Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Fakulta přírodovědecká (PŘF UPOL)
Vydáno dne 07. 10. 2008 (6032 přečtení)tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
www.upol.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

V roce 1953 byla v Olomouci zřízena Vysoká škola pedagogická s fakultami přírodních věd a společenských věd. Úkolem této školy byla výchova středoškolských učitelů. Den 1. září 1953 je tak možné považovat za vznik samostatné fakulty, na níž byly pěstovány přírodovědné obory. 18. září 1958 byla Vysoká škola pedagogická sloučena s účinností od 1. září 1958 s Univerzitou Palackého, názvy fakult byly změněny na přírodovědeckou a filozofickou.
V současné době poskytuje Přírodovědecká fakulta odborné vysokoškolské vzdělání ve vědách matematických, fyzikálních, chemických, biologických, geografických a v ekologii. V těchto disciplinách provádí i vědecký výzkum.
Fakulta je rozdělena na 6 oborů (matematika, fyzika, chemie, biologie, vědy o zemi a fakultní zařízení), které se dále dělí na katedry a laboratoře. Výzkum nanotechnologií se provádí v Katedře experimentální fyziky, Katedře anorganické chemie, Katedře fyzikální chemie, Katedře optiky a ve Společné laboratoři UPOL a FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha.

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005–2011 je na PřF UPOL řešeno 6 výzkumných záměrů, z nichž jeden je do určité míry zaměřen na nanotechnologie.
Dále se v roce 2008 řeší 65 programových projektů.

- Výzkumný záměr MSM6198959218 „Komplexní sloučeniny a oxidy přechodných kovů s využitím v bioaplikacích a nanotechnologiích“, 1/2005-12/2011, řešitel Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, PhD., celkové náklady na celou dobu řešení 146,769mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 128,989 mil. Kč. Rok 2008 – 12,090/11,867, nomenklatura – oblast 1, podíl výzkumu nanotechnologií - 60 %.
Výzkumný záměr se zabývá syntézou komplexních sloučenin přechodných kovů, oxidů přechodných kovů a elementárních kovů s vlastnostmi vhodnými pro jejich využití v bioaplikacích (kancerostatika) a nanotechnologiích (katalýza, biomagnetické separace, nanopigmenty). Výzkumná činnost sestává ze tří základních kroků a zahrnuje postupně syntézu komplexních sloučenin a nanometariálů, jejich komplexní fyzikálně-chemickou charakterizaci a praktické testování ve vybraných oblastech nanotechnologií a bioaplikací.
Z dílčích úkolů výzkumné činnosti lze jmenovat studium mechanismu vybraných reakcí v roztocích i pevné fázi či studium vlivu povrchových úprav a mezičásticové interakce na magnetické vlastnosti nanočástic.

Výzkum nanotechnologií a nanomateriálů.

V Katedře experimentální fyziky je výzkumná činnost zaměřena na řešení projektu MŠMT 1M0512 „Centrum výzkumu práškových nanomateriálů“, řešitel Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. V rámci centra spolupracují i pracovníci Katedry anorganické chemie a Katedry fyzikální chemie. Jsou to především: M.Mašláň, R.Zbořil, Z.Trávníček, L.Machala, M.Heřmánek, M.Miglierini, L.Kvítek, A.Panáček, R.Prucek, J.Tuček, R.Kubínek , M.Vůjtek a další.
Centrum má svoji stránku www.nanocentrum.upol.cz

V centru jsou ve formě nanočástic cestou termicky indukovaných reakcí v pevné fázi syntetizovány především amorfní a nanokrystalické oxidy přechodných kovů a také ferrimagnetické spinelové struktury včetně feritů (Ni, Co, Mn, Zn, Cu).
Tyto termické syntézy, které mohou být řízeny prostřednictvím reakčních podmínek a vlastností prekurzorů, jsou cíleny směrem k dosažení vhodné kombinace velikostních, morfologických, povrchových, strukturních, magnetických a jiných (katalytických, sorpčních, optických) vlastností nanočástic umožňujících jejich využití v oblasti nanopigmentů, přípravy standardů pro mikroskopické techniky, v oblasti sorpčně-purifikačních procesů, biomagnetických separací (detoxikační procesy, dialýza), ve ferrofluidních technologiích, magnetickém chlazení či katalýze. Předpokládá se použití široké škály prekurzorů, včetně komplexů přechodných kovů a solí organických kyselin, jejichž strukturní vlastnosti a nízké konverzní teploty dovolují připravit nanoprášky s úzkou velikostní distribucí, velkou plochou povrchu a žádoucími magnetickými vlastnostmi (superparamagnetismus, ferrimagnetismus). Redukční cestou v pevné fázi i v roztoku budou syntetizovány také nanočástice elementárních kovů (Fe, Ag) s použitím oxidů železa a komplexních sloučenin stříbra jako prekurzorů. Nanočástice budou testovány z hlediska využití jejich antibakteriálních, sorpčních, katalytických a magnetických vlastností.

Na Katedře experimentální fyziky se dále věnují rozvoji analytických metod použitelných při výzkumu nanotechnologií (Mössbauerova spektroskopie - vývoj moderních automatizovaných měřicích metod a systémů a jejich aplikace na analýzu struktur látek, mikroskopie skenující sondou a analýza povrchu na submikroskopické úrovni) – M. Mašláň, R. Kubínek, M.Vůjtek.

Na Katedře anorganické chemie se provádí syntéza komplexních sloučenin nacházejících uplatnění v různých odvětvích průmyslu jako vysokotlaké lubrikanty, flotační činidla, antioxidační činidla, insekticidy nebo jako prekurzory pro přípravu nanočástic (Z. Trávníček)

Na Katedře fyzikální chemie se provádí syntéza nanočástic oxidů železa cestou termicky indukovaných reakcí v pevné fázi, včetně přípravy vzácných strukturních forem amorfního Fe2O3, ß-Fe2O3, ε-Fe2O3) s definovanými vlastnostmi (K. Zbořil, L. Kvítek, R.Orucek, A.Panáček).

Ve Společné laboratoři UPOL a FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha, je jedním ze směrů výzkumu v rámci výzkumného centra „Optické struktury, detekční systémy a související technologie pro nízkofotonové aplikace“ příprava a aplikace nanostrukturovaných vrstev diamantu a jiných supertvrdých vrstev s nízkým vnitřním pnutím pro optické aplikace (M.Hrabovský). Na Katedře optiky se v rámci výzkumného centra „Centrum moderní optiky“ zkoumají některé aspekty nanometrologie (J.Fiurášek).

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

a)Projekty, jejichž příjemcem je fakulta:
- Projekt MŠMT, program „Výzkumná centra“ 1M0512 „Centrum výzkumu práškových nanomateriálů“, 1/2005–12/2009, řešitel Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN115600801 „Nové technologie přípravy a využití nanočástic na bázi oxidů železa pro ekologické, průmyslové a lékařské aplikace“, 1/2008-12/2012, řešitel Doc. RNDr. Radek Zbořil, PhD.
- Projekt MŠMT, program „Výzkumná centra“ 1M06002 „Optické struktury, detekční systémy a související technologie pro nízkofotonové aplikace“, řešitel Prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
- Projekt MŠMT, program „Centra základního výzkumu“ LC06007 „Centrum moderní optiky“, 3/2006-12/2010, řešitel Doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, PhD.
- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN301370701 „Nanostrukturní makroskopické systémy - technologie přípravy a charakterizace“, 1/2007-12/2011, řešitel Prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.

b)Projekty, na jejichž řešení fakulta spolupracuje:

- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN100040651 „Tvorba nano-vrstev a nano-povlaků na textiliích s využitím plazmových povrchových úprav za atmosférického tlaku“, 7/2006-12/2010, řešitel Prof. RNDr. Mirko Černák, CSc., Masarykova univerzita v Brně, PřF, spoluřešitelem za PřF UPOL je Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN200380801 „Výzkum výroby a použití nanočástic na bázi nulmocného železa pro sanace kontaminovaných podzemních vod“, 7/2006-12/2008, řešutel Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., Technická univerita v Liberci, FM, spoluřešitelem za PřF UPOL je Doc. RNDr. Radek Zbořil, PhD.
- Projekt GA ČR GA106/08/1440 „Nanočástice na bázi železa a oxidů železa pro magnetické separační procesy“, 1/2008-12/2011, řešitel Ing. Oldřich Schmeeweiss, DrSc., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., Brno, spoluřešitelem za PřF UPOL je Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

Experti/obor.

- Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. – Mössbauerova spektroskopie, syntéza magnetických nanočástic
- Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, PhD. – syntéza nových koordinačních látek
- Doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. – mikroskopie atomárních sil (AFM), nanočástice (oxid železitý)
- RNDr. Radek Zbořil, PhD. – syntéza magnetických nanočástic, strukturní, magnetická a morfologická charakterizace nanočástic
- RNDr. Libor Kvítek, CSc. – elektrochemie organometalických a koordinačních sloučenin, příprava a charakteristika anorganických koloidů (Ag, TiO2)
- Prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. – vlnová optika, holografie


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.