Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR (ÚSMH AV ČR)
Vydáno dne 02. 10. 2008 (6624 přečtení)V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, IČO 67985891
www.irsm.cas.cz

Stručná charakteristika ústavu.

Ústav byl zřízen k 1. 1. 1958 pod názvem Hornický ústav ČSAV. K 1. 3. 1979 byl sloučen s Geologickým ústavem ČSAV v Ústav geologie a geotechniky ČSAV. Po jeho rozdělení k 1. 3. 1990 byl obnoven jako samostatný Ústav geotechniky ČSAV. Současný název byl přijat 1. 1. 1994. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí.
Výzkumná činnost v ÚSMH sahá od péče o lokální seismické sítě a odhadů seismického ohrožení důležitých staveb, přes zjišťování struktury, napětí a porušení hornin pomocí šíření seismických vln, testování hornin za účelem stabilizace podzemních konstrukcí, zkoumání nebezpečných svahových pohybů a poruch, zjišťování geologických rizik ohrožujících nejen památkové objekty až po využití uhlíkových materiálů pro zpracování odpadů a přípravu uhlíkových kompozitů. Výzkum probíhá v 6 odděleních. Výzkum v oblasti nanotechnologií probíhá v omezené míře v Oddělení kompozitních s uhlíkových materiálů (K.Balík) a Oddělení geochemie (Z. Weishauptová). Ředitelem ÚSMH je Ing. Karel Balík,CSc.

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005 – 2010 je výzkum zaměřen na problematiku jednoho výzkumného záměru a v roce 2008 na řešení 30 programových projektů.
- Výzkumný záměr AV0Z30460519 „Výzkum vlastností geomateriálů, vývoj metod jejich ekologického využívání a interpretace geodynamických procesů“, 1/2005-12/2010, řešitel Ing. Karel Balík, CSc., celkové náklady na celou dobu řešení 644,661 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 618,655 mil. Kč. Rok 2008 – 3,218/3,218, nomenklatura – oblast 1, podíl výzkumu nanotechnologií - 5 %. Výzkum přirozených geomateriálů (hornin a horninového prostředí), uměle vytvořených geomateriálů (geopolymerů) a příbuzných materiálů na bázi uhlíku a křemíku v širokém rozmezí velikostí strukturních prvků nanometrových, mikrometrových, milimetrových, metrových a kilometrových rozměrů. Chemické, mineralogické a petrografické složení, mechanické, fyzikální a fyzikálně–chemické vlastnosti zkoumaných materiálů a jejich heterogenita, zejména s ohledem na plochy nespojitosti a jejich prostorový a časový vývoj. Vliv tepelného a silového působení na vlastnosti a chování materiálů. Multidisciplinární výzkum bude zejména soustředěn na: 1) hodnocení nebezpečných účinků přirozených i lidskou činností vyvolaných geodynamických procesů. 2) dynamiku Českého masivu a strukturu zemské kůry. 3) ekologické využití surovin rovněž ve spojení s likvidací škodlivých odpadů. 4) vývoj materiálů z netradičních prekurzorů: biomateriály, žáruvzdorné, stavební, konstrukční a sorpční materiály.
Výzkum v oblasti nanotechnologií je zaměřen na vláknové kompozitní materiály jako jsou kostní náhrady, jejichž mechanické vlastnosti musí být sladěny s vlastnostmi lidské kosti. Matrice je modifikována přídavky bioaktivních nano-složek jako jsou hydroxyapatit a fosforečnan vápenatý, které podporují vrůstání kostních buněk. Částicové kompozity jako výplně mezitělových rozpěrek pro léčbu páteře jsou připravovány na bázi karbonizovaných přírodních semen a opět nano-částic hydroxyapatitu a fosforečnanu vápenatého. Zde jsou sledovány zejména mechanické vlastnosti, t.j. mechanická pevnost a modul pružnosti v tlaku.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

a) Projekty řešené ústavem:
- Projekt GA ČR GA106/06/1576 „Porézní kompozitní materiály s polyamidovou výztuží a siloxanovou matricí s nano-hydroxyapatitem jako biomateriály“, 1/2006-12/2008, řešitel Ing. Karel Balík,CSc.

b) Vybrané projekty, na jejichž řešení ústav spolupracuje:
- Projekt MPO FT-TA3/131 "Řešení problematiky páteřních onemocnění z pohledu degenerativních a poúrazových stavů s využitím poznatků tkáňového inženýrství, biomechaniky obratlů, osseointegrace, umělých náhrad a studie jejich selhání" 4/2006 – 12/2009, řešitel Ing. František Denk, Medin Ortopaedics, a.s., spoluřešitelem za ÚSMH je Ing. K. Balík, CSc. Řešení projektu je mj. zaměřeno na výzkum a vývoj osseointegračního materiálu pro léčbu páteře na bázi nano-částicových kompozitů.
- Projekt GA ČR GA205/07/0772 „Chování fullerenů v geologických materiálech a prostředích“, 1/2007-12/2009, řešitel Doc. RNDr. Jan Jehlička, DrSc., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, spoluřešitelem z ÚSMH je Ing. Zuzana Weishauptová, DrSc.

Experti/obor.
- Ing. Karel Balík, CSc. - kompozity jako biomateriály
- Ing. Zuzana Weishauptová, DrSc. – adsorpce a absorpce, porézní struktury, uhlíkaté materiály
Zpět

Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.