Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Centrum nanotechnologií (CNT) na VŠB-TUO
Vydáno dne 07. 10. 2008 (6812 přečtení)17.listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
www.cnt.vsb.cz

Stručná charakteristika pracoviště

Centrum nanotechnologií (CNT) vzniklo z Vysokoškolského ústavu chemie materiálů (VÚCHEM) 1. února 2007 na základě schválení nového statutu VŠB-TUO Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy 28.12.2006. Založení Centra nanotechnologií odráží změny, které nastaly v jeho vědeckém a výzkumném zaměření v souvislosti s výzkumným záměrem MŠMT z oblasti nanomateriálů a nanotechnologií. Založení CNT také reflektuje akreditaci a zavedení nového studijního programu Nanotechnologií na VŠB-TUO od akademického roku 2007/8. CNT zajišťuje podstatnou část výuky tohoto studijního programu.
Centrum je rozděleno do 5 oddělení:
• Oddělení technologie a struktury nanomateriálů (P.Čapková, K.Barabaszová, G.Simha Martynková)
• Oddělení zkoušení materiálu a environmentálního rizika mamočástic (V.Tomášek)
• Oddělení anorganické analýzy (J.Seidlerová)
• Oddělení organické analýzy a katalytických procesů (Z.Lacný)
• Oddělení bionanotechnologií (G.Kratošová)

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005–2011 je v CNT VŠB a na dalších pracovištích univerzity řešen výzkumný záměr, který je zcela zaměřen na nanotechnologie.
Mimo něj se řeší 4 programové projekty.
- Výzkumný záměr MSM6198910016 „Syntéza, struktura a vlastnosti nanomateriálů založených na bázi interkalovaných fylosylikátů a feromagnetik“, 1/2005-12/2011, řešitel Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc., celkové náklady na celou dobu řešení 83,389 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 73,511 mil. Kč. Rok 2008 – 8,857/8,857, nomenklatura – oblast 1, podíl výzkumu nanotechnologií - 100 %.
Výzkumný záměr je orientován na přípravu a charakterizaci nanočástic fylosilikátů, které vzniknou delaminací interkalačně připravených prekurzorů a budou následně použity pro přípravu nanokompozitů polymer-vrstevnatý silikát. Jsou testovány přímé techniky delaminace (např. mechanická mikronizace, mikrovlnná procedura) i vmíchávání. Další nanomateriály s fotofunkčními, luminiscenčními, sorpčními a katalytickými vlastnostmi (s předpokládaným využitím jako fotofunkční jednotky, sorbenty pro imobilizaci škodlivin z plynů a vodného prostředí) a katalytickými účinky (s cílem vyžití pro selektivní redukci oxidů dusíku) jsou připravovány interkalací organických molekul a polykationtů do mezivrství fylosilikátů. Zvláštní pozornost je věnována analýze jejich strukturního uspořádání.
Součástí záměru je také studium úlohy fylosilikátů ve frikčních kompozitech. Dále jsou testovány i mechanicko-fyzikální a geometrické vlastnosti studovaných nanočástic fylosilikátů. Poznatky budou také uplatněny při aplikaci modelu ideální sypké hmoty na destičkové struktury. Výzkum v oblasti nanotechnologií je zaměřen na nanomateriály na bázi interkalovaných a povrchově modifikovaných hostitelských struktur, převážně vrstevnatých silikátů a hydrotalcitů. Tyto hostitelské struktury jsou interkalovány, resp. povrchově modifikovány jednak organickými molekulami (organická barviva, organo-amoniové surfaktanty) , organokovovými komplexy, nanočásticemi kovů a jejich oxidů. Využití takto připravených nanomateriálů je směrováno do těchto oblastí: katalýza, fotokatalýza, sorpce a degradace organických polutantů, rozklad oxidů dusíku, fotofunkční a antibakteriální materiály. Součástí výzkumného záměru je i metodika přípravy nanočástic silikátů kombinací mechanických a fyzikálně-chemických postupů pro nanokompozity jako frikční a konstrukční materiály i ochranné povlaky. Zvláštní pozornost je věnována i toxicitě a zdravotnímu riziku nanočástic. Experimentální zařízení: Rtg. difrakce a rtg. spektroskopie, atomová absorpční a emisní spektroskopie, IR spektroskopie, plynová, kapalinová a iontová chromatografie, AFM mikroskopie, elektronová mikroskopie a mikroanalýza EDAX, tryskový mlýn – micronizer Sturtevant. Pro design nanomateriálů, je využívána i metoda molekulárního modelování – software Materials Studio.

Výzkum v oblasti nanotechnologií je v CNT zaměřen do těchto oblastí:

• příprava a charakterizace vrstevnatých silikátů a hydrotalcitů interkalovaných organickými molekulami,
• příprava a charakterizace nanočástic kovů, jejich oxidů a sulfidů ukotvené na povrchu silikátových matric, nanokompozitních povlaků na silikátových matricích,
• příprava nanočástic kovů s využitím biotechnologií a jejich charakterizace,
• příprava a charakterizace nanočástic silikátů kombinací mechanických a fyzikálně-chemických postupů pro nanokompozitní materiály,
• analýza a charakterizace nanočástic vznikajících při frikčních procesech,
• studium toxicity a zdravotního rizika nanočástic,

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

- Projekt MŠMT ME 08040 „Význam jílových minerálů a jejich vliv na třecí mechanismus ve frikčních kompozitech pro automobilový průmysl“, 1/2008-12/2009, řešitelka Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
- Projekt MPO FT-TA4/025 „Nanomateriály nové generace a jejich průmyslové aplikace“, 3/2007-12/2010, řešitel Ing. Pavel Hynčica, České technologické centrum pro anorganické pigmenty, a.s., Přerov, spoluřešitelem za CNT VŠB je Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.

Experti/obor.

Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. – strukturní charakterizace nanomateriálů pomocí kombinace molekulárního modelování, rtg difrakce a IR spektroskopie, vedoucí ústavu
Doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc. – využití elektronové mikroskopie a rentgenové spektrometrie při studiu nanostruktury materiálů
Doc. Ing. Jana Seidlerová, CSc. – využití metod atomové emisní a absorpční spektrometrie pro analýzu chemického složení materiálů
RNDr. Marta Valášková, CSc. – technologie přípravy interkalovaných fylosilikátů a jejich rtg. difrakční analýza
Ing. Monika Šupová, PhD. a Ing. Vlastimil Matějka, PhD., využití mikroskopie atomárních sil při studiu nanostruktury materiálů
Ing. Zdenek Lacný – využití metod plynové a kapalinové chromatografie pro analýzu organických látek a hodnocení sorpčních a katalytických vlastností


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.