Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG)
Vydáno dne 25. 08. 2008 (8599 přečtení)Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, IČO 68378050
www.img.cas.cz

Stručná charakteristika ústavu.
Ústav vznikl k 1. 1. 1962 pod názvem Ústav experimentální biologie a genetiky ČSAV. Jeho základem bylo oddělení vytvořené v rámci bývalého Biologického ústavu ČSAV. V roce 1976 byly do ústavu převedeny části oddělení molekulární biologie a oddělení biochemie proteinů z Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV. Současně byl ústav přejmenován na Ústav molekulární genetiky. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí.
Předmětem hlavní činnosti ÚMG je vědecký výzkum v oblasti molekulárních základů závažných onemocnění (leukémie, rakovina, AIDS), biologie normální a zhoubně transformované buňky a imunitních dějů, zúčastněných na obraně organismu. V této souvislosti je rozvíjen výzkum vybraných retrovirů, onkogenů, povrchových buněčných receptorů a cytoskeletu. Předmětem výzkumu jsou dále procesy regulace genové exprese a přenosu signálu v buňce, jakož i molekulární mechanismy fertilizace. Dne 1.1.2008 se osamostatnil Biotechnologický sektor ÚMG a byl založen Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha. V době zpracovávání této publikace měl ÚMG 22 vědeckých oddělení a jednu laboratoř.

V dále uvedených útvarech níže uvedení výzkumníci řeší některý z programových projektů zaměřených na nanotechnologie:
• Odd. biologie buněčného jádra - Pavel Hozák
• Odd. biologie RNA - David Staněk
• Odd. buněčné signalizace a apoptózy - Ladislav Anděra
• Odd. molekulární imunologie - Václav Hořejší
• Odd. molekulární virologie – Jarmila Králová
• Odd. signální transdukce - Petr Dráber
• Odd. transplantační imunologie - Vladimír Holáň
• Laboratoř strukturní biologie – Milan Fábry
Ředitelem ÚMG je Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

Zaměření výzkumu a vývoje.
V letech 2005–2010 je výzkum zaměřen na problematiku jednoho výzkumného záměru a v roce 2008 na řešení 80 programových projektů.
- Výzkumný záměr AV0Z50520514 „Molekulárně genetické a buněčné základy klíčových biologických procesů: genová exprese, onkogeneze, replikace virů, imunita a vývoj organismů“, řešitel Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. Rok 2008 – 34,505/34,505, nomenklatura – oblast 3, podíl výzkumu nanotechnologií - 20 %.
Na molekulární a buněčné úrovni jsou studovány základní životní procesy a patologické procesy narušující strukturní i funkční integritu živých organismů. Cílem výzkumného záměru je přispět zejména k objasnění komplexních mechanismů regulace exprese genů, úlohy produktů těchto genů v řízení základních buněčných funkcí u normální i patologicky změněné buňky, v gametogenezi a vývoji organismu, v regulaci imunitních dějů při infekčních, nádorových nebo autoimunitních chorobách. Poznání struktury vybraných genů a obecných zákonitostí týkajících se jejich regulace a funkce u mikroorganismů, buněčných nebo zvířecích modelů je nezbytným teoretickým předpokladem pro vypracování postupů jak pro budoucí diagnostiku patologických stavů, tak i pro případné cílené terapeutické zásahy. Prováděný výzkum je založen na nejmodernějších molekulárně biologických, cytologických a genomických metodických přístupech, bioinformatické analýze dat, přípravě a využití cíleně geneticky modifikovaných organismů.

Výzkum zaměřený na nanotechnologie.
V rámci výzkumného záměru a dále uvedených programových projektů se ÚMG zabývá výzkumem v oblasti nanomateriálů a nanotechnologií s důrazem na biosenzory a nové detekční metody. Konkrétní práce zahrnují:
- Vývoj nového systému ultrasenzitivní detekce proteinů na bázi imuno-PCR - Vývoj nových nanočástic o velikostech 5-15 nm s různým tvarem nebo prvkovým složením, které budou využitelné pro detekci pomocí elektronové mikroskopie
- Vývoj citlivých, specifických a robustních nanoimunosenzorů pro detekci biologických ligandů, především cytokinů
- Vývoj velmi účinných diagnostik a léčebných postupů neoplastických a kardiovaskulárních chorob
- Vývoj nových generací nanofarmak, léků a léky směrujících systémů a magnetických nanočástic pro účely diagnostické a terapeutické
- Příprava konjugátů nanočástic zlata, protilátek a oligonukleotidů ÚFG je dobře vybaven pro výzkum v oblasti nanomateriálů a nanotechnologií. V březnu 2008 byl v ústavu uveden do provozu unikátní transmisní elektronový mikroskop TECNAI T20 od společnosti FEI Czech Republic, s.r.o., Brno.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.
a) Projekty řešené ústavem:
Projekty programu „Nanotechnologie pro společnost“
- Projekt AV ČR KAN200520701 „Nano-PCR - ultrasenzitivní test detekce specifických proteinů v tělních tekutinách“, 1/2007-12/2011, řešitel RNDr. Petr Dráber, DrSc.
- Projekt AV ČR KAN200520704 „Nové nanopartikule pro ultrastrukturální diagnostiku“, 1/2007-12/2011, řešitel Prof. Pavel Hozák, DrSc.
- Projekt AV ČR KAN200520801 „Cílená exprese a transport bioaktivních molekul“, 1/2008-12/2012, řešitel Mgr. David Staněk, PhD.
- Projekt AV ČR KAN200520804 „Biokompatibilní nanovlákenné konstrukty vytvářející nové lékové formy pro aplikaci biologicky a farmakologicky aktivních látek“, 1/2008-12/2012, řešitel Doc. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.

Ostatní projekty
b) Vybrané projekty, na jejichž řešení ústav spolupracuje:
Projekty programu „Nanotechnologie pro společnost“
- Projekt AV ČR KAN200200651 „Nanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv“, 7/2006-12/2010, řešitelka Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoleřešitelka za ÚMG je RNDr. Jarmila Králová, PhD.
- Projekt AV ČR KAN200520702 „Nanoimunosenzory pro detekci cytokinů“, 1/2007-12/2011, řešitel Ing. Peter Šebo, CSc, Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., spoluřešitel za ÚMG je Ing. Radim Osička, PhD.
- Projekt AV ČR KAN200520703 „Použití ultrazvuku v medicíně“, 1/2007-12/2011, řešitel Doc. Ing. Jiří Neužil, CSc., Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., spoluřešitelem za ÚMG je RNDr. Ladislav Anděra, CSc.

Ostatní projekty
Projekt MŠMT LC06063 „Fluorescenční mikroskopie v biologickém a lékařském výzkumu“, 3/2006-12/2010. řešitel Doc. Martin Hof, Dr.rer.nat., Ústav fyzikálné chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za ÚMG je Prof. Pavel Hozák, DrSc.
Projekt MŠMT 1M0505 „Centrum cílených terapeutik“, 1/2005-12/2009, řešitel Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc., Ústav jaderného výzkumu, a.s., Husinec-Řež, spoluřešitelem za ÚMG je RNDr. Milan Fábry, CSc.

Výsledky v oblasti nanotechnologií/spolupráce.
- Patentová přihláška: PV 2007-599, Král V, Králová J., Poučková P., Kejík Z., Bříza T.
„Kombinovaný přístup k léčbě nádorových onemocnění“, VŠCHT, ÚMG, 1 LF UK.

Experti/obor.
- RNDr. Ladislav Anděra, CSc. – Oddělení buněčné signalizace a apoptózy
- RNDr. Petr Dráber, DrSc. - Oddělení signální transdukce
- Prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc. - Oddělení biologie buněčného jádra
- Doc. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc. – Oddělení transplantační imunologie - RNDr. Jarmila Králová, CSc. - Oddělení molekulární virologie

Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.