Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Ústav přístrojové techniky AV ČR (ÚPT AV ČR)
Vydáno dne 30. 09. 2008 (8076 přečtení)Královopolská 147, 612 64 Brno, IČO 68081731
www.isibrno.cz

Stručná charakteristika ústavu.
Ústav byl zřízen k 1.1.1957 z Vývojových dílen ČSAV v Brně. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí.
ÚPT se zabývá výzkumem fyzikálních metod, speciálních technologií a unikátních přístrojových principů ve vědních oblastech elektronové mikroskopie, nukleární magnetické rezonance a kvantových generátorů světla. Vytváří špičkové technologické prvky a postupy v oborech ultravysokého vakua, kryotechniky a supravodivosti. Cílem interdisciplinárního výzkumu mikrostruktury hmoty je získání výsledků využitelných v biologii, chemii, medicíně, ekologii a fyzice. Výzkum se provádí ve 12 řešitelských skupinách, které jsou tematicky sdruženy do tří oddělení:
• Oddělení elektronové optiky
Řešitelské skupiny: Detekční systémy (P.Schauer); Elektronové optické návrhy; Laboratoře elektronové mikroskopie (J.Matějková, A.Rek); Mikrolitografie (V.Kolařík, M.Horáček); Mikroskopie pomalými elektrony (I.Müllerová, L.Frank); Speciální technologie (J.Sobota, T.Fořt, J.Grossmann);
• Oddělení magnetické rezonance a bioinformatiky
Ŕešitelské skupiny: Kryogenika a supravodivost; Měření a zpracování signálů v medicíně; Nukleární magnetická rezonance;
• Oddělení koherenční optiky
Řešitelské skupiny: Koherentní lasery a interferometry I (J.Lazar); Koherentní lasery a interferometry II (O.Číp); Optické mikromanipulační techniky (P.Zemánek, M.Šerý, M.Šiler);
Ředitelem ústavu je RNDr. Luděk Frank, DrSc.
Oddělení a řešitelské skupiny zabývající se nanotechnologiemi jsou vyznačeny tučně a v závorkách jsou uvedeni v této oblasti pracující pracovníci.

Zaměření výzkumu a vývoje.
V letech 2005–2010 je výzkum zaměřen na problematiku jednoho výzkumného záměru a v roce 2008 na řešení 26 programových projektů.
- Výzkumný záměr AV0Z20650511 „Rozvoj experimentálních metod studia fyzikálních vlastností hmoty a jejich aplikací v pokročilých technologiích“, 1/2005-12/2010, řešitel RNDr. Luděk Frank,DrSc., celkové náklady na celou dobu řešení 493,460 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 469,879 mil. Kč. Rok 2008 – 34,487/34,487, nomenklatura – oblast 7a, podíl výzkumu nanotechnologií - 60 %.
Výzkumný záměr je orientován do oblasti aplikované fyziky a technických věd. Cílem je rozvíjet metodologii získávání obrazové a spektrální informace z atomárních, molekulárních i buněčných struktur, včetně snímání a zpracování biosignálů, a její vybrané aplikace v biologii, medicíně a materiálových vědách. Elektronové svazky, generované, ovládané a detekované nově vyvinutými postupy, jsou používány ke studiu látek a holografických jevů a při spojování a mikroobrábění materiálů. Záření kvantových generátorů světla se používá k vytváření různých druhů optických pastí pro nedestruktivní manipulace s mikroobjekty a jsou vyvíjeny vysoce koherentní lasery pro metrologii optických frekvencí a interferometrická měření. Potenciál metod nukleární magnetické resonance pro studium živé hmoty bude využit a rozšířen o tvorbu obrazového kontrastu laserem polarizovanými vzácnými plyny a o techniky spektroskopického zobrazování.
Ústav se již řadu let podílí na rozvoji nejrůznějších metod z oblasti nanotechnologií. Tradičně se jedná o nové metody zobrazování elektronovými mikroskopy, technologie mikrolitografie využívající elektronového litografu a depozice tenkých vrstev magnetronovým naprašováním. Nové originální metody laserové interferometrie umožňují měřit délkové změny v desetinách nanometrů a byla zkonstruována zařízení (optické pinzety), která využívají mechanický účinek fokusovaných laserových svazků k prostorovému zachycení a přemísťování nanoobjektů v kapalném prostředí.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.
a) Projekty řešené ústavem:
- Projekt GA AV ČR IAA100650803 „Koherentní zobrazování nanostruktur v nízkoenergiovém rastrovacím elektronovém mikroskopu s plošným detektorem elektronů“, 1/2008-12/2010, řešitel Ing. Miroslav Horáček, PhD.
Projekt MŠMT, program COST, OC08034 „Pokročilé techniky interferenčních optických mikromanipulací“, 1/2008-5/2011, řešitel Doc. RNDr. Pavel Zemánek, PhD.

b) Vybrané projekty, na jejichž řešení ústav spolupracuje:
- Projekt AV ČR KAN311610701 „Nanometrologie využívající metod rastrovací sondové mikroskopie“,1/2007-12/2011, řešitel Mgr. Petr Klapetek, Ph.D. Český metrologický institut, Brno. Za ÚPT AV ČR spolupracují Ing. Ondřej Číp, Ph.D. a Ing. Josef Lazar, Dr.
- Projekt MŠMT KAN300100702 "Vytváření a charakterizace nanostruktur rentgenovými lasery",1/2007-12/2011, řešitel Ing. Bedřich Rus, Dr, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Z ÚPT spolupracuje Ing. Jaroslav Sobota, CSc.
- Projekt GA AV ČR IAA100100622 „Konjugované křemíkové polymery pro rezisty v nanotechnologiích“, 1/2006-12/2009, řešitel RNDr. Josef Zemek, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Za ÚPT spolupracuje RNDr. Petr Schauer, CSc.
- Projekt GA ČR GA202/07/1669 „Depozice termomechanicky stabilních nanostrukturovaných diamantu-podobných tenkých vrstev ve dvojfrekvenčních kapacitních výbojích“, 1/2007-12/2011, řešitelka RNDr. Věra Buršíková, PhD., Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta. Za ÚPT spolupracuje Ing. Jaroslav Sobota, CSc.
- Projekt GA ČR GA202/08/0178 „Syntéza magnetických nanočástic na bázi Fe v nízkoteplotním mikrovlnném plazmatu“, 1/2008-12/2010, řešitel Mgr. Vít Kudrle, PhD., Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta. Za ÚPT spolupracuje Mgr. Jiřina Matějková.
- Projekt MPO FT-TA3/133 „Soustava laserových interferometrů pro nanometrologii délek“, 3/2006-12/2009, řešitelem je Ing. Jan Kůr, Mesing, s.r.o, Brno. Za ÚPT AV ČR spolupracují Ing. Ondřej Číp, Ph.D., Ing. Josef Lazar, Dr.
- Projekt MŠMT, program „Centra základního výzkumu“ LC06007 „Centrum moderní optiky“, 3/2006-12/2010, řešitel Doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, PhD., Univerzita Palackého v Olomouci, PřF, spoluřešitelem za ÚPT je Doc. RNDr. Pavel Zemánek, PhD.
- Projekt MŠMT, program EUREKA, OE08012 „Kontrast a detekce v rastrovací elektronové mikroskopii“, 1/2008-12/2010, řešitel RNDr. Lubomír Tůma, FEI Czech Republic, s.r.o., Brno, spoluřešitelem za ÚPT je RNDr. Luděk Frank,DrSc.

Experti/obor.
- Ing. Jaroslav Sobota, CSc. – depozice tenkých vrstev magnetronovým naprašováním
- Doc. RNDr. Pavel Zemánek, PhD. – optická pinzeta, optické mikromanipulace
- Doc. Ing. Vladimír Kolařík, CSc. – elektronová litografie, holografie
- Mgr. Jiřina Matějková – REM s vysokým rozlišením a EDS rentgenová mikroanalýza, měření tenkých vrstev
- Ing. Antonín Rek, CSc. – EDS (energiově dispersní) a WDS (vlnově dispersní) rentgenová mikroanalýza
- Ing. Ilona Müllerová, DrSc – elektronová mikroskopie
- RNDr. Luděk Frank, DrSc – elektronová mikroskopie
- Ing. Ondřej Číp, Ph.D. – laserová interferometrie
- Ing. Josef Lazar, Dr. - nanometrologie


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.