Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Přírodovědecká fakulta (PřF UK)
Vydáno dne 03. 10. 2008 (6641 přečtení)Albertov 6, 128 43 Praha 2
www.natur.cuni.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

Přírodovědecká fakulta byla vytvořena v roce 1920, v době, kdy již bylo zcela zřejmé, že již dále nelze vyučovat přírodním vědám na Fakultách filosofie a medicíny. Fakulta se zabývá biologií, chemií, geografií, geologií a studiem životního prostředí. K Přírodovědecké fakultě jsou přidruženy dvě instituce: Botanická zahrada University Karlovy a Hrdličkovo muzeum člověka. Činnosti PřF je velmi široká a je zaměřena na výuku a výzkum modernímch přírodních věd, které jsou charakterizovány interdisciplinaritou a transdisciplinaritou a jejichž nejznámějším představitelem je komplexní studium životního prostředí člověka. Dále se provádí výuka a výzkum v oblasti biomedicínských věd, které mají význam pro mnoho aspektů života, vyučuje se a zkoumá komplexní obor geologicko-geografických studií přírodních zdrojů i jejich využívání a ochrany, či oblast chemie moderních technologických materiálů.
Fakulta je rozdělena podle vědních oborů na Sekce biologie, chemie, geografie, geologie a Ústav životního prostředí. Sekce se dále dělí na 27 kateder a ústavů.

Zaměření výzkumu a vývoje.

Výzkum na PřF je v současné době zaměřen na řešení 5 výzkumných záměrů, z nichž jeden obsahuje i řešení problémů souvisejících s nanotechnologiemi. V roce 2008 se dále řeší 225 programových projektů.
Výzkumný záměr MSM0021620857 „Nové molekulární systémy pro pokročilé aplikace prospěšné pro zdraví a šetrné k životnímu prostředí“, 1/2007-12/2013, řešitel Prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc., celkové náklady na celou dobu řešení 214,275 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 186,399 mil. Kč. Rok 2008 – 6,645/6,645, nomenklatura – oblast 6d, podíl výzkumu nanotechnologií - 20 %.

Výzkumný záměr je dlouhodobým plánem výzkumu chemických kateder PřF UK v oblasti přípravy nových materiálů a postupů pro ekologicky nezávadné technicky vyspělé aplikace. V rámci záměru se provádí: (a) vývoj syntetických postupů šetrných k životnímu prostředí a přípravu nových sloučenin, (b) vypracování citlivých analytických metod jejich charakterizace a (c) studium komplexu vztahů mezi strukturou a funkcí připravených systémů. Navržená tématika zahrnuje studium multifunkčních nanomateriálů, vývoj a studium funkce protinádorových léčiv a řadu dalších oblastí.

Výzkum zaměřený na nanotechnologie se provádí v následujících sekcích a katedrách či ústavech:
Sekce biologie – Katedra genetiky a mikrobiologie (Z.Palková)
Laboratoř elektronové mikroskopie (J.Nebesářová)

Sekce chemie – Katedra analytické chemie (J.Barek)
Katedra anorganické chemie (I.Lukeš, D.Nižňanský, J.Mosinger)
Katedra biochemie (K.Bezouška)
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie (K.Procházka, B.Vlčková, J.Vohlídal)
Katedra organické a jaderné chemie (J.Hájíček)

Sekce geologie – Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (J.Jehlička, O.Frank)

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

a) Projekty, jejichž příjemcem je fakulta:
- Projekt AV ČR KAN201110951 „Kombinované kontrastní látky pro molekulární MR zobrazování“, 1/2006-12/2010, řešitel Prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc.
- Projekt GA ČR GA104/06/1087 „Vývoj katalytických procesů pro přípravu konjugovaných polymerů s heteroatomy a jejich funkčních nanokompozitů“, 1/2006-12/2008, řešitel Prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.
- Projekt GA ČR GA106/07/0949 „Nové způsoby přípravy magnetických nanokompozitů (spinelových feritů) a studium jejich fyzikálních vlastností“, 1/2007-12/2009, RNDr. Daniel Nižňanský, PhD.
- Projekt GA ČR GA203/07/0717 „Chemické procesy podporované účinky laserového záření v systémech s plasmonickými kovovými nanočásticemi“, 1/2007-12/2009, řešitelka Doc. RNDr. Blanka Vlčková, CSc.
- Projekt GA ČR GA203/08/0831 „Nanotkaniny produkující singletový kyslík“, řešitel RNDr. Jiří Mosinger, PhD.
- Projekt GA ČR GA205/07/0772 „Chování fullerenů v geologických materiálech a prostředích“, Doc. RNDr. Jan Jehlička,DrSc.
- Projekt GA ČR GP205/06/P348 „Vznik a zachování fullerenů v horninách“, 1/2006-12/2008, řešitel Mgr. Otakar Frank, PhD.

b) Projekty, na jejichž řešení fakulta spolupracuje:
- Projekt AV ČR KAN200200651 „Nanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv“, 7/2006-12/2010, řešitelka prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za PřF je Doc. Ing. Josef Hájíček, CSc.
- Projekt AV ČR KAN100500652 „Heterogenní organické a hybridní nanokompozitní materiály pro solární články“, 7/2006-12/2010, řešitel RNDr. Jiří Pfleger, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za PřF je Prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.
- Projekt AV ČR KAN300100802 „Nanokompositní, keramické a tenkovrstvé scintilátory“, řešitel Ing. Martin Nikl, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za PřF je RNDr. Daniel Nižňanský, PhD.
- Projekt MŠMT LC06035 „Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu“, 3/2006-12/2010, řešitel Doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno, spoluřešitelem za PřF je Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
- Projekt MŠMT LC06063 „Fluorescenční mikroskopie v biologickém a lékařském výzkumu“, řešitel Doc. Martin Hof, Dr. rer.nat., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za PřF je Doc. RNDr. Zdena Palková, CSc.
- Projekt MŠMT 1M0505 „Centrum cílených terapeutik“, 1/2005-12/2010, řešitel Doc.MUDr Vladimír Viklický, CSc. Ústav jaderného výzkumu, a.s., Husinec-Řež, spoluřešitelem za PřF je Doc. RNDr. Karel Bezouška, CSc.
- Projekt MŠMT 1M0506 „Centrum molekulární a buněčné imunologie“, 1/2005-12/2009, řešitel Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha, řešitelem za PřF je Mgr. Jan Černý, Dr.
- Projekt GA ČR GA203/07/1424 „Samoorganizované porfyrinové nanostruktury“, 1/2007-12/2009, řešitel RNDr. Pavel Kubát, CSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za PřF je RNDr. Pavel Mosinger, CSc.

Experti/obor.
- Prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc. – samouspořádávající se polymery
- RNDr. Daniel Nižňanský, PhD. – nanokompozity magnetických a feroelektrických materiálů
- Doc. RNDr. Blanka Vlčková, CSc. – nanomateriály a nanokompozitní materiály s nanočásticemi Ag a Au, plasmonika
- Prof. RNDr. Jiří Vohlídal, DrSc. – nanoporézní heterogenní katalyzátory pro polymerizační reakce


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.