Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR (ÚFCH JH AV ČR)
Vydáno dne 25. 08. 2008 (11968 přečtení)Dolejškova 3, 182 23 Praha 8, IČO 61388955
www.jh-inst.cas.cz

Stručná charakteristika pracoviště.
Ústav byl zřízen k 1. 3. 1972 pod názvem Ústav fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV. Vznikl sloučením Polarografického ústavu, který byl založen v roce 1950 a k 1. 1. 1953 začleněn do ČSAV, a Ústavu fyzikální chemie ČSAV, který byl zřízen k 1. 1. 1955 z dřívější Laboratoře fyzikální chemie, založené v ČSAV k 1. 1. 1953. Současný název ústavu byl přijat k 1. 8. 1993. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí.
Ústav rozvíjí badatelskou činnost ve fyzikální chemii a chemické fyzice se zaměřením na vztahy mezi strukturou a reaktivitou látek. Soustřeďuje se zejména na teoretický a experimentální výzkum chemických a fyzikálně-chemických dějů na atomární a molekulární úrovni (struktura a dynamika látek, mechanismus reakcí) v plynné, kapalné a pevné fázi a na jejich rozhraních, a to především v systémech významných pro chemickou katalýzu a sorpční, elektrochemické a biologické procesy (včetně přípravy a charakterizace nových katalytických, sorpčních, elektrodových a jiných speciálních materiálů). Výzkumná činnost probíhá v 6 odděleních:
• Oddělení teoretické chemie (J. Bittner, P.Čárský)
• Oddělení chemické fyziky (S. Civiš, M.Fárník, Z.Bastl, P.Kubát, J.Plšek)
• Oddělení biofyzikální chemie (M. Hof, T.Kral, B.Yosypchuk)
• Oddělení struktury a dynamiky v katalýze (Z. Sobalík, J.Rathouský, P.Hrabánek, M.Kočiřík, B.Wichterlová)
• Oddělení syntézy a katalýzy (J. Čejka)
• Oddělení elektrochemických materiálů (L. Kavan, J.Jirkovský, P.Janda)
• Oddělení elektrochemických procesů (Z. Samec, M.Gál, M.Hromadová)
V závorkách jsou na prvním místě uvedeni vedoucí oddělení a za nimi další pracovníci zaměření na výzkum nanotechnologií.
Ředitelem ústavu je Prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc.

Zaměření výzkumu a vývoje.
V letech 2005 – 2010 je výzkum v ÚFCH JH AV ČR zaměřen především na problematiku jednoho výzkumného záměru a řešení 83 programových projektů.
- Výzkumný záměr AV0Z40400503 „Struktura, reaktivita a dynamika molekulárních a biomolekulárních systémů: teorie, experiment a aplikace“, 1/2005-12/2010, řešitel Prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc., celkové náklady na celou dobu řešení 842,972 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 842,846 mil. Kč. Rok 2008 – 70,351/70,351, nomenklatura – oblast 3, podíl výzkumu nanotechnologií - 70 %.
Cílem výzkumného záměru je identifikace a objasňování souvislostí mezi strukturou a interakcemi v molekulárních a biomolekulárních systémech a jejich chemickou resp. elektrochemickou reaktivitou a fyzikální dynamikou. Novost záměru spočívá v experimentálním přístupu na atomární resp. molekulární úrovni, který je umožněn rychlým rozvojem spektroskopických a mikroskopických metod s vysokým rozlišením a technik syntézy materiálů v nanoměřítku. Předmětem výzkumné činnosti je:
- vývoj a využití metod kvantové chemie v chemické fyzice, katalýze a elektrochemii,
- kinetika a dynamika chemických procesů v plynné fázi a na površích,
- struktura a vlastnosti molekul a jejich agregátů,
- struktura, funkčnost a dynamika biomembrán,
- syntéza a strukturní chemie nanoskopických materiálů,
- mechanismus katalytických a elektrokatalytických procesů,
- sorpční a transportní děje,
- struktura a (foto)elektrochemická reaktivita molekul a biomolekul v kapalných fázích a na mezifázích

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.
a) Projekty řešené ústavem:
Projekty programu Nanotechnologie pro společnost
- KAN400400651 – „Experimentální a teoretické studium volných nanočástic: "létající nanoreaktory" pro výzkum procesů na molekulární úrovni“ 7/2006-12/2010, řešitel koordinátor Mgr. Michal Fárník, PhD.
- KAN100400701 – „Hybridní nanokompozitní materiály“, 1/2007-12/2011, řešitel koordinátor Prof.Ing. Jiří Čejka, DrSc.
- KAN100400702 - „Nanostrukturní materiály pro katalytické, elektrokatalytické a sorpční aplikace“, 1/2007-12/2011, řešitel koordinátor Prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc.

Ostatní projekty
- Projekt MŠMT, program „Centra základního výzkumu“, LC066063 „Fluorescenční mikroskopie v biologickém a lékařském výzkumu“, 3/2006-12/2010, řešitel koordinátor Doc. Martin Hof, Dr.rer.nat.
- Projekt AV ČR 1ET400400413 „Vývoj programového prostředí pro matematické simulace a predikce v katalýze a elektrokatalýze“,1/2004-12/2008, řešitel Ing. Zdeněk Sobalík, CSc.
- Projekt GA AV ČR KJB400400603 „Redox reakce cyklooxygenase-2 inhibitorů a jejich reaktivních intermediátů v nanokavitách supramolekulárního typu“ (1/2006-12/2008), řešitel RNDr. Miroslav Gál, PhD.
- Projekt GA AV ČR KJB400400601 „Elektrochemická a spektroelektrochemická studie uhlíkových nanostruktur“ (1/2006-12/2008), řešitel RNDr. Martin Kalbáč, PhD.
- Projekt GA AV ČR IAA400720619, „Nový laserově-iniciovaný proces pro produkci nových uhlíkových nanomateriálů a uhlíkových nanomateriálů s inkorporovanými N, B a Si heteroatomy“, 1/2006-12/2010, řešitel RNDr. Zdeněk Bastl, CSc.
- Projekt GA AV ČR IAA400400621, „Kondenzace DNA: Monte-Carlo simulace, rozptyl světla, fluorescenční korelační spektroskopie in vitro a in vivo“, 1/2006-12/2010, řešitel: Teresa Kral, Dr.
-Projekt GA AV ČR IAA400400804 „Supramolekulární soustavy s uhlíkovými nanotubami“. 1/2008-12/2012, řešitel Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DrSc.
- Projekt GA ČR GA203/07/1424 „ Samoorganizované porfyrinové nanostruktury“, 1/2007-12/2009, řešitel RNDr. Pavel Kubát, CSc.
- Projekt GA ČR GA104/06/1254 „Od dynamické analýzy k dynamickému vedení katalytické reakce na zeolitech“, 1/2006-12/2008, řešitel Ing. Zdeněk Sobalík, CSc.
- Projekt GA ČR GA203/07/PJ067 „Elektronické interakce SWCNT a vodivých polymerů v kompozitech nanotuby/polymer“, 2007-2010, řešitel RNDr. Martin Kalbáč, PhD.
- Projekt GA ČR GA104/08/1501 „Příprava, charakterizace a chemické vlastnosti nanoslitin zlata na nosiči“, 1/2008-12/2010, řešitel Ing. Jan Plšek, PhD.
- Projekt GA ČR GA104/08/0435 „Inteligentně strukturované" mesoporézní vrstvy TiO2 s antibakteriálními a řízeně proměnnými smáčecími vlastnostmi“, 1/2008-12/2010, řešitel Ing. Jiří Rathouský, CSc.
- Projekt GA ČR GA203/08/0604 „Pokročilé materiály na bázi molekulových sít pro adsorpci a uchovávání CO2 a H2“, 1/2008-12/2010, řešitel Doc. Ing. Jiří Čejka, CSc.
- Projekt GA ČR GA203/08/1157 „Využití motivu zámku a klíče v nových nízkodimenzionálních strukturách na elektrodovém rozhraní“, 1/2008-12/2010, řešitelka Mgr. Magdaléna Hromadová, PhD.
- Projekt MŠMT, program COST, 1P05OC069 „Nanokrystalické oxidické polovodiče pro optoelektronocké aplikace“, 1/2005-12/2008, řešitel prof. RNDr. Ladislav Kavan, DrSc.
- Projekt MŠMT, program COST, OC 104 „Fyzikálně chemická charakterizace fotoaktivních materiálů a povrchových úprav na bázi nanokrystalického oxidu titaničitého- vývoj standardních testovacích metod“, 3/2006-12/2009, řešitel RNDr. Jaromír Jirkovský, CSc.
-Projekt mezinárodní spolupráce MŠMT, program KONTAKT, ME857 „Spolupráce v oblasti energie a nanověd“, 2006-2008, řešitel Prof. RNDr. Petr Čárský, DrSc. Cíl projektu: vytvoření sítě spolupracujících institucí s cílem přípravy a studia molekul a materiálů pro využití v oblasti energií a nanověd.

b) Vybrané projekty, na jejichž řešení ústav spolupracuje:

Projekty programu Nanotechnologie pro společnost
- KAN100500652 – „Heterogenní organické a hybridní nanokompozitní materiály pro solární články“, 7/2006 – 12/2010, hlavní řešitel RNDr. Jiří Pfleger, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha, řešitelem za ÚFCH JH je doc. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc.
- KAN400720701 – „Hierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku“, 1/2007-12/2011, hlavní řešitelka Ing. Olga Šolcová, CSc., Ústav chemických procesů AV ČR,v.v.i., Praha, řešitelem za ÚFCH JH je Ing. Pavel Hrabánek, PhD.
- KAN200100801 „Bioaktivní biokompatibilní povrchy a nové nanostrukturované kompozity pro aplikace v medicíně a farmacii“, 01/2008 – 12/2012, hlavní řešitel Prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc. HDR., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha, řešitelem za ÚFCH JH je Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DrSc.

Ostatní projekty
- Projekt MŠMT, program „Výzkumná centra“, 1M4531433201 „Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství - NANOPIN“ 1/2005-12/2009, řešitel koordinátor Ing. František Peterka, PhD., ATG, s.r.o., Praha, řešitelem za ÚFCH JH je RNDr. Jaromír Jirkovský, CSc. Více informací naleznete na webové stránce Centra NANOPIN na adrese http://www.nanopin.cz/cz/cz_page01.html - Projekt MŠMT, program „Centra základního výzkumu“ LC510 „Centrum nanotechnologií a materiálů pro nanoelektroniku“ 2/2005-12/2009, řešitel koordinátor RNDr. Jan Kočka, DrSc, fyzikální ústav AV ČR, v.v.i, Praha, řešitelem za ÚFCHJH je Prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc. Více informací naleznete na webové stránce Centra s adresou ?a href="http://www.fzu.cz/vyzkum/nanotech/home.php" target="_blank">www.fzu.cz/vyzkum/nanotech/home.php
- Projekt GA AV ČR IAA400720619 „Nový laserově-iniciovaný proces pro produkci nových uhlíkových nanomateriálů a uhlíkových nanomateriálů s inkorporovanými N, B a Si heteroatomy“, 1/2006-12/2010, řešitel RNDr. Josef Pola, DrSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za ÚFCH JH je RNDr. Zdeněk Bastl, CSc.
- Projekt GA AV ČR1QS401250509 „Keramické materiály s hierarchickou porézní strukturou pro membránové separační technologie“, 1/2005-12/2008, řešitel Doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická, FCHT, spoluřešitelem za ÚFCH JH je RNDr. Milan Kočiřík, CSc.
- Projekt GA ČR GA203/07/0546 „Laserový rozklad karbonylů kobaltu a niklu za přítomnosti acetylenu pro přípravu kovových nanočástic, pokrytých uhlíkem“, 1/2007-12/2009, řešitel RNDr. Radek Fajgar, CSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za ÚFCH JH je RNDr. Zdeněk Bastl, CSc.
- Projekt GA ČR GA203/07/1195 „Analýza struktury a interakcí DNA pomocí elektrochemických technik a chemických sond. Nové metody a senzory pro detekci poškození DNA“, 1/2007-12/2009, řešitel Doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc., spoluřešitelem za ÚFCH JH je Ing. Bogdan Yosypchuk, PhD.
- Projekt GA ČR GA203/08/0831 „Nanotkaniny produkující singletový kyslík“, 1/2008-12/2010, řešitel RNDr. Jiří Mesinger, PhD., Universita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, spoluřešitelem za ÚFCH JH je RNDr. Pavel Kubát, CSc.
- Projekt MPO FT-TA3/080 „Syntéza titanosilikátů a jejich aplikace“, 4/2006-12/2009, řešitelka Ing. Věnceslava Tokarová, CSc., Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i, Husinec – Řež, spoluřešitelem za ÚFCH JH je Prof. Ing. Jiří Čejka, CSc.
- Projekt MPO FT-TA5/005 „Progresivní typy zeolitů a jejich aplikace“, řešitelka Ing. Věnceslava Tokarová, CSc., Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., Ústí nad Labem, spoluřešitelem za ÚMCH je Prof. Ing. Jiří Čejka, CSc.

c) Evropské projekty řešené v rámci 6. rámcového programu:
- Projekt FP6: ORGA PV NET – No. SES6-38889 „Coordination action towards stable and low-cost organic solar cell technologies and their application“, (2006-2009), řešitel Prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc.
- Projekt FP6: NDENS číslo MRTN-CT-2004-005503J, „Intelligent design of nanoporous sorbents“, (2005-2008) řešitel: Prof. Ing. Jiří .Čejka, DrSc. Více informací naleznete ve webové aplikaci projektu s adresou www.lpmc.univ-ntp2.fr/
- Projekt FP6: DESANNS „Advanced Separation and Storage of Carbon Dioxide: Design, Synthesis and Aplication of Novel Nanoporous Sorbents“, 1/2006-12/2008, koordinátor Dr. Philips Llewellyn, CNRS, Francie, řešitel za ÚFCH JH Prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc. Více informací naleznete ve webové stránce projektu na adrese www.desanns.univ-montp2.fr.
- Projekt NMP3-CT-2005-516982 „Nanocrystalline Heterosupermolecular Materials for Optoelectronic Applications“, (2005-2008), řešitel Prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc. Více informací naleznete ve webové aplikaci projektu s adresou www.iciq.es/Heteromolmat.
- Projekt NMP3-CT-2005-011730 „Integrated design of Catalytic Nanomaterials for a Sustainable Production“, (2005-2010), řešitel Ing. Blanka Wichterlová, DrSc. Více informací naleznete ve webové aplikaci projektu s adresou http://idecat.unime.it/

Experti/obor.
- Prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc. – elektrokatalýza, ředitel ústavu;
- Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DrSc. – uhlíkové a oxidické nanostruktury, elektrochemie, spektroelektrochemie;
- Prof. RNDr. Petr Čárský, DrSc. – vývoj kvantově-chemických metod;
- Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer. nat. - – vývoj kvantově-chemických metod;
- RNDr. Jaromír Jirkovský,CSc. – fotokatalýza, nanopovrchy TiO2, aplikace v oblasti samočistících povrchů;
- Doc. Martin Hof, Dr. rer. nat. – fluorescenční spektroskopie;
- Prof. Ing. Jiří Čejka, CSc. – zeolity a molekulová síta;
- Ing. Zdeněk Sobalík, CSc. – vývoj struktur katalyzátorů pro významné procesy transformace NOx na dusík, selektivní oxidace uhlovodíků;
- RNR. Zdeněk Bastl, CSc. – studium nanostrukturních materiálů metodou elektronové spektroskopie.
- Doc. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc. – laserová spektroskopie a fotochemie;
- RNDr. Pavel Kubát, CSc. – laserová spektroskopie a fotochemie;
- Mgr. Michal Fárník, PhD. – molekulové klastry, experimentální a teoretické studium volných nanočástic;
- Ing. Pavel Janda, CSc. - studium nanostrukturních materiálů metodou AFM a STM.
- RNDr. Martin Kalbáč, PhD. – uhlíkové nanostruktury, spektroelektrochemie;

Zpět

Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.