Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT VUT)
Vydáno dne 06. 10. 2008 (5035 přečtení)Údolní 53, 602 00 Brno
www.feec.vutbr.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

První elektrotechnické disciplíny se začaly na VUT vyučovat již od roku 1905. V roce 1959 byla založena samostatná fakulta energetická, následně transformovaná na Fakultu elektrotechnickou. V roce 1993 byla struktura fakulty změněna a fakulta získala název Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI). Fakulta elektrotechniky a informatiky byla třetí největší fakultou ze sedmi tehdejších fakult VUT v Brně poté, co se od začátku roku 2000 Fakulta technologická a Fakulta managementu odštěpily a ustavily novou Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 2001 začaly na FEI VUT přípravy založení Fakulty informačních technologií (FIT) a transformace kmenové Fakulty elektrotechniky a informatiky na Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT). Obě fakulty působí samostatně od 1.1.2002. FEKT VUT se zaměřuje na výuku a výzkum v oblasti elektrotechniky a komunikačních technologií. Především jde o mikroelektronické systémy, elektronické komunikační systémy a technologie, optimální využívání elektrické energie, automatizaci technologických a výrobních procesů, informační a řídicí systémy, aplikovanou kybernetiku atd. V r. 2004 byl pro studenty 2. ročníku magisterského studia oborů Mikroelektronika a Telekomunikační a informační technika zaveden jednosemestrový předmět Nanotechnologie.
V r. 2007 byl na Ústavu fyziky akreditován čtyřletý studijní obor Fyzikální elektronika a nanotechnologie v prezenční i kombinované formě studia.
Činnost na fakultě je rozdělena na 12 ústavů, které se v některých případech dělí na laboratoře.

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005–2010 jsou ve FEKT VUT řešeny čtyři výzkumné záměry, z nichž jeden je do určité míry zaměřen na nanotechnologie. Dále se v roce 2008 na fakultě řeší 111 programových projektů.

-Výzkumný záměr MSM0021630503 „Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (MIKROSYN)“, 1/2005-2010, řešitel Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc., celkové náklady na celou dobu řešení 134,700 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 118,740 mil. Kč. Rok 2008 – 11,225/11,225, nomenklatura – oblast 2a, podíl výzkumu nanotechnologií - 50 %.
Výzkumný záměr klade důraz na problematiku vyspělých mikroelektronických obvodů, mikrosystémů a struktur na čipu. Všechny problémové okruhy výzkumného záměru jsou orientovány na nové a perspektivně připravované mikro- a nanosystémy a technologie s horizontem do konce r. 2010. Záměr základního a aplikovaného výzkumu směřuje do pěti výzkumných oblastí: 1. Teorie, návrh a diagnostika nízkonapěťových a nízkopříkonových integrovaných obvodů v submikronových technologiích, 2. Modelování a simulace integrovaných obvodů, 3. Mikrosystémy a nanosystémy, 4. Pokročilé technologie pro mikroelektroniku a nanoelektroniku, 5. Moderní diagnostika materiálů a součástek. Cíle výzkumného záměru v jednotlivých jeho oblastech spočívají v získání původních výsledků ve výzkumu nových mikroelektronických systémů, progresívních metod jejich řešení a optimalizace, v aplikovaném výzkumu nových mikro- a nanotechnologií pro přípravu nových elektronických struktur a polovodičových součástek nových generací.

Výzkum nanotechnologií se provádí v následujících ústavech fakulty:
V Ústavu fyziky se dlouhodobě rozvíjí pod vedením Prof. RNDr. Pavla Tománka, CSc. činnost Laboratoře optické nanometrologie. Laboratoř se zabývá bezkontaktním, nedestruktivním zkoumáním povrchů materiálů s příčným superrozlišením, k čemuž se využívá optické řádkovací tunelové mikroskopie, pracující v odrazném i propustném režimu. Hlavními cíli jsou topografie, lokální spektroskopie a fluorescence polovodičových povrchů a výroba sond pro mikroskopy. Pracovníci: P.Tománek, L.Grmela.
V Ústavu mikroelektroniky, v Laboratoři výzkumu a vývoje mikrosenzorů, se zabývají aplikací nanomateriálů v chemických senzorech a biosenzorech pro detekci těžkých kovů, bilogicky zajímavých látek, měrné vodivosti a plynů. V oblasti tenkých vrstev se zaměřují také na výzkum technik pro vytváření MEMS a NEMS. Pracovníci: R.Vrba, J.Hubálek, V.Musil, M.Adámek, L.Fujcik, M.Horák, R.Kuchta, J.Prášek, P.Šteffan a další.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

a) Projekty, jejichž příjemcem je fakulta:
- Projekt AV ČR KAN208130801 „Nové konstrukce a využití nanobiosenzorů a nanosenzorů v medicíně (NANOSEMED)“, 1/2008-12/2012, řešitel Ing. Jaromír Hubálek, PhD.
- Projekt GA ČR GA102/08/1474 „Lokální optická a elektrická charakterizace optoelektronických struktur s nanometrickým rozlišením“, 1/2008-12/2010, řešitel Prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc.
- Projekt GA ČR GA102/08/1546 „Miniaturizované inteligentní systémy a nanostrukturované elektrody pro chemické, biologické a farmaceutické aplikace (NANIMEL)“, 1/2008-12/2010, řešitel Ing. Jaromír Hubálek, PhD.
- Projekt GA AV ČR 1QS201710508 „Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod“, 1/2005-12/2009, řešitel Ing. Jaromír Hubálek, PhD.

b) Projekty, na jejichž řešení fakulta spolupracuje:
- Projekt MPO FT-TA3/027 „Multifunkční kompozity mimořádných vlastností na bázi anorganických nanosložek“, 6/2006-5/2010, řešitel Ing. Miroslav Svoboda, Výzkumý ústav stavebních hmot, a.s., Brno, spoluřešitelem za FEKT VUT je Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.
- Projekt GA ČR GA102/06/1624 „Mikro a nano senzorové struktury a systémy se zabudovanou inteligencí (MINASES)“, 1/2006-12/2008, řešitel Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc., ČVUT – Fakulta elektrotechnická, Praha, spoluřešitelem za FEKT VUT je Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.

Experti/obor.

- Prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc. – optická nanometrologie, studium lokálních optických a elektrických vlastností
- Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. – mikroelektronika
- Ing. Jaromír Hubálek, PhD. – samouspořádající se nanostruktury, nanoporézní membrány, kovové nanodrátky a nanotrubičky, chemické mikrosenzory a nanosenzory, MEMS a NEMS.


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.