Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. (ÚIACH)
Vydáno dne 02. 10. 2008 (6445 přečtení)Veveří 97, 602 00 Brno, IČO 68081715
www.iach.cz/uiach

Stručná charakteristika ústavu.
Ústav vznikl z Laboratoře pro analýzu plynů ČSAV, založené k 1. 1. 1956 a reorganizované k 1. 1. 1966 na Ústav instrumentální analytické chemie ČSAV. K 1. 1. 1974 byla provedena změna názvu na Ústav analytické chemie ČSAV. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí.
Těžiště činnosti ústavu spočívá v oblasti metodologie kapilárních separačních metod analytické chemie. Problémově je výzkum orientován na bioanalýzu, chirální látky, stopové prvky a životní prostředí. K separačním technikám v ústavu rozvíjeným patří metody elektromigrační (izotachoforéza, zónová elektroforéza, izoelektrická fokusace), frakcionace tokem v poli, kapalinová chromatografie, superkritická fluidní chromatografie a extrakce stlačenými tekutinami. Ústav se také zabývá vývojem a aplikacemi metod analytické atomové a hmotnostní spektrometrie. ÚIACH je rozdělen do 7 vědeckých oddělení:
• Bioanalytické instrumentace (vedoucí F.Foret)
• Elektromigrační metody (R.Boček)
• Analýza životního prostředí (Z.Večeřa)
• Separace v kapalné fázi (K.Šlais)
• Proteomika a glykemika (J.Bobálová)
• Superkritická kapalinová extrakce a chromatografie (M.Roth)
• Stopová prvková analýza (pracoviště v Praze – J.Dědina)
Ředitelem ústavu je Doc. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc.

Zaměření výzkumu a vývoje.
V letech 2005–2010 je výzkum zaměřen na problematiku jednoho výzkumného záměru a v roce 2008 na řešení 28 programových projektů.
- Výzkumný záměrAV0Z40310501 „Moderní analytické techniky pro bioanalýzu, ekologii a nanotechnologie“, 1/2005-12/2010, řešitel doc. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc., celkové náklady na celou dobu řešení 340,241 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 334,830 mil. Kč. Rok 2008 – 16,958/16,958, nomenklatura – oblast 7a, podíl výzkumu nanotechnologií - 40 %.
Cílem záměru je získat teoretické i praktické poznatky z oblasti analytické chemie pro využití i v jiných oborech, zejména v bioanalýze (např. genomika, proteomika), ekologii a nanotechnologiích. Pozornost je zaměřena na rozvoj teoretických principů, instrumentace a aplikací progresivních separačních a spektroskopických metod analytické chemie. Separační větev výzkumu zahrnuje metody, využívající jako hnací síly separace elektrického pole, sorpce, toku tekutiny a hustotní závislosti její solvatační schopnosti, silového pole nebo chemické reakce a jejich vzájemných kombinací. Spektroskopická větev zahrnuje hmotnostní spektrometrii, atomovou spektroskopii a optické detekční techniky včetně nových barevných a fluorescenčních standardů užívaných v separačních metodách. Výsledkem budou vedle nových základních znalostí i aplikace pro medicínu, ochranu životního prostředí, výrobu potravin a přípravu vysoce čistých materiálů.

Výzkumná činnost v oblasti nanotechnologií.
Mnoho problémů řešených ve výše uvedených odděleních spadá do oblastí nanoanalytiky, bionanotechnologií i nanomedicíny, i když nejsou v ústavu takto pojmenovány. Výzkumná činnost v oblasti nanotechnologií je zaměřena na mikrofluidika, fluorescenční detekci s využitím kvantových teček, nanostrukturované povrchy pro biosenzory, spojení mikrofluidiky s hmotnostní spektrometrií, monolitické nanostrukturované materiály, enzymatické mikroreaktory s využitím imobilizace na površích mikrokanálků, polymerních monolitů a magnetických nanočástic, bioanalýzu atd.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.
- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN400310651 „Nanotechnologie pro proteinovou a genovou diagnostiku“, 8/2007-12/2010, řešitel Ing. František Foret, CSc.
- Projekt GA ČR GA203/08/1680 „Nanotechnologie ve funkční diagnostice apoptotických a nádorových buněk“, 1/2008-12/2011, řešitel Ing. Karel Klepárník, CSc.

Výsledky v oblasti nanotechnologií/spolupráce
ÚIACH spolupracuje s Biofyzikálním ústavem AVČR, v.v.i. v Brně (Prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc., s Currie Institute, Paříž (Prof. J .L. Viovy) a s Dublin City University, Dublin (Dr. M. Macka).

Experti/obor:
- Ing. František Foret, CSc. - mikrofluidika, bioanalýza, laserová detekce spojená s hmotnostní spektrometrií, detekční nanostruktury
- Ing. Karel Klepárník, CSc. - mikrofluidika, bioanalýza, laserová detekce, spojená s hmotnostní spektrometrií, detekční nanostruktury

Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.