Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

PROGRAM "NANOTECHNOLOGIE PRO SPOLEČNOST", AV ČR
Vydáno dne 14. 07. 2008 (8427 přečtení)

1.1.1 Seznam řešených projektů přijatých v 1. kole veřejné soutěže
1.1.2 Seznam řešených projektů přijatých v 2. kole veřejné soutěže
1.1.3 Seznam řešených projektů přijatých v 3. kole veřejné soutěže1. kolo veřejné soutěže

V prvním kole veřejné soutěže byly od 1.7.2006 do 12/2010 přijaty k řešení následující projekty.

PODPROGRAM 1: Nanočástice, nanovlákna a nanokompozitní materiály

KAN100500651 „Příprava a studium vlastností organicko-anorganických nanokompozitních materiálů připravených in situ emulzní polymerizací“, 07/2006-12/2009, hlavní řešitel Ing. Zdeňka Sedláková, CSc, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, celkové náklady 4,193 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 3,563 mil. Kč.
(Rok 2008 – 1,175/0,995, 1g)

Spoluřešitelé:
- Ústav anorganické chemie AV ČR, Řež, Ing. Kamil Lang, CSc.
- Univerzita Karlova v Praze, MFF, RNDr. Ivan Krakovský, CSc.
- VŠCHT v Praze, Fakulta chemické technologie, Doc. Ing. František Kovanda, CSc.
- Hexion Specialty Chemicals, a.s., Sokolov, Ing. Jan Nájemník

Cíl řešení:
Získání poznatků základního výzkumu umožňujících cílenou přípravu vodných disperzí polymerů s unikátními vlastnostmi. Disperze jsou založeny na nových nanokompozitních polymerech obsahujících chemicky vázané anorganické nanomateriály. Průmyslový partner vyvíjí paralelně na základě výsledků základního výzkumu a v rámci svých interních projektů prototypy disperzí. Vzhledem k definované architektuře nanokompozitních materiálů obsahujících částice pod 100 nm budou prototypy vykazovat unikátní vlastnosti, využitelné při výrobě adhesiv a nátěrových hmot (např. antibakteriální efekty, snížení špinivosti, zvýšená lepivost a tvrdost). Pro přípravu nanokompozitních materiálů jsou v rámci projektu vyvíjeny nové metody přípravy a prováděna charakterizace nových podvojných vrstevnatých hydroxidů. Jsou studovány vlastností vyvinutých nanokompozitních materiálů a ověřována možnost řízení těchto vlastností přídavkem vybraných aditiv, např. fotosenzitivních látek.

KAN100500652 „Heterogenní organické a hybridní nanokompozitní materiály pro solární články“, 07/2006-12/2010, hlavní řešitel RNDr. Jiří Pfleger, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, celkové náklady 27,493 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 22,993 mil. Kč.
(Rok 2008 – 3,953/2,871, 1g)

Spoluřešitelé:
- Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha, Doc. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc.
- Univerzita Karlova v Praze, PřF, Prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.
- Solartec, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, Dr. Ing. Aleš Poruba, Dr.

Cíl řešení:
Získání komplexních znalostí umožňujících cílený návrh nanostrukturních materiálů typu nanokompozitů pí-konjugovaných polymerů a oxidů kovů pro optoelektronické aplikace, zejména pro fotoelektrochemické a pevnolátkové solární články. Molekulární architektura a morfologie je optimalizována kombinací chemických postupů a fyzikálních jevů, např. spontánní fázové separace a krystalizace v matrici. Vztah mezi chemickou a nadmolekulární strukturou a užitnými fyzikálními vlastnostmi je studován experimentálně, následně teoreticky modelován a ve zpětné vazbě využíván pro optimalizaci chemické struktury. Dílčími cíli projektu jsou (i) vývoj nových fotoelektricky citlivých materiálů, (ii) studium vztahů mezi jejich strukturou a elektrickými a optickými vlastnostmi a (iii) využití získaných znalostí k návrhu nových typů organických solárních článků a ke zlepšení funkčních parametrů článků založených na tradičních anorganických materiálech.

KAN101630651 „Tvorba nano-vrstev a nano-povlaků na textiliích s využitím plazmových povrchových úprav za atmosférického tlaku“, 07/2006-12/2010, hlavní řešitel Prof. RNDr. Mirko Černák, CSc., Masarykova univerzita, PřF, Brno, celkové náklady 41,855 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 33,810 mil. Kč.
(Rok 2008 – 8,591/6,952, 1d)

Spoluřešitelé:
- Univerzita Palackého v Olomouci, PřF, Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
- Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní, Ing. Jakub Wiener, PhD.
- Textilní zkušební ústav, s.p., Brno, RNDr. Pavel Malčík
- Lifetech s.r.o., Brno, Doc. RNDr. Jiří Dřímal, CSc.

Cíl řešení:
Zkoumání možnosti využití nízkoteplotního plazmatu generovaného za atmosférického tlaku pro tvorbu nanovrstev a nanopovlaků na povrchu textilních vláken. Plazma je generována s využitím nových unikátních typů plazmových zdrojů s potenciálem pro úspěšnou aplikaci v podmínkách textilního průmyslu. Pozornost je věnována především pochopení mechanizmu plazmové aktivace nanovrstev na povrchu vláken, interakci takto plazmatem aktivovaných povrchů s nanoprášky a metodám vytváření nanovrstev bez použití organických rozpouštědel a jiných environmentálně problematických chemikálií. Cílem povrchových nano-úprav je získání nových užitkových vlastností textilních materiálů, využitelných např. při ochraně životního a pracovního prostředí.

KAN108040651 „Výzkum výroby a použití nanočástic na bázi nulmocného železa pro sanace kontaminovaných podzemních vod“, 07/2006-12/2008, hlavní řešitel Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, celkové náklady 26,350 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 21,903 mil. Kč.

Spoluřešitelé:
- Univerzita Palackého v Olomouci, PřF, Doc. RNDr. Radek Zbořil, PhD.
- Masarykova univerzita, PřF, Brno, Doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.
- AQUATEST a.s., Praha, RNDr. Petr Kvapil, PhD.

Cíl řešení:
Vývoj a výroba nového nanomateriálu na bázi povrchově modifikovaných železných nanočástic, které budou mít specifické vlastnosti pro použití při oxidačně-redukčních reakcích vedoucích k odbourání specifikovaných kontaminantů podzemní vody (chlorované uhlovodíky, těžké kovy) za vzniku netoxických či podstatně méně toxických produktů. Součástí řešení je důkladný výzkum a optimalizace vlastností tohoto nanomateriálů, a to prostřednictvím nejmodernější přístrojové techniky a laboratorních experimentů zkoumajících reakce s vybranými kontaminanty a konkurenčními látkami. Cílem je navrhnout, laboratorně odzkoušet a poloprovozně testovat výrobu těchto nanočástic s tím, že výsledný produkt bude experimentálně ověřován na minimálně dvou pilotních aplikacích. Navržené prekurzory pro výrobu jsou odpadním materiálem z těžby nerostů či chemické výroby, čímž by měl být zajištěn cíl levného a ekonomicky výhodného konečného produktu.


PODPROGRAM 2: Nanobiologie a nanomedicína

KAN200040651 „Elektrochemická a optická analýza biomakromolekul na mikroelektrodách pokrytých nanovrstvami elektroaktivního materiálu“, 07/2006-12/2010, hlavní řešitel Mgr. Stanislav Hasoň, PhD., Biofyzikální ústav AV ČR, Brno, celkové náklady 7,259 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 6,529 mil. Kč.
(Rok 2008 – 1,552/1,396, 3e)

Spoluřešitelé:
- HVM Plasma, spol. s.r.o., Praha, Ing. Jiří Vyskočil, CSc.

Cíl řešení:
Objasnit souvislosti mezi strukturou biomakromolekul (nukleové kyseliny, chemicky modifikované oligonukleotidy nebo proteiny) a jejich elektrochemickým chováním na elektricky nabitých površích nových elektrodových materiálů, jejichž vlastnosti a chování jsou rozhodující měrou určovány jejich povrchem a/nebo jejich nanometrickou strukturou. Zavést moderní elektroanalytické přístupy v kombinaci s difrakčními a spektroskopickými metodami pro cílenou tvorbu předem definovaných nanometrických vrstev biomakro molekul s využitím moderních nanostruktur, které přispějí k vývoji jednoduchých a selektivních biosenzorů pro elektrochemickou detekci nukleových kyselin, hybridizace a poškození DNA nebo pro detekci jejich interakcí s genotoxickými materiály. Objasnit adsorpční chování a strukturu adsorbovaných vrstev proteinů na površích pokročilých materiálů aplikovatelných v biomedicíně a bioinženýrství v závislosti na jejich povrchové úpravě a změně vnějších fyzikálně-chemických parametrů.

KAN200200651 „Nanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv“, 07/2006-12/2010, hlavní řešitel Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha, celkové náklady 93,560 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 81,560 mil. Kč.
(Rok 2008 – 17,905/14/905, 3b)

Spoluřešitelé:
- Biofyzikální ústav AV ČR, Brno, Prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
- Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
- VŠCHT v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská, Prof. RNDr. Vladimír Král, CSc.
- Univerzita Karlova v Praze, PřF, Doc. Ing. Josef Hájíček, CSc.
- Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
- Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha, RNDr. Ladislav Kohout, DrSc.
- Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha, RNDr. Jarmila Králová, PhD.
- Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha, Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc.
- Fyzikální ústav AV ČR, Praha, Doc. Ing. Emil Pollert, DrSc.
- Zentiva a.s., Praha, Ing. Jan Šotola, CSc.

Cíl řešení:
Vyvinout novou generaci nanofarmak, léků a léky směrujících systémů a magnetických nanočástic pro účely diagnostické a pro účely nanoterapie. Součástí projektu jsou analytické techniky potvrzující složení, stabilitu a vazbu na cílové biomakromolekuly.

KAN201110651 „Kombinované kontrastní látky pro molekulární MR zobrazování“, 07/2006-12/2010, hlavní řešitel Prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc., Univerzita Karlova v Praze, PřF, celkové náklady 38,371 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 32,136 mil. Kč.
(Rok 2008 – 6,832/5,632, 3e)

Spoluřešitelé:
- Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha, Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
- Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Ing. Milan Hájek, DrSc.
- Interpharma Praha, a.s., Ing. Ivan Hlaváček, CSc.

Cíl řešení:
Navrhnout a syntetizovat nové typy ligandů, připravovat jejich komplexy s ionty kovů a testovat jejich stabilitu pro in vivo použití. Ověřit jejich vhodnost pro vytváření pozitivních buněčných kontrastních látek především na bázi gadolinia (ladění parametrů na molekulární úrovni). Vytvořit kombinované kontrastní látky pro buněčné zobrazovaní založené na kombinaci jednoduchých gadolinitých komplexů a oxidických nanočástic nebo na jejich konjugátech s dendrimery, které by umožňovaly sledování pozitivního i negativního kontrastu. Ověřit biologické a relaxometrické vlastnosti nově syntetizovaných sloučenin. Tyto kontrastní látky aplikovat na sledování kmenových buněk. Zjistit, zda změny kontrastu jsou efektivní pro vyšetřování na celotělových klinických tomografech pracujících při 1.5 a 3 T.

KAN208240651 „Studium interakcí biologických makromolekul a nanovrstev se zaměřením na výzkum polymerních mikrofluidních biosenzorů a terapeutických nanočástic“, 07/2006-12/2010, hlavní řešitel Doc. Ing. Pavel Hasal, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, celkové náklady 19,986 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 17,458 mil. Kč.
(Rok 2008 – 2,756/2,401,4b)

Spoluřešitelé:
- Apronex s.r.o., Jesenice u Prahy, RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.

Cíl řešení:
Výzkum vysoce integrovaných mikrofluidních zařízení (biosenzorů) založených na detekci biologicky specifických komponent ze vzorku pomocí imobilizovaných proteinových nanovrstev a výzkum organizace makromolekulárních nanostruktur, proteinových nanovrstev a retrovirových kapsid k diagnostickým a terapeutickým účelům. Dílčí cíle projektu jsou: zkonstruování vhodných mikrofluidních čipů, vytvoření biologicky aktivních nanovrstev ve vnitřních strukturách čipů, charakterizace prostorových a elektrických vlastnostní imobilizovaných nanovrstev a polymerních nosičů, charakterizace nanočástic nesoucích terapeutický gen na úrovni nanoměřítka, možné využití elektrokinetického transportu pro dávkování vzorku, testování čipů jako senzorů na různých modelových a prakticky využitelných imunoanalytických systémech, testování paralelního stanovení různých analytů na biosenzorech, optimalizace struktury použitých proteinů.


PODPROGRAM 3: Nano-makro rozhraní

KAN300430651 „Nanokrystalizace plazmových nástřiků na bázi eutektických směsí keramik“, 7/2006-12/2009, hlavní řešitel Ing. Tomáš Chráska, PhD., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha, celkové náklady 8,942 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 7,769 mil. Kč.
(Rok 2008 – 1,503/1,403, 1f)

Spoluřešitelé:
- Ústav anorganické chemie AV ČR, Řež, doc. Ing. Jiří Hostomský, CSc.
- EUTIT s.r.o., Mariánské Lázně, Vladimír Havlíček

Cíl řešení:
Využití technologie plazmového stříkání k vytváření objemových a gradovaných nanokrystalických prvků s vynikajícími vlastnostmi. Použití unikátního WSP(R) plazmatronu ke stříkání materiálu na bázi eutektické směsi oxidů Al, Zr a Si umožní přípravit třírozměrné prvky s nanokrystalickou strukturou. Konečným cílem projektu je navrhnout a optimalizovat technologii využívající WSP (R) plazmatron k přípravě nanokrystalických keramických prvků nebo tlustých gradovaných nástřiků s nanokrystalickou strukturou na povrchu. Zejména mechanické vlastnosti takovýchto výrobků by měly překonat současná omezení daná používáním konvenčních hrubozrnných materiálů. K úspěšnému dosažení cíle bude nezbytné zodpovědět následující základní otázky: - vliv změny poměru jednotlivých oxidických složek na vznik amorfní struktury po nástřiku; - úloha jednotlivých složek jako nukleátorů při následné řízené krystalizaci; - charakter hranic zrn a jejich vliv na výsledné vlastnosti materiálu.


PODPROGRAM 4: Nové jevy a materiály pro nanoelektroniku

KAN400100652 „Struktury pro spintroniku a kvantové jevy v nanoelektronice vytvořené elektronovou litografií“, 7/2007-12/2010, hlavní řešitel Ing. Ludvík Smrčka, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, Praha, celkové náklady 54,438 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 54,438 mil. Kč.
(Rok 2008 – 7,042/7,042, 2a)

Spoluřešitelé:
- Univerzita Karlova v Praze, MFF, Prof. RNDr. Václav Holý, CSc.
- České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Doc. RNDr. Jan Voves, CSc.

Cíl řešení:
a) studium tunelové anizotropní magnetorezistence (TAMR) ve zředěných magnetických polovodičích typu (GaMn)As prostřednictvím vytváření orientovaných jednorozměrných kanálků ("nanoconstrictions"), a to s výhledem na vývoj součástek pro spintroniku; b) výzkum nanodiamantových struktur, pěstovaných na litograficky upravených substrátech metodou CVD; c) vytváření homogenních polí kvantových teček na litograficky upravených podložkách a zkoumání jejich růstu metodami GISAXS a GID. Struktury použité při výzkumu jsou vytvářeny nově instalovanou elektronovou litografií.

KAN400100653 „Samoorganizované magnetické nanostruktury“, 7/2007-12/2010, hlavní řešitel Ing. Ján Lančok, PhD., Fyzikální ústav AV ČR, Praha, celkové náklady 54,521 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 54,521 mil. Kč.
(Rok 2008 – 10,190/10,190, 2d)

Spoluřešitelé:
- Ústav anorganické chemie AV ČR, Řež, Ing. Adriana Lančok, PhD.
- Univerzita Karlova v Praze, MFF, Prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.
- Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Doc. Mgr. Kamil Postava, Dr.

Cíl řešení:
Příprava nanokompozitních (NC) materiálů obsahujících magnetické nanočástice (NP), např. FePt, CoFe, Co, Fe, metodami pulsní laserové depozice, magnetronovým naprašováním, plasmovou tryskou nebo kombinacemi těchto technik. K tomu se využívá metoda samouspořádání (self-assembly) s využitím tenké krystalické nukleační mezivrstvy. Pozornost je zaměřena na zkoumání vlivu vlastností této mezivrstvy na režim růstu NP, jejich velikost, distribuci, vzájemnou vzdálenost, krystalovou strukturu a krystalovou orientaci s cílem jejich řízeného ovlivňování. Strukturální vlastnosti NC vrstvy jsou zkoumány širokou škálou technik se zaměřením na morfologii a krystalinitu. V návaznosti na ně jsou zkoumány magnetické a elektrické charakteristiky s důrazem na koercitivitu, magnetickou anizotropii, magnetorezistenci a magnetooptické vlastnosti. V závěru projektu bude pozornost zaměřena na přípravu 3D nanostruktur a realizaci funkcionálních multi-struktur.

KAN400310651 „Nanotechnologie pro proteinovou a genovou diagnostiku“, 8/2007-12/2010, hlavní řešitel Ing. František Foret, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR, Brno, celkové náklady 18,013 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 18,013 mil. Kč.
(Rok 2008 – 3,600/3,600, 3g)

Spoluřešitelé:
- Biofyzikální ústav AV ČR, Brno, Prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc.

Cíl řešení:
Základní výzkum nanostrukturovaných povrchů pro elektronickou detekci biochemických interakcí. Využívá se zkušeností a know-how laboratoří obou partnerů k otevření nového směru výzkumu založeného na nových metodách analýzy DNA a bílkovin s využitím nanotechnologií, mikrofluidiky a elektrochemie. Příprava a charakterizace nanostruktur je směrována na generování povrchem zesíleného analytického signálu s využitím nanoporézních substrátů, magnetických nanočástic, a uhlíkových nanotrubiček. Dále je využíváno samouspořádaných monovrstev s povrchem modifikovaným Au, Hg, nebo amalgámy pro elektrochemickou detekci. Tyto nanostruktury budou využity pro imobilizaci detekčních sond, prozkoumání vlivu povrchové úpravy na chemické interakce a ke zlepšení citlivosti a selektivity detekce. Použití je orientováno především na biosenzory pro detekci poškození DNA a výzkum bílkovin důležitých při progresi neurodegenerativních chorob a rakoviny.

KAN400400651 „Experimentální a teoretické studium volných nanočástic: "létající nanoreaktory" pro výzkum procesů na molekulární úrovni“, 7/2007-12/2010, hlavní řešitel Mgr. Michal Fárník, Dr., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha, celkové náklady 7,527 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 7,527 mil. Kč.
(Rok 2008 – 1,075/1,075, 1a)

Spoluřešitel:
- Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, FCHT, RNDr. Petr Slavíček, PhD.

Cíl řešení:
Příprava volných nanočástic s cíleným řízením jejich rozměrů a složení a experimentální i teoretické studium těchto nanočástic na molekulární úrovni. Základní ideou je jejich využití jako nanoreaktorů ke studiu fyzikálních a chemických procesů v nich probíhajících. Práce jsou tématicky zaměřeny na nanočástice a procesy atmosférického významu, jako jsou např. fotolýza a hydrolýza halogenvodíků a dalších molekul na nanočásticích vody, které přispívají k tvorbě ozonové díry. Studium interakcí volných nanočástic s povrchy má kromě výše uvedeného za cíl také poskytovat informace pro vytváření nanostruktur na površích depozicí nanočástic.

KAN400670651 „Výzkum rozhraní kovových nanočástic s InP pro monitoring nežádoucích látek, plynů a záření v životním prostředí“, 7/2006-12/2008, hlavní řešitel RNDr. Jiří Zavadil, CSc., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Praha, celkové náklady 6,264 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 6,264 mil. Kč.
(Rok 2008 – 2,430/2,430, 1a)

Spoluřešitel:
- České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Ing. Anton Fojtík, CSc.

Cíl řešení:
Nalezení nových reprodukovatelných postupů přípravy rozhrani organizované-kovové-nanočástice/InP vykazující zdokonalené vlastnosti pro využití v senzorech plynů a v detektorech rentgenového záření. Vzorky s rozhraním kovové-nanočástice/InP jsou připravovány bezproudovým pokovováním a elektroforézou kovových nanočástic z různých koloidních forem roztoků. Jsou studovány a připravovány kovové nanostruktůry Cu, Au, Ag, Pt a Pd. Pro charakterizaci nanostruktur a přechodů bude použito mikroskopických, elektrických a optických metod a analýzy SIMS. Je studována korelace mezi mírou uspořádání struktur kovových nanočástic a elektrickými vlastnostmi rozhraní, zejména výškou potenciální bariéry a ztrátovými proudy. Vyhodnocuje se citlivost diodových senzorů s připraveným rozhraním na nízké koncentrace plynu vodíku ve vzduchu a na oxidy dusíku. U struktur pro detekci rentgenoého záření je výzkum zaměřen na zvýšení citlivosti a zlepšení šumových vlastností.

KAN401770651 „Molekulární nanosystémy a nanosoučástky: elektrické transportní vlastnosti“, 7/2007-12/2010, hlavní řešitel Ing. Martin Weiter, PhD., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, celkové náklady 29,306 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 27,806 mil. Kč.
(Rok 2008 – 3,703/3,703, 3d)

Spoluřešitelé:
- Fyzikální ústav AV ČR, Praha, Ing. Irena Kratochvílová, PhD.
- Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha, Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc.
- GENERI BIOTECH s.r.o., Hradec Králové, Mgr. Martin Bunček, PhD.

Cíl řešení:
Experimentální a teoretický výzkum vlastností molekulárních materiálů, DNA a bioanalogických materiálů vhodných pro nanosoučástky. Jde o zjišťování fyzikálních charakteristik studovaných látek, jako generaci a transport nosičů náboje, vodivost, optickou absorpci, fotoluminiscenci, tranzistorový efekt, záchyt a rekombinaci nosičů. Snahou je dosáhnout reprodukovatených postupů při vytváření vzorků s definovanou vodivostí a navrhnout technologie pro využití v nanoelektronice. S cílem dosáhnout pokroku v přípravě nanoelektronických prvků se provádí měření na vzorcích s individuálními molekulami nebo svazky molekul, s důrazem na deriváty molekuly DNA. Dále se plánuje vypracování teoretickývh modelů elektronového transportu nosičů náboje ve studovaných systémech a aplikace modelů na popis transportu v molekulárních drátech.

Přehled výsledků 1. kola veřejné soutěže:

Podprogram 1 Podprogram 2 Podprogram 3 Podprogram 4 CELKEM
Počet návrhů podaných do veřejné soutěže 9 11 4 15 39
Počet projektů přijatých do programu 4 4 1 6 15
Úspěšnost (%) 44,4 36,4 25 40 38,5
Uznané náklady přijatých projektů na celou dobu řešení (tis. Kč) 99 891 158 930 8 942 169 449 437 212
Účelová podpora přijatých projektů na celou dobu řešení (tis. Kč) 82 269 137 437 7 769 167 949 395 424
Průměrný podíl účelové podpory na uznaných nákladech (%) 82,4 86,5 86,9 99,1 90,4


Zpět na seznam


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.