Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Fakulta technologická (FT UTB)
Vydáno dne 07. 10. 2008 (6771 přečtení)Náměstí T.G.Masaryka 275, 762 72 Zlín
www.ft.utb.cz

Stručná charakteristika fakulty.

Fakulta technologická ve Zlíně s nosným studijním oborem Technologie kůže, plastů a pryže byla zřízena k 15. 4. 1969 jako součást Vysokého učení technického v Brně. V roce 2001 se stala jednou ze zakládajících fakult UTB. Vědecko-výzkumná činnost na FT UTB vychází z její dlouhodobé tradice a odráží vývojové trendy, které zahrnují inženýrské oblasti chemické, chemicko technologické, ekologické, materiálové, řídicí, automatizační, informační bezpečnostní, výrobně procesní a strojní a související oblasti hraniční. Vědní disciplíny jsou zaměřeny především na chemii a technologii polymerních materiálů, řízení průmyslových procesů a ekonomiku výroby, dále na aplikaci informačních technologií v řízení průmyslové výroby. FT UTB je rozdělena na 7 ústavů a jedno centrum. Výzkum nanotechnologií se provádí v Centru polymerních materiálů (vedoucí Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.), v Ústavu inženýrství polymerů (vedoucí Ing. Roman Čermák, PhD.) a v Ústavu fyziky a materiálového inženýrství (vedoucí Prof. Ing. Lubomír Lapčík, PhD.).

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005 – 2011 je na FT UTB řešen výzkumný záměr, který je částečně zaměřen na nanotechnologie a v roce 2008 celkem 23 programových projektů.

- Výzkumný záměr MSM7088352101 „Multifunkční kompozitní soustavy na bázi přírodních a syntetických polymerů“, 1/2005-12/2011, řešitel Prof. Ing. Petr Sáha, CSc., celkové náklady na celou dobu řešení 240,898 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 204,253 mil. Kč. Rok 2008 – 24,080/23,170, nomenklatura – oblast 1, podíl výzkumu nanotechnologií - 70 %.
Výzkumný záměr je orientován na získávání nových poznatků v oblasti přírodních a syntetických makromolekulárních kompozitních systémů s důrazem na přenos těchto poznatků do sféry aplikovaného výzkumu. Vybrané multifunkční polymerní kompozity se zabudovanou biosložkou, optickou, magnetickou či elektrickou funkcí, obsahující nanostruktury, gelové systémy či aditivní složky, budou zkoumány z pohledu přípravy, vlastností a zpracování.
Výstupem budou nové základní poznatky ve sledovaných oblastech a zejména pak návrhy na inovace výrobků a výrobních postupů, včetně komplexních návrhů systémů řízení. Předpokládá se, že dosažené výsledky naleznou uplatnění v plastikářském, potravinářském a automobilovém průmyslu. Významné přínosy se očekávají také v oblastech zdravotnických materiálů a obalovin.

Výzkum v oblasti nanotechnologií v jednotlivých ústavech.

Centrum polymerních materiálů:
V oblasti nanotechnologií se činnost centra zaměřuje na jednak systémy funkčních nanočástic v biokompatibilní, biodegradabilní, případně přírodně polymerní matrici pro využití v medicíně a v obalové technice,dále jsou zkoumány polymerní materiály s optickou, magnetickou či elektrickou funkcí, které obsahují cíleně modifikovaná nano- nebo nanostrukturovaná plniva. Studována je též problematika přípravy a vlastností vrstevnatých a mezoporézních interkalovaných nanoplniv.
V oblasti čistě polymerních nanosystémů je řešena problematika elektronových resistů pro technologii nanotisku.

Ústav inženýrství polymerů:
Ústav inženýrství polymerů se dlouhodobě zabývá studiem úpravy nanoplniv na bázi organofilizovaných jílů, obzvláště typu montmorillonitu a vermiculitu se zaměřením na použití v různých polymerních matricích. Práce experimentální jsou také doplněny teoretickým řešením matematického počítačového modelování s predikcí uspořádání a poloh organofilizačních činidel v mezivrství jílů a souvislosti s koncentrací činidla. Dále jsou studovány podmínky míchání těchto upravených a komerčních nanoplniv do polymerní matrice a vliv těchto podmínek i typu nanoplniva na vlastnosti připravených polymerních nanokompozitů s předpokládaným uplatněním v řadě oborů.

Ústav fyziky a materiálového inženýrství:
Činnost ústavu je zaměřená do oblasti modifikace povrchových vlastnosti nanoplniv pro aplikace v polymerech, gelových soustavách, PUR pěnách, lacích a tenkých povrchových vrstvách. Ústav je vybaven jak po stránce personální, tak také po stránce materiálně-technické pro studium a charakterizaci tvaru, náboje a zeta potenciálu nanočástic, jejich syntézu a modifikaci. Ústav byl a je zapojen do mezinárodni spolupráce v dané oblasti formou výzkumných projektů EU v rámci programů RP5, RP6, RP7 (projekty SUPERWAFER, NENAMAT, MICRONANO, SCRATCH, AeroNet, EnerPlast), v rámci ČR s řadou domácích a zahraničních firem. Ústav se dále aktivně zapojuje do činnosti EASN (Garching, Německo), kde prof. Ing. L. Kapřík, PhD. pracuje ve skupině Innovative Concepts and Scenarios - Pioneering Nanomaterials for Aerospace Applications, v mezinárodních poradních výborech ELKIN (NL) a ICCE (USA).
V oblasti pedagogické je studium oboru Materialové inženýrství na FT UTB zaměřeno také na oblast nanomateriálů. V této činnosti ústav má v současnosti aktivní SOCRATES ERASMUS výměnný program ze šesti evropskými univerzitami ve Francii, Velké Británii, Portugalsku a Německu.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

a)Projekty, jejichž příjemcem je fakulta:
- Projekt GA ČR GP106/06/P189 „Adaptace vlastností polymerních nanokompozitů na bázi uhlíkových nanotrubic z pohledu teplotní stability“, 1/2006-12/2008, řešitel Ing. Petr Slobodian, PhD.

b)Projekty, na jejichž řešení fakulta spolupracuje:
- Projekt GA AV ČR IAA100100622 „Konjugované křemíkové polymery pro rezisty v nanotechnologiích“, 1/2006-12/2009, řešitel RNDr. Josef Zemek, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za FT UTB je Prof. Ing. Pavek Schauer, DrSc.
- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN100400701 „Hybridní nanokompozitní materiály“, 1/2007-12/2011, řešitel Prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc, Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelkou za FT UTB je Ing. Dagmar Měřínská, PhD.
- Projekt MPO FI-IM3/085 „Nanokompozity na bázi polyolefinů s mimořádnými užitnými vlastnostmi“, 3/2006-12/2009, řešitel Ing. Ivan Dobáš, CSc., SYNPO, a.s., Pardubice, spoluřešitelkou za FT UTB je Ing. Dagmar Měřínská, PhD.

c) Projekty mezinárodní spolupráce:
- Projekt MŠMT 1P05ME735 (KONTAKT) „Fotovoltaické články založené na polymerních objemových heteropřechodech“ (2005-2008), řešitel Prof.Ing. František Schauer,DrSc. Syntéza AiiBvi nanočástic, charakterizace nanostrukturních materiálů.
- Účast na výzkumných pracích sítě excelence 6.RP NANOFUN-POLY „Nanostructured and Multi-Functional Polymer-Based Materials and Nanocomposites“ (2004-2008), řešitel Prof.Ing.Dr. Karel Dušek. Spolupracovník za FT UTB - Ing.Dagmar Měřínská,PhD.

Experti/obor.

- Prof.Ing. Petr Sáha,CSc. – polymerní procesy, reologie a elektroreologie, nestabilní toky polymerních tavenin a blendů, fyzikální stárnutí polymerů
- Prof.Ing. František Schauer,DrSc. – vakuová a plazmatická depozice amorfních a nanokrystalických anorganických a organických polovodičů, charakterizace depozičních podmínek pomocí elektrických metod, hmotnostních metod a optické spektroskopie, transportní, optické a fotoelektrické vlastnosti amorfních anorganických a organických polovodičů s hlavním důrazem na elektronové spektroskopie. zejména na tunelovací elektronovou spektroskopii
- Doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek – reologie a elektroreologie suspenzí nanočástic a nanokompozitů.
- Doc. Ing. Jarmila Vilčáková, PhD. – elektrické vlastnosti nanokompozitů, vodivost, dielektrická spektroskopie.
- Doc. Mgr. Natalia Kazantseva, PhD. – elektrické vlastnosti nanokompozitů, elmag. stínění, aplikace v medicíně, metamateriály.
- Doc. MSc. Nabanita Saha, PhD. – biodegradace, mikrobiologie.
- Ing. Petr Slobodian, PhD. – uhlíkové nanotrubice, nanokompozity, termické analýzy.
- Ing. Vladimír Sedlařík, PhD. – biodegradabilní a biokompatibilní materiály, nanokompozity obsahující stříbrné a ZnO nanočástice.
- Mgr. He Ying, PhD. – hybridní nanosystémy a nanokompozity. Elastomerní nanokompozity.
- Ing. Ivo Kuřitka, PhD. – strukturní charakterizace, spektroskopie, polysilany pro nanorezisty.
- MSc. Qilin Cheng – syntéza nanostrukturovaných materiálů, mezoporézní interkaláty.
- Ing. Alena Kalendová,PhD. – studium nanokompozitních materiálů typu polymer/jíl se zaměřením na polyvinylchlorid a polyolefiny
- Ing. Dagmar Měřínská,PhD. – struktura a morfologie polymerů, úprava jílových minerálů interkalací a kointerkalací, technologie kompozitních a nanokompozitních materiálů, studium vlastností nanokompozitů, nanokompozity PO/jíl
- Doc. Ing. Jiří Maláč, CSc. – možnosti použití jílových nanoplniv v kaučukových směsích a jejich vliv na vlastnosti pryží pro různé účely


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.