Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

TEMATICKÝ PROGRAM „TRVALÁ PROSPERITA“ NÁRODNÍHO PROGRAMU VÝZKUMU II (NPV II) - MPO
Vydáno dne 15. 08. 2008 (6390 přečtení)Řešené projekty z oblasti nanotechnologií

2A-1TP1/015 „Nové postupy formulace mikrodisperzních a nanodisperzních lipidových soustav jako transportních systémů farmakologicky účinných látek“, 7/2006-6/2011, hlavní řešitel RNDr. Jan Mikeska, CSc., Biomedica, spol. s r.o., Praha, celkové náklady 14,905 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 9,201 mil. Kč.

Spoluřešitel: Doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Cíl řešení:
Cílem projektu je zavést nové technologické postupy přípravy lipidových emulzí a tuhých lipidických nanodisperzí a jejich využití jako nosičů lipofilních léčiv, a to zejména pro perorální a topické podání.

2A-1TP1/068 „Syntéza optimalizovaných polymerních roztoků pro přípravu nanovláken, výroba nanovláken a aplikace netkaných vláknových útvarů z nanovláken“, 10/2006-9/2011, hlavní řešitel Ing. Dušan Kimmer, CSc., SPUR a.s., Zlín, celkové náklady 19,609 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 12,705 mil. Kč.

Cíl řešení:
Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nanovláken na bázi polyurethanů a polyurethanmočovin. Součástí projektu je rovněž vývoj a průmyslové využití nových a inovovaných výrobků z nanovláken (nanotextilií). Řešitel projektu si klade za cíl vyrobit tyto netkané nanovláknové útvary a ověřit možnosti jejich použitelnosti. Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj takových materiálů a výrobků, které díky technologii zvlákňování i svým fyzikálním a chemickým vlastnostem naleznou uplatnění v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Důraz bude kladen rovněž na testování bezpečnosti materiálů, minimalizaci negativních dopadů na zdraví lidí a životního prostředí.

2A-1TP1/087 „Výzkum "in situ" zpevněných nanokompozitních keramických materiálů“, 11/2006-12/2010, hlavní řešitel Ing. Vladimír Šída, CSc., Saint - Gobain Advanced Ceramics, s.r.o., Turnov, celkové náklady 18,002 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 10,206 mil. Kč.

Cíl řešení:
Cílem řešení je nalezení nové cesty ke zpevňování matric nanokompozitních keramických materiálů "in situ" s orientací na maximální redukci jak vstupních, tak zpracovacích nákladů. Orientace řešení na nanočástice, vnášené nebo vznikající v keramické matrici, bude eliminovat nebezpečí karcinogenity vyskytující se u současných postupů.

2A-1TP1/092 „Výzkum příprav nanoforem vrstevnatých piezoelektrik pro realizaci výroby vysokoteplotních ultrazvukových měničů“, 7/2006-12/2011, hlavní řešitel Ing. Stanislav Štarman, PhD., STARMANS electronics, s.r.o., Praha, celkové náklady 23,467 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 17,520 mil. Kč.

Spoluřešitelé:
- PIEZOCERAM, s.r.o., Libřice, Bořivoj Tylš
- MOLECULAR CYBERNETICS, s.r.o., Praha, RNDr. Zdeněk Kváča
- Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., Řež, Mgr. Jiří Plocek, PhD.
- Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, RNDr. Přemysl Vaněk, CSc.

Cíl řešení:
Příprava, charakterizace nanoforem vrstevnatých piezoelektrik pro realizaci výroby vysokoteplotních ultrazvukových měničů.

2A-1TP1/094 „Magnetické kompozitní materiály“, 11/2006-12/2011, řešitel Doc. Ing. Ivo Šafařík, DrSc., Ústav systémové bilogie a ekologie AV ČR, v.v.i., eské Budějovice, celkové náklady 6,391 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 4,474 mil. Kč.
(Rok 2008 – 1,316/0,921, 2d)

CÍl projektu:
Příprava nových typů magneticky značených biokompatibilních materiálů, jejich využití v různých oblastech biověd,biotechnologií a environmentálních technologií (např. isolace a imobilizace biologicky aktivních látek , detekce, stanovení a odstranění kontaminant životního protředí, vývoj materiálů pro potencionální medicínské aplikace apod.) a komplexní charakterizace vytvořených materiálů.

2A-1TP1/113 „Konstrukce speciálních textilních strojů na výrobu nanovláken“, 11/2006-12/2009, hlavní řešitel Ing. Jan Čmelík, ELMARCO s.r.o., Liberec, celkové náklady 21,105 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 12,662 mil. Kč.

Spoluřešitel:
- Technická univerzita v Liberci, Doc. Ing. Ladislav Ševčík, CSc.

Cíl řešení:
Cílem projektu je základní výzkum některých funkčních oblastí stroje na výrobu nanovláken a návrh řešení vybraných jednotlivých funkčních modulů, výzkum nových mechanických jevů při výrobě nanovláken, návrh a výzkum materiálů modulů s vyšší funkční spolehlivostí a zvýšení bezpečnosti stroje z hlediska stejnosměrného vysokého napětí a chemického zatížení. Bude sledována i minimalizace negativních dopadů stroje na zdraví obsluhy a životního prostředí.

2A-1TP1/124 „Výzkum vlivu extrémních podmínek deformace na submikrostrukturu kovů a zkušebních metod pro diagnostiku jejich technologických vlastností“, 11/2006-3/2011, hlavní řešitel Ing. Karel Malaník, CSc., Ing. Karel Malaník, CSc., VÚHŽ,a.s., Dobrá, celkové náklady 23,030 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 15,343 mil. Kč.

Spoluřešitel:
- Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Doc. Ing. Stanislav Rusz, CSc.

Cíl řešení:
V rámci tohoto programového projektu bude proveden výzkum nové technologie výroby nanomateriálů, označené zkratkou DRECE, zpracováním vhodného kovového materiálu ze slitin na bázi hliníku a železa. Současně proběhne výzkum a vývoj nových zkušebních metod (postupů) k prověřování technologických vlastností kovů s nanostrukturou. Na základě těchto výsledků bude provedeno porovnání technologií ECAP a DRECE jakož i vypracovány podklady pro výstavbu poloprovozního (nebo přímo provozního) zařízení ke zpracování vybraných kovů na nanomateriál.

2A-1TP1/143 „Výzkum nových mechatronických struktur MEMS využitelných pro měření tlaku“, 11/2006-12/2011, hlavní řešitel Ing. Karel Mareček, BD SENSORS s.r.o., Buchlovice, celkové náklady 75,346 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 45,0 mil. Kč.

Spoluřešitel:
- Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.

Cíl řešení:
Cílem projektu je aplikovaný výzkum plně inteligentních senzorů tlaku využívajících struktur MEMS a navazujících nanotechnologických struktur, včetně výzkumu a experimentálního ověření nových principů snímání tlaku. Mezi cíle patří vývoj unikátních výrobních technologií, které umožní: a)vyrobit nebo aplikovat membránu z optimálně navrženého materiálu s povrchovou úpravou vhodně zvoleným materiálem, ideálním profilem plochy, b)vyvinout vhodnou technologii MEMS pro snímání, vytvořit modul tlakového snímače MEMS s optimálním rozhraním pro dosažení ideálních vlastností senzoru, c) vyrobit tabletu vlastního snímače tlaku MEMS z vybraných materiálů s integrovaným obvodem ASIC. Výstupem projektu převážně základního a aplikovaného výzkumu budou nové metody a technologie MEMS pro senzorové snímání tlaku.

2A-2TP1/135 „Nové polyfunkční hybridní polymery z obnovitelných a recyklovatelných surovin s možností uplatnění enzymových katalyzátorů a nanočástic“, 7/2007-6/2011, řešitel Ing. Tomáš Vlček, PhD., SYNPO, a.s., Pardubice, celkové náklady 22,000 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 13,200 mil. Kč.
(Rok 2008 – 5,051/3,031, 5c)

Spoluřešitel:
- Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha, Ing. Hynek Beneš

Cíl projektu:
Příprava nových polyfunkčních hybridních monomerů a polymerů využitím tuzemských obnovitelných a recyklovatelných odpadních surovin, kterými budou především rostlinné oleje, estery mastných kyselin a odpadní glycerol z nadprodukce bionafty, biolíh, odpadní polyethylentereftalátové (PET) a odpadní polyurethanové (PU) měkké pěny ze sedaček autovraků. Chemické modifikace vstupních surovin budou prováděny v přítomnosti standardních a enzymových biokatalyzátorů a budou zahrnovat depolymerace, esterifikace, přeesterifikace, epoxidace, ring-opening reakce, termální oligomerace, polykondenzace a také in-situ modifikace nanočásticemi. Nové typy monomerů a polymerů budou použity pro vývoj speciálních PU nátěrových hmot pro stavebnictví, PU klimatických a bariérových membrán a PU elektroizolačních licích pryskyřic s unikátní kombinací užitných vlastností jako je zvýšená hydrofobicita, flexibilita, tvrdost, chemická odolnost a odolnost proti hoření.

2A-3TP1/120 „Zařízení pro přípravu nanovláken z tavenin polymerů“, 4/2008-12/2011, řešitel Ing. Jan Čmelík, ELMARCO, a.s., Liberec, celkové náklady 35,946 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 17,074 mil. Kč.
(Rok 2008 – 11,146/5,295, 7d)

Spoluřešitel:
- Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Doc. Ing. Ladislav Ševčík, CSc.

Cíl projektu:
Doposud vyráběné stroje zvlákňovaly z roztoků polymerů s rozpouštědly. Nevýhodou je ekologická zátěž z výparů rozpouštědel a náklady na jejich odstranění. Projekt se bude zabývat výzkumem, vývojem, návrhem a realizací strojů na elektrostatické zvlákňování polymerů jiným způsobem.

2A-3TP1/126 „Kontinuální plazmatické a nanoplazmatické úpravy pro netkané textilie“, 4/2008-12/2011, řešitel Ing. Zdeněk Mečl, Pegas Nonwovens, a.s., Znojmo, celkové náklady 50,000 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 25,000 mil. Kč.
(Rok 2008 – 6,254/3,142, 7c, podíl výzkumu nanotechnologií - 50 % z přidělené částky)

Spoluřešitelé:
- INOTEX, , spol. s r.o., Dvůr Králové n.L.,, Ing. Jan Marek, CSc.
- Masarykova univerzita v Brně, PřF, Prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.

Cíl projektu:
Jádrem projektu je aplikace inovativního zdroje schopného generovat difuzní studené plazma o extrémně vysoké hustotě výkonu až 100 W/cm3 na aktivaci nebo hydrofilizaci polypropylenových netkaných textilií typu spunmelt přímo na výrobních linkách při rychlosti min. 300 m/min.

2A-3TP1/140 „Iontovýměnné materiály ve formě membrán a nanovláken připravené na bázi nanotechnologie“, 4/2008-12/2010, řešitel Ing. Aleš Černín, PhD. MEGA, a.s., Stráž pod Ralskem, celkové náklady 21,512 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 11,832 mil. Kč.
(Rok 2008 – 6,083/3,346, 5a)

Spoluřešitel:
- ELMARCO, s.r.o., Liberec, Ing. Denisa Stránská

Cíl projektu:
Podstatou navrhovaného projektu je ralizace základního a aplikovaného výzkumu připravy iontovýměnných membrán technologií Nanospider, zahrnující oblast materiálního výzkumu základních složek zvláknění polymerních roztoků s následnými vazbami na technologie přípravy membránových heterogenních kompozitů.


Zpět na seznam


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.