Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Přírodovědecká fakulta (PřF MU)
Vydáno dne 03. 10. 2008 (6314 přečtení)Kotlářská 2, 611 37 Brno
www.muni.cz/sci

Stručná charakteristika pracoviště.

Přírodovědecká fakulta, založená v roce 1919, se v současné době profiluje jako fakulta výzkumná, která poskytuje vysokoškolské vzdělání úzce propojené se základním a aplikovaným výzkumem v oblasti věd matematických, fyzikálních, chemických, biologických a věd o Zemi. Ve fyzikálních vědách se výzkum soustřeďuje na výzkum tenkých vrstev a laterálních struktur na povrchu polovodičů, studují se plazmochemické reakce v nízkoteplotním plazmatu a v oblasti teoretické fyziky se zkoumá optika svazků nabitých částic, teorie strun a obecná teorie relativity. Výzkum v oblastech chemie je zaměřen na strukturu a vazebné poměry, vlastnosti a analýzu syntetických a přírodních molekul a jejich seskupení. V biologických vědách se zkoumá časoprostorová dynamika biodiverzity v ekosystémech střední Evropy a dále problematika genomů a jejich funkcí u různých organismů včetně člověka. PřF MU je rozdělena na 11 ústavů a 2 centra.
Výzkum nanotechnologií se provádí na Katedře fyzikální elektroniky (J. Janča, I. Ohlídal, L. Zajíčková) a v Ústavu fyziky kondenzovaných látek (J. Humlíček, D. Munzar).

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005–2011 se na PřF MU řeší osm výzkumných záměrů, z nichž tři jsou ve vybraných okruzích zaměřeny na nanotechnologie, nanomateriály a bionanotechnologie. Dále se v roce 2008 řeší 153 programových projektů.

- Výzkumný záměr MSM0021622410 „Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur“ 1/2005-12/2011, řešitel Prof.RNDr. Josef Humlíček,CSc., celkové náklady na celou dobu řešení 88,203 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 86,203 mil. Kč. Rok 2008 – 8,585/8,585, nomenklatura – oblast 1, podíl výzkumu nanotechnologií - 70 %.
Předmětem výzkumného záměru je studium nových materiálů a jevů, které vyžadují komplexní fyzikální i chemický přístup. Záměr je soustředěn na (1) samouspořádané nanostruktury, supermřížky, kvantové jámy, dráty a tečky, (2) vysokoteplotní supravodiče (3) technologicky důležité objemové materiály a příměsi v nich, (4) polymery s křemíkovou páteří, (5) termodynamické vlastnosti, fázové transformace, difúze a uspořádávací procesy v pokročilých intermetalických sloučeninách a tenkých vrstvách, (6) příprava materiálů nekonvenčními metodami a studium mechanismů těchto procesů.

- Výzkumný záměr MSM0021622411 „Studium a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek“ 1/2005-12/2010), řešitel Prof. RNDr. Jan Janča, DrSc., celkové náklady na celou dobu řešení 105,482 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 92,985 mil. Kč. Rok 2008 – 6,203/6,172, nomenklatura – oblast 7c), podíl výzkumu nanotechnologií - 30 %.

Výzkumný záměr je zaměřen na studium kinetiky plazmochemických procesů metodami optické, hmotnostní a mikrovlnné diagnostiky, výzkum a metodiku technologie plazmochemického nanášení tenkých polymerních, nanokompozitních, supertvrdých, semipermeabilních, semisorpčních vrstev a výzkum mechanických, chemických a elektrických vlastností připravených depozitů. Další činnost: Nové technologie nízkoteplotní plazmové práškové způsoby výroby W, WC, TiC, WTi a chemických katalyzátorů na bázi těchto kovů.
Návrh a konstrukce jednotlivých typů plazmochemických reaktorů. Studium nových způsobů diagnostiky použitého plazmatu a monitorování plazmochemických procesů. Využití různých druhů plazmatu k restauraci a konzervaci historických artefaktů a muzejních předmětů. Využití pulsně buzeného radiofrekvenčního a mikrovlnného plazmatu k rozkladu závadných látek.

- Výzkumný záměr MSM0021622415 „Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací“, 1/2005-12/2011, řešitel Doc. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., celkové náklady na celou dobu řešení 105,482 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 92,985 mil. Kč. Rok 2008 – 11,199/11,199, nomenklatura – oblast 3, podíl výzkumu nanotechnologií - 25 %.
Buňka je systémem, v němž každá molekula je součástí sítě vzájemných interakcí. Díky tomuto vysoce komplexnímu propojení je funkce buněk i organismů relativně odolná vůči selhání jednotlivých komponent této sítě. Konvergence myšlenkových a metodických přístupů, charakteristická pro současnou postgenomickou éru, je základem propojení výzkumných kapacit molekulárně-biologicky orientovaných pracovišť MU v řešeném výzkumném záměru. Jeho řešení probíhá ve 4 programových oblastech: 1. Regulační mechanismy živočišných buněk; 2. Funkční domény eukaryotických chromozómů; 3. Genomika a proteomika regulačních okruhů u rostlin; 4. Funkční analýza genomu klinicky a biotechnologicky významných. Cílem řešení záměru je využití přístupů strukturní biologie, funkční genomiky, proteomiky a bioinformatiky k objasnění molekulární podstaty procesů, které jsou významné z hlediska perspektivních biomedicínských a biotechnologických aplikací.

Výzkum zaměřený na nanotechnologie se provádí v následujících ústavech:
Národní centrum pro výzkum biomolekul (J.Přibyl)
Ústav experimentální biologie (J.Fajkus)
Ústav fyzikální elektroniky (J.Janča, M.Černák, L.Buršíková, I.Ohlídal, V.Kudrle, L.Zajíčková)
Ústav fyziky kondenzovaných látek (J.Humlíček, D.Munzar)
Ústav geologických věd (J.Zeman)
Ústav chemie (J.Pinkas)

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

a) Projekty, jejichž příjemcem je fakulta:
Projekt programu „Nanotechnologie pro společnost“
- Projekt AV ČR KAN101630651 „Tvorba nano-vrstev a nano-povlaků na textiliích s využitím plazmových povrchových úprav za atmosférického tlaku“, 7/2006-12/2010, řešitel Prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.

Ostatní projekty:

- Projekt MŠMT 2B06056 „Diagnostika poškození DNA polyaromatickými sloučeninami použitím nanotechnologických a bioanalytických metod pro včasnou detekci karcinomu“ 7/2006-6/2010, řešitel Mgr. Jan Přibyl, PhD.
- Projekt GA ČR GA202/07/1669 „Depozice termomechanicky stabilních nanostrukturovaných diamantu-podobných tenkých vrstev ve dvojfrekvenčních kapacitních výbojích“, 1/2007-12/2011, řešitelka RNDr. Vilma Buršíková, PhD.
- Projekt GA ČR GA202/08/0178 „Syntéza magnetických nanočástic na bázi Fe v nízkoteplotním mikrovlnném plazmatu“, 1/2008-12/2010, řešitel Mgr. Vít Kudrle, PhD.
- Projekt GA ČR GP202/07/P523 „Plazmochemická depozice (PECVD) uhlíkových nanotrubek“, 1/2007-12/2009, řešitel Mgr. Marek Eliáš, PhD.
- Projekt GA ČR GP202/08/P038 „Studium chování hybridního depozičního procesu a jeho využití pro přípravu tenkých vrstev“, 1/2008-12/2010, řešitel Mgr. Petr Vašina, PhD.
- Projekt GA AV ČR KJB401630701 „Povrchy proteinům resistentní a povrchy vysoce přilnavé - nové nanotechnologické a bioanalytické metody pro testování jejich kvality“, 1/2007-12/2009, řešitel Mgr. Jan Přibyl, PhD.

b) Projekty, na jejichž řešení fakulta spolupracuje:
Projekty programu „Nanotechnologie pro společnost“
- Projekt AV ČR KAN108040651 „Výzkum výroby a použití nanočástic na bázi nulmocného železa pro sanace kontaminovaných podzemních vod“, 7/2006-12/2008, řešitel Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, spoluřešitelem za PřF MU je Doc. RNDr.Josef Zeman, CSc.
- Projekt AV ČR KAN100190701 „Nanometrologie využívající metod rastrovací sondové mikroskopie“, 1/2007-12/2011, řešitel Mgr. Petr Klapetek, PhD., Český metrologický institut, Brno, spoluřešitelkou za PřF MU je RNDr. Vilma Buršíková, PhD.
Projekt MPO 2A-3TP1/126 „Kontinuální plazmatické a nanoplazmatické úpravy pro netkané textilie“, 4/2008-12/2011, řešitel Ing. Zdeněk Mečl, Pegas Nonwovens, a.s., Znojmo, spoluřešitelem za MU-PřF je Prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.

Ostatní projekty:

- Projekt GA ČR GA202/06/0718 „Inženýrství kvantových teček“, 1/2006-12/2008, řešitel Ing. Jiří Oswald, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za PřF MU je Doc. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
- Projekt MPO FT-TA4/126 „Výzkum polovodivých nanotrubiček pro realizaci studenoemisních součástek“, 1/2007-12/2010, řešitel Ing. Stanislav Štarman, PhD., Starman electronics, s.r.o., Praha, spoluřešitelem za PřF MU je Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
- Projekt MPO 2A-2TP1/147 „Výzkum polovodivých nanotrubiček pro realizaci fotoelektrických součástek“, 5/2007-12/2011, řešitel Ing. Stanislav Štarman, PhD., Starman electronics, s.r.o., Praha, spoluřešitelem za PřF MU je Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.

Experti/obor.

- Prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. – plazmochemická příprava nanokompozitních tenkých vrstev, diagnostika plazmatu
- Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. – fyzika tenkých vrstev a nanostruktur, spektroskopie, elipsometrie
- Prof. RNDr. Mirko Černák, CSc. – plazmové technologie
- Doc. Mgr. Dominik Munzar, Dr. – teorie elektronové struktury
- Prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. – optika tenkých vrstev a povrchu pevných látek, AFM
- Mgr. Lenka Zajíčková, PhD. – příprava uhlíkových nanostruktur a studium jejich vlastností
- Doc. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. - sonochemická syntéza nanočástic, bezvodé sol-gel metody
- RNDr. Vilma Buršíková, PhD. – nanostrukturní uhlíkové materiály


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.