Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

PROGRAM „TANDEM“ - MPO
Vydáno dne 15. 08. 2008 (8201 přečtení)Řešené projekty z oblasti nanotechnologií

FT-TA2/018 „Pokročilé svazkové technologie vytváření a zpracování vrstev pro výrobní praxi v elektronice“, 1/2005-12/2008, hlavní řešitel Ing. Karel Strobl, ELCERAM,a.s., Hradec Králové, celkové náklady 20,478 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 13,215 mil. Kč.

Spoluřešitelé:
- TTS, spol. s r.o., Praha, RNDr. Jaroslav Merta, CSc.
- Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha, Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc.
- České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Prof. RNDr. Bruno Sopko, DrSc.

Cíl projektu: Cílem projektu je výzkum a vývoj pokročilých technologií pro mikroelektroniku a senzoriku založených na kombinaci technologií energetických svazků (laser, UV záření, iontové svazky, mikrovlnné záření apod.) a technologií mikro- a nano-vrstev nanášených vakuovými technikami, plasmatickými technikami i mokrými procesy. Důraz bude kladen na selektivitu procesů s výrazně vysokým rozlišením šířky drah a mezer vytvářených struktur.

FT-TA3/048 „Nanomateriály a funkcionální systémy na bázi DPP a CPP sloučenin pro elektronické přístroje“, 1/2006-12/2008, hlavní řešitel Ing. Martin Kaja, Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví, celkové náklady 12,063 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 8,220 mil. Kč.

Spoluřešitelé:
- Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Doc. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.
- Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha, Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc.

Cíl řešení: Cílem řešení je výzkum přípravy nových diketopyrrolopyrrolových (DPP) a cyclopentapyrrolonových (CPP) - elektronových materiálů ve formě tenkých vrstev a nanokompozitů pro aplikace v high-tech technologiích OLED, FOLED, TOLED, SOLED, fotodetektorů, příp. slunečních článků, FET tranzistorů a senzorů. Navržené systémy a nanokompozity budou uplatněny při výrobě molekulárních elektronických elementů.

FT-TA3/055 „Inteligentní polymerní povlaky obsahující nanočástice“, 3/2006-12/2009, hlavní řešitel Ing. Jiří Zelenka, CSc., SYNPO,a.s., Pardubice, celkové náklady 14,893 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 7,4 mil. Kč.

Spoluřešitel:
- Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.

Cíl řešení: Výzkum systémů na bázi vodných disperzí akrylátových kopolymerů nebo jejich roztoků obsahujících anorganické nanočástice. Pozornost bude zaměřena na přípravu vhodných nanočástic, způsoby jejich modifikace (hydrofobizace), dispergační proces a vliv struktury modifikujících látek na dispergaci. Bude sledován vliv koncentrace a modifikace na vybrané vlastnosti obou typů systémů. Budou vyvinuty systémy vhodné pro aplikace ve stavebnictví nebo pro ochranu dřevěných ploch.

FT-TA3/077 „Remediace podzemních vod s využitím permeabilních reaktivních bariér“, 5/2006-4/2010, řešitel Ing. Josef Kozler, CSc., Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., Ústí nad Labem, celkové náklady 49,130 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 34,055 mil. Kč.
(Rok 2008 – 5,497/3,669, 1a, podíl výzkumu nanotechnologií - 40 % z přidělené částky)

Spoluřešitelé:
- DEKONTA, a.s, Praha, Ing. Lenka Veselá, PhD.
- AQUATEST, a.s., Praha, Ing. Dr. Miroslav Černík, CSc.
- MikroChem LKT, spol. s r.o., Třeboň, Ing. Karel Koranda
- VŠCHT v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Prof. RNDr. Vladimír Jirků, DrSc.

Cíl projektu:
Permeabilní reaktivní bariéry se ukazují jako potenciálně účinná technologie remediace kontaminovaných podzemních vod. V tomto kontextu je záměrem projektu získání aplikovatelných znalostí širokého rozsahu, které by umožňovaly navrhovat a realizovat tyto konstrukty způsobem, který by přesně odpovídal charakteru znečištění podzemní vody a toxicitě přítomných polutantů. Používá se nulmocné nanoželezo.

FT-TA3/080 „Syntéza titanosilikátů a jejich aplikace“, 4/2006-12/2009, řešitelka Ing. Věnceslava Tokarová, CSc., Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., Ústí nad Labem, celkové náklady 11,204 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 6,748 mil. Kč.
(Rok 2008 – 3,168/1,928, 5b)

Spoluřešitelé:
- Eurosupport manufacturing Czechia, s.r.o., Ing. Milan Říčánek, CSc.
- Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, Prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc.

Cíl projektu:
Vyvinout technologicky schůdné postupy syntézy titanosilikátů zeolitických struktur MFI, BEA a mesopórézní struktury MCM-41, syntézu nejperspektivnějšího z těchto materiálů převést do čtvrtprovozního měřítka a ověřit použitelnost ve vybrané katalytické aplikaci.

FT-TA3/112 „Technologie replikace multivrstevnatých rentgenových zrcadel“, 4/2006-12/2009, řešitel Doc. Ing. Ladislav Pína, DrSc., REFLEX, s.r.o., Praha, celkové náklady 11,004 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 7,397 mil. Kč.
(Rok 2008 – 1,400/0,941, 2c, podíl výzkumu nanotechnologií - 50 % z přidělené částky)

Spoluřešitelé:
- TTS, spol. s r.o., Praha, RNDr. Jaroslav Merta, CSc.
- Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Praha, RNDr, Zbyněk Melich
- České vysoké učení technické v Praze, FJFI, Ing. Alexandr Jančárek, CSc.
- Vývojová optická dílna AV ČR

Cíl projektu:
Vývoj technologie na zhotovování superhladkých asférických rtg. reflexních struktur využitelných k výrobě rotačně symetrických rtg. objektivů o průměru 0,5 mm - 80 mm a s délkou 10 - 100 mm. Parametry těchto rtg. objektivů umožní aplikovat tyto produkty do vysoce náročných přístrojů. Vyvíjená technologie bude založena na dekompozici multivrstev na superhladké podložky a jejich replikaci pomocí galvanoplastických metod na rotačně symetrické rtg. objektivy.

FT-TA3/133 „Soustava laserových interferometrů pro nanometrologii délek“, 3/2006-12/2009, hlavní řešitel Ing. Jan Kůr, MESING, spol. s r.o., Brno, celkové náklady 11,730 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 6,797 mil. Kč.

Spoluřešitelé:
- Český metrologický institut, Brno, RNDr. Petr Balling
- Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Brno, Ing. Ondřej Číp, Ph.D.

Cíl řešení: Cílem projektu je vytvoření soustavy testovacích interferometrů pro nanometrologii, které budou umožňovat měření vzdáleností a kalibrace snímačů akčních členů s uvedenou jistotou. Tyto systémy budou začleněny do národní metrologické soustavy ČR a na akreditovaných pracovištích budou k dispozici českým výrobcům i uživatelům špičkové měřicí techniky.

FT-TA3/151 „Výzkum a vývoj technologie povrchových vrstev součástí valivých a kluzných ložisek“, 3/2006-12/2009, řešitel Ing. Vladimír Vansa, ZKL – Výzkum a vývoj, a.s., Brno, celkové náklady 12,163 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 8,530 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,690/0,486, 1d, podíl výzkumu nanotechnologií - 20 % z přidělené částky)

Spoluřešitelé:
- ZKL Brno, a.s., Ing. Miroslav Dvořák
- SVÚM, a.s., Praha, Ing. Jiří Krejčík, CSc.
- Vysoké učení technické v Brně, FSI, Prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc.

Cíl projektu:
Výzkum a vývoj moderních technologií povrchových úprav součástí valivých a kluzných ložisek. Jde zejména o zvýšení užitných paramterů ložisek optimalizací tribologických vlastností. Cílem je snižování energetických ztrát v ložiskách, zvyšování mezních frekvencí otáčení, spolehlivosti a životnosti ložisek. Činnost v tomto projektu je zaměřena rovněž na vývoj nanostrukturních povlaků pro kluzná ložiska na bázi kovových a nekovových nanoprášků, např. Ni, SiC, C (ve formě grafitu) s vhodným pojivem.

FT-TA3/156 „Výzkum a vývoj nové generace ochranných filtrů“, 6/2006-12/2008, řešitel Ing. Jiří Šoukal, CSc., SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., Lutín, celkové náklady 27,082 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 13,500 mil. Kč. (Rok 2008 – 6,300/3,150, 5a, podíl výzkumu nanotechnologií - 70 % z přidělené částky)
Spoluřešitel:

- ELMARCO, s.r.o., Liberec, Ing. Ladislav Mareš
Cíl projektu:
Výzkum a vývoj nové generace ochranných dýchacích filtrů širokospektrálního nasazení, založených na aktivním systému filtrace a sorpce s využitím technologie nanovláken a ekologického sorbentu.

FT-TA4/025 „Nanomateriály nové generace a jejich průmyslové aplikace“, 3/2006-12/2010, hlavní řešitel Ing. Pavel Hynčica, České technologické centrum pro anorganické pigmenty a.s., Přerov, celkové náklady 39,885 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 18,945 mil. Kč.

Spoluřešitelé:
- HET spol. s r.o., Ohníč, Ing. Martin Rozhon
- TELURIA, spol. s r.o., Skrchov, Ing. Luboš Mrázek
- A T G s.r.o., Praha, Dr. František Peterka
- Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., RNDr. Vladimír Balek, DrSc.
- Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, Dr. Ing. Josef Krýsa
- Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Centrum nanotechnologií, Prof. Ing. Pavla Čapková, DrSc.

Cíl řešení: Výzkum a vývoj nanomateriálů pro průmyslové aplikace: a) fotoaktivní materiály na bázi TiO2, b) UV absorbéry na bázi TiO2 pro zlepšení stability práškových nátěrových hmot a c) superhydrofilní titanové běloby s povrchovou nanostrukturální modifikací.

FT-TA4/064 „Nátěrové hmoty splňující nové environmentální požadavky EU“, 7/2007-12/2010, řešitel Ing. Libuše Hochmannová, PhD., SYNPO, a.s., Pardubice, celkové náklady 70,620 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 34,417 mil. Kč.
(Rok 2008 – 3,240/1,579, 4b, podíl výzkumu nanotechnologií - 20 % z přidělené částky)

Spoluřešitelé:
- Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Ústí nad Labem,Ing. Jan Hyršl, CSc.
- COLOR SPEKTRUM, a.s., Hodonín, Ing. František Drobný, CSc.
- BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., Praha, Ing. Dariusz Jakubowicz
- TELURIA, spol. s r.o., Skrchov, Ing. Jaroslav Prudil
- BARVY TEBAS, s.r.o., Praha, Ing. Jaroslav Prachař
- STAVEBNÍ CHEMIE SLANÝ, a.s., Ing. Michael Koudelka
- Univerzita Pardubice, FCHT, Doc. Ing. Andrea Kalendová, PhD.

Projektu se účastní:
- AKZO NOBEL Coatings CZ, a.s., Opava

Cíl projektu:
Přispět k rozvoji oboru nátěrových hmot (NH) a zajištění jeho trvalé prosperity a konkurence schopnosti v rámci EU. Projekt zahrnuje formulace antimikrobiálních NH obsahujících různé typy nanočástic a dalších aditiv, spolu s výběrem vhodných metod hodnocení, a také formulace oxypolymeračně zasychajících NH s novými netoxickými aditivy a s nižším obsahem těkavých organických látek. Další součástí projektu jsou formulace antikorozních NH zahrnujících vysokosušinové NH na bázi polysiloxanů a vodou ředitelné NH na bázi hybridních pojiv. V těchto NH budou použity netoxické antikorozní pigmenty a plniva. Moderní zpěňovatelné NH zpomalující šíření plamene budou vyvinuty na bázi vhodných pojiv, nanomateriálů a dalších speciálních aditiv a hodnoceny. Projekt je také zaměřen na sledování vývoje legislativy v rámci EU.

FT-TA4/074 „Kaučukovité nanokompozity mimořádných vlastností pro gumárenské výrobky uplatňující se především v automobilovém a obranném průmyslu“, 3/2007-12/2010, hlavní řešitel, Ing. Jiří Zelenka, CSc., SYNPO,a.s., Pardubice, celkové náklady 22,080 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 11,481 mil. Kč. Spoluřešitelé:
- Gumárny Zubří,a.s., Ing. Aleš Maceček
- Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc.

Cíl řešení: Projekt je zaměřen na výzkum nových kompozitů s obsahem nanočástic montmorillonického jílu. Vzhledem k cílovým aplikacím se očekává, že vyvinuté nanokompozitní systémy budou mít výrazně zlepšené bariérové vlastnosti, rozměrovou stálost, vyšší odolnost proti rozpouštědlům, vyšší odolnost proti šíření trhliny, vyšší odolností při tepelnému namáhání a nižší hořlavost. Mimořádná pozornost bude věnována měření konečných vlastností modifikovaných systémů pomocí interkalátů. Výzkumné práce budou zaměřeny zejména na čištění a modifikaci přírodních jílů, dispergační proces a studium vlivu modifikujících látek na dispergaci a konečné vlastnosti.

FT-TA4/126 „Výzkum polovodivých nanotrubiček pro realizaci studenoemisních součástek“, 1/2007-12/2010, hlavní řešitel Ing. Stanislav Štarman, PhD., STARMANS electronics, s.r.o., Praha, celkové náklady 18,0 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 12,24 mil. Kč.

Spoluřešitelé:
- Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
- DELONG INSTRUMENTS a.s., Brno, RNDr. Michal Drštička
- MOLECULAR CYBERNETICS, s.r.o., RNDr. Zdeněk Kváča
- Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., Husinec, RNDr. Mariana Klementová

Cíl řešení: Příprava nanotrubičkovitých polovodivých titaničitanů - charakterizace chemického složení, struktury, nanomorfologie - charakterizace polovodivých vlastností, elektronové afinity povrchu - konstrukce studenoemisních vícehrotových součástek - charakterizace elektronově emisních vlastností, autoemise - charakterizace voltampérová, vakuové parametry, životnosti - konstrukce napěťových zdrojů - integrace napěťových zdrojů se studenoemisními součástkami.

FT-TA5/005 „Progresivní typy zeolitů a jejich aplikace“, 4/2008-12/2010, řešitelka Ing. Věnceslava Tokarová, CSc., Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., Ústí nad Labem, celkové náklady 28,500 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 18,240 mil. Kč.
(Rok 2008 – 9,500/6,080, 5b)

Spoluřešitelé:
- NAXOS XT, a.s., Ing. Josef Konečný
- Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, Prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc.

Cíl projektu:
Projekt je zaměřen na vývoj nových postupů syntézy zeolitů s krystaly nanovelikosti i se zabudovanými mesopóry a testování jejich uplatnění v perspektivních katalytických reakcích, z nichž se v současností jako nejzajímavější jeví acylace aromátů.

FT-TA5/007 „Pokročilý výzkum nanomateriálů pro textil“, 3/2008-11/2010, řešitel Ing. Antonín Mlčoch, České technologické centrum pro anorganické pigmenty, a.s., Přerov, celkové náklady 15,320 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 7,545 mil. Kč.
(Rok 2008 – 4,780/2,404, 1a)

Spoluřešitelé:
- INOTEX, spol. s r.o., Dvůr Králové n.L., Ing. Lenka Martínková
- Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní, Doc. Ing. Jakub Wiener, PhD.

Cíl projektu:
Výzkum a vývoj přípravy vhodných modifikací oxidů přechodných kovů s fotokatalytickými a UV absorpčními vlastnostmi ve formě práškových materiálů a nanomateriálů, vývoj vhodných metod pro jejich zapracování do vlákenných materiálů.


Zpět na seznam


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.