Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

PROGRAM „CENTRA ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU - LC“ – MŠMT
Vydáno dne 13. 08. 2008 (5127 přečtení)Řešené projekty z oblasti nanotechnologií

LC06007 „Centrum moderní optiky“, 3/2006-12/2010, hlavní řešitel Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, celkové náklady 52,481 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 48,278 mil. Kč.

Spoluřešitel:
- Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Brno, doc. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.

Cíl řešení:
Centrum moderní optiky (CMO) sdružuje dvě významná česká optická pracoviště: katedru optiky Univerzity Palackého v Olomouci a Ústav přístrojové techniky AV ČR v Brně. Centrum si klade za cíl sblížit tyto řešitelské týmy a podpořit jejich komplementární experimentální i teoretickou výzkumnou činnost v prioritních oblastech moderní optiky, jako je využití kvantových i klasických principů k navržení nových metod optického zpracování a přenosu informace, optické mikromanipulace a nanometrologie. Centrum umožní dále rozšířit výzkumné aktivity pracovišť po materiální i personální stránce a ještě více se přiblížit úrovni předních evropských pracovišť. Bude takto podpořena výchova nových doktorandů a mladých vědeckých pracovníků a spolupráce se špičkovými zahraničními vědeckými týmy a z toho plynoucí užší začlenění do sítě elitních evropských vědeckých pracovišť.

LC06010 „Centrum biokatalýzy a biotransformací“, 3/2006-12/2010, řešitel Doc. Ing. Vladimír Křen, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 61,480 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 61,373 mil. Kč.
(Rok 2008 – 11,263/11,263, 5b)

Spoluřešitelé:
- Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., RNDr. Rüdiger Ettrich, PhD.
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, PřF, Mgr. Ivana Kutá Smetanová, PhD.
- Masarykova univerzita v Brně, PřF, Doc. Mgr. Jiří Damborský, PhD.
Cíl projektu:
Vývoj a optimalizace nových biokatalyzátorů (dehalogenas, esteras, nitrilas, amidas, glykosidas a dalších vybraných enzymů), studium mechanismů biokatalýzy a molekulární struktury těchto enzymů, vývoj a zavádění metod pro studium struktury a funkce enzymů a pro jejich cílenou optimalizaci. Práce patří do oblasti bionanotechnologií a nanokatalýzy. Hlavní využité metodiky: screening nových mikrobiálních enzymů a vytváření knihoven, metody řízené evoluce, klonování a exprese genů, krystalizace proteinů a následná analýza, molekulární modelování, modifikace a vývoj nového software, chemoenzymová syntéza a biotransformace ověřující praktické aplikace enzymů. Součástí projektu je také výchova pregraduálních a postgraduálních studentů, organizace metodických seminářů, workshopů a vědeckých kongresů a rozvíjení zahraničních styků především účastí v mezinárodních projektech.

LC06035 „Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu“, 3/2006-12/2010, hlavní řešitel Doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno, celkové náklady 48,494 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 48,494 mil. Kč.

Spoluřešitelé:
- Univerzita Karlova v Praze, Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
- Masarykova univerzita v Brně, doc.RNDr. Jiří Pazourek, Ph.D.
- Univerzita Pardubice, Prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.
- Masarykův onkologický ústav v Brně, RNDr. Bořivoj Vojtěšek

Cíl řešení:
Po dokončení projektu lidského genomu je třeba vypracovat jednoduché a levné metody, umožňující analýzu detailů genomu jednotlivců. Světová věda se v současnosti orientuje na elektrochemickou detekci DNA při této analýze. Elektroaktivita DNA byla objevena na Biofyzikálním ústavu v Brně a toto pracoviště má více jak 40-letou tradici a patří v dané oblasti ke světové špičce. V posledních letech dosáhly partnerské laboratoře významného pokroku ve výzkumu elektrochemických senzorů DNA i při analýze proteinů a dalších látek. Projekt vychází z dosažených výsledků a je orientován na pokročilý výzkum vlastností biomakromolekul a jejich interakcí s povrchy, zvláště s elektrodami, a na výzkum mezimolekulárních interakcí DNA a bílkovin významných v závažných chorobách (rakovina, Parkinsonova a Alzheimerova choroba). Na základě elektrochemie, miniaturizace a nanotechnologií budou navrženy nové přístupy a metody pro moderní biologii a biomedicínu 21. století.

LC06040 „Struktury pro nanofotoniku a nanoelektroniku“, 3/2006-12/2010, hlavní řešitel Prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, celkové náklady 37,151 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 37,151 mil. Kč.

Spoluřešitel:
- Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, RNDr. Antonín Fejfar, CSc.

Cíl řešení:
Cílem předkládaného projektu je nalézt nebo vytvořit nanostruktury s možným uplatněním ve fotonických nebo elektronických součástkách. Při výzkumu fotonických, elektronických a transportních vlastností nanostruktur bude využito kombinace špičkových technologických metod a postupů, jako např. lokální anodické oxidace realizované rastrovacími sondovými mikroskopy SPM a selektivního růstu využívajícího řízeného samouspořádávání s propracovanými metodami jako např. fluorescenční optickou mikroskopií a spektroskopií a lokálním měřením vodivosti a potenciálu pomocí SPM. Projekt využívá komplementárních znalostí a špičkových technologických i měřicích zařízení obou pracovišť podílejících se na řešení projektu, jakož i přímou spolupráci se zahraničními pracovišti. Na činnosti Centra se bude podílet 11 doktorandů VUT a FzÚ.

LC06041 „Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením“, 3/2006-12/2010, řešitel Doc. Ing.Vladimír Hnatowicz, DrSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.. Husinec-Řež, celkové náklady 60,415 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 52,764 mil. Kč.
(Rok 2008 – 2,982/2,357, 6b, podíl výzkumu nanotechnologií - 40 % z přidělené částky)

Spoluřešitelé:
- Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., Husinec-Řež, Ing. Jan Šubrt, CSc.
- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, PřF, Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
- České vysoké učení technické v Praze, Ústav technické a experimentální fyziky, Ing. Jan Jakůbek, PhD.
- Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, FCHT, Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.
- České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc.

Cíl projektu:
Projekt soustřeďuje přístrojové a personální kapacity účastníků k dosažení vyšší, mezinárodně srovnatelné úrovně experimentálního a teoretického studia: - účinků energetického záření na strukturu a vlastnosti látek a možností jejich využití pro přípravu nových materiálů a struktur s význačnými elektrickými, optickými a biologickými vlastnostmi, - vývoje metod přípravy nano- a mikro-strukturovaných materiálů s potenciálními aplikacemi zejména v elektronice, optoelektronice a medicíně a - vývoje nových metod pro komplexní diagnostiku materiálů zejména takových, které nejsou dosud v ČR k disposici, včetně vývoje detektorů s vysokým energetickým a prostorovým rozlišením.

LC06063 „Fluorescenční mikroskopie v biologickém a lékařském výzkumu“, 3/2006-12/2010, řešitel Doc. Martin Hof, Dr.rer.nat., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Praha, celkové náklady 83,684 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 83,085 mil. Kč.
(Rok 2008 – 10,873/10,873, 7a, podíl výzkumu nanotechnologií - 70 % z přidělené částky)

Spoluřešitelé:
- Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, RNDr. Lucie Kubínová, CSc.
- Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha, Doc. RNDr. Pavel Hozák, DrSc.
- Univerzita Karlova v Praze, PřF, Doc. RNDr. Zdena Palková, CSc.

Cíl projektu:
Vývoj nových postupů fluorescenční mikroskopie pro studium dynamických pochodů v živých buňkách a modelových systémech, které umožní získat nové poznatky v oblastech nevirální genové terapie, transdukce signálu a regulace genové exprese. Projekt zahrnuje vývoj fluorescenčních technik s citlivostí jedné molekuly a metodik zpracování dat, vývoj nových kondenzorů DNA, stanovení úlohy G proteinů v hormonálních akcích, vývoj nových způsobů fluoroforového značení molekul bílkovin, objasnění interakcí proteinů podílejících se na organizaci buněčného jádra a úlohy transportních proteinů plasmatické membrány.

LC510 „Centrum nanotechnologií a materiálů pro nanoelektroniku“, 2/2005-12/2009, hlavní řešitel RNDr. Jan Kočka, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 89,376 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 69,469 mil. Kč.

Spoluřešitelé:
- Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Doc. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.
- Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, Prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc.

Cíl řešení:
"Centrum nanotechnologií a materiálů pro nanoelektroniku" se zaměří na ty oblasti nanoelektroniky, které umožní využití unikátních kvantových jevů, ale vyžadují řešení problémů ve 3 směrech základního výzkumu: I) nalezení nových zdrojů fotonů,které umožní transfer fotony, II) využití spinu nosičů náboje v polovodičových nanostrukturách pro uchování a přenos informace. Hlavním cílem bude příprava a vyběr nejperspektivnějšího spintronického materiálu z hlediska pracovní teploty a doby spinové koherence, která přímo určuje především povrchové elektronické vlastnosti a bioaktivace povrchu s cílem navržení nových bio-sensorů či polem řízených nano-transistorů a dále příprava uhlíkových nanotub a fullerenových lusků, studium jejich struktury, elektronických a fotochemický. Významným cílem Centra bude vytvoření v ČR scházející mezioborové platformy, propojující fyziku, chemii, elektroniku a biologii. Uchazeči prověří možnosti propojení výzkumu v oblasti Si a uhlíkových nanostruktur, integrace optoelektronických a spintronických struktur.

LC523 „Perspektivní anorganické materiály“, 2/2005-12/2009, hlavní řešitel Prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., Univerzita Pardubice, celkové náklady 92,254 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 58,855 mil. Kč.

Spoluřešitel:
- Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., Husinec, Ing. Jan Šubrt, CSc.

Cíl řešení:
Předmětem řešení projektu je základní výzkum nových anorganických materiálů, organometalloidních a organometalických sloučenin s perspektivním využitím v elektronice, optice, optoelektronice, ve sklářství a v keramickém průmyslu, v nanotechnologiích i jako pigmchalkogenidů. Pozornost bude věnována určení struktury, chemického složení a fyzikálně-chemických vlastností, zejména těch, které mohou být využity v praxi a v high-tech technologiích. Pozornost bude věnována i studiu opticky a tepelně indukovaných jevů v nových materiálech. Cílem projektu je i zvýšení konkurenceschopnosti základního výzkumu, zlepšení výchovy doktorandů, studentů magisterských programů, zvýšení úrovně národní i mezinárodní spolupráce obou řešitelů.


Zpět na seznam


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.