Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Mikrobiologický ústav AV ČR
Vydáno dne 25. 08. 2008 (5341 přečtení)Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, IČO 61388971
www.biomed.cas.cz

Stručná charakteristika ústavu.
Základy ústavu byly položeny v r. 1950, kdy bylo vytvořeno oddělení mikrobiologie v tehdejším Ústředním ústavu biologickém, který se po vzniku ČSAV stal k 1. 1. 1953 Biologickým ústavem ČSAV. Biologický ústav ČSAV byl k 1. 1. 1962 rozdělen na několik nezávislých ústavů; z některých jeho oddělení a laboratoří byl vytvořen Mikrobiologický ústav ČSAV. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí.
Předmětem činnosti MBÚ AV ČR je vědecký výzkum v oblastech fyziologie, biochemie a genetiky mikroorganizmů, molekulární biologie a molekulární mikrobiologie, studium mikrobních produktů a jejich tvorby, výzkum biodegradačních aktivit mikroorganizmů a symbiotických vztahů biologických modelů, včetně vývoje nových biotechnologických postupů. Výzkumná činnost probíhá v 5 sektorech:
l Biogeneze a biotechnologie přírodních látek (vedoucí M. Flieger)
l Buněčná a molekulární mikrobiologie (J. Nešvera)
l Ekologie (F. Nerud)
l Imunologie a gnatologie (B. Říhová)
l Autotrofní mikroorganizmy (O. Prášil)
Ředitelem ústavu je RNDr. Martin Bilej, DrSc.
Sektory jsou rozděleny na 29 laboratoří. Výzkumné práce v oblasti bionanotechnologií se provádějí zejména v Laboratoři charakterizace molekulárních struktur (V.Havlíček), v Laboratoři biotransformace (V.Křen),v Laboratoři imunologie nádorů (M.Kovář) a v Laboratoři architektury proteinů (K. Bezouška).

Zaměření výzkumu a vývoje.
V letech 2005–2010 je výzkum zaměřen na problematiku jednoho výzkumného záměru a v roce 2008 na řešení 148 programových projektů.
- Výzkumný záměr AV0Z50200510 „Mikroorganizmy ve výzkumu a biotechnologiích“, 1/2005-12/2010, řešitelka Prof. RNDr. Blanka Říhová DrSc., celkové náklady na celou dobu řešení 1624,775 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1551,887 mil. Kč. Rok 2008 – 38,530/38,530, nomenklatura – oblast 3, podíl výzkumu nanotechnologií - 20 %.
Práce se zaměřují na genomiku, proteomiku, bioinformatiku, fyziologii, stresové faktory, diferenciaci, morfologii, fylogenezi a ekologii mikroorganizmů, včetně jejich biodegradačních aktivit a na mechanizmy jejich dlouhodobých adaptací k nepříznivým podmínkám. Dále jsou studovány biotransformace, rekombinantní a transgenní mikrobní technologie. Šlechtěním a molekulárně genetickými metodami jsou připravovány rekombinantní mikroorganizmy a v poloprovozních měřítkách získávány jejich produkty. U řas a bakterií jsou studovány molekulární mechanizmy fotosyntetických procesů a fototrofická a heterotrofická reprodukce. Jsou analyzovány molekulární aspekty bakteriální patogenicity, vrozené i získané imunitní reakce u konvenčních i bezmikrobních zvířat a jejich regulace za fyziologických a patologicky změněných podmínek. Pozornost je věnována studiu a možnému ovlivnění autoimunitních reakcí a nádorových onemocnění, přípravě vakcín, protinádorových léčiv a imunoterapeutik. Některé práce spadají do oblasti nanotechnologií, zejména nanobiotechnologií a nanomedicíny, např.:
- Příprava organicko-kovových nanokompozitů založených na rozpustných exopolysacharidech, Al , Fe, Cu a Cd (M. Flieger)
- Cílená doprava léků – protinádorová léčiva kovalentně vázaná na polymerní nosič (B. Říhová)
- Vývoj elektrochemických biosenzorů pro detekci herbicidů (J. Masojídek)
- Genetická modifikace restrikčně-modifikačních enzymů Typu I pro jejich využití v nanobiotechnologiích – molekulární motor, součást biosenzorů (M. Weiserová)

Řešené projekty v oblasti bionanotechnologií.
a) Projekty řešené ústavem:
Projekt programu „Nanotechnologie pro společnost“:
- KAN200200651 „Nanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv“, 07/2006-12/2010, řešitelka Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.

Projekt programu MŠMT „Centra základního výzkumu“
- LC06010 „Centrum biokatalýzy a biotransformací“, 3/2006-12/2010, řešitel Doc. Ing. Vladimír Křen, DrSc.

b) Vybrané projekty, na nichž ústav spolupracuje:
- Projekt AV ČR KAN200520702 „Nanoimunosenzory pro detekci cytokinů“, 01/2007-12/2011, řešitel Ing. Peter Šebo, CSc., Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, řešitel za MBÚ Ing. Radim Osička, PhD.
- Projekt AV ČR KAN400720701 „Hierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku“, 01/2007-12/2011, řešitelka Ing. Olga Šolcová, CSc., Ústav chemických procesů AV ČR, Praha, řešitel za MBÚ RNDr. Tomáš Cajthaml, PhD.
- Projekt MŠMT 1M0505 „Centrum cílených terapeutik“, 1/2005-12/2009, řešitel Doc. MUDr Vladimír Viklický CSc., Ústav jaderného výzkumu, a.s., Husinec - Řež, řešitelka za MBÚ Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.
- Projekt MŠMT 1M0506 „Centrum molekulární a buněčné imunologie“, 1/2005-12/2009, řešitel Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha, řešitelem za MBÚ je Ing. Peter Šebo, CSc.

Experti/obor.
Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. – imunitní systém a genetické regulace produkce protilátek, nádorová onemocnění
RNDr. Marie Weiserová, CSc. – bionanotechnologie, molekulární motory
Doc. RNDr. Karel Bezouška, CSc. – molekulární biologie
RNDr. Miroslav Flieger, CSc. – genetika a fyziologie mikroorganismů a analytická chemie

Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.