordinátor : Prof. Ilmari Pyykko, University of Tampere, Finland. Hlavní řešitel v ÚEM AV ČR – Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. Projekt je zaměřen na vývoj a využití nanočástic jako nosičů pro aplikaci látek do vnitřního ucha.

Výsledky v oblasti nanotechnologií/spolupráce.
Patenty :
- D. Horák, E. Syková, M. Babič, P. Jendelová, M. Hájek : Superparamagnetické nanočástice na bázi oxidů železa, 2006, PV 1006-120
- Brynda E, Riedel T, Dyr J, Houska M, Bačáková L, Filová E, et al.: Způsob přípravy regulovaných vrstev fibrinu na pevných površích. CZ patent PV 2006-821. 2006.
- Lesný P, Syková E, Michálek J, Pradný M, Jirsák O, Martinová L: Biomateriál na bázi nanovlákenných vrstev a způsob jeho přípravy. CZ patent PV 2007-54.2007.

Experti/obor.
- Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. – kmenové buňky, nanočástice, umělé biomateriály, neurovědy
- RNDr. Pavla Jendelová, PhD. – kmenové buňky, nanočástice, umělé biomateriály, neurovědy
- Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. – využití nanočástic jako nosičů pro aplikaci látek do vnitřního ucha
- RNDr. Evžen Amler, CSc. – kmenové buňky, pojivová tkáň

Zpět

Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.