Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK (1LF)
Vydáno dne 03. 10. 2008 (6072 přečtení)Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
www.lf1.cuni.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

1. lékařská fakulta je součástí Univerzity Karlovy v Praze od roku 1348 a je nejstarší lékařskou fakultou ve střední Evropě. Vychovává budoucí lékaře v oboru lékařství a oboru stomatologie, a to pouze formou řádného prezenčního studia. Na fakultě je realizováno i vysokoškolské studium bakalářské v oboru ošetřovatelství, ergoterapie, fyzioterapie, zdravotnická technika a navazující magisterské studium v oborech zdravotnická technika a informatika, učitelství zdravotnických předmětů pro střední školy. Organizačně je fakulta rozdělena na 74 ústavů a klinik. Největší výukovou základnou 1. lékařské fakulty je Všeobecná fakultní nemocnice na Karlově náměstí.
Fakulta má svá pracoviště ještě ve FN Na Bulovce s poliklinikou, Fakultní Thomayerově nemocnici, Ústřední vojenské nemocnici a FN Motol.

Výzkumná práce zahrnuje celou šíři biomedicínských teoretických a preklinických oborů a problematiku diagnostických, léčebných a preventivních metod, postupů klinických oborů lékařství a zubní lékařství. K fakultě byl přičleněn Výzkumný ústav stomatologický, společné pracoviště s Revmatologickým ústavem, Revmatologická klinika 1. LF a společné pracoviště s Ústavem hematologie a krevní transfúze - Ústav klinické a experimentální hematologie.

Zaměření výzkumu a vývoje.

V současné době jsou v 1.LF UK řešeny čtyři výzkumné záměry, z nichž tři obsahují prvky nanobiotechnologie a nanomedicíny. Dále se v roce 2008 řeší 93 programových projektů.
- Výzkumný záměr MSM0021620806 „Molekulární biologie a patologie buňky za normy a u vybraných klinicky závažných patologických procesů“, 1/2005-12/2011), řešitel Prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc., celkové náklady na celou dobu řešení 1000,869 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 961,775 mil. Kč. Rok 2008 – 6,622/6,622, nomenklatura – oblast 3, podíl výzkumu nanotechnologií - 5 %.

Výzkumný záměr reprezentuje dvanáct základních biomedicínských okruhů zaměřených na vybrané problémy normy a patologických stavů. Nadřazeným cílem je vzájemné sbližování biomedicínsky zaměřených pracovišť výzkumem na společné molekulární a buněčné úrovni metodických center, jako nezbytný předpoklad pro perspektivní biomedicínský výzkum. Takto orientovaný výzkum je významným zdrojem relevantních informací o buněčných procesech operujících za normy a za patologických stavů a jejich poznání umožňuje vývoj nových terapeutických postupů. Prioritou jsou strukturně biologická studia jaderného kompartmentu, zejména popis jadérkové struktury z hlediska syntézy rRNA a replikace ribosomálních genů, studium dynamiky chromosomálních teritorií v souvislosti s jejich replikací a analýza vzájemné polohy chromosomů v jádře, analýza pozice „linker“ histonu v chromatinovém vlákně, studium funkce Cajalova tělíska a jaderných skvrn, modifikace a remodelace chromatinu v regulaci transkripce, identifikace nových proteinů atd.

- Výzkumný záměr MSM0021620808 „Molekulárně biologické, genetické a epigenetické aspekty vzniku a rozvoje modelových tumorů dospělého věku. Význam pro epidemiologii, časnou diagnostiku a léčbu“, 1/2005-12/2011, řešitel Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., celkové náklady na celou dobu řešení 281,412 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 232,727 mil. Kč. Rok 2008 – 8,014/8,014, nomenklatura – oblast 3, podíl výzkumu nanotechnologií - 20 %. Výzkumné práce přinesou nové poznatky z oblasti buněčné a molekulární biologie a fyziologie, důležité jak z hlediska základního výzkumu (poznání některých regulačních mechanismů růstu, diferenciace a transformace buněk), tak i kliniky (buněk na cytostatickou léčbu). Výsledky výzkumného záměru mají umožnit identifikaci molekulárních cílů a buněčných regulačních procesů, umožňujících predikci, časnou diagnostiku, průběžné sledování rozvoje onemocnění atd. Dalším cílem je návrh nových biologicky aktivních látek interferujících s nádorovou progresí, jak na úrovni samotné transformované buňky, tak i ovlivněním imunitního systému.

- Výzkumný záměr MSM0021620807 „Metabolické, endokrinní a genetické aspekty prevence, diagnostiky a terapie kardiovaskulárních, cerebrovaskulárních a renovaskulárních onemocnění“, řešitel Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., celkové náklady na celou dobu řešení 127,764 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 102,924 mil. Kč. Rok 2008 – 0,901/0,901, nomenklatura – oblast 3, podíl výzkumu nanotechnologií - 5 %.

Předmětem výzkumného záměru je v klinické části definování, diagnostika a terapeutické ovlivnění hrozících rizik cévních postižení (v oblasti kardiovaskulární, cerebrovaskulární a renovaskulární) u populace s endogenně i exogenně podmíněným zvýšeným sklonem k těmto postižením. Je prováděna analýza genetických, metabolických, endokrinních a humorálních příčin vedoucích k postižení cévní stěny u vytypovaných rizikových jedinců a jednak testování nových terapeutických postupů. Výzkumný záměr řeší problematiku onemocnění, která vedou k cévním komplikacím a které mají velký vliv na morbiditu a mortalitu postižené populace. Výstupem řešení by měla být opatření vedoucí k primární prevenci postižení cév. V části věnované základnímu výzkumu jsou zejména analyzovány faktory ovlivňující rozvoj cévních změn z hlediska patogenetických mechanismů.

Práce charakteru bionanotechnologií a nanomedicíny se provádějí v těchto ústavech a laboratořích:
V Ústavu patologické fyziologie se provádí vývoj bioafinitních, imunoafinitních a enzymových reaktorů jako součásti mikročipových zařízení pro vyhledávání autoantigenních epitopů. K přípravě enzymových reaktorů se používají magnetické mikro- nebo nanočástice.
V Laboratoři genové exprese Ústavu buněčné biologie a patologie se provádí výzkum funkční organizace buněčného jádra.
V Laboratoři molekulární hematologie 1.interní kliniky se provádí molekulární diagnostika hematologických maligních onemocnění s použitím PCR (polymerázová řetězová reakce) .
Ve Farmakologickém ústavu se v oddělení klinické farmakologie provádí DNA analýza genů pro metabolizmus a transport xenobiotik.
Ve Výzkumné angiologické laboratoři 2.interní kliniky se provádí separace lipoproteinů a charakteristika jejich subfrakcí (5-1200 nm).
V Ústavu dědičných metabolických poruch se při studiu dědičných metabolických onemocnění používá technik molekulární biologie (analýzy genů spojených se studovaným onemocněním – sekvencování PCR, poziční klonování, studium genové exprese, proteinové studie).

V Laboratoři pro endokrynologii a metabolizmus 3.interní kliniky se provádějí DNA analýzy při výzkumu hyperlipoproteinemie, arteriální hypertenze a diabetu.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.
a) Projekty, na nichž pracovníci fakulty spolupracují:

Projekty programu „Nanotechnologie pro společnost“
- Projekt AV ČR KAN200200651 „Nanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv“, 7/2006-12/2010, řešitelka Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za 1LF je Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
- Projekt AV ČR KAN400100701 „Funkční hybridní nanosystémy polovodičů a kovů s organickými látkami (FUNS)“, 1/2007-12/2011, řešitel RNDr.Bohuslav Rezek, PhD., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za 1LF je Ing. Stanislav Kmoch, CSc.

Experti/obor.

- Prof.MUDr. Milan Elleder,DrSc. – hematologie, onkologie
- Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – molekulární lékařství
- Doc. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – buněčná biologie a tkáňové inženýrství


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.