Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Biologické centrum AV ČR, v.v.i. (BC)
Vydáno dne 02. 10. 2008 (5132 přečtení)Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice, IČO 60077344
www.bc.cas.cz

Stručná charakteristika centra.
Předmětem hlavní činnosti BC je vědecký výzkum v oblastech obecné a aplikované entomologie a navazujících oborech, hydrobiologie-limnologie a navazujících oborech, parazitologie a navazujících oborech, molekulární a buněčné biologie, genetiky, fyziologie a patogenů rostlin, půdní zoologie, půdní mikrobiologie, půdní chemie, půdní mikromorfologie a ekologie a využití získaných poznatků v ochraně přírody a životního prostředí, v zemědělství, vodním hospodářství, lesnictví a lékařství. BC vzniklo 15.12.2005 sloučením pěti českobudějovických vědeckých ústavů AV ČR se Společnou technicko-hospodářskou správou biologických pracovišť AV ČR, která současně změnila název na Biologické centrum AV ČR, v.v.i.. Biologické centrum AV ČR má tyto organizační součásti:

• Entomologický ústav
• Hydrobiologický ústav
• Parazitologický ústav (ředitel Prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.)
• Ústav molekulární biologie rostlin (ředitel Prof. Ing. Josef Špak, DrSc.)
• Úastav půdní biologie
• Technicko-hospodářská správa
Ředitelem Biologického centra AV ČR je Prof. RNDr. František Sehnal, CSc. Výzkumná činnost v oblasti bionanotechnologií byla identifikována v Parazitologickém ústavu a v Ústavu molekulární biologie rostlin.

4.1.2.1. BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v.v.i., PARAZITOLOGICKÝ ÚSTAV www.paru.cas.cz

Stručná charakteristika ústavu.
Ústav rozvíjí činnost v oborech protozoologie, helmintologie a akaroentomologie, včetně studia některých původců nákaz přenášených členovci. Jeho hlavním zaměřením jsou tyto okruhy otázek:
• diverzita, fylogeneze a patogenita cizopasníků ryb,
• molekulární biologie a funkční genomika parazitických prvoků a hlístic,
• biologie přenašečů onemocnění a molekulární interakce při přenosu patogenů,
• molekulární taxonomie, fylogeneze parazitů a jejich koevoluce s hostiteli,
• cizopasní prvoci člověka a hospodářských zvířat s důrazem na původce oportunních onemocněn
Ústav je rozdělen na 6 oddělení, které se dále člení na 13 laboratoří. Výzkum v oblasti nanotechnologií se provádí především v Laboratoři elektronové mikroskopie (J. Nebesářová).

Zaměření výzkumu a vývoje.
V roce 2008 je výzkum v Parazitologickém ústavu zaměřen především na problematiku jednoho výzkumného záměru a 3 programových projektů. V oblasti nanotechnologií a mikrotechnologií se pracovníci ústavu zaměřují především na zjišťování nových poznatků o studovaných objektech, jako například při použití techniky imunolokalizace buněčných komponent na elektronmikroskopické úrovni, hledání nových postupů imunolokalizace za použití skenovacího elektronového mikroskopu s autoemisní tryskou pracujícího v cryo-režimu a využití nízkonapěťové elektronové mikroskopie pro biologické preparáty.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.
- Projekt GA AV ČR 1QS600220501 „Aplikační pracoviště nízkonapěťové elektronové mikroskopie pro biologické preparáty“, 1/2005-12/2009, řešitelka Ing. Jana Nebesářová, CSc.
- Spolupráce na řešení projektu programu AV ČR „Nanotechnologie pro společnost“ KAN200520704 „Nové nanopartikule pro ultrastrukturální diagnostiku“, 01/2007-12/2011, řešitel Doc. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha, řešitelkou za Parazitologický ústav je Ing. Jana Nebesářová, CSc.

Experti/obor.
Ing. Jana Nebesářová, CSc. - elektronová mikroskopie
RNDr. Marie Vancová, PhD. - imunolokalizace na elektronmikroskopické úrovni
RNDr. Stanislav Hucek, PhD. - elektronová difrakce, vysokorozlišovací elektronová mikroskopie

4.1.2.2. BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v.v.i., ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE ROSTLIN
www.umbr.cas.cz

Stručná charakteristika ústavu.
Výzkumné aktivity ústavu sahají od rostlinné molekulární biologie k agroekologickým studiím. Jsou zaměřeny zejména na genetické inženýrství rostlin, molekulární genetiku a cytogenetiku, diagnostiku rostlinných virů a viroidů, biofyziku a fyziologii fotosyntézy. Ústav se podílí i na aplikovaném výzkumu v oblasti rostlinných biotechnologií. Ústav je rozdělen na 5 oddělení:
• Genových manipulací (vedoucí J. Bříza)
• Molekulární cytogeneticky (J. Macas)
• Molekulární genetiky (J. Matoušek)
• Fotosyntézy (F. Vácha)
• Virologie rostlin (K. Petrzik)
Výzkum v oblasti bionanotechnologií se provádí v omezeném rozsahu zejména v odděleních Fotosyntézy a Virologie rostlin.

Zaměření výzkumu a vývoje.
V letech 2005–2010 je výzkum v ústavu zaměřen zejména na problematiku jednoho výzkumného záměru obsahujícího prvky bionanotechnologií a na 5 programových projektů.
- Výzkumný záměr AV0Z50510513 „Výzkum struktury genetické informace rostlin a jejich patogenů na molekulární úrovni, indukce a analýza cílených změn genomu a plastomu a studium fotosyntetických procesů a projevů dědičnosti v interakci s prostředím a patogeny“, 1/2005-12/2010, řešitel Prof.Ing. Josef Špak, DrSc., celkové náklady na celou dobu řešení 216,985 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 197,549 mil. Kč. Rok 2008 – 3,193/3,193, nomenklatura – oblast 3, podíl výzkumu nanotechnologií - 10 %.

Předmětem řešení záměru je:
1) Molekulární organizace rostlinného genomu a chromozomů a mechanismus exprese genů: sekvenování repetitivní DNA genomu vikvovitých rostlin, genetické a fyzikální mapování; funkční genomika, transgenoze a molekulární biodiverzita lnu, chmele Arabidopsis; analýza struktury a funkce chimerických buněčných RNA, aberantních RNA a dsRNA ve vztahu k expresi genů; transformace genomu a plastomu za účelem studia exprese jaderných genů, funkce fotosystému II a produkce cizorodých proteinů,
2) Molekulární interakce rostlina–patogen: variabilita genomu, struktura a funkce virů, viroidů a fytoplazem; mechanismus umlčování genů a "antisensing"; vývoj vysoce výkonných detekčních metod patogenů,
3) Výzkum fotosyntézy: primární procesy přenosu světelné energie do energetických a chemických vazeb; struktura a funkce reakčních center komplexu fotosystému II; výměna plynů a efekt fixace oxidu uhličitého na regulaci fotosyntézy.

Práce v oblasti nanotechnologií.
V oddělení Virologie rostlin se v oblasti diagnostiky a molekulárního rozpoznávání řeší problematika vývoje biomarkerů pro detekci virů ovoce s použitím technologií arrays.
V oddělení Fotosyntézy se studují molekulární mechanismy fotosyntézy a struktury fotosyntetického aparátu. Provádí se spektroskopie jedné molekuly.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií. Nebyly zjištěny.

Experti/obor.
Prof. Ing. Josef Špak, DrSc. – virologie, ředitel ústavu (spak@umbr.cas.cz) Doc. RNDr. František Vácha, PhD. – biochemie, biochemie a biofyzika fotosyntézy, spektroskopie jedné molekuly, kinetická spektroskopie (vacha@umbr.cas.cz)

Zpět

Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.