Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

ANALÝZA FINANČNÍ PODPORY VÝZKUMU NANOTECHNOLOGIÍ V ROCE 2008
Vydáno dne 01. 12. 2008 (6026 přečtení)

ANALÝZA FINANČNÍ PODPORY VÝZKUMU NANOTECHNOLOGIÍ V ROCE 2008 V PROGRAMOVÝCH PROJEKTECH

Tento příspěvek vychází z analýzy provedené v rámci přípravy publikace „Nanotechnologie v České republice – 2008“, která je dostupná na této stránce. Údaje o finančních prostředcích byly čerpány z Centrální evidence projektů (CEP – www.vyzkum.cz). Při analýze byla použita nomenklatura nanotechnologií uvedená na této stránce v kategorii „Nomenklatura“.
Pro snadnější orientaci čtenářů v následujícím textu ji uvádíme v plném znění:

Nanotechnologie – nomenklatura.
1. Nanomateriály
a) Nanopráškové materiály, nanočástice, kvantové tečky, nanovlákna
b) Kompozitní materiály obsahující nanočástice
c) Materiály s uhlíkovými nanotrubicemi nebo fullereny
d) Tenké vrstvy, nanovrstvy, nanopovlaky
e) Nanostrukturní kovy a slitiny
f) Nanokeramika
g) Polymerní nanokompozity, polymerní nanomateriály

2. Nanotechnologie pro ukládání a přenos informací, mikro- a nanoelektronika
a) Nanoelektronika, materiály a zařízení
b) Fotonika
c) Optické materiály, struktury a zařízení
d) Magnetické materiály a zařízení, spintronika
e) Organická fotonika, bioelektronika
f) MEMS, NEMS

3. Nanobiotechnologie, nanomedicína
a) Zapouzdřování léků
b) Cílená doprava léků
c) Tkáňové inženýrství
d) Biokompatibilní a bioanalogické materiály a vrstvy
e) Molekulární analýza, analýza DNA
f) Biologicko-anorganické rozhraní a hybridy
g) Diagnostika, molekulární rozpoznávání

4. Nanotechnologie pro aplikaci v senzorech
a) Senzory využívající nanomateriály
b) Biomolekulární senzory

5. Nanotechnologie pro (elektro) chemické technologie zpracování
a) Filtrace, membrány, molekulární síta, zeolity
b) Katalýza nebo elektrody s nanostrukturními povrchy
c) Chemická syntéza, supramolekulární chemie

6. Dlouhodobý výzkum s širokou oblastí aplikace
a) Self-assembly (samosestavování)
b) Kvantová fyzika, kvantové jevy v nanorozměrech, nanofyzika
c) Nano- a mezoskopické systémy,
d) Chemické materiály a procesy - nanochemie
e) Ultra-přesné inženýrství

7. Přístroje a zařízení, výzkum a aplikace technologií
a) Analytické přístroje, metody, techniky a výzkum
b) Výroba (příprava) nanoprášků (nanočástic) a jejich zpracování
c) Zařízení a metody pro vytváření vrstev a povlaků
d) Zařízení a metody vytváření objektů (patterning., ECAP, vytváření vláken ap.)
e) Ultra-přesné obrábění, nanometrologie

8. Zdravotní, ekologické, etické, sociální a jiné aspekty nanotechnologií
a) Toxicita nanočástic
b) Ekologické aspekty
c) Sociální a etické aspekty
d) Standardizace
e) Patentování
f) Prognózy, foresight
g) Popularizace nanotechnologie
h) Obchod s nanovýrobky


V roce 2008 se v ČR řeší celkem 229 programových projektů zaměřených na výzkum nanotechnologií. Jejich rozpočet je celkem 793, 254 mil. Kč, z toho přispěl státní rozpočet částkou 646, 491 mil. Kč (81,5 %). Podporu ze státního rozpočtu poskytují AV ČR, GA ČR, MŠMT a MPO, a to v rámci 16 programů. Pokud jde o tematické zaměření řešených projektů, všechny programy využívají metody bottom-up, kdy volba zaměření projektu se ponechává na jeho navrhovateli. Jen v programu AV ČR „Nanotechnologie pro společnost“ a do jisté míry v programech Národního programu výzkumu II byly navrhovatelům projektů předloženy priority, na které se mají zaměřit.

1. Programy Akademie věd ČR
AV ČR podporuje výzkum nanotechnologií ve čtyřech programech:
• Nanotechnologie pro společnost (kód KA)
• Podpora projektů cíleného výzkumu (1Q)
• Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době, zejména v AV ČR (IA)
• Juniorské badatelské granty (KJ)

Z tab. č. I vyplývá, že program „Nanotechnologie pro společnost“ je zcela dominantní. Jeho prostřednictvím řešitelské týmy získávají ze státního rozpočtu skoro polovinu (48,4 % ) všech prostředků přidělených všemi poskytovateli na výzkum nanotechnologií v ČR. Projekty řešené v rámci ostatních tří programů jsou malého rozsahu, mají charakter základního výzkumu a obvykle je řeší jen jeden řešitel.

Tab. č. I

Program Počet projektů Celkem mil. Kč ze státního rozpočtu, mil. Kč Podíl %
KA 38 358,284 313,076 87,4
1Q 5 7,995 7,995 100
IA 28 22,897 22,897 100
KJ 9 3,772 3,772 100
Celkem 80 392,948 347,740 88,5Programu „Nanotechnologie pro společnost“ je pro jeho význam pro výzkum nanotechnologií věnována zvláštní pozornost.

1.1. PROGRAM „NANOTECHNOLOGIE PRO SPOLEČNOST“

V rámci tohoto programu vyhlásil poskytovatel – Akademie věd ČR - následující čtyři podprogramy: 1) Podprogram „Nanočástice, nanovlákna a nanokompozitní materiály“
2) Podprogram „Nanobiologie a nanomedicína“
3) Podprogram „Nano-makro rozhraní“
4) Podprogram „Nové jevy a materiály pro nanoelektroniku“

Podle nomenklatury odpovídají tyto podprogramy přibližně oblastem 1, 3, 7 a 2. Prostředky přidělené poskytovatelem na rok 2008 pro projekty řešené v rámci uvedených podprogramů jsou uvedeny v tab. č. II.

Tab. č. II

Podprogram Počet projektů Celkem, mil. Kč Ze státního rozpočtu mil. Kč Podíl%
1 8 56,784 45,790 80,6
2 14 162,482 136,426 84,0
3 6 57,686 52,102 90,3
4 10 81,332 78,758 96,8
Celkem 38 358,284 313,076 87,4


Z tab. č. II. vyplývá, že nejvíce prostředků je vynakládáno na podprogram 2 (45,3 % z celkových prostředků na program), dále na podprogram 4 (22,7 % z celkových prostředků na program) a zbytek je přibližně stejně rozdělen mezi podprogramy 1 a 3.
Podíl státních prostředků roste v souladu s podmínkami programu od podprogramu 1 k podprogramu 4. Realizační výstupy se očekávají zejména u vyřešených projektů v podprogramech 1 a 2.
Průměrná velikost rozpočtu jednoho projektu v roce 2008 je v programu „Nanotechnologie pro společnost“ 9,430 mil. Kč (celkové prostředky). Z tohoto průměru se vydělují svými finančními náklady čtyři projekty v podprogramu 2: • KAN200200651 „Nanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv“, 07/2006-12/2010, hlavní řešitel Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR,v.v.i., Praha, 17,905 mil. Kč, 10 spoluřešitelů.
• KAN200520703 „Použití ultrazvuku v nanomedicíně“, 01/2007-12/2011, hlavní řešitel Doc. Ing. Jiří Neužil, CSc., Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, 16,550 mil. Kč, 8 spoluřešitelů.
• KAN200520704 „Nové nanopartikule pro ultrastrukturální diagnostiku“, 01/2007-12/2011, řešitel Doc. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR,v.v.i., Praha, 17,699 mil. Kč, 4 spoluřešitelé.
• KAN200520801 „Cílená exprese a transport bioaktivních molekul“, 01/2008 – 12/2012, hlavní řešitel Mgr. David Staněk, PhD., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha, 15,718 mil. Kč, 3 spoluřešitelé.

Z podprogramu 3 mají největší rozpočet tyto 2 projekty:
• KAN301370701 „Nanostrukturní makroskopické systémy - technologie přípravy a charakterizace“, 01/2007-12/2011, řešitel Prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.,Univerzita Palackého v Olomouci, PřF, 21,079 mil. Kč, 2 spoluřešitelé.
• KAN300100801 „Multifunkční objemové kovové materiály s nanokrystalickou a ultrajemnozrnnou strukturou“, 01/2008 – 12/2012, hlavní řešitel Prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha, 16,892 mil. Kč, 3 spoluřešitelé.
Z podprogramu 4 má jednoznačně nejvyšší rozpočet tento projekt: • KAN400100701 „Funkční hybridní nanosystémy polovodičů a kovů s organickými látkami (FUNS)“, 01/2007-12/2011, řešitel RNDr. Bohuslav Rezek, PhD., Fyzikální ústav AV ČR,v.v.i., Praha, 29,351 mil. Kč, 4 spoluřešitelé. Jednotlivým projektům programu „Nanotechnologie pro společnost“ byla přiřazena čísla a písmena podle nomenklatury. Výsledek této analýzy je uveden v tab. č. III.
Z tab. č. III. vyplývá několik zajímavých poznatků:
- největší počet projektů a největší finanční prostředky jsou soustředěny na oblasti 1 (nanomateriály) a 3 (nanobiotechnologie, nanomedicína)
- spolu s oblastí 2 (nanoelektronika, fotonika) jde celkem o 31 projektů, tj. o 81,6 % ze všech projektů programu (ale jde o 3 oblasti ze 4, tak to není nic překvapivého)
- míra státní podpory je u všech projektů vysoká (88,85 %), nejvyšší je překvapivě u oblasti 2 - nanobiologie a nanomedicína (95,5 %)
- pokud jde o konkrétní zaměření projektů v jednotlivých programových oblastech, nejvíce projektů a prostředků je soustředěno na výzkum nanoprášků, nanovláken apod., na výzkum nanovrstev, na výzkum cílené dopravy léků, na nanodiagnostiku a na výzkum nano a mezoskopických systémů
- projekty programu zcela pomíjejí problematiku nanotechnologií v oblasti inženýrských chemických technologií
- projekty programu opomíjejí zdravotní, etické a sociální aspekty nanotechnologií.
Je třeba poznamenat, že analýza se týká roku 2008, situace v dalších letech může být jiná.

Tab. č. III

0 0
Nomenklatura Počet projektů Celkem mil. Kč Ze st. rozpočtu mil. Kč Podíl %
1a 5 32,812 27,477
1d 4 42,773 36,855
1e 1 16,892 15,103
1f 1 1,503 1,403
1g 3 8,878 6,866
1 celkem 14 102,858 87,704 85,2
2a 2 16,726 16,226
2c 1 12,116 11,000
2d 1 10,190 10,190
2e 1 7,874 7,387
2 celkem 5 46,906 44,803 95,5
3b 2 33,623 28,138
3c 1 8,054 6,808
3d 2 30,845 26,903
3e 3 18,624 15,728
3g 4 43,893 37,487
3 celkem 12 135,039 115,064 85,2
4a 1 10,828 9,084
4b 2 14,875 12,642
4 celkem 3 25,703 21,726 82,8
5 0
6c celkem 2 38,402 35,043 91,2
7b 1 6,383 6,043
7c 1 2,993 2,693
7 celkem 2 9,376 8,736 93,2
Celkem 38 358,284 313,076 88,8


2. Programy Grantové agentury ČR

GA ČR podporuje výzkum nanotechnologií ve třech programech:
• Standardní granty (GA)
• Postdoktorské projekty (GP)
• EUROCORES (GE)

Přehled prostředků přidělených řešitelům na rok 2008 je v tab. č. IV. GA ČR v roce 2008 podporuje v nejdůležitějším programu „Standardní granty“ 3 – 4 leté, výjimečně 5 leté projekty zaměřené na základní výzkum se 100 % dotací ve výši v průměru 1 mil. Kč (v roce 2008 se poskytuje dotace v rozmezí 0,169 – 2,595 mil. Kč).

Řešené projekty pokrývají s různou intenzitou všechny oblasti nomenklatury.
- V oblasti 1 (nanomateriály) je to 15 projektů, z toho v podoblasti 1a 5 projektů a v 1d 4 projekty.

- V oblasti 2 (nanoelektronika, fotonika) jsou to 4 projekty, z toho 3 v podoblasti 2d.
- V oblasti 3 (nanobiotechnologie) je to 8 projektů v podoblastech 3c, 3d, 3e, 3f a 3g
- V oblasti 4 (senzory) je to jen 1 projekt v podoblasti 4a
- V oblasti 5 (nanotechnologie pro chemii) je to 7 projektů, z toho 3 jsou v podoblasti 5b a po dvou v podoblastech 5a a 5c
- V oblasti 6 (nanofyzika, nanochemie) je to 16 projektů, z toho v podoblasti 6a jsou to 2 projekty, v 6b 7 projektů, v 6c 1 projekt, v 6d 4 projekty a v 6e 2 projekty
- V oblasti 7 (přístroje, metody, technologie) je to 7 projektů, z toho v podoblasti 7b jsou to 3 projekty, v 7c 2 projekty a po jednom projektu v podoblastech 7a a 7d.

Žádné projekty nebyly zaměřeny na podoblasti 2a, 2c, 2f, 3a, 3b, 4b, 5d, 5e, 7e, a do oblasti 8.
Z uvedeného vyplývá, že projekty charakteru základního výzkumu podporované GA ČR v programu GA, ale i v programech GP a GE, jsou velmi různorodé, omezeného rozsahu a tudíž i omezeného významu. Až na výjimky řeší jeden projekt jeden řešitel. Ambiciózní cíle většiny projektů je obtížné v předpokládaném čase a s přidělenými prostředky úspěšně splnit. Zřejmým nedostatkem výzkumu nanotechnologií v GA ČR je neexistence předem stanovených priorit, na které by se řešitelé koncentrovali.

Tab. č. IV

Program Počet projektů Celkem mil. Kč Ze státního rozpočtu, mil. Kč Podíl %
GA 58 58,949 58,949 100
GP 9 3,135 3,135 100
GE 3 3,579 3,579 100
Celkem 70 65,663 65,663 100


3. Programy Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR

MŠMT podporuje výzkum nanotechnologií v šesti programech: • Výzkumná centra (1M)
• Centra základního výzkumu (LC)
• Zdravý a kvalitní život (2B)
• EUREKA (OE)
• COST (OC)
• Kontakt (ME)
Přehled prostředků přidělených řešitelům na rok 2008 je v tab. č. V.

3.1. PROGRAMY 1M A LC
V roce 2005 byla zahájena s podporou MŠMT činnost tzv. výzkumných center založených pro realizaci různých problémů vědy a technologií. Jejich založení se pokládá za významný přínos české vědě, výzkumu a vývoji.
Výzkumná centra 1M jsou zaměřena především na aplikovaný výzkum a vývoj, centra typu LC na základní výzkum. Centra 1M byla zakládána ve dvou etapách a jejich činnost má být ukončena v roce 2009, centra LC vznikala ve třech etapách a poslední centra skončí svoji činnost v roce 2011.
V současné době vyvíjí výzkumnou činnost 36 center 1M a 51 center LC. Z analýzy cílů center a dostupných dílčích výsledků bylo nalezeno 8 center 1M a 8 center LC, která se zcela nebo z části zaměřují na výzkum nanotechnologií. Podle názoru autorů této publikace se zcela na výzkum nanotechnologií zaměřují tato centra:

• 1M0512 „Centrum výzkumu práškových nanomateriálů“, 1/2005-12/2009, hlavní řešitel Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, celkové náklady v roce 2008 17,500 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 15,750 mil. Kč, nomenklatura 1a.
Spoluřešitelé:
- Textilní zkušební ústav, s.p., Brno, RNDr. Pavel Malčík
- Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., Brno, Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.

• 1M0577 „Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství“, 1/2005-12/2009, hlavní řešitel Ing. František Peterka, PhD., ATG, s.r.o., Praha, celkové náklady v roce 2008 16,210 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 14,587 mil. Kč, nomenklatura 1d.
Spoluřešitelé: - Technická univerzita v Liberci, Ing. Aleš Kolouch, PhD.
- Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Doc. Ing. Josef Krýsa, Dr.
- Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, RNDr. Jaromír Jirkovský, CSc.
- Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., Husinec-Řež, Ing. Jan Šubrt, CSc.

Tab. č. V

Program Počet projektů Celkem mil. Kč Ze státního rozpočtu, mil. Kč Podíl %
1M 8 74,138 66,309 89,4
LC 8 55,076 49,741 90,3
2B 4 17,702 15,934 88,3
OE 2 6,342 2,379 37,5
OC, ME 21 10,768 8,023 74,5
Celkem 43 164,026 142,386 86,6


3.2. OSTATNÍ PROGRAMY

Tři projekty řešené v rámci programu 2B byly zahájeny v roce 2006 a budou ukončeny v letech 2010 a 2011. Jsou zaměřeny do podoblastí 3d, 3g a 6d. Jeden projekt byl zahájen v roce 2008 a souvisí s využitím nanovláken pro přípravu systémů pro čištění odpadních vod (1g).
V roce 2008 byly poprvé zahájeny projekty zabývající se nanotechnologiemi také v programu EUREKA (OE). Jeden je zaměřen do podoblasti 7a a další do podoblasti 1a. Oba sledují konkrétní praktické cíle.
Programy OC a ME podporují projekty mezinárodní spolupráce. Jsou malého rozsahu (v průměru cca 0,5 mil. Kč ročně) a slouží spíše k udržení kontaktů mezi spolupracujícími řešiteli. Týkají se vždy jen jednotlivců. Zahrnují téměř celé spektrum nomenklatury. Projekt OC 103 „„Fotokatalytické technologie a nové nanopovrchové materiály-problémy aplikace fotokatalytických nanopovrchových materiálů v oblasti řešení bezpečnostních rizik v EU“, 3/2006-12/2009, hlavní řešitel Ing. František Peterka, PhD., UJP, a.s., Praha – Zbraslav, celkové náklady v roce 2008 0,4 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 0,4 mil. Kč byl jako jediný klasifikován v podoblasti 8a (toxicita nanočástic).

4. Programy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

MPO podporuje výzkum nanotechnologií ve čtyřech programech:
• POKROK (1H)
• Trvalá prosperita (2A)
• TANDEM (FT)
• IMPULS (FI)

Přehled prostředků přidělených řešitelům na rok 2008 je v tab. č. VI. MPO podporuje především průmyslový výzkum a vývoj, a to za značné finanční spoluúčasti řešitelů. Zatím co se u programů POKROK, TANDEM a IMPULS používá při výběru projektů způsobu bottom-up, u programu Trvalá prosperita byly vyhlášeny tematické oblasti, které museli navrhovatelé respektovat. Řešení projektů by mělo končit konkrétními aplikacemi. Jak vyplývá z popisů cílů projektů v programech MPO (viz rubrika Projekty), řešitelé předpokládají uplatnění výsledků v praxi. Vyhodnotíme-li všechny řešené projekty jako jeden celek, je rozdělení nemalých finančních prostředků podle podoblastí nomenklatury následující:

- 8 projektů spadá do podoblasti 1a – nanoprášky, nanovlákna (celkem 36,841 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 20,170 mil. Kč), tj. 22%
- 4 projekty spadají do podoblasti 7d – zařízení pro vytváření vláken atd. (celkem 27,761 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 16,321 mil. Kč), tj. 16,3 %.
- 3 projekty spadají do podoblasti 1g – polymerní nanokompozity (celkem 15,822 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 7,291 mil. Kč), tj. 9,3% - 1 projekt spadá do podoblasti 2f – MEMS, NEMS (celkem 12,925 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 7,335 mil. Kč), tj. 7,5 %
- 3 projekty spadají do podoblasti 7c – zařízení a metody vytváření vrstev a povlaků (celkem 11,563 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 6,199 mil. Kč), tj. 6,8 %.
- Zbývajících 17 projektů spadá do podoblastí 1c, 1b, 1d, 2c, 2d, 2f, 3a, 5a, 5b, 6c, 7b, a 7e
- S výjimkou jednoho 5,5 letého projektu středního rozsahu, který spadá do podskupiny 3a – zapouzdřování léků, nespadají do skupiny 3 – nanobiotechnologie, nanomedicína žádné další projekty
- Žádný projekt nespadá do oblasti 4 - senzory

Tab. č.VI

Program Počet projektů Celkem mil. Kč Ze státního rozpočtu, mil. Kč Podíl %
POKROK 3 7,279 3,878 53,0
Trvalá prosperita 12 72,273 37,371 52,4
TANDEM 15 68,743 39,081 56,8
IMPULS 6 23,322 10,272 44,0
Celkem 36 170,617 90,702 53,0


5. Zhodnocení programových projektů podle nomenklatury

Všem programovým projektům byla přiřazena čísla a písmena podle jednotlivých hlavních oblastí a podoblastí nomenklatury, a pro rozdělení finančních prostředků byly použity údaje pro rok 2008 z Centrální evidence projektů. Výsledek této analýzy je uveden v tab. č. VII. V tabulce jsou uvedeny pro jednotlivé podoblasti a oblasti i počty projektů, podíl státních prostředků na celkové částce přidělené na projekty a průměrná hodnota jednoho projektu v roce 2008.

Ze zhodnocení programových projektů podle nomenklatury lze učinit následující závěry:
- S výjimkou oblasti 8 – Zdravotní, ekologické, etické, sociální a jiné aspekty nanotechnologií, ve které se řeší pouze jeden malý projekt mezinárodní spolupráce (OC 103) v podoblasti toxicity nanočástic, jsou projekty s různou intenzitou zaměřeny na všechny podoblasti nomenklatury.
- 31,9 % z celkového počtu projektů je zaměřeno na nanomateriály, zejména na výzkum nanočástic, nanovláken, kvantových teček apod. 13-17 % projektů je zaměřeno na oblasti 2,3,6 a 7.
- Průměrná hodnota projektu ze všech 229 projektů je v roce 2008 3,464 mil. Kč. Této hodnotě se blíží oblast 1 – nanomateriály. V tomto případě jsou velké projekty programu „Nanotechnologie pro společnost“ a projekty MPO kompenzovány větším počtem projektů z GA ČR a GA AV ČR. I další oblasti se blíží průměrné hodnotě projektu (oblast 2, oblast 5). Výrazně vyšších průměrných hodnot na projekt je u oblasti 3 – Nanobiotechnologie a rovněž, při výrazně menšímu počtu projektů, u oblasti 4 – Nanotechnologie v senzorech. Přes řešení 4 velkých projektů zaměřených v oblasti 5 – Dlouhodobý výzkum na nanosystémy je průměr na projekt v této oblasti nejnižší. Je to dáno velkým počtem nízkonákladových projektů GA ČR a GA AV ČR zaměřených na teoretické aspekty v nanofyzice a nanochemii.
- Jednotlivé oblasti jsou podle velikosti finančního objemu seřazeny následovně:
1 – Nanomateriály (73 projektů)
3 – Nanobiotechnologie (38 projektů)
2 – Mikro – nanoelektronika (30 projektů)
7 – Technologie, zařízení (31 projektů)
6 – Dlouhodobý výzkum (34 projektů)
5 – Nanotechnologie v chemii (16 projektů)
4 – Na technologie v senzorech (6 projektů)

- Jednotlivé podoblasti jsou podle velikosti finančního objemu seřazeny následovně:
1a – Nanočástice, nanovlákna (25 projektů)
1d – Nanovrstvy, nanopovlaky (15 projektů)
3b – Cílená doprava léků (4 projekty)!
3g – Diagnostika (9 projektů)
2a – Nanoelektronika, fotonika (4 projekty)
6c – Nano a mezo systémy (4 projekty)
3d – Bioanalogické materiály (8 projektů)
1g – Polymerní nanokompozity (15 projektů)
atd.

- Nejmenší prostředky – méně než 1 mil. Kč na jeden projekt v roce 2008 - byly zaznamenány u následujících podoblastí:
8a – Toxicita nanočástic (1 projekt za 0, 4 mil. Kč)
1f – Nanokeramika (7 projektů s průměrnou hodnotou 0,521 mil. Kč)
6a – Self-assembly (2 projekty s průměrnou hodnotou 0,549 mil. Kč.)
6e – Ultrapřesné inženýrství (2 projekty s průměrnou hodnotou 0,600 mil. Kč.)
3f – Bio-anorganické rozhraní (1 projekt za 0,684 mil. Kč)
6b – Nanofyzika (15 projektů s průměrnou hodnotou 0,703 mil. Kč.)

- Celkový podíl státní podpory na řešení programových projektů dosahuje v roce 2008 81,5%. Je to poměrně vysoký podíl, svědčící o tom, že mnoho projektů je zaměřeno na základní výzkum. Jednotlivé oblasti se seřadily následovně:
8a – Toxicita nanočástic – 100 %
6 – Dlouhodobý výzkum – 92,7 %
2 – Mikro – nanoelektronika, fotonika – 86,8 %
3 – Nanobiotechnologie – 86,5 %
4 – Nanotechnologie v senzorech – 83,2 %
1 – Nanomateriály – 76,8 %
5 – Nanotechnologie v chemii – 75,3 %
7 – Technologie, zařízení – 71,7 % %)

- Nejnižší státní podpora byla zaznamenána v podoblastech 7c – Vytváření nanovrstev (62,8 %), 5a – Filtrace, membrány (64,5 %), 7d – Vytváření masivních objektů (65,4 %) a 1g – Polymerní nanokompozity (69,1 %).
Další závěry ponecháváme na čtenářích.

Tab. č. VII

2
N Oblast Počet projektů Celkem mil. Kč SR mil. Kč Podíl% CP/P1 mil. Kč
1a Nanočástice, nanovlákna 25 102,688 74,035 72,1 4,107
1b Kompozity s nanočásticemi 5 7,253 5,550 76,5 1,451
1c Fullereny, C nanotrubice 4 6,475 4,055 62.6 1.619
1d Nanovrstvy, nanopovlaky 15 70,073 60,516 86.4 4,672
1e Nanostrukturní materiály 2 22,142 18,096 81,7 11,071
1f Nanokeramika 7 3.644 3,543 97,2 0,521
1g Polymerní nanokompozity 15 36,044 24,901 69,1 2,403
1 Nanomateriály 73 248,319 190,696 76,8 3,402
2a Nanoelektronika 4 42,0137,554 89,4 10,503
2b Fotonika 1 1,230 1,230 100,0 1,230
2c Optické materiály 9 20,789 17,734 85,3 2,310
2d Magnetické materiály 12 20,863 20,365 97,6 1,739
2e Bioelektronika 3 8,849 8,362 9405 2,950
2f MEMS, NEMS 1 12,952 7,335 100,0 12,652
2 Mikro - nanoelektronika 30 106,695 92,580 86,8 3,556
3a Zapouzdřování léků 1 2,645 1,640 100,0 2,645
3b Cílená doprava léků 4 53,917 46,260 85,8 13,479
3c Tkáňové inženýrství 7 26,320 22,318 84,8 3,760
3d Bioanalogické materiály 8 39,428 35,015 88,8 4,928
3e Molekulární analýza 8 24,091 21,195 88,0 3,011
3f Bio-anorganické rozhraní 1 0,684 0,684 00,0 0,684
3g Diagnostika 9 52,115 45,187 86,7 5,791
3 Nanobiotechnologie 38 199,200 172,299 86,5 5,242
4a Senzory s nanomateriály 3 14,412 12,324 85,5 4,804
4b Biomolekulární senzory 3 15,740 12,762 81,1 5,247
4 Nanotechnologie v senzorech 6 30,152 25,086 83,2 5,025
5a Filtrace, membrány 5 16,589 10,702 64,5 3,318
5b Nanokatalýza 8 27,394 22,734 83,0 3,424
5c Supramolekulární chemie 3 6,891 4,871 70,7 2,297
5 Nanotechnologie v chemii 16 50,874 38,307 75,3 3,180
6a Self-assembly 2 1,099 1,099 100,0 0,549
6b Nanofyzika (teorie) 15 10,549 9,774 92,7 0,703
6c Nano a mezo systémy 4 41,643 38,094 91,5 10,411
6d Nanochemie (teorie) 11 12,712 12,155 95,6 1,156
6e Ultrapřesné inženýrství 2 1,200 1,200 100,0 0,600
6 Dlouhodobý výzkum 34 67,203 62,322 92,7 1,977
7a Analytické přístroje a metody 9 21,323 17,576 82,4 2,369
7b Výroba nanočástic, zpracování 5 15,326 11,906 77,7 3,065
7c Vytváření vrstev (zažízení) 7 14,205 8,921 62,8 2,029
7d Vytváření masivních objektů 8 33,561 21,933 65,4 4,195
7e Nanometrologie, obrábění 2 5,996 4,465 74,5 2,998
7 Technologie, zařízení 31 90,411 64,801 71,7 2,916
8a Toxicita nanočástic 1 0,400 0,400 100 0,400
Celkem 229 793,254 646,491 81,5 3,464


Pozn.: 1 – CP/P: průměrné prostředky na na jeden projekt. Počítáno z celkových prostředků na danou oblast nebo podoblast.

6. Závěry
1) Z provedené analýzy vyplývá, že na rok 2008 bylo na výzkum nanotechnologií v rámci programových projektů přiděleno celkem 793,254 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 646,491 mil. Kč, tedy 81,5 % celkové částky. Je to poměrně vysoký podíl, svědčící o tom, že mnoho projektů je zaměřeno na základní výzkum,
2) Jednotliví poskytovatelé se podělili o uvedené částky následovně:
Poskytovatel Počet projektů Celkem mil. Kč Ze státního rozpočtu, mil. Kč Podíl %
AV ČR 80 392,948 347,740 88,5
GA ČR 70 65,663 65,663 100,0
MŠMT 43 164,026 142,386 86,6
MPO 36 170,617 90,702 53,0
Celkem 229 793,254 646,491 81,5


3) Téměř 50 % (49,5 %) prostředků poskytuje v roce 2008 na výzkum nanotechnologií AV ČR, a to především na program „Nanotechnologie pro společnost“.
4) Průměrná hodnota projektu ze všech 229 projektů je v roce 2008 3,464 mil. Kč.
5) 31,3 % prostředků na výzkum nanotechnologií formou programových projektů je v roce 2008 zaměřeno na nanomateriály, 25,1 % na nanobiotechnologie a 12,5 % na nanoelektroniku a fotoniku
6) Projekty opomíjejí zdravotní, etické a sociální aspekty nanotechnologií
7) Pouze v případě projektů řešených v programech MPO předpokládají
řešitelé uplatnění výsledků v praxi.

Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.,Ing. Jiřina Shrbená, Doc.Ing. Karel Šperlink, CSc.


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v České republice - 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.