Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Ústav fyzikální biologie (ÚFB JČU)
Vydáno dne 31. 08. 2007 (5102 přečtení)Zámek 136, 373 33 Nové Hrady
www.ufb.jcu.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

Ústav fyzikální biologie se sídlem v Nových Hradech byl v roce 2002 přičleněn k Jihočeské univerzitě. V současné době je hlavní činností ÚFB zejména základní výzkum přírodních systémů fyzikálními, matematickými, biologickými, chemickými a dalšími exaktními metodami. Ve spolupráci s fakultami JU zajišťuje rovněž výuku v oborech, ve kterých je k tomu univerzitou pověřen, včetně příslušných habilitačních řízení. Ústav je rozdělen na 3 oddělení (struktury a funkce proteinů, ekofyziologie autotrofních mikroorganismů a biotechnologie), která se dále dělí na laboratoře. ÚFB JU vytvořil několik společných laboratoří s Ústavem systémové biologie a ekologie AV ČR, jehož část sídlí ve stejné budově.

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005–2011 je na ÚFB JU řešen výzkumný záměr, který je částečně zaměřen na nanobiotechnologie. Dále se v roce 2008 řeší 8 programových projektů.
MSM6007665808 „Fyzikální biologie - nové přístupy v biologickém výzkumu“, 1/2005-12/2011, řešitel Prof. RNDr. František Vácha, PhD.

- Výzkumný záměr MSM6007665808 „Fyzikální biologie - nové přístupy v biologickém výzkumu“, 1/2005-12/2011, řešitel Prof. RNDr. František Vácha, PhD., celkové náklady na celou dobu řešení 146,818 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 129,423 mil. Kč. Rok 2008 – 2,097/1,950, nomenklatura – oblast 3, podíl výzkumu nanotechnologií - 10 %.
Cílem řešení je využití exaktních fyzikálních, chemických a matematických metod ve studiu biologie na úrovni od celého organismu přes buněčnou biologii, molekulární biologii až k biochemii bílkovin a jednotlivých biologicky aktivních molekul. Předmětem je studium vztahů mezi strukturou a funkcí proteinů, molekulární ekofyziologie fotosyntézy, fotosyntetických biotechnologií a produkce biologicky aktivních látek, aplikované fotobiologie a zobrazovacích technik a vývoj přístrojů.
Cílem je přispět k objasnění základních procesů, molekulárních principů a regulací přeměny energie v organismu od jednotlivých proteinů až k úrovni celého organizmu.

Cílem výzkumu na Ústavu fyzikální biologie JU je studovat biologické systémy exaktními fyzikálními a chemickými metodami s následným náročným a kritickým zpracováním. Práce probíhají především na dvou úrovních.

Biologie systémů - probíhá studium funkce živých organismů a jejich společenstev na různých úrovních regulace a adaptace na vnější podmínky. K tomuto účelu se používají náhodně i cíleně mutované organismy. Součástí těchto výzkumných aktivit je i vývoj nových měřících technik a matematických metod zpracování výsledků a rozvoj biotechnologií.

Struktura a funkce klíčových proteinů v buňce – používá se všech metod pro stanovení struktury a funkce proteinů a dalších biologicky významných molekul. Součástí těchto aktivit jsou též výpočetní metody molekulového modelování včetně výpočtů ab-initio.

Výzkum charakteru nanobiotechnologií se provádí v Laboratoři nanobiologie (D. Kaftan). Tato laboratoř je začleněna do Oddělení struktury a funkce proteinů a je společnou laboratoří ÚFB JU a Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR. Jelikož klíčové reakce v buňce jsou katalyzovány enzymy a molekulárními stroji o velikostech od 1 do 100 nm, jejichž studium in situ a in vivo vyžaduje jejich přesnou lokalizaci v prostoru a čase, ale i charakterizaci sil, jež stabilizují proteinové komplexy a receptor – ligandové páry, které se reakcí účastní, se laboratoř zabývá zobrazováním povrchové struktury a fyzikálně-chemických vlastností izolovaných proteinů a proteinů v prostředí nativní membrány v imobilizovaném stavu a během fyziologických procesů s cílem popsat organizaci organel, sub-buněčných struktur a membránových proteinů v živých buňkách za fyziologických podmínek ve vztahu k vnitřním a vnějším biotickým a abiotickým faktorům. Usiluje se o simultánní analýzu funkce a lokalizace proteinových komplexů pomocí kombinace konfokální mikroskopie a vysoce rozlišeného zobrazování a detekce na molekulární úrovni pomocí AFM.

Řešený projekt v oblasti nanotechnologií.

- Projekt GA ČR GA202/07/0818 „Křemíková nanofotonika - od jednotlivých nanokrystalů k fotonickým strukturám“, řešitel Doc. RNDr. Jan Valenta, PhD., Univerzita Karlova v Praze, MFF, spoluřešitelem za ÚFB JU je Prof. RNDr. František Vácha, PhD.

Experti/obor.

- Prof. RNDr. František Vácha, PhD. – biochemie, strukturální biologie, spektroskopie, fotosyntéza, spektroskopie jedné molekuly, detekce jedné molekuly
- Mgr. David Kaftan, PhD. – absorpční a emisní spektroskopie, fluorescenční a konfokální mikroskopie, mikroskopie skenovací sondou – zobrazování, dynamická silová spektroskopie, izolace rozpustných a membránových proteinů, vývoj a aplikace nových zobrazovacích i nezobrazovacích spektroskopických metod.


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.