Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

PROGRAM „VÝZKUMNÁ CENTRA – 1M“ – MŠMT
Vydáno dne 13. 08. 2008 (5721 přečtení)

Z celkem 25 center se na nanotechnologie částečně nebo zcela zaměřuje 8 výzkumných center typu 1M.

Řešené projekty z oblasti nanotechnologií

1M0505 „Centrum cílených terapeutik“, 1/2005-12/2009, řešitel Doc.MUDr. Vladimír Viklický, CSc., Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s., celkové náklady 157,173 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 139,073 mil. Kč.
(Rok 2008 – 18,972/16,800, 3b, podíl výzkumu nanotechnologií - 60 % z přidělené částky)

Spoluřešitelé:
- EXBIO, a.s., Vestec, Ing. František Škrob
- Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.
- Ústav makromolekulární chemie AV ČT, v.v.i., Praha, Doc, Ing. Karel Ulbrich, DrSc.
- Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., RNDr. Karel J. Angelis, CSc.
- Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha, RNDr. Milan Fábry, CSc.
- Univerzita Karlova v Praze, PřF, Doc. RNDr. Karel Bezouška, CSc.

Cíl projektu:
Práce centra je zaměřena na molekulární biologii a bionanotechnologie. Provádí se: konstrukce nových hybridomových linií proti antigenům potenciálně využitelným, jako cíle pro protinádorovou léčbu; vypracovávají se technologie přípravy rekombinantních fragmentů monoklonálních protilátek, jedno vazebných i více vazebných; od 3 roku projektu se budou produkovat žádané proteiny pro potřeby Centra. Dále jde o: navržení efektivních metod purifikace produkovaných rekombinantních protilátek; navržení struktury, syntéza a využití tří polymerních nosičových systémů pro konstrukci směrovaných léčiv; návrh struktury, příprava a testování biologických účinků ligandových (sacharidových, peptidových) dendrimerů a jejich aplikace jako imunodiagnostických a imunoterapeutických nástrojů. Praktickým výstupem má být vícefunkční biokonjugát obsahující dendrimery. Provádí se výzkum biotransformačních drah protinádorových léčiv ve vztahu k jejich účinku a vývoj a syntéza nových protinádorových léčiv dobře organismem tolerovaných (biokonjugáty, směrovaná léčiva).

1M0506 „Centrum molekulární a buněčné imunologie“, 1/2005-12/2009, řešitel Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 169,218 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 149,718 mil. Kč.
(Rok 2008 – 3,390/3,000, 3g, podíl výzkumu nanotechnologií - 10 % z přidělené částky)

Spoluřešitelé:
- EXBIO, a.s., Vestec, Ing. Miloslav Suchánek, PhD.
- APRONEX, s.r.o., Jesenice, RNDr. Ladislav Anděra, CSc.
- Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, Ing. Peter Šebo, CSc.
- Univerzita Karlova v Praze, PřF, Mgr. Jan Černý, Dr.

Cíl projektu:
Práce centra je zaměřena na molekulární biologii a bionanotechnologie. Cílem je objasnit imunitní funkce některých signalizačních molekul imunocytů (adaptorové proteiny PAG, NTAL, LIME, nereceptorové fosfatasy) a poruchy jejich funkce u některých onemocnění; identifikovat, klonovat a funkčně charakterizovat potenciální nové signalizační proteiny, které jsou součástí dějů zajišťujících správné spouštění a regulaci imunitních reakcí; zavést produkci rekombinantních faktorů Wnt1 a Wnt3a a využít jich pro objasnění úlohy Wnt-signalizační dráhy při potlačení apoptosy; charakterizovat roli signálních a imunoregulačních molekul (cytokinů, bakteriálních toxinů a dalších přirozených a syntetických imunomodulátorů) při aktivaci makrofágů a dendritických buněk, například při xenotransplantačních reakcích (transplantace rohovky); zkonstruovat sérii komerčně potenciálně významných: (a) hybridomových linií produkujících monoklonální protilátky proti důležitým známým a nově objeveným signalizačním proteinů imunocytů; (b) relevantních rekombinantních proteinů; (c) fluorescenčně značených proteinů.

1M0512 „Centrum výzkumu práškových nanomateriálů“, 1/2005-12/2009, hlavní řešitel Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, celkové náklady 87,318 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 78,528 mil. Kč.
(Rok 2008 – 16,210/14,587, 1a)

Spoluřešitelé:
- Textilní zkušební ústav, s.p., Brno, RNDr. Pavel Malčík
- Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.

Cíl řešení:
Výzkumné centrum je orientované na syntézu nanočástic kovů a oxidů kovů s vlastnostmi vhodnými pro jejich praktické využití jako nanopigmentů, katalyzátorů, sorpčních a purifikačních materiálů. Výzkumná činnost bude sestávat ze tří základních kroků: syntézy práškových nanomateriálů, jejich komplexní fyzikálně-chemickou charakterizace a praktické testování ve vybraných aplikačních oblastech. Orientace vědecké přípravy studentů magisterských a doktorských studijních programů je na problematiku nanočástic, nanomateriálů a především na jejich praktické využití. Při výběru témat disertačních a diplomových prací bude vycházeno z potřeb potenciálních uživatelů.

1M0538 „Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad“, 1/2005-12/2009, řešitelka Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, celkové náklady 167,459 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 150,300 mil. Kč.
(Rok 2008 – 10,090/9,044, 3c, podíl výzkumu nanotechnologií - 30 % z přidělené částky)

Spoluřešitelé:
- Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Ing. Milan Hájek, DrSc.
- Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha, MUDr. Petr Kobylka, CSc.
- Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha, RNDr. František Rypáček, CSc.
- Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Prof. RVDr. Jan Motlík, DrSc.
- Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Ptaha, Doc. Alexandr Chvátal, DrSc.

Cíl projektu:
Buněčná terapie je alternativou pro léčení degenerativních a civilizačních chorob, včetně nervových. Cílem buněčné terapie, zvláště pomocí kmenových buněk, je nahradit, opravit a zlepšit funkci poškozené tkáně. Toho se dosahuje pomocí implantace izolovaných a dobře charakterizovaných buněk do cílového orgánu v dostatečném počtu a kvalitě tak, aby byly schopny navodit návrat funkce. Součástí projektu je výzkum biokompatibilních hydrogelů a jejich schopností podpořit obnovu a nahradit poškozenou tkáň a zvýšit možnost regenerace. Cílem projektu je provést klinické zkoušky a uplatnit oveřené postupy pro užití v klinické praxi. Jednou z aktivit projektu je vývoj nanočástic vhodných ke značení různých typů kmenových buněk. Další aktivitou je příprava polymerních nanovláken a jejich využití pro přípravu scaffoldů.

1M0554 „Pokročilé sanační technologie a procesy“, 1/2005-12/2009, řešitel Doc. Ing. Dr. Jiří Maryška, CSc., Technická univerzita Liberec, Fakulta mechatroniky, celkové náklady 169,789 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 151,807 mil. Kč.
(Rok 2008 – 3,422/3,072, 1a, podíl výzkumu nanotechnologií - 10 % z přidělené částky

Spoluřešitelé:
- Česká geologická služba, RNDr. Martin Novák, PhD.
- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.
- AQUATET, a.s., Praha, Doc. Ing. Miroslav Černík, CSc.
- Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., Ústí nad Labem, Ing. Josef Kozler, CSc.
- Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., Praha, Ing. Julius Štuller

Cíl projektu:
Soustředěný výzkum v oblasti nových progresívních procesů a technologií reagujících na zpřísňující se trendy v oblasti požadavků na kvalitu podzemních vod a horninového prostředí. Aplikovaný výzkum je orientován na technologické postupy a metody imobilizace a odstranění kontaminace in situ, případně v kombinaci s klasickými technologiemi. Souběžně s technologickým a procesním řešením je výzkum zaměřen na studium a vývoj moderních metod matematického modelování geochemických a biochemických procesů a systémů s cílem zlepšení predikce jejich vývoje v čase. Nedílnou součástí výzkumného záměru Centra je výzkum metod hodnocení rizik pro obyvatelstvo v oblastech zasažených kontaminací nebo haváriemi, řešení problematiky spolehlivosti a rizikových analýz nebezpečných provozů a posuzovatelská činnost. Pro sanační práce se zkouší využití nulmocného nanoželeza.

1M0577 „Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství“, 1/2005-12/2009, hlavní řešitel Ing. František Peterka, Ph.D., ATG, s.r.o., Praha, celkové náklady 83,638 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 78,191 mil. Kč.

Spoluřešitelé:
- Technická univerzita v Liberci, Ing. Aleš Kolouch, Ph.D.
- Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Doc. Ing. Josef Krýsa, Dr.
- Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, RNDr. Jaromír Jirkovský, CSc.
- Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., Husinec, Ing. Jan Šubrt, CSc.

Cíl řešení:
Předmětem výzkumné činnosti je komplexní studium unikátních fotokatalytických vlastností nanokrystalického oxidu titaničitého zacílené na následné potenciální průmyslové aplikace v oblastech samočisticích a hygienických povrchových úprav, fotokatalytického čištění a desinfekce vzduchu, vody a kontaminované zeminy, organické syntézy a využití sluneční energie.
Dílčími zkoumanými tématy jsou
(i) syntéza vysoce fotoaktivních nanočástic oxidu titaničitého, a to včetně dopovaných či směsných materiálů se spektrální citlivostí rozšířenou do viditelné oblasti,
(ii) příprava vrstev na bázi nanokrystalického oxidu titaničitého jednak z plynné fáze technikou plazmové depozice a jednak z roztoku pomocí různých chemických postupů, mimo jiné pokročilých metod využívajících micel jako vzorů pro vznik definované porézní struktury,
(iii) charakterizace nanočástic a nanokrystalických vrstev oxidu titaničitého zaměřená na hledání přímým souvislostí mezi materiálovými vlastnostmi a fotoaktivitou,
(iv) vývoj standardních metod pro testování samočisticích schopností a desinfekčních účinků fotokatalytických povrchů,
(v) konstrukce různých typů laboratorních fotoreaktorů pro fotokatalytické čištění a desinfekci plynné, kapalné či pevné fáze a jejich testování za účelem optimalizace pracovních podmínek,
(vi) studium kinetiky a mechanismu fotokatalytických procesů deaktivace mikroorganizmů a oxidativní mineralizace organických škodlivin z hlediska možného vzniku nebezpečných degradačních meziproduktů a (vii) použití fotokatalýzy pro účely organické syntézy.

1M06002 „Optické struktury, detekční systémy a související technologie pro nízkofotonové aplikace“, 3/2006-12/2009, řešitel Prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc., Univerzita palackého v Olomouci, PřF, celkové náklady 71,396 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 62,319 mil. Kč.
(Rok 2008 – 2,538/2,228, 2c, podíl výzkumu nanotechnologií - 20 % z přidělené částky)

Spoluřešitelé:
- Meopta – optika, a.s., Přerov, RNDr. Zdeněk Lošťák
- Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, RNDr. Ondřej Haderka, PhD.

Cíl projektu:
Výzkum optických struktur, metod detekce a konstrukcí detekčních struktur a systémů slabého a ultraslabého optického záření ve viditelné a blízké UV a IČ spektrální oblasti, dále obdobnými optickými strukturami a souvisejícími optickými technologiemi. Jde o detekci extrémně slabého optického záření až do úrovně jednoho fotonu různého pozemského a kosmického původu. Principy detekce jsou vybrány tak, aby jejich realizace pro potřeby praxe byla dostupná současnou světovou úrovní technických komponent a technologií výroby těchto detekčních systémů. Cílem projektu je navrhnout, ověřit a realizovat optické struktury a systémy (např. fotonické nanostruktury) vhodné pro detekci slabého a ultraslabého optického záření, včetně technologie jejich výroby a kontroly. Uplatnění lze očekávat při realizaci detekčních systémů pro výzkum kosmického záření, pro optické komunikační systémy na principu kvantové optiky, v optické výrobě moderního typu obecně aj. Výsledky technologické části projektu budou užity částečně při stavbě funkčních detekčních systémů pro výzkum kosmických paprsků, optických komunikačních systémů postavených na principu kvantové optiky atd.

1M06032 „Výzkumné centrum tvářecích technologií - FORTECH“, 3/2006-12/2009, řešitel Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek, Západočeská univerzita v Plzni, FS, celkové náklady 66,857 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 60,728 mil. Kč.
(Rok 2008 – 2,016/1,828, 7d, podíl výzkumu nanotechnologií - 15 % z přidělené částky)

Spoluřešitelé:
- SVÚM, a.s., Praha, Ing. Ivo Černý, PhD.
- COMTES FHT, s.r.o., Dobřany, Dr. Ing. Zbyšek Nový
- ŠKODA Výzkum, s.r.o., Plzeň, Ing. Aleš Sborný

Cíl projektu:
Výzkumné centrum zaměřené na postupné rozpracování, poznání a zvládnutí procesů, které v budoucnu umožní realizovat nové ideje v oblasti tvářecích a materiálových technologií a zejména jejich inovativní kombinace. Hlavní inovativní prvky a témata, které tvoří centrální spojovací osu projektu jsou: ultrajemnozrnné struktury a nanostruktury, vícefázové a polykomponentní materiály, obtížně tvářitelné materiály, nové strategie kombinování deformačních a termomechanických procesů, tváření typu "materials friendly forming", nekonvenční tváření v oblasti snížených a zvýšených teplot, tixotropní tváření, řízený vývoj struktury, rapid prototyping v oblasti tváření, nekonvenční recyklace materiálového odpadu, modelování a FEM simulace a nekonvenční spojování materiálů.Zpět na seznam


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.