Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Fakulta chemická (FCH VUT)
Vydáno dne 06. 10. 2008 (6300 přečtení)Purkyňova 118, 612 00 Brno
www.fch.vutbr.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

Fakulta chemická VUT v Brně navazuje od roku 1992 svou činností na dlouhou tradici chemického vysokého školství v Brně, zahájenou zřízením chemického odboru České vysoké školy technické v listopadu 1911 a přerušenou v roce 1951 přeměnou brněnské techniky na vojenskou Technickou akademii.
Znovuobnovení chemické fakulty na Vysokém učení technickém v Brně bylo nutností jak z hlediska doplnění brněnské technické univerzity o obor nezbytný k jejímu integrovanému výchovně-vzdělávacímu působení a komplexní vědecko-výzkumné činnosti, tak především z hlediska potřeb industriálního rozvoje moravských regionů, kde byla pociťován značný nedostatek chemiků s inženýrským vzděláním. Vědecko-výzkumná činnost představuje vedle činnosti pedagogické nedílnou součást poslání FCH VUT v Brně. Konkrétní aktivity na tomto poli se odvíjejí od odborného zaměření 4 ústavů fakulty. Ústav fyzikální a spotřební chemie se zaměřuje především na problematiku fyzikální chemie koloidních a makromolekulárních soustav, fotochemie, plazmové chemie a fyziky a počítačových aplikací v chemii, chemické technologii a fyzice. Na Ústavu chemie materiálů je vědecká činnost orientována na studium chemie, technologie a vlastností silikátových, kovových, polymerních a kompozitních materiálů s přímým uplatněním získaných poznatků v technologii jejich výroby a zpracování dle požadovaných aplikací materiálu. Odborná náplň vědecko-výzkumné činnosti Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí směřuje do oblasti chemie a technologie ochrany a úpravy vody, ochrany půdního fondu a ovzduší. Ústav se rovněž zabývá problémy speciální průmyslové toxikologie a ekotoxikologie, jakož i problémy likvidace a recyklace odpadů.
Ústav chemie potravin a biotechnologií řeší v rámci své vědecké činnosti problémy z oblasti biologie, teoretické a experimentální biochemie, mikrobiologie, bioinženýrství a technologie potravinářských výrob. Výzkum nanotechnologií byl identifikován na Ústavu fyzikální a spotřební chemie (M. Weiter), Ústavu chemie materiálů (V. Čech, J. Jančář) a Ústavu chemie potravin a biotechnologie (M. Fišera).

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005–2009 je ve FCH VUT řešen výzkumný záměr, který je do určité míry zaměřen na nanotechnologie a do řešení jsou zapojeny všechny ústavy FCH. Dále se v roce 2008 řeší 35 programových projektů.

- Výzkumný záměr MSM0021630501 „Multifunkční heterogenní materiály na bázi syntetických polymerů a biopolymerů“, 1/2005-12/2009, řešitel Prof. RNDr. Josef Jančář, CSc., celkové náklady na celou dobu řešení 134,700 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 118,740 mil. Kč. Rok 2008 – 6,090/6,090, nomenklatura – oblast 1, podíl výzkumu nanotechnologií - 20 %.
Výzkumný záměr je orientován na zkoumání pokročilých metod přípravy a charakterizace heterogenních materiálů, zejména polymerních směsí, nanostruktur a kompozitů a také na zkoumání nízkodimenzionálních struktur, jako jsou ultratenké vrstvy/multivrstvy. Vyřešení tohoto zadání vyžaduje návrh nových a modifikaci již existujících metod charakterizace jejich struktury na různých rozměrových úrovních a vytvoření teoretického výkladu pozorovaných jevů na základě zpracování získaných informací. Předmětem činnosti je výzkum přípravy funkčních heterogenních polymerních materiálů, kvantifikace vztahů mezi jejich strukturou, vlastnostmi a funkcemi a nalezení způsobů řízení jejich doby života na molekulární či nadmolekulární úrovni. Hlavním cílem je příprava pokročilých heterogenních polymerních materiálů se strukturou a vlastnostmi řízenými metodami přípravy a kvantifikace vztahů mezi strukturou a vlastnostmi umožňující využít modelování pro návrh nových materiálů.

Výzkum zaměřený na nanotechnologie.
VUT v Brně je prostřednictvím Fakulty chemické, Ústavu fyzikální a spotřební chemie (vedoucí Doc. Ing. Miloslav Pekař, CSc.) zapojeno do medicínsko-farmaceutického klastru Nanomedic (www.nanomedic.cz). Klastr sdružuje firmy a akademická pracoviště se společným zájmem o další rozvoj medicínských nanobiotechnologií. Klastr pracuje na několika konkrétních výzkumných projektech, mezi které patří nanosystémy pro cílenou distribuci aktivních látek (např. léčiv) nebo pro regenerativní medicínu.
Z iniciativy klastru také vzniká nový mezioborový a meziuniverzitní studijní program s pracovním názvem „Medicínské nanobiotechnologie“.
Činnost ústavu je dále zaměřena na studium vlastností organických materiálů vhodných pro molekulární elektroniku.
Tato problematika je řešena v rámci projektu „Molekulární nanosystémy a nanosoučástky: elektrické transportní vlastnosti“ (řešitel Doc. Ing. Martin Weiter, PhD.) v rámci programu „Nanotechnologie a společnost“. Studovány jsou zejména spínací procesy na molekulární úrovni, zejména procesy fotoindukovaného spínání elektrické vodivosti a fotoluminiscence.
Ústav je také zapojen do řešení projektu MPO FI-IM4/205 "Nanotechnologie v medicíně - tkáňový nosič pro rekonstrukce pojiva" a do akce COST D43 – Colloid and Interface Science for Nanotechnology. Pracovníci zapojení do výzkumu nanotechnologií – M.Pekař, M.Weiter, O.Zmeškal, M.Vala.

V Ústavu chemie materiálů (vedoucí Prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.) je činnost v oblasti nanotechnologií zaměřena na přípravu, charakterizaci, počítačové modelování a aplikace polymerních nanokompozitů. Jejich příprava zahrnuje jak syntézu nanoplniv na bázi Mg(OH)2, hydroxyapatitu a CaCO3, tak použití různých procesů míšení polymerů s nanoplnivy v tavenině (extruze) a roztoku doplněné působením ultrazvuku. Při zkoumání vztahu mezi strukturou a vlastnostmi polymerních nanokompozitů jsou využívány moderní měřící a charakterizační metody v kombinaci s počítačovými a teoretickými fyzikálními modely. Velké množství dosažených výsledků začíná nacházet své uplatnění např. v tumescentních lacích a nátěrech s nízkou abrazivitou. Pracovníci zapojení do výzkumu nanotechnologií – J.Jančář, V. Čech, J.Kalfus, J.Žídek. V Ústavu chemie potravin a biotechnologie (vedoucí Doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc.) probíhají výzkumné práce patřící do oblasti nanobiotechnologií. Je to např. izolace a charakterizace rostlinných a bakteriálních enzymů s průmyslovým využitím (pektinázy, glukanázy, proteázy); možnosti imobilizace a využití v enzymových reaktorech. V oblasti proteomiky je to využití mikrobiálních expresních systémů k produkci metabolitů, potravinářských surovin a složek v laboratorním měřítku s možností poloprovozní úpravy. Pracovníci zapojení do výzkumu nanotechnologií – M.Fišera.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

a)Projekty, jejichž příjemcem je fakulta:
- Projekt AV ČR KAN401770601 „Molekulární nanosystémy a nanosoučástky: elektrické transportní vlastnosti“, 7/2006-12/2010, řešitel Doc. Ing. Martin Weiter, PhD.
- Projekt GA ČR GA104/06/0437 „Rozvoj plazmochemických procesů pro vývoj inteligentních polymerních nanostruktur“, 1/2006-12/2008, řešitel Prof. RNDr. Vladimír Čech, PhD.

b) Projekty, na jejichž řešení fakulta spolupracuje:
- Projekt AV ČR KAN101120701 „Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace“, 1/2007-12/2011, řešitel prof, RNDr. Hynek Biederman, DrSc, Univerzita Karlova v Praze, MFF, spoluřešitelem za FCH VUT je Prof. RNDr. Vladimír Čech, PhD.
- Projekt MŠMT 2B06130 „Využití nově syntetizovaných biomateriálů v kombinaci s kmenovými buňkami v léčbě chorob, které postihují lidské tkáně derivované z mesodermu: chrupavku, kost, vazy a menisky“, 7/2006-12/2011, řešitel prof. MVDr. Alois Nečas, PhD., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství, spoluřešitelem za FCH VUT je Prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.
- Projekt MPO FI-IM4/205 „Nanotechnologie v medicíně - tkáňový nosič pro rekonstrukce pojiva“, 3/2007-9/2010, řešitelka Ing. Kateřina Knotková, PhD., CPN, spol. s r.o.. Dolní Dobrouč, spoluřešitelem za FCH VUT je Doc. Ing. Miloslav Pekař, CSc.
- Projekt MPO FT-TA3/048 „Nanomateriály a funkcionální systémy na bázi DPP a CPP sloučenin pro elektronické přístroje“, 1/2006-12/2008, řešitel Ing. Martin Kaja, Výzkumný Útav organických syntéz, a.s., Pardubice, spoluřešitelem za FCH VUT je Doc. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.
- Projekt MPO FT-TA3/055 „Inteligentní polymerní povlaky obsahující nanočástice“, 3/2006-12/2009, řešitel Ing. Jiří Zelenka, CSc., SYNPO, a.s., Pardubice, spoluřešitelem za FCH VUT je Prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.

Experti/obor.

- Prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. – syntetické polymery a biopolymery,
- Ing. Jan Kalfus, PhD. – polymerní nanokompozity, deformační chování a morfologie polymerů,
- Mgr. Jan Žídek, PhD. – počítačové modelování, vyztužené polymerní kompozity, materiálová rozhraní, kompozitní mezifáze,
- Doc. Ing. Miloslav Pekař, CSc. - fyzikální chemie koloidních a makromolekulárních soustav,
- Doc. Ing. Martin Weiter, PhD. – studium optoelektronických vlastností organických polovodičových materiálů,
- Ing. Martin Vala, Ph.D: - studium optoelektronických vlastností organických polovodičových materiálů, - Doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc. – prvková a speciační analýza metodami AAS, AFS, ICP-AES a ICP-MS, senzorická analýza potravin.
- Prof. RNDr. Vladimír Čech, PhD. – příprava, charakterizace a použití tenkých vrstev, vlákny vyztužené polymerní kompozity, materiálová rozhrasní, kompozitní mezifáze.


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.