Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Ústav jaderné fyziky (ÚJF AV ČR)
Vydáno dne 25. 08. 2008 (8769 přečtení)250 68 Řež, IČO 61389005
www.ujf.cas.cz

Stručná charakteristika pracoviště.
Ústav byl zřízen k 1. 1. 1972 z fyzikální části Ústavu jaderného výzkumu ČSAV, který byl založen v roce 1955 a v roce 1972 byla jeho větší část převedena do působnosti Čs. komise pro atomovou energii. K 1. 7. 1994 byl k ÚJF přičleněn bývalý Ústav dozimetrie záření AV ČR jako jeho detašované pracoviště. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí.
Náplní činnosti ústavu je zejména jaderná fyzika v oblasti nízkých a středních energií, a to jak teoretická, tak experimentální. Ústav se zabývá jadernou spektroskopií záření beta, studiem jaderných reakcí včetně srážek těžkých iontů a hyperjaderné fyziky. Jeho činnost je zaměřena též na některé příbuzné obory, jako je studium pevné fáze a materiálový výzkum pomocí rozptylu neutronů a nabitých iontů, matematická fyzika a teoretická subjaderná fyzika, dozimetrie ionizujícího záření včetně biofyzikálních aspektů, vývoj radiofarmak. Výzkumná činnost je rozdělena do 7 oddělení:
• Oddělení teoretické fyziky (vedoucí J.Hošek)
• Oddělení jaderné spektroskopie (A.Kugler)
• Oddělení jaderných reakcí (V.Kroha)
• Oddělení neutronové fyziky (P.Mikula)
• Oddělení radiofarmak (R.Mach)
• Oddělení dosimetrie záření (F.Spurný)
• Oddělení urychlovačů (J.Štursa)
Ředitelem ústavu je Ing. Jan Dobeš, CSc.

Zaměření výzkumu a vývoje.
V letech 2005–2010 je výzkum zaměřen na problematiku jednoho výzkumného záměru a v roce 2008 na řešení programových projektů.
- Výzkumný záměr AV0Z10480505 „Jaderná fyzika a příbuzné obory v základním, aplikovaném a interdisciplinárním výzkumu“, 1/2005-12/2010, řešitel Ing. Jan Dobeš, CSc., celkové náklady na celou dobu řešení 1067,718 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1067,478 mil. Kč. Rok 2008 – 12,760/12,760, nomenklatura – oblast 6b, podíl výzkumu nanotechnologií - 10 %.
Probíhá experimentální studium silně interagující hmoty v srážkách těžkých iontů, jader vzdálených od linie stability, jaderných reakcí pro astrofyziku a hmotnosti neutrina z elektronové spektroskopie. Předpokládá se využití jaderných analytických metod a neutronové difrakce ve výzkumu kondenzovaných látek a materiálů a vědách o živé přírodě.. Dále probíhá výzkum a vývoj radiofarmak. Cílem prací je rozšíření poznatků o silně interagujících systémech a aplikace a zavádění jaderných metod do dalších oblastí vědy a technologie.

Výzkum zaměřený na nanotechnologie.
Výzkum související s nanotechnologiemi se provádí v Oddělení neutronové fyziky (vedoucí V. Hnatowicz, J.Vacík, A.Macková, V.Peřina), v Oddělení teoretické fyziky (vedoucí P.Exner) a v Oddělení radiofarmak (O.Lebeda). Oddělení neutronové fyziky, Laboratoř nukleárních analytických metod, se angažuje v oblasti mikro- a nanověd v následujících oblastech: - příprava a charakterizace tenkých vrstev hybridních materiálů na bázi uhlíkových allotropů a tranzitních kovů, např. C60-Ni (hybridní materiály typu C60-Ni prokazují zajímavé strukturní vlastnosti, často ve formě spontánně organizujících se systémů v submikroskopické oblasti).
- příprava struktur LIPSS (spolupráce s FZÚ AV ČR, v. v. i.)

- využívání iontových svazků pro studium mikro a nano-struktur - analytické metody (RBS- Rutherfordovský zpětný rozptyl, ERDA a TOF-ERDA – detekce dopředně vyražených částic, PIXE – (rentgenovská fluorescence)- spolupráce s VŠCHT, FZÚ, MFF UK, MU Brno, VUT Brno, ČMÚ Brno, ÚPT, Univerzitou Pardubice, Západočeskou Univerzitou v Plzni, University of Helsinki atd.).
- modifikace a syntéza nových struktur metodou iontové implantace, např. implantace skel, krystalů a polymerů pro optiku, opto-elektroniku, magnetická záznamová média atd. – spolupráce s VŠCHT, Forschungszentrum Dresden-Rossendorf, University of Minsk atd.
V oddělení dále probíhá studium mikrostruktury ocelí a dalších materiálů maloúhlovým rozptylem neutronů.
V Oddělení teoretické fyziky se skupina matematické fyziky věnuje matematickým modelům nanosystémů typu kvantových vlnovodů.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.
a) Projekty řešené ústavem:
- Projekt AV ČR KAN400480701 - Nanostruktury na bázi uhlíku a polymerů pro využití v bioelektronice a v medicíně“, 1/2007-12/2011, řešitel Jiří Vacík, CSc. - Projekt MŠMT LC06041 „Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením“, 3/2006-12/2010, řešitel Doc. Ing. Vladimír Hnatowicz, DrSc.
- Projekt GA AV ČR IAA200480702 „Kovové a polovodičové nanostruktury připravené iontovou implantací“, 1/2007-12/2009, řešitel Jiří Vacík, CSc.
- Projekt GA AV ČR KJB100480601 „Využití iontových svazků při studiu krystalických struktur“, 1/2006-12/2008, řešitelka RNDr. Anna Macková, PhD.
- Projekt GA AV ČR IAA400480616 „Termoresponzivní drug delivery systémy pro lokální radioterapii“, 1/2006-12/2008, řešitel Ing. Ondřej Lebeda, PhD.,

b) Vybrané projekty, na jejichž řešení ústav spolupracuje:
- Projekt GA ČR GA102/06/1106 „Metamateriály, nanostruktury a jejich aplikace“, 1/2006-12/2008, řešitel Prof. Ing. Ján Zehentner, DrSc., ČVUT FEL Praha, spoluřešitelem za ÚJF je Doc.Ing. Vladimír Hnatowicz, DrSc.
- Projekt GA ČR GA202/07/1669 „Depozice termomechanicky stabilních nanostrukturovaných diamantů-podobných tenkých vrstev ve dvojfrekvenčních kapacitních výbojích“, 1/2007-12/2011, řešitelka RNDr. Vilma Buršíková, PhD., Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, spoluřešitelem za ÚJF je RNDr. Vratislav Peřina, CSc.
- Projekt GA ČR GA203/06/1368 „Příprava a studium amorfních chalkogenidových vrstev a jejich potenciální aplikace pro optický záznam a paměti“, 1/2006-12/2008, řešitel Prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.,Univerzita Pardubice, FCHT, spoluřešitelem za ÚJF je RNDr. Vratislav Peřina, CSc.
- Projekt GA ČR GA204/06/0225 „Adhese, růst a diferenciace kostních a cévních buněk na uhlíkových allotropech“, 1/2006-12/2008, řešitelka MUDr. Lucie Bačáková, CSc., Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, řešitelem za ÚJF je Jiří Vacík, CSc.
- Projekt GA AV ČR IAA400100701 „Nanokompozity kov-fulleren a kov-diamant: příprava, charakterizace a modifikace“, 1/2007-12/2009, řešitel RNDr. Vladimír Vorlíček, CSc., FZÚ AV ČR, v. v. i., Praha, řešitelem za ÚJF je Jiří Vacík, CSc.

Experti/obor.
- Doc. Ing. Vladimír Hnatowicz, DrSc. – experimentální nukleární fyzika, nukleární analytické metody
- Jiří Vacík, CSc. – studium systémů oxidů kovů, systému kov-fulleren, spontánní samoorganizace aj.
- Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. – nestabilní systémy, kvantová mechanika trubic a povrchů, rezonanční jevy aj.
- RNDr. Vratislav Peřina, CSc. – růst, modifikace a prvková struktura tenkých vrstev a multivrstev používaných v mikroelektronice a optice, pro povrchy implantátů, a při výzkumu velmi tvrdých a teplotně odolných vrstev, optoelektronika aj.
- RNDr. Anna Macková, PhD. – modifikace materiálů (polymery, skla, krystalické materiály) iontovými svazky pro aplikace v mikroelektronice a optice, analytické metody RBS, RBS-channeling, ERDA, ERDA-TOF pro prvkovou a strukturní analýzu amorfních, krystalických materiálů a složitých multivrstevnatých systémů.
- RNDr. Vladimír Havránek, CSc. – PIXE analýza aerosolů, tenkých pevných vrstev, biologických materiálů atd.

Zpět

Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.