Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Ústav chemických procesů AV ČR (ÚCHP AV ČR)
Vydáno dne 26. 08. 2008 (9197 přečtení)Rozvojová 135, 165 02 Praha 6, IČO 67985858
www.icpf.cas.cz

Stručná charakteristika pracoviště.
Ústav byl zřízen s účinností k 1. 1. 1960 z oddělení organické technologie Chemického ústavu ČSAV a z Laboratoře chemického inženýrství ČSAV. Jeho původní název byl Ústav teoretických základů chemické techniky ČSAV; současný název byl přijat k 1. 7. 1993. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí.
Předmětem hlavní činnosti ÚCHP je vědecký výzkum a vývoj v oblasti teorie chemických procesů, zejména v oborech chemického inženýrství, fyzikální chemie a bioinženýrství, zaměřený zvláště na chemickou a statistickou termodynamiku, separační procesy, katalýzu, reaktorové inženýrství, aplikovanou organokovovou chemii, vícefázové chemické reaktory a bioreaktory, biotechnologie a technologie procesů pro životní prostředí, dále pak na chemické reakce iniciované, resp. urychlované laserovým, resp. mikrovlnným zářením a na procesy tvorby a přeměn aerosolů. ÚCHP je rozdělen na vědecká oddělení a servisní útvary. Výzkumná činnost se provádí v 5 odděleních a 4 laboratořích:
• Oddělení separačních procesů (vedoucí V.Jiřičný)
• Termodynamická laboratoř E. Hály (K.Aim)
• Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství (O.Šolcová)
• Oddělení vícefázových reaktorů (J.Drahoš)
• Oddělení nových procesů v chemii a biotechnologii (J.Čermák)
• Laboratoř procesů ochrany prostředí (M.Punčochář)
• Oddělení analytické chemie (J.Schraml)
• Laboratoř chemie a fyziky aerosolů (J.Smolík)

• Laboratoř laserové chemie (J.Pola)
Ředitelem ústavu je Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.

Zaměření výzkumu a vývoje.
V letech 2005–2010 je výzkum zaměřen na problematiku jednoho výzkumného záměru a v roce 2008 na řešení 62 programovýché projektů.
- Výzkumný záměr AV0Z40720504 “Výzkum vícefázových reagujících systémů pro návrh procesů v oblastech syntézy a přípravy nových materiálů, energetiky a ochrany životního prostředí“, 1/2005-12/2010, řešitel Prof.Ing. Jiří Hanika, DrSc., celkové náklady na celou dobu řešení 845,876 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 801,205 mil. Kč. Rok 2008 – 16,906/16,906, nomenklatura – oblast 5, podíl výzkumu nanotechnologií - 20 %.
Cílem výzkumu je identifikace charakteristik soustav na molekulární úrovni a jejich integrace s fenomenologickými poznatky o chování systémů v závislosti na procesních podmínkách. Hlavní směry výzkumu jsou: studium rovnovážného chování vícefázových soustav s chemickými reakcemi; termo– a hydrodynamika vícefázových systémů za extrémních podmínek; základy extrakčních, sorpčních a membránových separačních procesů a procesů využívajících superkritické tekutiny; dynamika transportních procesů v chemických, elektrochemických, spalovacích a biotechnologických reaktorech; objasnění mechanismů katalyzovaných reakcí a destrukčních reakcí toxických organických látek; příprava nových materiálů reakcemi indukovanými mikrovlnným a laserovým zářením. Výsledky umožní kvantitativně popsat chování reagujících vícefázových soustav pomocí matematických modelů, použitelných pro optimální návrh procesních zařízení, vyhovujících požadavkům na maximální šetrnost k životnímu prostředí.
Výzkum v oblasti nanotechnologií je zaměřen především na nanoporézní materiály, nanokatalýzu a syntézu nanočástic, např. aerosolovými procesy a laserovou technikou.
Výzkum zaměřený na nanotechnologie se provádí v Oddělení separačních procesů (P.Uchytil), v Termodynamické laboratoři Eduarda Hály (I. Nezbeda, M. Lísal), v Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství (O. Šolcová, K.Jirátová, V. Hejtmánek), v Oddělení nových procesů v chemii a biotechnologii (G. Kuncová), v Laboratoři chemie a fyziky aerosolů (J. Smolík, P. Moravec, V.Levdanski) a v Laboratoři laserové chemie (J. Pola, R. Fajgar).

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.
a) Projekty řešené ústavem:
- Projekt AV ČR KAN400720701 „Hierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku“, 1/2007-12/2011, řešitelka Ing. Olga Šolcová, CSc.
- Projekt GA AV ČR 1ET400720409 „Aplikace pokročilých simulačních metod pro studium struktury, fyzikálně-chemických vlastností a přípravy kompozitních materiálů a nanomateriálů“, 7/2004–12/2008, řešitel Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc.
- Projekt GA AV ČR IAA400720619 „Nový laserově-iniciovaný proces pro produkci nových uhlíkových nanomateriálů a uhlíkových nanomateriálů s inkorporovanými N, B a Si heteroatomy“, 1/2006-12/2010, řešitel RNDr. Josef Pola, DrSc.
- Projekt GA AV ČR IAA400720804 „Vliv povrchových procesů a elektromagnetického záření na transportní jevy v aerosolových systémech s nanočásticemi a v porézních tělesech s nanopóry“, 1/2008-12/2011, řešitel Ing. Valeri Levdanski (Levdansky), DrSc.
- Projekt GA ČR GA104/07/1093 „Příprava kompozitních nanočástic aerosolovým procesem“, 1/2007-12/2010, řešitel Ing. Pavel Moravec, CSc.
- Projekt GA ČR GA104/07/1400 „Deposice oxidických katalyzátorů pro oxidaci VOC na tvarovaný nosič a jejich modifikace nanočásticemi drahých kovů“, 1/2007-12/2009, řešitelka Ing. Květa Jirátová, CSc.
- Projekt GA ČR GA203/07/0546 „Laserový rozklad karbonylů kobaltu a niklu za přítomnosti acetylenu pro přípravu kovových nanočástic, pokrytých uhlíkem“, 1/2007-12/2009, řešitel RNDr. Radek Fajgar, CSc.
- Projekt MŠMT ME 892 „Monitorování a remediace znečištění životního prostředí pomocí pokročilých organicko-anorganických materiálů – MOREPIM“, 5/2007-12/2011, řešitelka Ing. Gabriela Kuncová, CSc.
- Projekt MŠMT ME 893 „Celobuněčné optické senzory – WOCOS“, 5/2007-12/2011, řešitel Ing. Gabriela Kuncová, CSc.

b) Vybrané projekty, na jejichž řešení ústav spolupracuje:
- Projekt AV ČR 1QS401250509 „Keramické materiály s hierarchickou porézní strukturou pro membránové separační technologie“, 1/2005-12/2008, řešitel Doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc., Vysoká škola chemicko technologická v Praze, Fakulta chemicko-technologická, spoleřešitelem za ÚCHP je Ing. Petr Uchytil, CSc.
- Projekt GA ČR GA203/08/0094 „Počítačové modelování strukturních, dynamických a transportních vlastností tekutin v nanorozměrech“, 1/2008-12/2011, řešitel Mgr. Milan Předota, PhD., jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, řešitelem za ÚCHP je Doc. Ing. Martin Lísal, DrSc.

Experti/obor.
- Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc. – molekulární fyzika tekutin, intermolekulární interakce
- Doc. Ing. Martin Lísal, DSc. – aplikovaná statistická termodynamika, počítačové simulace, molekulární a vícesložkové modelování
- Ing. Olga Šolcová, CSc. – textura porézních pevných látek, transport hmoty v pevných látkách
- Ing. Gabriela Kuncová, CSc. – vývoj na enzymech založených biooptoelektronických senzorů
- Ing. Květa Jirátová, CSc. – heterogenní katalýza, příprava katalyzátorů a hodnocení jejich vlastností
- Ing. Pavel Moravec, CSc – aerosolové procesy
- RNDr. Josef Pola, DrSc. – laserová chemie, organometalická chemie

Zpět

Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.