Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. v Brně (VÚVeL)
Vydáno dne 20. 01. 2009 (14902 přečtení)

Hudcova 70, 621 00 Brno, IČO 0027162
www.vri.cz

Stručná charakteristika ústavu.
VÚVeL byl založen 10.9.1955 rozhodnutím ministra zemědělství jako ústav tehdejší Československé akademie zemědělských věd. Vznikal jako nové pracoviště, jehož hlavním posláním byl výzkum v oboru veterinární medicíny. Jeho činnost byla zaměřena na zabezpečení exaktních experimentů k řešení problematiky zdraví hospodářských zvířat, ochrany člověka před zoonózami a zajištění zdravotně nezávadných potravin a surovin živočišného původu. Od 1.1.2007 se stal veřejnou výzkumnou institucí zřízenou Českou republikou, přičemž funkci zřizovatele plní za Českou republiku Ministerstvo zemědělství ČR. Ústav je jediným profesionálním výzkumným ústavem v České republice zaměřeným na výzkum v oblasti veterinární medicíny s významným podílem aplikovaného výzkumu. Svým zaměřením však pokrývá i širokou oblast preklinických oborů veterinární medicíny s průnikem do medicíny humánní, ekologie a dalších oborů. Tyto obory vytvářejí kompaktní celek, který přináší soubor nových poznatků v oblasti infekčních i neinfekčních chorob, hygieny a bezpečnosti potravin a ekotoxikologie. Ústav je rozdělen na 7 oddělení, které se dále dělí na laboratoře.

Zaměření výzkumu a vývoje.
Výzkum v roce 2008 je zaměřen na řešení jednoho končícího výzkumného záměru a 40 programových projektů, které pokrývají rozsáhlou oblast veterinárního lékařství. Výzkumná činnost v oblasti nanotechnologií je zaměřena na využití biodegradovatelných nanočástic pro vývoj vakcín a systémů pro cílení léčiv, na produkci vazebných biomateriálů (protilátky, aptamery, receptory), na imobilizaci biomateriálů na čipy a na nanoextrakci.
V Oddělení imunologie vyvíjí činnost Skupina imunofarmakologie a imunotoxikologie (vedoucí J.Turánek), která je zaměřena na přípravu a vývoj cílených mikrobublin a liposomů pro terapii nádorů a konstrukci vakcín. Laboratoř disponuje zařízeními pro přípravu a charakterizaci nanočástic - ultrazvuková, vysokotlaká homogenizace a mikrofluidisace, charakterizace nano a mikročástic pomocí statického a dynamického rozptylu světla, gelové permeační chormatografie a elektroforetických metod, diferenciální skenovací nanokalorimetrie, elektronové mikroskopie. Biologický účinek in vitro a in vivo je skoumán pomocí fluorescenční mikroskopie a konfokální mikroskopie na tkáňových kulturách a histologických řezech. Zavedeny jsou nádorové a imunizační modely.
Oddělení analytické biotechnologie (vedoucí M.Fránek) je zaměřeno na vývoj a produkci monoklonálních protilátek pro detekci biomarkerů a diagnostiku nemocí s použitím biosensorů a na vývoj mikro (nano) technologií (např. mikroimunoextrakce) pro bioanalytické metody.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.
Projekty, na nichž ústav spolupracuje:
- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN200520703 „Použití ultrazvuku v nanomedicíně“, 1/2007 – 12/2011, řešitel Doc. Ing. Jiří Neužil, CSc., Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za VÚVeL je RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.
- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN200380801 „Imunonanotechnologie pro diagnostiku látek hormonální povahy“, 1/2008-12/2012, řešitel Prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., České Budějovice, spoluřešitelem VÚVeL je Dr. Milan Fránek, DrSc.

Experti/obor.
- RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. - vakcinologie a imunoterapie, příprava funkcializovaných mikrobublin, konstrukce liposomů pro vývoj vakcín a cílených terapeutik
- Dr. Milan Fránek, DrSc. - analytická biotechnologie


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.