Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Fakulta chemické technologie (FCHT VŠCHT)
Vydáno dne 06. 10. 2008 (6382 přečtení)Technická 5, 166 28 Praha 6
www.vscht.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

Fakulta chemické technologie vznikla v roce 1969 sloučením Fakulty anorganické technologie a Fakulty organické technologie, které byly v roce 1952 spolu s Fakultou potravinářské technologie třemi zakládajícími fakultami samostatné Vysoké školy chemicko--technologické v Praze. FCHT sleduje dva základní směry v oblasti jak základního tak aplikovaného výzkumu, a to anorganické a organické technologie a materiály. Fakulta je rozdělena na 10 ústavů a 1 laboratoř.

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005–2009 jsou na FCHT VŠCHT řešeny dva výzkumné záměry, z nichž jeden je do určité míry zaměřen na nanotechnologie.
Dále se v roce 2008 řeší 68 programových projektů.

-Výzkumný záměr MSM6046137302 „Příprava a výzkum funkčních materiálů a materiálových technologií s využitím mikro- a nanoskopických metod“, (/2005-12/2009, řešitel Doc. Ing. Aleš Helebrant, CSc., celkové náklady na celou dobu řešení 154,418 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 139,650 mil. Kč. Rok 2008 – 15,796/15,796, nomenklatura – oblast 1, podíl výzkumu nanotechnologií - 50 %.

Nosným problémem výzkumného záměru je studium vztahů mezi podmínkami přípravy materiálů a jejich složením, strukturou a vlastnostmi tak, aby bylo možno cíleně připravovat a vyvíjet nové typy materiálů s definovanými vlastnostmi a zlepšovat funkční vlastnosti a aplikační využití.

Z hlediska aplikačního zahrnuje výzkumný záměr tři hlavní oblasti:
1) materiály pro technické aplikace,
2) materiály pro zdraví člověka,
3) materiály a ochrana prostředí.
V souladu s evropskými a světovými trendy se výzkum více posunuje do oblasti nanomateriálů a nano- a mikroskopických vrstev.

Cíle jednotlivých dílčích oblastí je možné zobecnit a rozdělit do skupin jdoucích napříč jednotlivými oblastmi výzkumného záměru:
- nalezení a zobecnění vztahů mezi složením, strukturou a podmínkami přípravy speciálních materiálů a látek s předem volenými chemickými, farmakologickými, fyzikálními a fyzikálně-chemickými vlastnostmi, rozvoj chemických metodik
- příprava modifikací povrchu a sekundárních povrchových vrstev na materiálech a jejich přenesení do technické praxe
- optimalizace technologických procesů, aplikační výzkum v oblasti nových technik a technologií s využitím počítačových simulací
- objasňování fyzikálně-chemických procesů probíhajících při styku materiálů s prostředím a návrhy na způsoby potlačení koroze a degradace materiálů
- modelování struktury materiálů a procesů při jejich přípravě na mikroskopické a nanoskopické úrovni, rozvoj analytických metod umožňujících jejich verifikaci.

Výzkum v oblasti nanotechnologií se provádí na téměř ve všech ústavech. Jsou to:
• Ústav anorganické chemie (D.Sedmidubský, O.Smrčková, D.Sýkorová),
• Ústav anorganické technologie (B.Bernauer, J.Krýsa)
• Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (D.Vojtěch, J.Šerák),
• Ústav skla a keramiky (A. Helebrant, J.Matoušek, V.Hulínský),
• Ústav chemie pevných látek (F.Kovanda, B.Doušová),
• Ústav organické technologie (P.Klusoň, J.Pašek),
• Ústav polymerů (J. Roda, J.Brožek),
• Ústav inženýrství pevných látek (V.Švorčík, P.Slepička, J.Leitner, I.Hüttel, V.Myslík).
V závorkách jsou uvedeni pracovníci zabývající se výzkumem nanotechnologií a nanomateriálů.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií

a)Projekty, jejichž příjemcem je fakulta:
- Projekt GA AV ČR1QS401250509 „Keramické materiály s hierarchickou porézní strukturou pro membránové separační technologie“, 1/2005-12/2008, řešitel Doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.
- Projekt GA ČR GA104/06/0642 „Tenké vrstvy magneticky dopovaných polovodičů A(III)N pro aplikace ve spinové elektronice“, 1/2006-12/2008, řešitel Prof. Ing. David Sedmidubský, Dr.
- Projekt GA ČR GA106/07/1149 „Bioaktivní a fotokatalytické sol-gel nanovrstvy“, 1/2007-12/2009, řešitel Prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc.
- Projekt GA AV ČR IAA401250701 „Modifikované aluminosilikáty - účinné nanosorbenty oxoaniontů arsenu, antimonu a selenu: mechanismus a kinetika reakcí na povrchu pevné fáze“, 1/2007-12/2009, řešitelka Ing. Barbora Doušová, CSc.
- Projekt GA AV ČR IAA401250703 „Porézní keramika, keramické kompozity a nanokeramika“, 1/2007-12/2009, řešitel Doc. Dr. Dipl.-Min. Willi Pabst

b)Projekty, na jejichž řešení fakulta spolupracuje:
- Projekt AV ČR KAN100500651 „Příprava a studium vlastností organicko-anorganických nanokompozitních materiálů připravených in situ emulzní polymerizací“, 7/2006-12/2009, řešitelka Ing. Zdeňka Sedláková, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za FCHT je Doc. Ing. František Kovanda, CSc.
- Projekt AV ČR KAN400720701 „Hierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku“, 1/2007-12/2009, řešitelka Ing. Olga Šolcová, CSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha, řešitelem za FCHT je Doc. Ing. Petr Klusoň, Dr.
- Projekt AV ČR KAN 300100801 „Multifunkční objemové kovové materiály s nanokrystalickou a ultrajemnozrnnou strukturou“, 1/2008-12/2012, řešitel Prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za FCHT je Doc. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch.
- Projekt MŠMT, program Centra základního výzkumu, LC06041 „Příprava, modifikace a analýza materiálů energetickými svazky“, 3/2006-12/2010, řešitel Doc. Ing. Vladimír Hnatowicz, DrSc, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Husinec-Řež, spoluřešitelem za FCHT je Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.
- Projekt MŠMT, program Výzkumná centra, 1M0577 „Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství“, 1/2005-12/2009, řešitel Ing. František Peterka, PhD., ATG, s.r.o, Praha, spoluřešitelem za FCHT je Doc. Dr. Ing. Josef Krýsa.
- Projekt MPO FT-TA4/025 „Nanomateriály nové generace a jejich průmyslové aplikace“, 3/2007-12/2010, řešitel Ing. Pavel Hynčica, České technologické centrum pro anorganické pigmenty, a.s., Přerov, spoluřešitelem za FCHT je Doc. Dr. Ing. Josef Krýsa.
- Projekt GA ČR GA102/06/1106 „Metamateriály, nanostruktury a jejich aplikace“, 1/2006-12/2008, řešitel Doc. Ing. Jan Macháč, DrSc, ČVUT-FEL, spoluřešitelem za FCHT je Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.
- Projekt GA ČR GA104/07/1400 „Deposice oxidických katalyzátorů pro oxidaci VOC na tvarovaný nosič a jejich modifikace nanočásticemi drahých kovů“, 1/2007-12/2009, řešitelka Ing. Květa Jiráková, CSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha, řešitelem za FCHT je Doc. Ing. František Kovanda, CSc.
- Projekt GA ČR GA104/08/0435 „Inteligentně strukturované" mezoporézní vrstvy TiO2 s antibakteriálními a řízeně proměnnými smáčecími vlastnostmi“, 1/2008-12/2010, řešitel Ing. Jiří Rathouský, CSc., Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za FCHT je Doc. Dr. Ing. Josef Krýsa.
- Projekt MPO 2A-2TP1/136 „Využití nanotechnologií pro povrchovou úpravu lan“, 6/2007-5/2010, řešitel Ing. Libor Ganzer, LANEX, a.s., spoluřešitelem za FCHT je Doc. Dr. Ing. Josef Krýsa.

Experti/obor.

- Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. – biokompatibilita modifikovaných polymerů, tenké kovové filmy . Prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc. – chemie a technologie skla, bioaktivní nanovrstvy
- Doc. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch – nanokrystalické kovy a jejich slitiny, nanokrystalické povrchové vrstvy, lehké slitiny Al, Mg, Ti, kovové kompozitní materiály
- Ing. Jan Šerák, PhD. - nanokrystalické materiály, plazmová nitridace nástrojových ocelí, optimalizace a řízení jakosti hliníkových slitin, problematika intermetalických fází v hliníkových slitinách
- Doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc. – chemická technologie, reaktorové inženýrství, membránové reaktory a procesy, modelování procesů.
- Doc. Dr. Ing. Josef Krýsa - fotokatalýza, elektrochemické a materiálové inženýrství
- Doc. Ing. Václav Hulínský, CSc. – elektronová mikroskopie a mikroanalýza anorganických materiálů (sklo, keramika), TEM, SEM, nanoporézní membrány
- Prof. Ing. Josef Pašek, DrSc – organické technologie, katalýza zeolity
- Doc. Ing. Ivan Hüttel, DrSc. – technologie přípravy pasivních i aktivních prvků a struktur integrované optiky (polovodičové lasery, optické vlnovody, optické senzory).
- Prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc. – termodynamické vlastnosti směsných oxidů, nitridy prvků III. podskupiny pro aplikace v elektronice a optoelektronice
- Doc. Ing. Vladimír Myslík, CSc. – laserové technologie pro modifikaci a přenos anorganických a organických látek, příprava tenkých vrstev citlivých na redukční a oxidační atmosféru, studium chemických a elektrofyzikálních vlastností deponovaných vrstev, příprava chemických vodivostních senzorů a jejich testování
- Doc. Ing. František Kovanda, CSc. – monokrystaly, technologie pěstování krystalů, nanokompozitní materiály - Prof. Ing. David Sedmidubský, Dr. - spintronika


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.