Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

PROGRAM „GRANTY VÝRAZNĚ BADATELSKÉHO CHARAKTERU ZAMĚŘENÉ NA OBLAST VÝZKUMU ROZVÍJENÉHO V SOUČASNÉ DOBĚ ZEJMÉNA V AV ČR“ – (IA)
Vydáno dne 19. 08. 2009 (6358 přečtení)Řešené projekty z oblasti nanotechnologií

IAA100100903 „Vytváření nanostruktur a uspořádaných fází kovů na povrchu křemíku“. 1/2009-12/2012, řešitel doc. RNDr. Zdeněk Chvoj, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 1,947 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,947 mil. Kč.
(Rok 2009 – 0,637/0,637, 6a)

Cíl projektu:
Pochopení procesů vedoucích ke vzniku uspořádaných struktur kovů Pb, Au na povrchu křemíku je základní otázkou řešenou v navrhovaném projektu. Vlastnosti výsledné struktury jsou determinovány vzájemným poměrem časových vývojů depozice, difúze atomů, nukleace a fázové transformace. Určení role jednotlivých procesů za daných nerovnovážných podmínek bude řešeno ve spojení experimentu a teorie. Experimentální část je zaměřena na detailní studium procesů uspořádání fází a struktur na atomární úrovni, užitím metod STM a AFM, při různých teplotách. Fázové přechody budou studovány metodou PEEM. V teoretické části je projekt zaměřen na spojení mikroskopického popisu kinetiky procesů (numerické simulace metodou KMC) s mezoskopickým popisem v rámci stochastických rovnic. Projekt umožní studium vlivu vnějších podmínek na procesy růstu uspořádaných struktur a na jejich stabilitu v široké časové škále.

IAA100100912 „Magnetická anizotropie nanorozhraní“, 1/2009-12/2011, řešitel Ing. Alexander Shick, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 2,336 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 2,336 mil. Kč.
(Rok 2009 – 0,611/0,611, 6b)
Spoluřešitel: Univerzita Karlova, MFF, doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.

Cíl projektu:
Projekt je orientován na kombinovaný teoretický a experimentální výzkum fundamentálních aspektů magnetické anizotropie na nanoskopické škále v heterostrukturách na bázi d- a f-materiálů. Tyto materiály jsou potenciálně důležité pro různorodé aplikace v oboru magnetoelektroniky a nanotechnologie. Moderní teoretické metody výpočtů elektronové struktury, zahrnující spin-orbitální interakci a elektron-elektronové korelace budou využity pro výpočty magnetické anizotropie reálných systémů. Teoretické přístupy budou kombinovány s experimentálním studiem různých typů rozhraní (multivrstvy Mn/4(5)d-kov, tenké vrstvy a multivrstvy na bázi uranu) a jiných systémů, ve kterých je kombinován 5f a d-magnetismus. Projekt vyústí v realistické modelování a pochopení magnetické anizotropie v prakticky použitelných magnetických senzorech a spínačích, magneto-elektronických součástkách, magnetických tunelovacích kontaktech a tunelovacích anizotropních magnetorezistenčních systémech.

IAA100650902 „Rastrovací prozařovací elektronová mikroskopie s velmi pomalými elektrony“, 1/2009-12/2012, řešitelka Ing. Ilona Müllerová, DrSc., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Brno, celkové náklady 2,467 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 2,467 mil. Kč.
(Rok 2009 – 0,857/0,857, 7a)

Cíl projektu:
Rastrovací prozařovací elektronový mikroskop, pracující obvykle s energií primárního svazku elektronů nad desítkami keV, je široce užívané zařízení pro studium tenkých vzorků. Střední volné dráhy pružného (EMFP) a nepružného (EMFP) rozptylu elektronů rostou se vzrůstající energií. Průchod elektronů vzorkem určité tloušťky je tak otázkou použití dostatečně vysoké energie primárních elektronů, což může vést k radiačnímu poškození vzorku. Je-li energie primárních elektronů snižována pod 100 eV, IMFP začíná opět narůstat, avšak totéž neplatí pro EMFP. Cílem tohoto projektu je studium možností rastrovací prozařovací elektronové mikroskopie s velmi nízkou energií, kde k brzdění elektronového svazku těsně nad vzorkem je použita katodová čočka. Je tak možné dosáhnout rozlišení několika nm i při energii několika eV. Studován bude hlavně vliv vzorku na průchod primárního svazku elektronů a úhlově-energiová spektroskopie prošlých elektronů.

IAA200500904 „Optimalizace struktury a vlastností vícefázových reaktoplastových systémů tvorbou samouspořádaných struktur s využitím nanoplniv“, 1/2009-12/2012, řešitel Ing. Ivan Kelnar, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 3,723 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 3,723 mil. Kč.
(Rok 2009 – 0,985/0,985, 1g)

Cíl projektu:
Významně zvýšené houževnatosti reaktoplastů se současným zvýšením pevnosti a tuhosti má být dosaženo komplexním působením vrstevnatých nanoplniv nebo nanotrubic při jejich kombinaci s dispergovanou polymerní fází (elastomery, termoplastické polymery nebo různé typy kopolymerů). Vhodnou modifikací povrchu a reaktivity nanoplniv v kombinaci s typem, strukturou, funkcionalitou a vlastnostmi polymerní fáze včetně kinetiky síťování epoxidové matrice má být samouspořádáním dosaženo tvorby účinných organickoanorganických komplexních struktur modifikátoru houževnatosti. Dalšími současnými funkcemi nanoplniv jsou modifikace mezifázové oblasti, vyztužení polymerních komponent a kompatibilizace, tj. regulace rozměrů a homogenity dispergovaných polymerních složek. Výstupem bude dále poznání zákonitostí tvorby organicko-anorganických struktur, případného synergického ovlivňování jednotlivých efektů nanoplniv a deformačního mechanismu systémů s dosud nerealizovanými strukturami.

IAA400400906 „Nanokrystalické oxidy pro selektivní anodickou elektrokatalýzu“, 1/2009-12/2012, řešitel Ing. Petr Krtil, CSc.,Ivan Kelnar, CSc., Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 5,428 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 5,428 mil. Kč.
(Rok 2009 – 1,357/1,357, 5b)

Cíl projektu:
Projekt je zaměřen na systematické studium faktorů, ovlivňujících aktivitu a selektivitu nanokrystalických oxidových elektrod v elektrokatalytických anodických procesech, zejména pak v reakci vylučování kyslíku a chlóru v kyselém prostředí. Nanokrystalické oxidy s rutilovou strukturou odvozenené of RuO2 a IrO2 budou připraveny sol-gelovou, solvothermální a Pechiniho syntézou. Připravené materiály budou charakterizovány difrakčními a mikroskopickými technikami a X-ray absorpční (XANES/EXAFS) a fotoelektronovou (XPS) spektroskopií .Elektrokatalytická aktivita připravených elektrod v reakci vylučování kyslíku a chlóru bude studována kombinací potenciodynamických technik s i) diferenční elektrochemickou hmotnostní spektroskopií (DEMS) a ii) X- ray absorpční spektroskopií (XANES/EXAFS). Získaná data budou použita k vysvětlení podstaty selektivity povrchu oxidů v případě paralelních reakcí a k popisu struktury aktivních míst pro jednotlivé procesy.

IAA400400911 „Spektroskopická a spektrolelektrochemická studie chemicky dopovaných uhlíkových nanostruktur“, 1/2009-12/2012, řešitel RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 3,307 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 3,307 mil. Kč.
(Rok 2009 – 0,758/0,758, 1c)

Cíl projektu:
Projekt je zaměřen na výzkum elektronických vlastností SWCNTs (Jednostěnných uhlíkových nanotub), které jsou vyplněny fullereny, vnitřní tubou či organickými molekulami. Elektronické vlastnosti naplněných tub budou dále laděny pomocí chemického a elektrochemického dopování. Takto připravené chemicky dopované materiály budou charakterizovány pomocí Ramanské, Vis-NIR a X-ray fotoelektronové spektroskopie. Elektrochemické dopování naplněných a chemicky modifikovaných SWCNTs bude studováno in–situ pomocí Ramanské a Vis-NIR spektroskopie.

IAA400500905 „Příprava a vlastnosti nanostruktur vytvářených vodivými polymery“, 1/2009-12/2012, řešitel RNDr. Jaroslav Svoboda, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 4,859 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 4,859 mil. Kč.
(Rok 2009 – 1,277/1,277, 1g)
Spoluřešitel: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, RNDr. Jan Prokeš, CSc.

Cíl projektu:
Vodivé polymery, jejich reprezentantem je polyanilin, patří k responsivním materiálům. Ty mění své vlastnosti, jako je vodivost, optická absorpce, hustota či chemická struktura, pokud jsou vystaveny změnám teploty, vlhkosti, kyselosti, účinkům oxidantů, reaktivních chemikálií nebo organických rozpouštědel. To je činí zajímavými pro konstrukci senzorů, aktuátorů, elektrod, a řadu dalších aplikací. Nano- a mikrostruktura ovlivňuje vlastnosti vodivých polymerů. Cílem projektu je příprava polyanilinových nanotrubek, nanovláken a mikrokuliček, poznání a odhalení principů jejich vzniku, a řízení supramolekulární struktury změnou podmínek přípravy. Vlastnosti, zejména vodivost a další elektrické parametry, budou korelovány s molekulární, makromolekulární a supramolekulární strukturou. Rozmanité aplikace polyanilinových nanostruktur budou testovány ve spolupráci s dalšími institucemi.

IAAX00100902 „Elektronicky a chemicky optimalizované struktury nanokrystalického diamantu pro bioaplikace“, 1/2009-12/2012, řešitel RNDr. Milan Vaněčel, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 5,654 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 5,654 mil. Kč.
(Rok 2009 – 1,763/1,763, 3d)
Spoluřešitel: Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, MUDr. Lucie Bačáková, CSc.

Cíl projektu:
Tento mezioborový projekt je zaměřen na systematický základní výzkum a standardizaci využití vrstev nanokrystalického diamantu (NKD) elektronické kvality pro biotechnologie, zejména pro tkáňové inženýrství. Technologická část projektu je orientována na přípravu vrstev bórem dopovaných NKD metodou CVD, přičemž budou studovány a optimalizovány elektronické, morfologické a chemické vlastnosti vrstev pro potřeby kultivace buněk. Významnou částí projektu bude selektivní růst nanostruktur NKD procesem spontánní organizace z polymerních kompozitů. Struktury NKD funkcionalizované vhodnými ligandy budou použity ke konstrukci elektronických prvků, schopných rozpoznat specifické biochemické a biologické děje při kultivaci buněk. Bórem dopované vrstvy NKD budou využity pro navození a řízení diferenciace mesenchymálních kmenových buněk v osteoblasty vlivem elektrického pole. Biočipy vytvořené v tomto projektu budou prezentovat systémy s budoucím potenciálním uplatněním v regenerativní medicíně.

IAAX08240901 „Nové anorganicko-organické hybridní nanomateriály“, 1/2009-12/2013, řešitel prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, celkové náklady 5,675 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 5,675 mil. Kč.
(Rok 2009 – 1,121/1,121, 1g)
Spoluřešitelé:
- Ing. Milena Špírková, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha
- Ing. Stanislav Šabata, Ustav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha
- Doc. Ing. Petr Duchek, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní

Cíl projektu:
Příprava, charakterizace a studium vlastností anorganicko/organických hybridních materiálů na bázi montmorillonitu a calixarenů. Interkalované struktury budou připravovány z několika homoiontových forem minerálu, přičemž bude použito jak rozpouštědlové, tak i bezrozpouštědlové metody. Zvláštní pozornost bude věnována komplexaci kovů, a to jednak při zavedení organického hosta do minerální struktury již obsahující kationty v mezivrstvách, jednak při interkalaci základních typů hostitele (montmorillonitu) různými calixareny využitelnými jako ionofory. Derivatizace calixarenů pomocí organokřemičitých funkcí umožní vznik siloxanového kovalentního propojení se strukturou hostitele, tedy vytvoření stabilního hybridního nanomateriálu s možností vzniku polymerní struktury calixarenů v mezivrstvách. Hybridní struktury budou zkoumány z hlediska možnosti jejich uplatnění v katalýze, interkalaci/komplexaci neutrálních látek a jejich použití při imobilizaci enzymů.

IAA100100616 „Elektronová struktura a fyzikální vlastnosti materiálů pro nanoelektroniku“, 1/2006-12/2009, hlavní řešitel RNDr. Václav Drchal, CSc. Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 1,758 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,758 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,337/0,337, 6b)

Spoluřešitel:
- Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., Brno, RNDr. Ilja Turek, DrSc.

Cíl řešení:
Vytvořit ab initio elektronovou teorii systémů s potenciálními aplikacemi v nanoelektronice a spintronice. Systematicky budou studovány fyzikální vlastnosti pevných látek, clusterů a nanostruktur na základě jejich elektronové struktury. Plánuje se studovat transport elektronů a další dynamické jevy, výměnné interakce, energetiku, fázovou stabilitu a spontánní vznik nanostruktur. Zvláštní důraz bude položen na správné zahrnutí elektronových korelací.

IAA100100622 „Konjugované křemíkové polymery pro rezisty v nanotechnologiích“, 1/2006-12/2009, hlavní řešitel RNDr. Josef Zemek, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 5,246 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 5,246 mil. Kč.
(Rok 2008 – 1,316/1,316, 1g)

Spoluřešitelé:
- Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha, Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc.
- Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Brno, RNDr. Petr Schauer, CSc.
- Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Prof. Ing. František Schauer, DrSc.

Cíl řešení:
Klasická optická a elektronová litografie zůstávají hlavní technologie v polovodičovém průmyslu ve výrobě i při současné šířce čáry 100 nm. Nová technologie nanotisku do polymerů již pracuje s rozlišením 10 nm. Positivní rezisty pro pokročilou výrobu masek s elektronovými vysokoenergetickými svazky tak musí prodělat zásadní změny. Organické křemíkové nanostrukturní polymerní materiály představují novou skupinu elektronicky aktivních materiálů. Cílem projektu je výzkum procesů vedoucích k formování metastabilních stavů v organických křemíkových polymerech jako jsou slabé vazby, jejich konverze na přerušené vazby a ovlivnění těchto procesů jak výběrem materiálů, tak i aktivních přísad do aktivních křemíkových polymerů. Metodiky, uplatněné v projektu, budou fotoelektronová spektroskopie, efúsní spektroskopie a foto a katodoluminiscence, podporované kvantově chemickými výpočty pro pochopení mikrofyzikálních jevů vedoucích k metastabilitě a degradaci.

IAA100100632 „Rozhraní v nanogranulárních systémech – vliv vnějších vysokých tlaků na magnetické a magneto-transportní vlastnosti“, 1/2006-12/2008, hlavní řešitel RNDr. Zdeněk Arnold, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 0,920 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 0,920 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,311/0,311, 6b)

Cíl řešení:
Granulární rozhraní zaujímá v nanogranulárních systémech relativně velký objem a výrazně ovlivňuje makroskopické vlastnosti těchto systémů. Základním cílem projektu je přispět studiem vlivu vnějšího tlaku na vlastnosti nanosystémů k hlubšímu pochopení role rozhraní v těchto systémech. K dosažení tohoto cíle se budou studovat za vysokých hydrostatických tlaků makroskopické charakteristiky (magnetizace, elektrický odpor, včetně GMR - obrovské magnetoresistence) systémů na bázi železa, které obsahují oxidické a kovové nanočástice. Těžištěm projektu bude studium reversibilního a irreversibilního chování materiálů s balistickou vodivostí. Tlakem vyvolané změny rozhraní budou korelovány se změnami intrinsických magnetických vlastností nanočástic. Studium bude doplněno Mössbauerovou spectroskopií ve vysokých magnetických polích, která bude využita především ke studiu kvality ("hrubosti") rozhraní a jeho vlivu na GMR.

IAA100100718 „Metalodielektrické nanostruktury pro optiku“, 1/2007-12/2009, hlavní řešitel Dr. Ing. Jiří Bulíř, Dr., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 3,258 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 3,258 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,932/0,932, 2c)

Spoluřešitel:
- České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Prof. Ing. Pavel Fiala, CSc.

Cíl řešení:
Studium optických jevů na strukturách kombinujících kovy s dielektrickými materiály (M-D). Mezi studované materiály jsou zahrnuta dielektrika jako jsou oxidy, nitridy a fluoridy. Výběr kovových materiálů je omezen na nízkoztrátové kovy, především Ag. Zvláštní pozornost bude věnována jevům na rozhraní těchto materiálů, a to jak z hlediska technologické přípravy (např. vzájemná interdifuze, oxidace kovových složek, adheze, režim počáteční nukleace), tak z hlediska optických jevů. Kvalita povrchu a rozhraní bude studována analyzačními metodami (SEM, AFM, TEM, XPS, atd.), a nepřímo simulována užitím dat spektrofotometrických a elipsometrických měření. Na vytvořených strukturách budou studovány jevy spojené s chováním povrchového plasmonu, včetně jeho rezonančních vlastností a vzájemných optických vazeb. Získané poznatky budou aplikovány při vývoji komplexních M-D struktur využívající optických jevů spojených s interakcemi plasmonu s elektromagnetickým zářením.

IAA100100719 „Řízená příprava polovodičových kvantových teček“, 1/2007-12/2009, hlavní řešitel Doc. Ing. Eduard Hulicius, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 1,763 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,763 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,558/0,558, 7d)

Cíl řešení:
Řízená příprava tvaru a velikosti polovodičových kvantových teček (QD) na bázi InAs, později i GaSb, metodou organokovové epitaxe (MOVPE). Důležité optické a elektrické vlastnosti struktur s QD jsou, vzhledem k srovnatelné velikosti QD s de Broglieho vlnovou délkou elektronů a děr, často určovány jejich velikostí a tvarem více než vlastním materiálem z něhož jsou QD připraveny. Typ struktury (hustota QD, počet a vzdálenost vrstev s QD ve vertikálně uspořádaných strukturách) bude také hrát velkou roli při optimalizaci přípravy. Výše popsané parametry určuje technologický postup přípravy. Tyto parametry QD budou řízeny teplotou a rychlostí růstu, poměrem růstových prekursorů, časovým průběhem epitaxe a dalšími technologickými parametry (např. orientací a přípravou substrátu). Dosud je pro přípravu QD dominantní technologií epitaxe z molekulárních svazků (MBE), v rámci tohoto projektu se chce také prokázat, že MOVPE je z hlediska přípravy srovnatelná s MBE.

IAA100100729 „Vývoj nových hybridních depozičních technik pro přípravu nanostrukturních tenkých fluoridových vrstev s význačnými fluorescenčními vlastnostmi“, 1/2007-12/2010, hlavní řešitel Ing. Ján Lančok, PhD., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 9,768 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 9,768 mil. Kč.
(Rok 2008 – 2,087/2,087, 7d)

Spoluřešitelé:
- Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
- Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., Husinec-Řež, Ing. Jan Šubrt, CSc.

Cíl řešení:
Vývoj nové hybridní technologie pro přípravu nanostrukturovaných fluoridových vlnovodových vrstev dopovaných kovy vzácných zemin (RE) s využitím kombinace napařování pomocí elektronového paprsku, pulsní laserové deposice, magnetronového naprašovaní a přídavného iontového zdroje. Pozornost bude zaměřena na přípravu vlnovodových struktur s výjimečnými fluorescenčními vlastnostmi. Vhodným příkladem jsou fluoridové vrstvy dopované ionty RE s nanometricky kontrolovanou distribucí,struktury s nanokrystaly RE kovů (Yb,Er,Pr) a nanočástic oxidů (ZnO)ve fluoridové matrici, nebo komplexní struktury dopovaných nanokrystalů fluoridů (Er:LaF3, Pr:LaF3) vsazených v amorfních matricích oxy-fluoridových skel. Vliv parametrů kombinovaných depozičních technik na strukturální a následně na optické a fluorescenční vlastnosti bude zkoumán širokou škálou metod. V závěru projektu bude věnována pozornost návrhu, modelování a přípravě funkčních fluorescenčních a vlnovodových struktur.

IAA100500501 „Nanočástice citlivé ke změnám prostředí“, 1/2005-12/2008, hlavní řešitel Doc. RNDr. Čestmír Koňák, DrSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 1,632 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,632 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,424/0,42/, 6d)

Cíl řešení:
Vývoj efektivních způsobů směrovaného a bezpečného transportu biologických makromolekul, např. DNA, RNA, peptidů a proteinů, v organizmu s cílem nalézt vhodné podmínky pro přípravu PK a vyhodnocení vlivu přípravy na jejich vlastnosti.. Konkrétním cílem projektu je výzkum tvorby a vlastností: a) teplotně řízených nadmolekulárních komplexů (PK) tvořených jednak vodíkovými vazbami mezi karboxylovými skupinami polykarboxylátů a jednak hydrofobními interakcemi termosensitivních polymerů se surfaktanty nebo blokovými kopolymery, b) komplexů citlivých na pH tvořených elektrostatickými interakcemi mezi polyelktrolyty a zwitteriontovými kopolymery. V projektu jsou používány originální postupy přípravy komplexů. Rovněž je testována použitelnost komplexů pro lékařské aplikace. Za tímto účelem je studována stabilita komplexů v biologických podmínkách. S PK se výhledově počítá pro řízený transport léčiv a genetického materiálu.

IAA1010404 „Vliv vnějších polí na nízkorozměrné elektronové struktury“, 1/2004-12/2008, řešitel Ing. Jozef Krištofík, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 2,067 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 2,067 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,483/0,483, 6b)

Cíl řešení:
Vliv vnějších fyzikálních polí (elektrického, magnetického a akustického pole a vysokého hydrostatického tlaku) na elektronové procesy v nízkorozměrných kvantových strukturách je vyšetřován současně pomocí nízkoteplotních magnetotransportních a magnetokapacitních metod, zejména pak pomocí unikátní metody pronikání elektrického pole, která umožňuje přímé studium hustoty stavů v systému za různých vnějších podmínek. Jak lze očekávat, dosažené experimentální výsledky budou cenné nejen pro další rozvoj teorie, ale též pro zdokonalování technologií.

IAA1010413 „Nanověda a nanotechnologie se sondovými mikroskopy: od jevů na atomární úrovni k materiálovým vlastnostem“, 1/2004-12/2008, řešitel Ing. Vladimír Cháb, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 10,438 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 10,438 mil. Kč.
(Rok 2008 – 1,932/1,932, 7a)

Spoluřešitel:
- Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.

Cíl řešení:
Nanověda aplikuje různé nanotechnologické postupy tak, aby mohla modifikovat a následně studovat vlastnosti nanoobjektů. Zvláště přitažlivé v těchto rozměrech je působení kvantových jevů. Výzkum je koncentrován do 5ti oblastí: Strukturní, elektronové a spektroskopické vlastnosti na atomární úrovni. Charakterizace nanoklastrů. Nanolitografie se SPM. Makroskopická a topografická data budou kombinována s lokální spektroskopií elektrické vodivosti, elektroluminiscence, lokální hustoty stavů, difúze, výstupní práce a fotovoltaické jevy. Tyto fyzikální vlastnosti jsou rovněž studovány teoreticky.

IAA200100701 „Magnetické nanokompozity založené na 3d-kovech pro vysokofrekvenční a senzorové aplikace připravované pomocí UHV plazmové trysky“, 1/2007-12/2009, hlavní řešitel Ing. Bc. František Fendrych, PhD., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 2,608 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 2,608 mil. Kč.
Rok 2008 – 0,882/0,882, 2d)

Spoluřešitel:
- Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Doc. RNDr. Petr Řepa, CSc.,

Cíl řešení:
Příprava vzorků magneticky měkkých materiálů složených z multivrstev nanokompozitů na bázi 3d-kovů, především vrstev nitridů, příp. oxidů typu (FeCo)p-(XY)1-p, kde X = Al,Ta,Hf,Ti,Si a Y = N,O. Přímým proměřováním vzorků je ověřován předpoklad, že tyto materiály mají výjimečné magnetické vlastnosti a mohou mít významné průmyslové aplikace, např. v GHz-induktorech pro mobilní komunikaci nebo v senzorech magnetického pole či čtecích hlavách pamětí s vysokou hustotou záznamu. Dosud je však obtížné vyrobit je v požadované čistotě, chemickém složení a s očekávanou strukturou. Ve Fyzikálním ústavu AV ČR bude pro přípravu použita unikátní UHV depoziční aparatura s plazmovou tryskou. Bude doplněna o zařízení nezbytná pro výrobu multivrstev, naprašování vrstev z nevodivých terčů a vyvolání řízené magnetické anizotropie vzorku. Tím se zároveň s přípravou materiálů bude rozvíjet i metodika přípravy dostatečně efektivní pro praktické užití.

IAA200480702 „Kovové a polovodičové nanostruktury připravené iontovou implantací“, 1/2007-12/2009, řešitel Mgr. Jiří Vacík, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Husinec-Řež, celkové náklady 0,930 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 0,930 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,310/0,310, 1b)

Cíl řešení:
Předmětem projektu je studium nanostruktur připravených implantací vybraných iontů do některých keramických a polovodičových substrátů. Hlavním cílem projektu je připravit nanokompozity s dobře definovanou a kontrolovatelnou mikrostrukturou a nalézt a definovat vztah mezi strukturními a optickými (případně jinými) vlastnostmi připravených materiálů.

IAA200710801 „Přechod od mikro- a nano-indentačních dat získaných instrumentovaným měřením k mechanickým charakteristikám vazkopružných materiálů“, 1/2008-12/2010, řešitel Ing. Jiří Minster, DrSc., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 1,723 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,723 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,551/0,551, 7a)

Spoluřešitel:
- České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Ing. Jiří Němeček, PhD.

Cíl řešení:
Rozšíření znalostí a získání hlubšího porozumění časově závislých procesů spojených s mikroindentační technikou měření tvrdosti prostřednictvím kombinace konečně prvkové pravděpodobnostní simulační metody Monte Carlo a instrumentovaného měření mikrotvrdosti a materiálových parametrů v průběhu celého mikroindentačního procesu zatížení - odtížení. Srovnání a zhodnocení výsledků dosažených oběma přístupy bude použito ke stanovení optimálních dlouhodobých vazkopružných charakteristik materiálů s quasilineárním vazkopružným chováním. Souběžně bude posuzován vliv nemechanických faktorů jako jsou stárnutí v laboratorních a klimatických podmínkách (t.j. kombinace teploty, vlhkosti a světelného záření) na časově závislé indentační procesy a vazkopružné charakteristiky sledovaných materiálů.

IAA400040804 „Aplikace elektrochemických metod zaměřených na mikroanalýzu bází nukleových kyselin a oligonukleotidů“, 1/2008-12/2010, řešitel RNDr. František Jelen, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno, celkové náklady 2,496 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 2,496 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,823/0,823, 3e)

Cíl řešení:
Vývoj a aplikaci moderních elektrochemických metod umožňujících mikroanalýzu bází nukleových kyselin a syntetických oligonukleotidů. (a) Bude vyvinuta vysoce citlivá analytická metoda umožňující detekci purinových bází a jejich derivátů v přítomnosti meďnatých iontů. Analýza bude probíhat v roztocích obsahujících směsi těchto komponent na rtuťových filmových, amalgámových, uhlíkových, kompozitních a kovových elektrodách. Navržené postupy analýz budou aplikovány pro citlivou detekci hydrolyzovaných oligonukleotidů. (b) Ke zvýšení citlivosti detekce purinových bází, jejich derivátu a oligonukleotidů se použije elektrochemický systém pracující v mikrokapce analyzovaného vzorku, která je uvedena do pohybu prostřednictvím proudícího inertního plynu (inverzní elektrochemická cela). (c) Bude navržena elektrochemická značka pro hybridizaci oligonukleotidů na bázi nukleotidových analogů obsahujících bor.

IAA400100701 „Nanokompozity kov-fulleren a kov-diamant: příprava, charakterizace a modifikace“, 1/2007-12/2009, hlavní řešitel RNDr. Vladimír Vorlíček, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 4,730 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 4,730 mil. Kč.
(Rok 2008 – 1,525/1,525, 1b)

Spoluřešitel:
- Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Husinec-Řež, Mgr. Jiří Vacík, CSc.

Cíl řešení:
Příprava, charakterizace a modifikace binárních kompozitů na bázi kovů a allotropů uhlíku (fullerenů a nanodiamantů). Cílem je vytvořit nové hybridní materiály s dobře definovanou strukturou a zajímavými vlastnostmi, perspektivními pro aplikace. Pro přípravu kompozitů jsou využívány vhodné depoziční techniky, pro jejich charakterizaci je k dispozici široké spektrum analytických metod. V předběžných experimentech byl demonstrován nejzajímavější aspekt projektu, totiž možnost připravit kompozity s pravidelnou (sub-)mikronovou strukturou vytvořenou buď spontánní samoorganizací (při vhodné depoziční kinetice), nebo koordinovaným fázovým rozdělením při termálním žíhání, resp. ozařování energetickými iontovými a laserovými svazky. V rámci řešení projektu budou objasněny příčiny vzniku, mechanismy a kinetika uvedených jevů.

IAA400400621 „Kondenzace DNA: Monte-Carlo simulace, rozptyl světla, fluorescneční korelační spektroskopie in vitro a in vivo“, 1/2006-12/2010, řešitelka Teresa Kral, Dr., Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 6,783 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 6,783 mil. Kč.
(Rok 2008 – 1,645/1,645, 3e)

Spoluřešitelé:
- Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha, MUDr. Jaroslav Blahoš, PhD.
- Univerzita Karlova v Praze, PřF, RNDr. Miroslav Štěpánek, PhD.

Cíle projektu:
Kondenzace DNA hraje klíčovou úlohu při transportu DNA do buněk, tj. v genové terapii. Fluorescenční korelační spektroskopie (FCS) je citlivá metoda ke sledování konformačních změn v průběhu tohoto procesu, jak ukazují mnohé studie provedené ve skupině řešitelky. Dosud aplikovaná analýza dat ale zdaleka neposkytuje veškeré informace o studovaném problému. Pomocí Monte-Carlo metody se simuluje volná difúze DNA molekuly a z toho plynoucí výsledek FCS experimentu, a ten se porovnává s reálnými daty a současně s rozptylovými měřeními, která jsou s FCS komplementární. S využitím těchto informací a již získaných zkušeností s kondenzacemi se provádí studium nových kondenzačních činidel, tj. zkoumá se efektivita jejich účinku a schopnosti chránit DNA před nežádoucí hydrolýzou v cytosolu. V posledních třech letech řešení bude využito zkušenosti získané z experimentů in vitro také při měření in vivo, tj. sledování, v jaké podobě je buňkou akceptovaná DNA přítomná ve významných buněčných organelách.

IAA480616 „Termoresponzivní polymerní drug delivery systémy pro lokální radioterapii“, 1/2006-12/2008, řešitel Ing. Ondřej Lebeda, PhD., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Husinec – Řež, celkové náklady 3,965 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 3,965 mil. Kč.
(Rok 2008 – 1,322/1,322, 3b)

Spoluřešitel:
- Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha, Mgr. Martin Hrubý

Cíle řešení:
Termoresponzivní polymery jsou perspektivními sloučeninami pro lékařské aplikace. Jednou z nich může být radioterapie kloubních zánětů či maligních lézí termoresponzivním polymerem s vázaným radionuklidem. Tyto polymery jsou totiž dobře rozpustné ve vodě při laboratorní teplotě, lze je tedy radionuklidově značit a poté injekčně aplikovat. Při teplotě těla dochází k rychlému fázovému přechodu, takže vysrážený polymer zůstává v místě aplikace. Včleněním vhodné monomerní jednotky do polymeru lze docílit řízené degradace polymeru s ohledem na poločas radionuklidu. Cílem předkládaného projektu je příprava značených polymerů vhodných k terapeutickým účelům a studium jejich vlastností.

IAA400500505 „Nové vícesložkové autoorganizované nanokompozitní materiály“, 1/2005-12/2009, hlavní řešitel Ing. Milena Špírková, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 1,6 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,6 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,325/0,325, 1g)

Cíl řešení:
Komplexní charakterizace vícesložkových nanokompozitních organicko-anorganických materiálů. Organickou složku tvoří systémy na bázi epoxidů, polyurethanů nebo akrylátů. Pozornost je soustředěna na cílenou tvorbu in situ vznikajících nanodomén anorganické povahy, na studium mechanismu autoorganizování těchto nanostruktur a jejich zabudování do organické matrice. Nedílnou součástí je studium vlivu velikostí, tvaru a složení nanodomén a dynamiky řetězců (od segmentální úrovně až po nadmolekulární) na vlastnosti finálních materiálů. Důraz je kladen zejména na studium teplotních závislostí dynamiky segmentů, řetězců a domén s cílem optimalizace procesů přípravy vzorků, jejichž výsledkem jsou produkty s vylepšenými finálními vlastnostmi. K tomu jsou využívány především nejmodernější techniky NMR spektroskopie pevného stavu, mikroskopie atomových sil, rozptylové metody paprsků X, IR spektroskopie a v neposlední řadě statická a dynamická mechanická analýza.

IAA400500701 „Nanostrukturní organicko-anorganické polymery“, 1/2007-12/2011, hlavní řešitel RNDr. Libor Matějka, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.. Praha, celkové náklady 2,880 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 2,880 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,580/0,580, 1g)

Cíl projektu:
Vysvětlení procesů, určujících unikátní chování polymerních nanomateriálů. Bude stanoven vliv rozhodujících faktorů, např. charakteru nanodomén a mezifázové interakce, na vlastnosti polymerních nanokompozitů. Při interpretaci vlastností polymerních nanokompozitů bude vzata v úvahu molekulární i nadmolekulární strukturní úroveň. Za tím účelem se jsou studovány nanostrukturní polymery, zejména organicko-anorganické (O-A), s regulovanou strukturou v nano- i mikroměřítku. Nadmolekulární struktura O-A polymerů je řízena pomocí samouspořádaných O-A blokových kopolymerů nebo pomocí speciální polymerních šablon. Budou připraveny a charakterizovány polymerní systémy s různými typy nanodomén, vznikajícími in situ nebo zavedenými do polymeru jako dobře definované nanostrukturní stavební bloky. Rovněž budou zkoumány nanokompozity obsahující uhlíkové nanotrubky nebo vrstevnaté silikáty.

IAA400550613 „Dynamika molekul a iontů v komplexních molekulových systémech“, 1/2006-12/2008, řešitel RNDr. Ota Bludský, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 1,313 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,313 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,442/0,442, 7a)

Spoluřešitel:
- Univerzita Karlova v Praze, MFF, Ing. Pavel Soldán, Dr.

Cíl projektu:
Vývoj teoretických metod pro určování spektroskopických charakteristik molekul a iontů v komplexních molekulových systémech. Jednoznačná interpretace experimentálních dat studovaných molekul umožňuje získání cenných informací o struktuře a vlastnostech prostředí, se kterým tyto molekuly interagují. Metodika se používá pro spektroskopickou charakterizaci molekul v matricích vzácných plynů, matricích na bázi fullerenů a v zeolitech.

IAA400550616 „Molekulární rotory ukotvené na fázovém povrchu“, 1/2006-12/2009, řešitel RNDr. Ivo Starý, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 3,849 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 3,849 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,788/0,788, 3d)

Cíl projektu:
Příprava série molekulárních rotorů a jejich ukotvení na fázovém povrchu nevodiče a studium jejich termálního pohybu, jakož i odezvy na vnější řídící pole.

IAA400550704 „Fullerenové kontejnery. Návrh, syntéza, vlastnosti a možné aplikace“, 1/2007-12/2011, hlavní řešitel Ing. Petr Holý, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 4,934 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 4,934 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,0,980/0,980, 6d)

Cíl projektu:
Projekt předkládá řadu aromatických velkoobjemových analog cyklodextrinů navrženou pro uložení fullerenu formou 1:1 inklusních komplexů. Navržená architektura využívá atraktivních interakcí mezi aromatickým hostitelským interiérem a fullerenem k podpoře tvorby inklusního komplexu, zatímco periferní funkcionalizace optimalizuje jeho rozpustnost v širokém spektru rozpouštědel včetně vody. Je navrženo využití při konstrukci molekulárních reaktorů určených pro regioselektivní modifikaci fullerenů. Některé navržené reaktory jsou chirální a umožňují tak současně i enantioselektivní rozlišení. Dále je navržena originální chemické transformace určená specificky pro cyklotetramerní anthracenové inklusní komplexy s fullerenem, jejímž cílem je tvorba vysoce uspořádaných kovalentních 1D a 2D fullerenových struktur využitelných v molekulární elektronice a při konstrukci chemických senzorů.

IAA400550708 „Polyacetyleny obsahující karborátové anionty v postranních řetězcích“, 1/2007-12/2010, řešitel Prof. Josef Michl, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 3,910 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 3,910 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,788/0,788, 6d)

Cíl projektu:
Příprava polyacetylenů s negativně nabitými postranními řetězci odolnými vůči oxidaci a elektrofilním činidlům, jejich převedení do vysoce dopovaného stavu a studium vodivosti v závislosti na teplotě. Negativní náboje budou lokalizovány na vícenásobně alkylovaných či fluoroalkylovaných karborátových aniontech o vysokém oxidačním potenciálu a nízké nukleofilicitě. Řešitelé budou též síťovat polymerní řetězce pomocí konjugovaných acetylénových či fenylenových můstků mezi karboranovými klíckami.

IAA400720619 „Nový laserově-iniciovaný proces pro produkci nových uhlíkových nanomateriálů a uhlíkových nanomateriálů s inkorporovanými N, B a Si heteroatomy“, 1/2006-12/2010, řešitel RNDr. Josef Pola, DrSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 5,331 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 5,331 mil. Kč.
(Rok 2008 – 1,063/1,063, 6d)

Spoluřešitelé:
- Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, RNDr. Zdeněk Bastl, CSc.
- Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., RNDr. Snejana Bakardieva, PhD.
- Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, Ing. Miroslav Maryška, CSc.

Cíl projektu:
Výzkum fotolýzy plynných nenasycených uhlovodíků (etynu, butadienu, benzenu, toluenu) a dichloretylénů účinkem vysoce intenzivního (MW a GW) záření excimerových laserů. Výzkum navazuje na předběžné výsledky naznačující, že výše uvedený proces může vést ke zcela nekonvenční tvorbě nových typů nanostruktur uhlíku, aniž by docházelo k intermediátní tvorbě polyaromatických uhlovodíků. Výzkum laserové ko-fotolýzy plynných směsí uhlovodíků a chloretylenů s heteroatomy (B, N, Si)-obsahujícími sloučeninami účinkem MW a GW záření excimerových laserů je prováděn s cílem připravit nové nanostruktury uhlíku s inkorporovanými heteroatomy. Nové materiály jsou zkoumány spektrálními metodami (IČ, Raman, XP, NMR, UV, EPR spektroskopie), elektronovou mikroskopií a budou studovány i jejich magnetické vlastnosti. Cílem výzkumu je připravit nové nanostruktury uhlíku s unikátními vlastnostmi a aplikacemi v nanovědě a nanotechnologiích.

IAA401250701 „Modifikované aluminosilikáty - účinné nanosorbenty oxoaniontů arsenu, antimonu a selenu: mechanismus a kinetika reakcí na povrchu pevné fáze“, 1/2007-12/2009, hlavní řešitel Ing. Barbora Doušová, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, celkové náklady 0,883 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 0,883 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,305/0,305, 6d)

Cíl projektu:
Hydratované povrchy aluminosilikátů patří k účinným sorbentům v přírodních i technologických procesech. Díky nízkým hodnotám izoelektrického bodu však nejsou selektivními sorbenty aniontů. Vzhledem k příznivým vlastnostem a ceně těchto materiálů se stále více prací zabývá úpravou povrchu aluminosilikátů tak, aby se zvýšila jejich sorpční kapacita vůči toxickým oxoaniontům. Projekt se zabývá úpravou aluminosilikátů ionty Fe, Al a Mn a následnou adsorpcí oxoaniontů As, Sb a Se na jejich povrch. Cílem práce je studium mechanismu a kinetiky dějů probíhajících na povrchu pevné fáze. S využitím již získaných zkušeností, nových experimentálních dat a dalších identifikačních metod (ESCA, molekulová simulace) budou stanoveny adsorpční vlastnosti upravených sorbentů v závislosti na fyzikálně-chemických podmínkách v systému. Shodné experimentální podmínky poprvé umožní vzájemně porovnat oxoanionty vzhledem k sorbentu - jejich afinitu, kinetiku sorpce, soupeření o aktivní místa apod.

IAA401250703 „Porézní keramika, keramické kompozity a nanokeramika“, 1/2007-12/2009, hlavní řešitel Doc. Dr. Dipl.-Min. Willi Past, SRN, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, celkové náklady 0,613 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 0,613 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,172/0,172, 1f)

Cíl projektu:
Porézní keramika a keramické kompozity jsou heterogenní materiály vykazující efektivní vlastnosti, které jsou jednoznačně určeny vlastnostmi jednotlivých fází a mikrostrukturou těchto materiálů. Vztahy mezi mikrostrukturou a vlastnostmi lze nejlépe popsat v rámci mikromechaniky (teorie kompozitů). Prvním cílem tohoto projektu je podání vyčerpávajícího přehledu porézní keramiky z hlediska mikromechaniky, včetně popisu její mikrostruktury a z ní vyplývajících vlastností. Ve stejném mikromechanickém rámci budou probrány keramické kompozity. Třídy keramických materiálů v tomto projektu zahrnují oxidovou a neoxidovou keramiku a jejich kompozity, ale také tradiční keramiku. V závěrečné části projektu je mikromechanický přístup použit k analýze publikovaných experimentálních dat, týkajících se nanokrystalické keramiky, především pomocí tzv. modelu fázových směsí. Výsledky projektu budou tvořit základ pro plánovanou monografii (jejíž vydání však není součástí tohoto projektu).

IAA401770601 „Elektronové procesy na molekulární úrovni v látkách vhodných pro organické fotocitlivé součástky“, 1/2006-12/2009, řešitel Ing. Martin Weiter, PhD., Vysoké učení technické v Brně, fakulta chemická, celkové náklady 1,973 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,973 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,452/0,452, 6d)

Spoluřešitel:
- Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha, RNDr. Petr Toman, PhD.

Cíl projektu:
Studium elektronových procesů ovlivňujících generaci nosičů náboje a jeho následného transportu v materiálech vhodných pro konstrukci organických fotocitlivých součástek (například solárních článků) s cílem zvýšit jejich účinnost. Výzkumné aktivity projektu zahrnují teoretické a experimentální studium procesů fotodisociace nosičů náboje a jejich transportu na molekulární úrovni. Při studiu těchto procesů bude věnována pozornost především rozložení hustoty elektronových lokalizovaných stavů ve studovaných materiálech. Teoretická část projektu je zaměřena na kvantově mechanické modelování intramolekulárního transportu nosičů náboje. K tomu potřebné molekulární parametry, jako jsou ionizační potenciály a přenosové integrály, budou získány pomocí kvantově chemických výpočtů. Experimentální část projektu zahrnuje studium elektronových procesů metodami spektroskopie elektronových stavů založenými na transientní fotovodivosti a proudech omezených prostorovým nábojem.

IAA500390702 „Tkáňové nosiče z nanovlákenných materiálů s vestavěnými liposomy“, 1/2007-12/2011, hlavní řešitel Doc. RNDr. Evžen Amler, CSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 4,391 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 4,391 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,950/0,950, 3c)

Spoluřešitelé:
- Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní, Prof. RNDr. David Lukáš, CSc.

Cíl projektu:
Poškození chrupavek vede v konečném důsledku k velmi bolestivým stavům a invaliditě. V nedávné době se objevil nový přístup k léčbě: implantace autologních chondrocytů a konstrukce artificiálních chrupavek. V tomto přístupu se využívá biodegradabilních nosičů a jejich následného osídlení autologními chondrocyty. Předběžné výsledky řešitelů projektu ukazují, že dokáží vytvořit biodegradabilní nosič na bázi netkaných nanovláken v kombinaci s liposomy. Hlavním cílem tohoto projektu je vytvořit nanovlákenný nosič s různými druhy liposomů a vytvořit metodiku jejich postupného otevírání s využitím ultrazvukových vln. Projekt se tedy soustřeďuje na: 1. Vývoj liposomových nanovláken a metodiky otevírání liposomů jak in vitro, tak i in vivo, 2. Přípravu biodegradabilního nosiče liposomových nanovláken pro tkáňové inženýrství, 3. Přípravu artificiálních chrupavek z autologních chondrocytů na bázi nově vyvinutých nosičů.

IAA500500701 „Vnitřní organizace makromolekulárních systémů, krystalizace a stanovení struktury makromolekulárních systémů obsahujících proteiny“, 1/2007-12/2011, řešitel RNDr. Jindřich Hašek, DrSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 2,786 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 2,786 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,565/0,565, 6d)

Cíl projektu:
Problémem při stanovení struktur proteinů je nízká úspěšnost při přípravě krystalů difrakční kvality. Polymerní precipitáty, které se používají při řešení struktur cca 30 komplexů proteinů, často zůstávají svojí částí adsorbované na povrchu proteinů, přičemž jejich větší část zůstává rozpuštěná v pufru vyplňujícím 40-80 % prostoru krystalu. Předběžná analýza ukazuje, že úspěšnost těchto precipitátů je vysoká a že spočívá v různém stupni blokování specifických sorpčních míst na povrchu cílové makromolekuly. Proteiny mají na svém povrchu velký počet potenciálních sorpčních míst, ale krystal difrakční kvality vznikne jen pokud je preferována pouze jediná možnost adheze. Tento projekt je zaměřen na experimentální a teoretickou analýzu tohoto jevu, tj. jak vypadají adhezní místa na povrchu proteinu dostupná pro blokující ligandy, jaké ligandy použít a za jakých podmínek jsou úspěšné. Přitom je potřeba analyzovat roli všech složek krystalizačního roztoku.


Zpět na seznam


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR - 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.