Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Vydáno dne 03. 10. 2008 (6984 přečtení)Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 1
www.mff.cuni.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

MFF vznikla 1.9.1952 vyčleněním z Přírodovědecké fakulty UK. Charakteristickým rysem činnosti fakulty je těsné spojení vzdělávacích aktivit ve fyzice, informatice a matematice s tvůrčí vědeckou a výzkumnou činností v těchto oblastech. Fakulta je rozdělena do tří sekcí: fyzikální, informatické a matematické. Sekce se člení na 32 odborných kateder a ústavů, které se dále dělí na oddělení.

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005–2013 je výzkum na MFF UK zaměřen na problematiku šesti výzkumných záměrů, z nichž dva obsahují úlohy související s výzkumem nanotechnologií. V roce 2008 se rovněž řeší 202 programových projektů.

- Výzkumný záměr MSM0021620834 „Fyzika kondenzované fáze: nové materiály a technologie“, 1/2005-12/2010, řešitel Prof.RNDr. Pavel Höschl, DrSc., celkové náklady na celou dobu řešení 563,401 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 426,041 mil. Kč. Rok 2008 – 66,676/66,676, nomenklatura – oblast 6d, podíl výzkumu nanotechnologií - 70 %.
Výzkum je zaměřen na oblast fyziky kondenzované fáze, na řadu materiálů s unikátním fyzikálními vlastnostmi, počínaje vysoce čistými materiály pro elektroniku, supravodiči, materiály s nízkodimenzionální strukturou a konče syntetickým diamantem. S tím souvisí výzkum nových technologií, které běžně využívají molekulárních svazků v ultravysokém vakuu, reakcí probíhajících v plazmatu a výkonných mikrovlnných generátorech nebo při vysokých teplotách a tlacích. Práce se rovněž zaměří na materiály nemající obdobu v přírodě, např. supermříže, deltakvantové struktury, kvantové dráty či kvantové tečky.

- Výzkumný záměr MSM 0021620835 „Fyzika molekulárních, makromolekulárních a biologických systémů“, 1/2005-12/2010, řešitel: Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., celkové náklady na celou dobu řešení 285,386 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 249,942 mil. Kč. Rok 2008 – 34,115/29,982, nomenklatura – oblast 6b, podíl výzkumu nanotechnologií - 70 %.
Komplexní výzkum fyzikálních procesů v molekulárních, makromolekulárních a biologických systémech navazuje na úspěšně řešený předcházející výzkumný záměr MSM 113200001 „Fyzika biologických systémů a syntetických makromolekulárních struktur“.
Výzkum je zaměřen především na fyzikální chování přirozených a modifikovaných nukleotidů, přírodních a umělých fotosyntetických systémů, fotosenzitizérů kvasinek, polymerních sítí včetně nanokompozitů a polyelektrolytických hydrogelů. Teoretická interpretace použije kvantové teorie, kvantově-chemických výpočtů a modelování na studium fyzikálních vlastností biologicky významných komplexů, interkalátů a makromolekulárních struktur. Stávající spektroskopické metody jsou dále rozvíjeny a aplikovány na vyšetřování struktury, funkce, interakcí a dynamiky biologických a makromolekulárních struktur na úrovni molekul, makromolekul, membrán a buněk.

Výzkum zaměřený na nanotechnologie se provádí ve Fyzikální sekci, v následujících katedrách či ústavech:
Fyzikální ústav (Š.Višňovský, M.Kučera)
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (V.Matolín, I.Ošťádal, P.Řepa)
Katedra fyziky materiálů (P.Málek, P.Lukáč, F. Chmelík, M.Cieslar, M.Janeček)
Katedra fyziky nízkých teplot (I.Procházka, J.Čížek)
Katedra fyziky kondenzovaných látek (R.Kužel, V.Holý, V.Sechovský, K.Carva)
Katedra makromolekulární fyziky (H.Biederman, I.Krakovský)
Katedra chemické fyziky a optiky (P.Malý, J.Valenta, J.Dian, J.Pospíšil)
Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.
a) Projekty, jejichž příjemcem je fakulta:
Projekt programu „Nanotechnologie pro společnost“
- Projekt AV ČR KAN101120701 „Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace“, řešitel prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.

Ostatní projekty
- Projekt GAČR GA106/06/0270 „Nanokeramické materiály na bázi oxidu zirkonu - studium mikrostruktury metodou pozitronové anihilační spektroskopie“, 1/2006-12/2008, řešitel RNDr. Ivan Procházka, CSc.
- Projekt GAČR GA106/06/0327 „Krystalizace amorfních a nanokrystalických tenkých vrstev“, 1/2006-12/2008, řešitel Doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
- Projekt GAČR GA106/07/0303 „Úloha hranic zrn při vysokoteplotní plastické deformaci jemnozrnných materiálů“, 1/2007-12/2009, řešitel Doc. RNDr. Přemysl Málek, CSc.
- Projekt GAČR GA202/06/0025 „Struktura a magnetické vlastnosti epitaxních vrstev GaMnAs“, 1/2006-12/2008, řešitel Prof. RNDr, Václav Holý, CSc.
- Projekt GAČR GA202/06/0049 „Studium atomárních procesů při růstu kovových nanostruktur na površích Si(100) pomocí in-vivo STM“, 1/2006-12/2008, řešitel Doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.
- Projekt GAČR GA202/06/0531 „Reflexní a vlnovodné jevy v magnetických nanostrukturách“, 1/2006-12/2008, řešitel Prof. Ing. Štefan Višňovský, DrSc.
- Projekt GAČR GA202/07/0818 „Křemíková nanofotonika - od jednotlivých nanokrystalů k fotonickým strukturám“, 1/2007-12/2009, řešitel Doc. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.
- Projekt GAČR GA203/06/0786 „Modifikace povrchu nanokrystalického křemíku organickými rozpoznávacími prvky pro optickou detekci chemických látek“, 1/2006-12/2008, řešitel Doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.
- Projekt GAČR GP202/08/P006 „Nanodimenzionální uspořádání v přechodných kovech a jejich sloučeninách“, 1/2008-12/2010, řešitelka RNDr. Jana Peltierová – Vejpravová, PhD.
- Projekt GAČR GP202/08/P158 „Nanokompozitní vrstvy kov/polyetylenoxid připravené plazmovou polymerací pro biolékařské aplikace“, 1/2008-12/2010, řešitel Ing. Andrey Shukurov
- Projekt GA AV ČR IAA101120803 „Stukturní stabilita jemnozrnných materiálů připravených intenzivní plastickou deformací“, řešitel Doc. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
- Projekt GA AV ČR IAA101120804 „Křemíkové nanostruktury pro fotoniku“, 1/2008-12/2012, řešitel Prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
- Projekt GA AV ČR KJB101120803 „Elektronová struktura a transportní vlastnosti nekolineárních magnetických nanostruktur“,1/2008-12/2010, řešitel Mgr. Karel Carva, PhD.

b) Projekty, na jejichž řešení fakulta spolupracuje:
Projekty programu „Nanotechnologie pro společnost“
- Projekt AV ČR KAN100400702 „Nanostrukturní materiály pro katalytické, elektrokatalytické a sorpční aplikace“, 1/2007-12/2011, řešitel Prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc., Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za MFF je Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
- Projekt AV ČR KAN100500651 „Příprava a studium vlastností organicko-anorganických nanokompozitních materiálů připravených in situ emulzní polymerizací“, 7/2006-12/2009, řešitelka Ing. Zdeňka Sedláková, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za MFF je RNDr. Ivan Krakovský, CSc.
- Projekt AV ČR KAN300100801 „Multifunkční objemové kovové materiály s nanokrystalickou a ultrajemnozrnnou strukturou“, 1/2008-12/2012, řešitel Prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za MFF je RNDr. Ivan Procházka, CSc.
- Projekt AV ČR KAN300100801 „Struktury pro spintroniku a kvantové jevy v nanoelektronice vytvořené elektronovou litografií“, 7/2006-12/2010, řešitel Ing. Ludvík Smrčka, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za MFF je Prof. RNDr, Václav Holý, CSc.
- Projekt AV ČR KAN100100653 „Samoorganizované magnetické nanostruktury“, 7/2006-12/2010, řešitel Ing. Ján Lančok, PhD., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za MFF je Prof. RNDr. Vladimír Čechovský, DrSc.
- Projekt AV ČR KAN400720701 „Hierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku“, 1/2007-12/2011, řešitelka Ing. Olga Šolcová, CSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za MFF je Doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
- Projekt AV ČR KAN300100802 „Nanokompozitní, keramické a tenkovrstvé scintilátory“, 1/2008-12/2011, řešitel Ing. Martin Nikl, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za MFF je Doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
- Projekt AV ČR KAN400100701 „Funkční hybridní nanosystémy polovodičů a kovů s organickými látkami (FUNS)“, 1/2007-12/2011, řešitel RNDr. Bohuslav Rezek, PhD., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za MFF je Prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.

Ostatní projekty
- Projekt MŠMT LC 510 „Centrum nanotechnologií a materiálů pro nanoelektroniku“ 1/2005–12/2009), řešitel RNDr. Jan Kočka, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za MFF je Doc. RNDr. Jan Valenta, PhD.
- Projekt GA AV ČR IAA100100729 „Vývoj nových hybridních depozičních technik pro přípravu nanostrukturních tenkých fluoridových vrstev s význačnými fluorescenčními vlastnostmi“, 1/2007-12/2010, řešitel Ing. Ján Kančík, PhD., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za MFF je Doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
- Projekt GA AV ČR IAA200100701 „Magnetické nanokompozity založené na 3d-kovech pro vysokofrekvenční a senzorové aplikace připravované pomocí UHV plazmové trysky“, 1/2007-12/2009, řešitel Ing. Bc. František Fendrych, PhD., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za MFF je Doc. RNDr. Petr Řepa, CSc.
- Projekt GA ČR, program EUROCORES, GEFON/06/E001 „Spinově závislý transport a elektronové korelace v nanostrukturách“, řešitel Ing. Vít Novák, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za MFF je Prof. RNDr, Václav Holý, CSc.

Experti/obor.
- Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. – fyzika povrchů a tenkých vrstev, výzkum struktury a reaktivity jedno a vícesložkových kovových systémů - Doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. – heteroepitaxní růst kovů na površích křemíku, technika STM
- Doc. RNDr. Petr Řepa, CSc. – vakuová technika a technologie, měření vlastností nanomateriálů, metody vytváření nanostruktur
- Doc. RNDr. František Chmelík, CSc. – akustická emise v pevných látkách, struktura a fyzikální vlastnosti slitin a kompozitů na bázi hliníku a hořčíku, plastické nestability (dvojčatění, Portevinův–Le Châtelierův jev), materiály se submikrokrystalickou a nanokrystalickou strukturou
- Prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc. – fyzika materiálů, nanostruktury
- Doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc. – rentgenografické difrakční studium polykrystalických - materiálů (nanostrukturních materiálů)
- Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. – plazmová polymerizace
- Prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc. – fyzika kondenzovaných látek, elektronová struktura a vlastnosti nových materiálů, magnetizmus
- Doc. RNDr. Přemysl Málek, CSc. – ultrajemnozrnné a nanostrukturní materiály
- Doc. RNDr. Petr Malý, DrSc. – kvantová optika a optoelektronika, ultrarychlá laserová spektroskopie, polovodičové nanokrystaly, spintronika
- RNDr. Miroslav Pospíšil, PhD. – vývoj nanokompozitních materiálů na bázi polymer-jíl
- Doc. RNDr. Jan Valenta, PhD. – polovodičové nanokrystaly, nanofotonika, optická spektroskopie jednotlivých molekul a nanokrystalů
- Prof. Ing. Štefan Višňovský, DrSc. – optika magnetických nanostruktur (nanostruktury s feromagnetickými kovy, multivrstvy magnetických oxidů s kolosální magnetorezistivitou)


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.