Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. (FGÚ)
Vydáno dne 25. 08. 2008 (6979 přečtení)Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, IČO 67985823
www.biomed.cas.cz/fgu

Stručná charakteristika ústavu.
Ústav byl zřízen k 1. 1. 1954. Jeho základem bylo oddělení fyziologie, vytvořené v roce 1953 v rámci tehdejšího Biologického ústavu ČSAV. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí.
Ústav jako pracoviště základního biomedicínského výzkumu se zaměřuje na následující hlavní tematické okruhy:
• v neurofyziologii se zabývá spektrem problémů, sahajícím od mechanismů uvolňování neuropřenašečů k jejich membránovým receptorům až po regulaci tělesných funkcí na úrovni celého organizmu;
• v kardiovaskulární fyziologii se soustřeďuje na vývojové aspekty kontraktilní funkce myokardu, experimentální hypertenzi a fyziologii epitelu se zvláštním zřetelem k úloze bílkovin a buněčných membrán a na vyhledávání vhodných genetických markerů některých společensky závažných onemocnění (např. hypertenze, diabetu apod.);
• v molekulární a buněčné fyziologii řeší problémy, vztahující se k buněčnému metabolismu, přenosu signálu a transportu látek s vysokým obsahem energie s cílem přispět k objasnění buněčných pochodů a mezibuněčné interakce.
Výzkumná činnost ústavu je rozdělena do 25 oddělení. Výzkum spadající svým zaměřením do oblasti bionanotechnologií se provádí zejména v těchto odděleních:
• Oddělení pro analýzu biologicky významných látek (vedoucí I. Mikšík)
• Oddělení proteinových struktur (J. Teisinger, CSc.)
• Oddělení růstu a diferenciace buněčných populací (L. Bačáková) • Oddělení biomatematiky (L. Kubínová)
Ředitelem ústavu je RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

Zaměření výzkumu a vývoje.
V letech 2005–2010 je výzkum ve FGÚ zaměřen především na problematiku výzkumného záměru AV0Z50110509 „Výzkum molekulárních a buněčných základů fyziologických a patofyziologických procesů s cílem objasnit mechanismy vzniku závažných onemocnění člověka“, 1/2005-12/2010, řešitel RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc. Rok 2008 – 40,482/40,482, nomenklatura – oblast 3, podíl výzkumu nanotechnologií - 30 %.V roce 2008 se v ústavu řeší 101 programových projektů.
Cílem výzkumného záměru je získávat nové poznatky o fyziologických a patofyziologických procesech na úrovni molekulární, buněčné, orgánové i celého organismu směřující k prohloubení znalostí teoretických základů humánní medicíny. Na úrovni molekulární a buněčné fyziologie je studován vztah mezi strukturou a funkcí klíčových regulačních molekul, látková přeměna a energetický metabolismus buněk, transportní funkce buněčných membrán, mechanismy rychlého přenosu signálů mezi buňkami a uvnitř buněk a genetická determinace těchto funkcí. Na úrovni orgánové a systémové se zkoumají vývojové aspekty příčiny vzniku obezity, aterosklerózy a hypertenze a dále funkci srdce a oběhového systému a integrativní funkce nervové soustavy. Výsledky přispějí k objasnění patogeneze závažných metabolických, kardiovaskulárních a nervových onemocnění člověka s cílem zlepšit jejich diagnostiku a hledat nové cesty účinné terapie a prevence. Výzkumný záměr obsahuje vybrané oblasti bionanotechnologií a nanomedicíny. Výzkum v FGÚ se v oblasti bionanotechnologií a nanomedicíny zaměřuje např. na:
- studium adhese, růstu, diferenciace, životaschopnosti a imunitní aktivace buněk (především cévních a kostních) v kulturách na umělých stabilních i degradabilních materiálech pro tkáňové náhrady
- vliv nanostruktury a mikrostruktury materiálu na chování buněk
- inovace stávajících kostních a cévních náhrad (např. vylepšení integrace kompozitních kloubních náhrad ve spolupráci s firmou Beznoska s.r.o., rekonstrukce tunica intima a media na cévních protézách vyráběných ve VÚP a.s. Brno)
- konstrukce vlasních bioarteficiálních náhrad cév, chlopní a kostí
- systémy na dodávku léčiv do autotrasplantátů cév
- mikrostrukturované povrchy pro regionálně selektivní adhesi buněk pro tkáňové inženýrství a biotechnologie (např. microarrays)
- konfokální a dvoufotonovou mikroskopii: analýzu dat, aplikaci moderních fluorescenčních metod a metod dvoufotonové mikroskopie, kalibrační měření
- nové metody pro identifikaci a kvantifikaci fyziologicky významných látek - interakce buněk s tvrdými biompatibilními vrstvami konstruovanými z
uhlíkových nanočástic (nanodiamanty, fullereny, nanotrubičky), s kompozity polymer-nanotrubičky pro konstrukci 3D scaffoldů pro kostní náhrady, s kompozity polymer-polymer-keramické nanočástice
- interakce cévních a kostních buněk s konstrukty z nanovláken vyráběných ve společnosti Elmarco z Liberce a v TU Liberec
- pokrývání cévních protéz nanostrukturovanými vrstvami proteinových molekul a jejich endothelializace
- konstrukce systémů pro cílenou dodávku léčiv do cév za pomocí nosičů z nanovláken
- využití nanovláken pro konstrukci chlopní
- interakce buněk s materiály s hierarchicky organizovanou mikro- a nanostrukturou napodobující architektonický princip fyziologických tkání

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.
a)Projekty řešené ústavem.
- Projekt GA AV ČR 1QS500110564, "Nové hybridní bio-arteficiální cévní protézy metodami tkáňového inženýrství", 1/2005-12/2009, řešitel MUDr. Lucie Bačáková, CSc.
- Projekt GA ČR GA204/06/0225 "Adhese, růst a diferenciace kostních a cévních buněk na uhlíkových allotropech", 1/2006-12/2008, řešitel MUDr. Lucie Bačáková, CSc.

b)Vybrané projekty, na nichž ústav spolupracuje:
- Projekt MŠMT, program „Centra základního výzkumu“, LC066063 „Fluorescenční mikroskopie v biologickém a lékařském výzkumu“, 3/2006-12/2010, řešitel koordinátor Doc. Martin Hof, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Praha, Dr.rer.nat., řešitel za FGÚ RNDr. Lucie Kubínová, CSc.
- Projekt GA ČR GA106/06/1576, "Porézní kompozitní materiály s polyamidovou výztuží a siloxanovou matricí s nano-hydroxyapatitem jako biomateriály", 1/2006-12/2008, hlavní řešitel: ing. Karel Balík, CSc, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR,v.v.i., Praha, řešitel za FGÚ MUDr. Lucie Bačáková, CSc.
- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“, KAN101120701 "Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace", 1/02007-12/2011, hlavní řešitel prof. Hynek Biederman, MFF UK, Praha, řešitel za FGÚ MUDr. Lucie Bačáková, CSc.
- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“, KAN400480701, "Nanostruktury na bázi uhlíku a polymerů pro využití v bioelektronice a v medicíně", 1/2007-12/2011, hlavní řešitel RNDr. Jiří Vacík CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Husinec, řešitel za FGÚ MUDr. Lucie Bačáková, CSc.
- Projekt Ministerstva zdravotnictví č. NR9358-3 "Lokální medikamentózní inhibice neointimální proliferace žilních graftů po interpozici do abdominální aorty u potkana", trvání 1/2007-12/2009, hlavní řešitel MUDr. Ivo Skalský, IKEM Praha, řešitel za FGÚ MUDr. Lucie Bačáková, CSc.

Výsledky v oblasti nanotechnologií/spolupráce.
- spolupráce s výrobní i klinickou sférou (firma Beznoska s.r.o, Kladno; VÚP a.s., Brno; Synthesia, a.s. Pardubice, Elmarco, s.r.o. Liberec, IKEM Praha, nemocnice Bulovka, Praha)
- Přihláška vynálezu "Způsob přípravy regulovaných vrstev fibrinu na pevných površích", autoři Eduard Brynda, Tomáš Riedel, Jan Dyr, Milan Houska, Lucie Bačáková, Elena Filová, Jaroslav Chlupáč, Petr Lesný, Pavla Jendelová, Eva Syková.

Experti/obor.
- MUDr. Lucie Bačáková, CSc., vedoucí Oddělení růstu a diferenciací buněčných populací. V tomto oddělení pracují tito experti zabývající se nanotechnologiemi:
- Mgr. Elena Filová: cévní buňky na definovaných nanostrukturovaných molekulárních vrstvách proteinů extracelulární matrix, na syntetických degradabilních polymerech funkcionalizovaných adhesními oligopeptidy, prostorových bioresorboatelných scaffoldech pro tkáňové inženýrství, vývoj extravaskulárního systému pro dodávku antiproliferativních látek do cév
- MUDr. Jaroslav Chlupáč: praktické využití molekulárních proteinových vrstev k inovaci a endothelializaci klinicky užívaných polyethylentereftalátových cévních protéz vyráběných ve VÚP Brno
- Mgr. Lubica Grausová: interakce kostních buněk s materiály modifikovanými uhlíkovými nanočásticemi
- Mgr. Martin Pařízek: Mikrostrukturované materiály pro regionálně-selektivní adhesi buněk, celulosové materiály jako potenciální nosiče buněk
- Mgr. Marta Vandrovcová: kostní buňky na tvrdých biokompatibilních nanostrukturovaných vrstvách uhlík-titan, na vrstvách TiO2, na polymerních kompozitech s keramickými nanočásticemi

Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.