Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Ústav makromolekulární chemie AV ČR (ÚMCH AV ČR)
Vydáno dne 25. 08. 2008 (13827 přečtení)Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6, IČO 61389013
www.imc.cas.cz

Stručná charakteristika pracoviště.
Ústav vznikl k 1. 1. 1959 z Laboratoře vysokomolekulárních látek, založené v ČSAV k 1. 1. 1957. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí. Předmětem činnosti ÚMCH je vědecký výzkum v oblastech makromolekulární chemie, organické chemie, makromolekulární fyzikální chemie a makromolekulární fyziky, včetně souvisejících interdisciplinárních oborů, vedoucí k poznání a pochopení zákonitostí a vztahů mezi strukturou a vlastnostmi makromolekulárních látek a možností řízeného vytváření nadmolekulárních struktur, zaměřený zejména na vývoj nových syntetických a technologických postupů, nových polymerních materiálů a jejich využití v aplikačních technologiích v praxi, na studium chování a odolnosti makromolekulárních systémů v ekologicky náročných podmínkách, vlastností a struktury látek nově vyvíjenými metodami, na elektroniku, medicinální chemii a studium mechanizmů účinku biologicky aktivních polymerních látek a interakcí polymerních materiálů v živých organizmech a vývoj polymerních systémů využitelných pro lékařské, farmaceutické a biotechnologické účely.

Výzkum probíhá v 11 odděleních, z nichž některá jsou rozdělena na pracovní skupiny.
• Odděleni řízených polymerací
• Oddělení polymerních sítí a mechanických vlastností (L. Matějka, K.Dušek, M.Špírková, J.Kotek)
• Oddělení polymerních materiálů
- Pracovní skupina vývoje a recyklace polymerních materiálů (I.Kelnar)
- Pracovní skupina morfologie polymerů (M. Šlouf)
- Pracovní skupina termodynamiky a rheologie
- Pracovní skupina elektronových jevů (J. Pfleger, M.Menšík, S.Nešpůrek, P.Toman, K.Podhájecká, H.Beneš)
• Oddělení hydrogelů pro lékařskou a technickou praxi
• Oddělení biolékařských polymerů (K. Ulbrich, M.Hrubý)
• Oddělení bioanalogických a speciálních polymerů
- Pracovní skupina bioaktivních a degradovatelných polymerů (F. Rypáček)
- Pracovní skupina speciálních polymerů (D. Výprachtický, V.Cimrová)
- Pracovní skupina polymerních částic (D. Horák)
• Oddělení polymerních membrán
- Pracovní skupina polymerních membránové materiálů (E.Brynda, Z.Sedláková)
- Pracovní skupina polymerních membrán a bioanalogických fázových rozhraní (Z.Pientka, M.Bleha)
• Oddělení chemie pevných látek
- Skupina – Interkalární sloučeniny
- Skupina – Polovodivá skla
- Skupina – Termoelektrické materiály
Oddělení je Společnou laboratoří chemie pevných látek ÚMCH a Univerzity Pardubice se sídlem v Pardubicích.
• Oddělení nadmolekulárních polymerních soustav
- Pracovní skupina optických jevů (P.Štěpánek, Č. Koňák, J.Stejskal)
- Pracovní skupina transportních a separačních procesů
- Pracovní skupina fotonky a paramagnetických jevů
• Oddělení strukturní analýzy
- Pracovní skupina molekulární spektroskopie (J.Dybal, M. Trchová)
- Společná laboratoř NMR pevné fáze ÚMCH a ÚFCH JH (J.Brus)
- Pracovní skupina rentgenové a neutronové analýzy
- Pracovní skupina strukturní analýzy molekul (J.Hašek)
• Oddělení analytické chemie (P. Holler)
Ředitelem ústavu je RNDr. František Rypáček, CSc.

Výzkum nanotechnologií probíhá v odděleních či pracovních skupinách, které jsou vyznačeny tučně. V závorkách jsou uvedeni pracovníci, kteří se tomuto výzkumu věnují.

Zaměření výzkumu a vývoje.
V letech 2005–2010 je výzkum zaměřen na problematiku jednoho výzkumného záměru a v roce 2008 na řešení 74 programových projektů.
- Výzkumný záměr AV0Z40500505 „Progresívní makromolekulární materiály a supramolekulární systémy: syntéza a studium vlastností, jevů a možností využití pro speciální aplikace a moderní technologie“, 1/2005-12/2010, řešitel RNDr. František Rypáček, CSc., celkové náklady na celou dobu řešení 1332,390 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1319,045 mil. Kč. Rok 2008 – 50,375/50,375, nomenklatura – oblast 6d, podíl výzkumu nanotechnologií - 30 %.
Výzkum je zaměřen na řízenou syntézu polymerních látek a nadmolekulárních systémů syntetických makromolekul a hybridních systémů syntetických a biologických makromolekul vedoucí k produktům s jednotnou a definovanou strukturou a specifickými užitnými vlastnostmi a na vývoj nových teorií vysvětlujících fyzikální a chemické chování studovaných soustav. V centru pozornosti je studium uspořádaných systémů vzniklých vzájemnou interakcí syntetických nebo syntetických a přírodních makromolekul a nízkomolekulárních látek, prováděné na atomové, molekulární a supramolekulární úrovni. Z hlediska potenciálních aplikací bude středem pozornosti vývoj nových inteligentních materiálů reagujících na podněty z okolí, materiálů pro bioinženýrství a biomimetiku, s důrazem na tkáňové inženýrství, biokonjugátů pro dopravu léčiv a genové terapie, materiálů aplikovatelných v membránách pro separační procesy a palivové články, materiálů a systémů pro senzory, fotoniku a mikroelektroniku. Výzkum technických polymerů bude zaměřen na vývoj hybridních organicko-anorganických nanokompositů a polymerních nanostrukturovaných materiálů, na zlepšení užitných vlastností polymerních směsí a na vývoj recyklovatelných a biodegradovatelných materiálů a materiálů vznikajících z obnovitelných přírodních zdrojů.
V ústavu se provádí poměrně rozsáhlý výzkum zaměřený na nanobiotechnologie, nanomedicínu, organickou nanoelektroniku, a nanomateriály (polymerní nanokomposity a nanostruktury) a na vývoj nanověd a experimentálních metod aplikovatelných v makromolekulárních nanotechnologiích.

Výzkum v oboru nanotechnologií zahrnuje tři hlavní oblasti:

• Nanomateriály
- Organicko-anorganické kompozity polymerů obsahujících nanoplniva.
- Nanokompozitní polymerní membrány pro vodíkové a methanolové palivové články, separaci plynů a ultrafiltraci.
- Povrchová modifikace materiálů vodivými polymery.
- Magnetické nanočástice.
- Vývoj nových typů organicko-anorganických struktur, sítí z prekurzorů s originální molekulární architekturou, kapalně krystalických sítí a „inteligentních“ gelů.
- Příprava dvousložkových vzájemně se pronikajících sítí hydrofilních polymerů a supramolekulárních struktur obsahujících kapalně krystalické a amorfní oblasti.
- Hledání možností řízení samoorganizace molekul v nadmolekulárních soustavách variací vnějších parametrů, jako je teplota, pH, nebo iontová síla a využití řízené samoorganizace v tuhém stavu, v mezofázi, v roztoku a na povrchu pro zlepšení či vytvoření užitných vlastností polymerů, které jsou používány v biomolekulárním inženýrství, transportu léčiv, mikroelektronice, senzorech a membránách.

• Nanomedicína
- Nanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv a genové informace.
- Bioanalogické polymery pro tkáňové inženýrství. Příprava nových polymerů a semisyntetických hybridních makromolekulárních struktur obsahujících nanostrukturní motivy biologicky aktivních biopolymerů nebo jejich analogů a studium jejich role při vytváření specifických interakcí polymerní matrice s biomakromolekulami, buňkami a tkáněmi.
- Magnetické nanočástice pro vybrané aplikace v lékařství, zobrazovací magnetickou rezonanci a magnetickou hypertermii.
- Biosenzory a příprava funkčních bioanalogických nanostruktur na povrchu umělých objektů. - Postupnou depozicí biologických a syntetických makromolekul jsou podle předem navrženého složení připravovány detekční vrstvy biosenzorů, afinitní povrchy separačních médií, povlaky umělých povrchů snášenlivé s krví a povlaky stimulující růst buněk a tkání.

• Organická nanoelektronika (molekulární elektronika)
- Molekulární nanosystémy a nanosoučástky proelektroniku a fotoniku založené na elektronových jevech v polymerech, zejména elektrické vodivosti, fotovodivosti, generace a transportu nosičů náboje, elektroluminiscence, fotochromie, tranzistorového jevu a efektů prostorového náboje.
- Heterogenní organické a hybridní nanokompozitní materiály pro solární články.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

a) Projekty řešené ústavem:
Projekty programu „Nanotechnologie pro společnost“
- Projekt AV ČR KAN100500651 „Příprava a studium vlastností organicko-anorganických nanokompozitních materiálů připravených in situ emulzní polymerizací“,7/2006-12/2009, řešitelka Ing.Zdeňka Sedláková, CSc.
- Projekt AV ČR KAN100500652 „Heterogenní organické a hybridní nanokompozitní materiály pro solární články“, řešitel RNDr. Jiří Pfleger, CSc.

Ostatní projekty
- Projekt GA ČR GA106/06/0044 „Nanokompozity s vícesložkovou polymerní matricí se současným působením nanoplniva jako kompatibilizátor a ztužující složka“, 1/2006-12/2008, řešitel Ing. Ivan Kelnár, CSc.
- Projekt GA ČR GA203/06/0285 „Fotoaktivní molekulární elektronické prvky: teoretické studium a experimentální modelování“, 1/2006-12/2008, řešitel RNDr. Petr Toman, PhD.
- Projekt GA ČR GA202/07/0643 „Elektronový transport v organicko-anorganických nanosoučástkách“, 1/2007-12/2009, řešitel Mgr. Miroslav Menšík, Dr.
- Projekt GA ČR GA203/08/6686 „Spektroskopické studium vývoje polyanilinových nanostruktur“, 1/2008-12/2011, řešitelka Doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc.
- Projekt GA ČR GA305/07/1073 „Molekulární interakce polymerů pro biologické a lékařské aplikace“, 1/2007-12/2009, řešitel RNDr. Jindřich Hašek, DrSc.
- Projekt GA ČR, program Eurocores, GESON/06/E005 „Biofunkční samouspořádané nanostruktury amfifilních kopolymerů, biopolymerů, biomakromolekul a nanočástic: od bioinspirovaných k biointegrovaným systémům“, 1/2006-12/2009, řešitel RNDr. Petr Štěpánek, CSc.
- Projekt GA ČR GP203/06/P226 „Zesílení fotoelektrické konverze v polymerních kompozitech s kovovými a polovodivými nanočásticemi“, 1/2006-12/2008, řešitelka Mgr. Klára Podhájecká, PhD.
- Projekt GA AV ČR IAA4050409 „Polymery pro fotoniku“, 1/2004-12/2008, řešitelka RNDr. Věra Cimrová, CSc.
- Projekt GA AV ČR IAA100500501 „Nanočástice citlivé ke změnám prostředí“, 1/2005-12/2008, řešitel Doc. RNDr. Čestmít Koňák, DrSc.
- Projekt GA AV ČR IAA400500505 „Nové vícesložkové autoorganizované nanokompozitní materiály“, 1/2005-12/2009, řešitelka Ing. Milena Špírková, CSc.
- Projekt GA AV ČR IAA400500701 „Nanostrukturní organicko-anorganické polymery“, 1/2007-12/2011, řešitel RNDr. Libor Matějka, CSc.
- Projekt GA AV ČR IAA500500701 „Vnitřní organizace makromolekulárních systémů, krystalizace a stanovení makromolekulárních systémů obsahujících proteiny“, 1/2007-12/2011, řešitel RNDr. Jindřich Hašek, DrSc.
- Projekt GA AV ČR KJB200500601 „Mikromechanismy a nanomechanismy deformace a porušování polymerních nanokompozit“, 1/2006-12/2008, řešitel Ing. Jiří Kotek, Dr.
- Projekt MŠMT, program COST, OC 138 „Molekulární fotovodivé a fotoreaktivní systémy: Od makroskopických elementů k nanostrukturám“, 3/2006-2/2010. řešitel Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc.
- Projekt MŠMT, program KONTAKT, ME 847 „Povrchová modifikace materiálů vodivými polymery“, 3/2006-12/2010, řešitel RNDr. Jaroslav Stejskal.

b) Vybrané projekty, na jejichž řešení ústav spolupracuje:

Projekty programu „Nanotechnologie pro společnost“
- Projekt AV ČR KAN400720701 „Hierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku“, řešitelka Ing. Olga Šolcová, CSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za ÚMCH je Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc.
- Projekt AV ČR KAN200200651 „Nanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv“, 7/2006-12/2010, řešitelka Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za ÚMCH je Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc.
- Projekt AV ČR KAN200520704 „Nové nanopartikule pro ultrastrukturální medicínu“, 7/2007-12/2011, řešitel Doc. RNDr. Pavel Hozák, DrSc, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za ÚMCH je RNDr. Miroslav Šlouf, PhD.
- Projekt AV ČR KAN200520804 „Biokompatibilní nanovlákenné konstrukty vytvářející nové lékové formy pro aplikaci biologicky a farmakologicky aktivních látek“, 1/2008-12/2012, řešitel Doc. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za ÚMCH je Ing. Jiří Michálek, CSc.
- Projekt AV ČR KAN200670701 „Biosenzory s povrchovými plasmony a proteinové čipy pro lékařskou diagnostiku“, 1/2007-12/2011, řešitel Ing. Jiří Homola, CSc., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za ÚMCH je RNDr. Eduard Brynda, CSc.
- Projekt AV ČR KAN401220801 „Příprava nanostruktur a nanomaterialů s cíleným řízením rozměrů“, 1/2008-12/2012, řešitel Ing. Anton Fojtík, CSc., ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, spoluřešitelem za ÚMCH je Ing. Daniel Horák, CSc.
- Projekt AV ČR KAN401770651 „Molekulární nanosystémy a nanosoučástky: Elektrické transportní vlastnosti“, 7/2006-12/2010, řešitel Ing. Martin Weiter, PhD., VUT Brno, Fakulta chemická, spoluřešitelem za ÚMCH je Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc.
- Projekt MPO FT-TA3/048 „Nanomateriály a funkcionální systémy na bázi DPP a CPP sloučenin pro elektronické přístroje“, 1/2006-12/2008, řešitelem Ing. Jan Vyňuchal, Výzkumný ústav organických syntéz a.s., spoluřešitelem za ÚMCH je Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc.

Ostatní projekty
- Projekt GA ČR GA203/07/017 „Chemické procesy podporované účinky laserového záření v systémech s plasmonickými kovovými nanočásticemi“, 1/2007-12/2009, řešitelka Doc. RNDr. Blanka Vlčková, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, spoluřešitelem za ÚMCH je RNDr. Jiří Pfleger, CSc.
- Projekt GA ČR GA304/07/1129 „Polarizované kultury hepatocytů a mezenchymových buněk na nanovlákenných vrstvách v experimentálním bioreaktoru“, 1/2007-12/2011, řešitel Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, spoluřešitel za ÚMCH je Ing. Jiří Michálek, CSc.
- Projekt GA AV ČR IAA100100622 „Konjugované křemíkové polymery pro rezisty v nanotechnologiích“, 1/2006-12/2009, řešitel RNDR. Josef Zemek, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoleřešitelem za ÚMCH je Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc.
- Projekt GA AV ČR IAA400480616 „Termoresponzivní drug delivery systémy pro lokální radioterapii“, 1/2006-12/2008, řešitel Ing. Ondřej Lebeda, PhD., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Husinec-Řež, spoluřešitelem za ÚMCH je Mgr. Martin Hrubý.
- Projekt GA AV ČR IAA401770601 „Elektronové procesy na molekulární úrovni v látkách vhodných pro organické fotocitlivé součástky“, 1/2006-12/2009, řešitel Ing. Martin Weiter, PhD., VUT Brno, Fakulta chemická, spoluřešitelem za ÚMCH je RNDr. Petr Toman, PhD.
- Projekt GA AV ČR 1QS100100553 „Nové hybridní magnetické nanokompozitní materiály pro vybrané aplikace v lékařství, zobrazovací magnetickou rezonanci a magnetickou hypertermii“, 7/2005-12/2008, řešitel Doc. Ing. Emil Pollert, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za ÚMCH je Ing. Daniel Horák, CSc.
- Projekt MPO FT-TA3/048 „Nanomateriály a funkcionální systémy na bázi DPP a CPP sloučenin pro elektronické přístroje“, 1/2006-12/2008, řešitel Ing. Martin Kaja, Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Pardubice, spoluřešitelem za ÚMCH je Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc.
- Projekt MPO FT-TA2/018 „Pokročilé svazkové technologie vytváření a zpracování vrstev pro výrobní praxi v elektronice“, 1/2005–12/2008, příjemce ELCERAM, a.s., Hradec Králové, řešitel Ing. Karel Strobl, spoluřešitelem za ÚMCH je Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc.
- Projekt MPO 1H-PK2/46 „Nanovlákna a jejich kompozity pro technické a biomedicínské aplikace“, 3/2005/12/2008, řešitel Prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc., Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní, spoluřešitelem za ÚMCH je Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc.
- Projekt MPO 2A-2TP1/135 „Nové polyfunkční hybridní polymery z obnovitelných a recyklovatelných surovin s možností uplatnění enzymových katalyzátorů a nanočástic“, 7/2007-6/2011, řešitel Ing. Tomáš Vlček, PhD., SYNPO, a.s., Pardubice, spoluřešitelem za ÚMCH je Ing. Hynek Beneš.
- Projekt MŠMT 1M0505 „Centrum cílených terapeutik“, 1/2005-12/2009, řešitel Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc., Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s., spoluřešitelem za ÚMCH je Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc.
- Projekt MŠMT 1M0538 „Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad“, 1/2005-12/2009, řešitelka prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, spoluřešitelem za ÚMCH je RNDr. František Rypáček, CSc.

c) Vybrané projekty mezinárodní spolupráce:
- Spolupráce na řešení problémů v rámci sítě excelence FP6-NMP3 NANOFUN-POLY „Nanostructured and Multi-functional Polymer-based Materials and Nanocomposites“, 6/2004-5/2008, koordinátor sítě Prof. José María Kenny, University of Perugia, Itálie, 12 účastníků, spoluřešitelem za ÚMCH je Prof. Ing. Dr. Karel Dušek. Podrobné informace o činnosti sítě excelence jsou dostupné na www.nanofun-poly.com.
- Spolupráce na řešení problémů v rámci sítě excelence FP6-NMP3 NANOMEMPRO „Expanding Membrane Macroscale Applications by Exploring Nanoscale Material Properties“, 9/2004-8/2008, koordinátor Prof. Gilbert Marcel Rios, CNRS Montpellier, Francie, 13 účastníků, spolupráce za ČR: VŠCHT Praha. V ÚMCH spolupracuje Ing. Miroslav Bleha, CSc. Informace o projektu jsou dostupné na www.nanomempro.com
. - Spolupráce na řešení problémů v rámci sítě excelence FP6-NMP3 EXPERTISSUES „Novel Therapeutic Strategie for Tissue Engineering of Bone and Cartilage usány Sekond Generation Biomimetic Scaffolds“, 10/2004-9/2009, koordinátor Prof. Riu L. Goncalves Reis, University Minho, Largo do Paco, Portugalsko, 20 účastníků, spoluřešitelem za ÚMCH je RNDr. František Rypáček, CSc. Informace o projektu jsou dostupné na www.expertissues.org.
- Spolupráce na řešení problémů v rámci sítě excelence FP6-LIFESCIHEALTH GIANT „Gene Therapy: An Integrated Approach for Neoplastic Treatment“, 1/2005-12/2009, koordinátor Prof. Norman J. Maitland, University of York, UK, 14 účastníků, spoluřešitelem za ÚMCH je Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. Informace o projektu GIANT jsou dostupné na www.york.ac.uk/depts/biol/inits/cru/giant/contact.htm
. -Spolupráce na řešení problémů v rámci sítě Marie Curie-FP6- BIMORE „Bio-inspired Molecular Optoelectronics“, 10/2006-9/2010, koordinátor Dr. Larry Luer, Consiglio Nazionale Delle Richerche ISMN Instituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati, INFM Centre for Ultrafast and Ultraintense Optical Science (ULTRAS), Itálie, 7 partnerů, spoluřešitelem za ÚMCH je Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc. www.bimore.eu

Experti/obor.
- RNDr. Eduard Brynda, CSc. – nanobiotechnologie a nanomedicína (organizované soubory biologických a syntetických makromolekul pro tkáňové inženýrství a biosenzory)
- RNDr. Jiří Dybal, CSc. – počítačové modelování chemických struktur
- Ing. Daniel Horák, CSc. – nanomedicína (polymerní magnetické nanočástice)
- Doc. RNDr. Čestmír Koňák, DrSc. – nanomateriály, nanomedicína (optické metody pro supramolekulární polymerní materiály, nanoklastry a nanočástice)
- RNDr. Libor Matějka, CSc. – nanomateriály (nanokomposity, organicko-anorganické a polymerní nanostrukturované materiály)
- Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc. – organické polovodiče, molekulární elektronika vývoj jednodimenzionálního křemíku
- RNDr. Jiří Pfleger, CSc. – nanoelektronika (organická molekulární elektronika, nanočástice v polymerních matricích pro solární články)
- Ing. Josef Pleštil, CSc. – X-ray a neutronová strukturní analýza
- RNDr. František Rypáček, CSc. – nanomedicína (materiály pro tkáňové inženýrství)
- RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D. – morfologie, TEM
- RNDr. Petr Štěpánek, CSc. – nanomateriály (supramolekulární nanostrukturované polymerní materiály)
- Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. – nanomedicína (molekulární systémy pro cílenou dopravu léčiv a genů)

Zpět

Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.