Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI VŠCHT)
Vydáno dne 06. 10. 2008 (5514 přečtení)Technická 5, 166 28 Praha 6
www.vscht.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

Fakulta chemicko-inženýrská byla založena jako samostatná fakulta Vysoké školy chemicko-technologické v Praze v roce 1960 pod názvem Fakulta automatizace a ekonomiky chemických výrob (FAE).
Fakulta zahrnovala 4 základní odborné katedry (procesů a aparátů, ekonomiky a řízení chemického a potravinářského průmyslu, matematiky a fyziky). V roce 1969 byla přejmenována na Fakultu chemicko-inženýrskou (FCHI). Fakulta je tvořena 7 ústavy.

Zaměření výzkumu a vývoje.

Ze dvou výzkumných záměrů řešených na fakultě v letech 2005–2009 obsahuje nejvíce tématiky nanotechnologií výzkumný záměr MSM6046137307 „Fyzikálně-chemické metody analýzy a popisu chemických systémů a biosystémů“, 1/2005-12/2009, řešitel Prof. Ing. Karel Volka, CSc. Rok 2008 – 6,125/6,125, nomenklatura – oblast 5c, podíl výzkumu nanotechnologií - 30 %.
Předmětem výzkumné činnosti v rámci výzkumného záměru je získání nových či kvalitnějších fyzikálně-chemických dat, charakterizujících chemické a biochemické či biologické systémy s cílem popsat či predikovat jejich termodynamické vlastnosti a fázové chování, objasnit jejich chemické složení či strukturu, navrhnout systémy s definovanými analytickými či jinak užitnými vlastnostmi nebo navrhnout nové metody analýzy.

Výzkum je zaměřen na několik oblastí, z nichž nanotechnologií se týkají tyto:
• Fázové rovnováhy, fluidní fázové rovnováhy v systémech technologického významu, teoretické, pseudoexperimentální a experimentální studium rovnovážných a metastabilních fázových přechodů v makroskopických a nanostrukturních soustavách.
• Děje ve fázových rozhraních a v membránách, na mezifázi mezi dvěma fluidními objemovými fázemi a mezi pevnou a fluidní fází, sorpce dlouhodobých biotoxických radionuklidů na přírodních sorbentech, transport směsi plynů a par polymerními membránami, interakce na povrch nanočástic a filmů.

FCHI se ve výzkumu obecně zaměřuje na procesní inženýrství, molekulární inženýrství, bioinženýrství, analytickou a fyzikální chemii, řízení procesů, měřicí a řídicí techniku.

Na oblast nanotechnologií je orientován především výzkum přípravy a charakterizace analytických, diagnostických a terapeutických nanočástic, dále výzkum přípravy a charakterizace nanostrukturovaných povrchů a polymerních materiálů.

Výzkum nanotechnologií se provádí v následujících ústavech:
• Ústav analytické chemie (V.Král, B.Dolenský)
• Ústav chemického inženýrství (P. Hasal, M. Přibyl, J. Kosek, D. Šnita, J. Lindner, P.Kočí)
V závorkách jsou uvedeni pracovníci zabývající se výzkumem nanotechnologií a nanomateriálů.

Výzkumná činnost v oblasti nanotechnologií.
Skupina molekulárního rozpoznávání v analytické chemii Ústavu analytické chemie se zabývá přípravou a charakterizací nanočástic, modifikacemi nanočástic seletivními receptory, přípravou nanočástic metaloboronových nanoklastrů, přípravou porfyrinových nanočástic pro využití v medicíně, keramickými nanočásticemi s fotosenzitizery a funkcionalizacemi dendrimerů. Laboratoř mikrosystémů v Ústavu chemického inženýrství studuje transportní jevy v nanostrukturovaných systémech a provádí teoretickou a experimentální analýzu chemických a biologických procesů, které lze realizovat v nanoměřítku. Je studována příprava strukturovaných nanovrstev biologicky aktivních molekul a nanostruktura polymerních materiálů. Při studiu je využívána mikroskopie atomárních sil (AFM).

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

a)Projekty, jejichž příjemcem je fakulta:
- Projekt MPO 1H-PK/24 „Mikrotechnologie a nanotechnologie v chemickém, procesním a biologickém inženýrství : Metody studia mikro- a nano-strukturovaných materiálů“, 7/2004–12/2008, řešitel Doc. Ing. Dalimil Šnita, CSc.
- Projekt GA ČR GA104/07/1127 „Matematické modelování a experimentální studium utváření mezo-skopické struktury polymerních materiálů“,1/2007-12/2009, řešitel Ing. Juraj Kosek, Dr.
- Projekt GA ČR GA203/08/1445 „Funkční molekulární pinzety na principu bis Trögerových bází“, 1/2008-12/2010, řešitel Ing. Bohumil Dolenský, PhD.
- Projekt GA ČR GP104/06/P301 „Víceúrovňové modelování reakcí a transportu ve strukturovaných porézních katalyzátorech“, 1/2006-12/2008, řešitel Ing. Petr Kočí, PhD.

b)Projekty, na jejichž řešení fakulta spolupracuje:
- Projekt AV ČR KAN208240651 "Studium interakcí biologických makromolekul a nanovrstev se zaměřením na výzkum polymerních mikrofluidních biosenzorů a terapeutických nanočástic", 7/2006-12/2010, řešitelka Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za FCHI je Doc.Ing. Pavel Hasal, CSc. Úkolem FCHI je studium interakcí biologických makromolekul a nanovrstev se zaměřením na výzkum polymerních mikrofluidních biosenzorů a terapeutických nanočástic.
- Projekt AV ČR KAN200100801 „Bioaktivní biokompatibilní povrchy a nové nanostrukturované kompozity pro aplikace v medicíně a farmacii“, 1/2008-12/2012, řešitel prof. RNDr. Miloš Nedbálek, CSc., HDR, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za FCHI je Prof. RNDr. Vladimír Král, DrSc.
- Projekt GA ČR GA203/06/0786 „Modifikace povrchu nanokrystalického křemíku organickými rozpoznávacími prvky pro optickou detekci chemických látek“, 1/2006-12/2008, řešitel Doc. RNDr. Juraj Dian, CSc., Univerzita Karlova v Praze, MFF, spoluřešitelem za FCHI je Prof. RNDr. Vladimír Král, DrSc.

Experti/obor.

- Prof. RNDr. Vladimír Král, CSc. – molekulární rozpoznávání
- Doc. Ing. Dalimil Šnita, CSc. - výroba a charakterizace nanostrukturovaných materiálů a systémů,
- Ing. Juraj Kosek, PhD. - charakterizace a modelování nanostrukturních materiálů
- Doc.Ing. Pavel Hasal, CSc. – nanostrukturní mikrofluidní a polymerní systémy


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.