Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Fakulta stavební (FSv ČVUT)
Vydáno dne 03. 10. 2008 (4916 přečtení)Thákurova 7, 166 23 Praha 6
www.fsv.cvut.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

Fakulta stavební byla založena z iniciativy Josefa Christianna Willenberga na základě česky psané zakládací listiny (reskriptu) císaře Josefa I. z 18.ledna 1707 jako první veřejná inženýrská škola střední Evropy pod názvem Stavovská ingenieurská škola v Praze. Předcházela jí Pražská stavební hutněveřejná - svou povahou vlastně první stavební škola u nás vůbec. Pro zajištění potřebné kvalifikace svých spolupracovníků ji založil v roce 1344, tedy čtyři léta před založením Karlovy university, Mistr Matyáš z Arrasu, kterého si přivedl z Francie kralevic Václav, později jako císař nazývaný Karel IV. V roce 1879 byl tehdejší český Polytechnický zemský ústav (zahrnující i stavební problematiku) přejmenován na C.k. Českou vysokou školu technickou v Praze. V roce 1920 byla tato nejvyšší škola technická přejmenována na dnešní České vysoké učení technické. Po násilném uzavření všech vysokých škol za doby okupace nacistickým Německem v letech 1939 až 1945 došlo po osvobození k znovuotevření Českého vysokého učení technického, které již od roku 1920 sdružovalo sedm vysokých škol (samostatných fakult): inženýrského stavitelství, architektury a pozemního stavitelství, strojního a elektrotechnického inženýrství, chemicko - technologického inženýrství, zemědělského a lesního inženýrství, speciálních nauk a obchodní.
Dnešní Fakulta stavební má podle statutu za úkol ve vzájemné spolupráci oborů, kateder a pracovišť fakulty vychovávat inženýry pro výstavbu ve všech formách studia tak, aby si osvojili znalosti potřebné k řešení technického a technickoekonomického rozvoje ve stavebnictví, zajišťovat úroveň vědecké práce, její komplexnost a orientaci pro řešení závažných úkolů rozvoje vědy a stavebnictví a být centrem pro kulturní činnost v oblasti výstavby. Fakulta je rozdělena na 26 kateder a další pracoviště.
Výzkum charakteru nanotechnologií byl identifikován pouze na Katedře mechaniky (Z. Bittnar, L. Kopecký, J. Němeček).

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005–2011 jsou ve FSv ČVUT řešeny čtyři výzkumné záměry, z nichž jeden ve svých okruzích obsahuje i prvky výzkumu nanotechnologií. V roce 2008 se dále řeší 80 programových projektů.

- Výzkumný záměr MSM6840770003 „Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství“,1/2005-12/2011, řešitel Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., celkové náklady na celou dobu řešení 160,986 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 160,986 mil. Kč. Rok 2008 – 1,179/1,179, nomenklatura – oblast 6b, podíl výzkumu nanotechnologií - 5 %.
Stěžejní tematikou výzkumného záměru je víceúrovňové modelování a simulace (VMS). Primární aplikace VMS jsou v materiálovém inženýrství. VMS slouží k pochopení nejdůležitějších vlastností materiálů a struktur. Popis materiálů (konstitutivní vztahy ) začíná na nano úrovni a postupně přejde až na makroúroveň. Kromě popisu mechanického chování materiálů se jedná též o popis chování struktur a jejich vzájemné interakce. I velmi pokročilý matematický model nemůže dobře predikovat skutečnost, pokud do něho nebudou vkládána spolehlivá vstupní data. Pro VMS budou získávána nestandardní data o mechanických vlastnostech na mikro až nano úrovni a další informace.
Na Katedře mechaniky se provádí výzkum možností aplikace nanotechnologií při výrobě betonu a jiných stavebních materiálů; rozvíjí se metodika nanoindentace, např. při zkoumání vlastností cementové pasty.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

- Projekt GA ČR GA103/06/1856 „Stanovení fyzikálních vlastností cementové pasty pomocí nanoindentace“, 1/2006-12/2008, řešitel Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
- Projekt GA ČR GA103/08/1639 „Mikrostruktura anorganických alumosilikátových polymerů“, 1/2008-12/2010, řešitel Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
- Projekt 6RP EU, program Mobility, NANOCEM „ Fundamental understanding of cementitious materials for improved chemical, physical and aesthetic performance“, 3/2006-2/2010, koordinátor K.Scrivener, EPL, Švýcarsko, odpovědný spolupracovník za Fsv ČVUT je Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. Nanocem je síť 14 průmyslových a 23 akademických pracovišť zaměřená na vzdělávání a výzkum v oblasti fundamentálních znalostí cementu a jeho používání. Další informace: www.nanocem.org

Experti/obor.

- Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. – aplikace a rozvoj numerických metod ve stavební mechanice, výzkum kvazikřehkých materiálů pomocí unikátních experimentálních zařízení
- Ing. Jiří Němeček, PhD. – nanoindentace a mikromechanika, betonové struktury a mosty, numerická simulace a modelování
- RNDr. Lubomír Kopecký – optická polarizační mikroskopie, elektronová mikroskopie, mikroanalýza, nanoindentace (mikromechanika cementových past, betonů a kompozitních materiálů)


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.