Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

PROGRAM „PODPORA PROJEKTŮ CÍLENÉHO VÝZKUMU – 1Q“ – AV ČR (Průřezový program NPV I)
Vydáno dne 14. 07. 2008 (5022 přečtení)Řešené projekty z oblasti nanotechnologií

1QS100100553 „Nové hybridní magnetické nanokompozitní materiály pro vybrané aplikace v lékařství, zobrazovací magnetickou rezonanci a magnetickou hypertermii“, 7/2005-12/2008, hlavní řešitel Doc. Ing. Emil Pollert, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 3,990 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 3,990 mil. Kč.
(Rok 2008 – 1,131/1,131, 2d)

Spoluřešitel:
- Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha, Ing. Daniel Horák, PhD.

Cíl řešení:
Výzkum nových magnetických nanočástic pro aplikace v medicíně. Projekt zahrnuje syntézu magnetických částic na bázi směsných magnetických oxidů, ferrimagnetických hexagonálních feritů a ferromagnetických manganitů definovaných vlastností, jejich stabilizaci a následnou přípravu kompozitních nanočástic za použití biokompatibilních molekul a polymerů. Povrch částic je vhodně modifikován s cílem immobilizovat např. protirakovinné léky. Úprava výsledných vlastností kompozitů je zaměřena především s ohledem na jejich následné užití pro léčení nádorových onemocnění magnetickou hyperthermii a jako kontrastních činidel pro magnetické zobrazovací metody (MRI).

1QS201710508 „Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod“, 1/2005-12/2009, hlavní řešitel Ing. Jaromír Hubálek, PhD., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, celkové náklady 11,387 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 9,671 mil. Kč.
(Rok 2008 – 2,274/1,930, 4a)

Cíl řešení:
Projekt je koncipován jako cílený a aplikovaný výzkum. Přináší nové technologické postupy hlavně z oblasti nanotechnologií, jež budou přizpůsobeny pro konstrukci nových mikrosenzorů pro chemickou analýzu. Budou vytvořeny postupy, které umožní kombinaci stávající tlustovrstvé a tenkovrstvé technologie s těmito novými nanotechnikami. Cílem bude i nalezení optimálních diagnostických metod pro analýzu vytvořených nanostruktur. Projekt se zaměřuje hlavně na charakterizaci impedančních charakteristik nových mikrosenzorů a jejich závislost na technologii a měřené veličině. Projet staví na silném výzkumném a vývojovém zázemí a směřuje k průmyslové aplikaci. Vedle samotných postupů budou vyvinuty i elektronické části senzorů a implementovány v podobě mikročipů. Projekt by měl přinést inteligentní senzory SMART pro chemickou analýzu s vysokou přesností a stabilitou.

1QS401250509 „Keramické materiály s hierarchickou porézní strukturou pro membránové separační technologie“, 1/2005-2/2008, hlavní řešitel Doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, celkové náklady 8,063 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 8,063 mil. Kč.
(Rok 2008 – 2,003/2,003,5a)

Spoluřešitelé:
- Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
- Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, RNDr. Milan Kočiřík, CSc.
- Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha, Ing. Petr Uchytil, CSc.
- Ing. Vladimír Kotek, Hradec Králové

Cíl řešení:
Membránové technologie se stávají důležitou alternativou klasických technologií. Celokeramické membrány jsou důležité ve vysokoteplotních procesech. Projekt je inspirován potřebou snižování nákladů na přípravu mikro- a nano-filtračních membrán, s hierarchickou porézní strukturou. Cesta k snižování výrobní náročnosti hierarchických struktur membrány vede přes zmenšení počtu přechodných vrstev nanofiltrační membrány. Nanofiltrační vrstvy budou realizovány na bázi zeolitů silikalit-1, NaA, NaY a DD3R. Hlavní cíle projektu jsou (i) získání laboratorních postupů pro přípravy keramických nosičů standardní kvality s minimálním počtem přechodných vrstev (ii) získání postupů pro přípravu nanofiltračních vrstev standardní kvality na těchto vrstvách. Autoři mají několik představ, jak snížit počet mezivrstev, jedna z nich je používání krystalizačních oček na povrchu nosičů. Hlavním výsledkem budou podklady pro následný průmyslový výzkum a vývoj.

1QS500110564 „Nové hybridní bio-arteficiální cévní protézy metodami tkáňového inženýrství“, 7/2005-12/2009, řešitelka MUDr. Lucie Bačáková, CSc., Fyziologický ústav AV ČR, Praha, celkové náklady 8,857 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 8,857 mil. Kč.
(Rok 2008 – 2,034/2,034, 3c)

Spoluřešitel:
- Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha, RNDr. František Rypáček, CSc.

Cíle řešení:
Klinicky užívané cévní protézy, vyráběné pletařskou technologií z PET vláken ve VÚP a.s., Brno, jsou zdokonalovány aplikací nových biomateriálů na bázi kopolymerů polyesterů a polyethylenoxidu. Tato modifikace omezí adsorpci proteinů, adhezi a aktivaci trombocytů a imunitních buněk i propustnost stěny protézy. V dalším kroku byly aplikovány biomateriály se specifickými funkčními skupinami, adhezními proteiny nebo peptidickými sekvencemi, selektivně podporujícími adhezi endotelových buněk s cílem stimulovat tvorbu souvislé endotelové výstelky na luminálním povrchu cévní náhrady. V konečné fázi budou biomateriály s navázanými adhesními nanostrukturami vykazující selektivní interakce s buňkami využity k přípravě kompletní cévní náhrady, nové hybridní tkáně, tvořené organizovanou buněčnou strukturou endotelových a hladkých svalových buněk na nosném skeletu polymerního biomateriálu. Při přípravě cévní náhrady nové generace se vyvíjí in vitro kultivace tkáně v dynamickém reaktoru.

1QS600220501 „Aplikační pracoviště nízkonapěťové elektronové mikroskopie pro biologické preparáty“, 1/2005-12/2009, řešitelka Ing. Jana Nebesářová, CSc., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Parazitologický ústav, České Budějovice, celkové náklady 3,194 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 3,194 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,553/0,553,7a)

Cíle řešení:
Nízkonapěťový elektronový mikroskop LV EM je nový typ mikroskopu speciálně navržený pro pozorování vzorků tvořených prvky s nízkým atomovým číslem, např. biologických objektů. Používá primární elektrony urychlené napětím 5 kV. Tyto relativně pomalé elektrony jsou schopny projít vzorkem o tloušťce pouze 20 nm, ale s tak vysokým zesílením kontrastu, že dovoluje vynechat kontrastující procedury při přípravě preparátů. V tomto projektu se vytváří aplikační pracoviště pro nízkonapěťovou elektronovou mikroskopii zaměřené na řešení následujících problémů: 1/ příprava preparátů pro LV EM a interpretace získaných výsledků, 2/ hledání vhodných aplikací v biologii a medicíně, 3/ propagace mikroskopu mezi odbornou veřejností.Zpět na seznam


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.