Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
Vydáno dne 02. 10. 2008 (5213 přečtení)Rumburská 89, 277 21 Liběchov, IČO 67985904
www.iapg.caz.cz

Stručná charakteristika ústavu.

Ústav byl zřízen k 1. únoru 1973 pod názvem Ústav fyziologie a genetiky hospodářských zvířat ČSAV. K 31. prosinci 1992 byl jeho název změněn na Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí.

Předmětem činnosti ÚŽFG AV ČR je uskutečňování základního vědeckého výzkumu zejména v oblasti poznání fyziologických funkcí, genetických struktur a interakcí v genomu živočichů. Zvláště jde o výzkum druhů/populací významných v medicíně (modelové druhy), ekologii (chráněné nebo jinak významné druhy) nebo zemědělství (hospodářská zvířata) a výzkum v oblasti kvality a bezpečnosti potravin. Výsledkem všech aktivit ústavu je nejen produkce prioritních vědeckých výsledků s dopadem do oblasti základního výzkumu, ale rovněž vytváření předpokladů pro rychlé uplatnění získaných poznatků v medicíně, ekologii a zemědělství. ÚŽFG se skládá ze čtyř sekcí, které jsou dále rozděleny na 11 laboratoří umístěných v Liběchově, Praze a Brně.

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005–2010 bude výzkum zaměřen na problematiku jednoho výzkumného záměru a v roce 2008 na řešení 41 programových projektů. - Výzkumný záměr AV0Z5040515 „Genetický, funkční a vývojový potenciál živočišných buněk, tkání a organismů: jejich využití v medicíně, ekologii a zemědělství“, 1/2005-12/2011, řešitel Ing. Jan Kopečný, DrSc., celkové náklady na celou dobu řešení 422,330 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 422,330 mil. Kč. Rok 2008 – 3,224/3,224, nomenklatura – oblast 3, podíl výzkumu nanotechnologií - 5 %.

Cílem řešení je výzkum fyziologie a genetiky živočichů ve čtyřech základních směrech:

1) Studium růstu a zrání oocytů včetně jejich proteomové analýzy, výzkum genové exprese v časném embryonálním vývoji a studium orgánově-specifických kmenových buněk.
2) Výzkum vývoje, diferenciace i funkce buněk a tkání savců a sledování úlohy buněčné proliferace a programované buněčné smrti včetně jejich signálních drah, a to jak při fyziologickém vývoji, tak i při neoplazii.
3) Detailní fylogeografické studium s cílem poznání evoluční a distribuční historie, populační struktury a vývojové stability modelových skupin ryb a savců, včetně studia exprimovaných a kandidátních genů ovlivňujících užitkové znaky hospodářských zvířat.
4) Výzkum mikroflóry trávícího traktu a studium účinků a detekce látek narušujících funkci endokrinního systému s cílem využití získaných výsledků v oblasti kvality a bezpečnosti potravin.

Do výzkumu souvisejícího s nanotechnologiemi jsou zapojeni pracovníci Sekce reprodukce a vývojové biologie savců pod vedením Prof. MVDr. Jana Motlíka, DrSc. a Sekce embryologie živočichů, buněčné a tkáňové diferenciace pod vedením Prof. MVDr. Ivana Míška, DrSc.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

a) Projekty, na jejichž řešení ústav spolupracuje:
- Projekt MŠMT 2B06130 „Využití nově syntetizovaných biomateriálů v kombinaci s kmenovými buňkami v léčbě chorob, které postihují lidské tkáně derivované z mesodermu: chrupavku, kost, vazy a menisky“, 7/2006-6/2011, řešitel Prof. MVDr. Alois Nečas, PhD., Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, fakulta veterinárního lékařství, spoluřešitelem za ÚŽFG je Prof. MUDr. Jan Motlík, DrSc.
- Projekt MŠMT, program „Výzkumná centra“ 1M0538 „Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad“, 1/2005-12/2009, řešitelka Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za ÚŽFG je Prof. MUDr. Jan Motlík, DrSc.
- Projekt GA ČR GA203/08/1680 „Nanotechnologie ve funkční diagnostice apoptotických a nádorových buněk“, 1/2008-12/2011, řešitel Ing. Karel Klepárník, CSc. z Ústavu analytické chemie AV ČR, v.v.i., Brno, spoluřešitelem za ÚŽFG je MVDr. Ivan Míšek, DrSc.

Experti/obor.
- Prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. - nervové kmenové/progenitorové buňky, regenerace a obnova centrálního nervového systému se zaměřením na míchu; kmenové buňky kůže a mezenchymové kmenové buňky, jejich cílená diferenciace
- Prof. MVDr. Ivan Míšek, DrSc. - vývojová anatomie, odontogenese a morfogenetický systém zubů, centrální nervová soustava, smyslové orgány


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.