Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Technická univerzita v Liberci otevírá studijní program Nanotechnologie
Vydáno dne 09. 02. 2009 (8643 přečtení)

Nově akreditovaný studijní program Nanotechnologie představila Technická univerzita v Liberci na dnešní tiskové konferenci. Akreditaci studijního programu Nanotechnologie získala TUL loni v listopadu a výuku zahájí letos v říjnu. V rámci tohoto studijního programu nabídne TUL jako první v České republice studium v oboru Nanomateriály, a to v tříletém bakalářském i v navazujícím magisterském dvouletém studiu. Novinářům to oznámil rektor TUL Vojtěch Konopa. „Je naší základní filosofií ově otevírat takové studijní obory, které reflektují na výsledky vědy a výzkumu a na požadavky hospodářské praxe,“ řekl na úvod Konopa.

Přihlášky k bakalářskému studiu mohou zájemci podávat v prvním kole do konce března, k magisterskému ještě o měsíc déle. Vypsáno bude i kolo druhé. Uchazeči budou do bakalářského studia přijímáni na základě výsledků přijímacích testů, přičemž bude též přihlíženo k prospěchu na střední škole. Přijímací testy pro obor Nanomateriály jsou z matematiky a (podle výběru uchazeče) z fyziky nebo chemie. Uchazeči z gymnázií a středních průmyslových škol elektrotechnických, resp. chemického zaměření, kteří z předmětů matematika, fyzika, případně chemie mají po celou dobu studia průměrný prospěch do 2,00 včetně, budou přijati bez písemné zkoušky, pokud složili maturitu ve stejném roce, kdy žádost o přijetí ke studiu podávají. Uchazeči o studium navazujícího magisterského oboru Nanomateriály budou přijímáni na základě výsledků motivačního pohovoru před komisí. Do navazujícího studia budou přijímáni absolventi přírodovědných a technických bakalářských studijních programů vysokých škol z ČR i ze zahraničí.

Výuku v programu Nanotechnologie budou zajišťovat odborníci ze čtyř fakult TUL (fakulty strojní, fakulty textilní, fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické). Na výuce se bude podílet také Fyzikální ústav Akademie věd ČR, na kterém bude probíhat i část praktické výuky a studenti budou mít možnost zapojit se do výzkumných úkolů FÚ v rámci diplomových prací. Toto přední akademické pracoviště vyvíjí řadu aktivit v oblasti výzkumu nanotechnologií a nanomateriálů, zejména pro aplikace v elektronice a optice.

Podle organizačního garanta studijního programu Josefa Šedlbauera , vedoucího katedry chemie FP TUL, se jedná o multidisciplinární studium, které se bude opírat o výsledky univerzitních pracovišť v oblasti výzkumu a vývoje nanomateriálů a jejich aplikací. „Studijní plán usiluje o vyváženost teorie a praktických dovedností. Počítáme se zařazením množství laboratorních cvičení a experimentálních metod studia struktury a vlastností nanomateriálů,“ uvedl Šedlbauer.

Co nový studijní program nabízí:

1. Tříleté bakalářské studium, titul bakalář (Bc.)
Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je úplné střední vzdělání (maturita), resp. odpovídající vzdělání zahraniční. Studium poskytne posluchačům informaci o vývoji oboru, přehled o různých typech nanomateriálů, jejich vlastnostech a využití v praxi. Pozornost je věnována metodám přípravy nanostruktur, experimentálním metodám jejich studia a charakterizaci jejich užitných vlastností. Cílem studia je připravit absolventy na pracovní uplatnění v materiálovém výzkumu a v řízení moderních provozních technologií v různých odvětvích průmyslu se vztahem k nanotechnologiím. Absolvent je připraven na navazující magisterské studium v oboru Nanomateriály.

2. Dvouleté navazující magisterské studium, titul inženýr (Ing.)
je určeno absolventům bakalářského programu Nanomateriály a absolventům bakalářských studijních oborů se zaměřením na aplikovanou fyziku, aplikovanou chemii, moderní materiály a technologie. Obsahuje pokročilé metody studia struktury a vlastností nanomateriálů. Teoretické předměty zahrnují studium elektronové struktury, optických a magnetických vlastností a zabývají se vztahem vlastností nanomateriálů k jejich funkčnosti. Důraz je kladen na experimentální metody a laboratorní práce. Cílem studia je připravit výzkumné pracovníky nebo technology v průmyslových podnicích, popř. ve výzkumných institucích, které se zabývají vývojem, výrobou nebo aplikacemi moderních materiálů, zvláště nanomateriálů.

Předpokládá se, že část absolventů bude pokračovat v doktorských studijních programech na TUL v existujících doktorských programech: Materiálové inženýrství, Fyzikální inženýrství, Textilní inženýrství, Přírodovědné inženýrství, popř. v doktorském studiu na Fyzikálním ústavu AV ČR.

Podobný obor je zatím v Česku i střední Evropě ojedinělý. "Ostravská univerzita sice nabízí obor zaměřený na nanotechnologie, nanomateriálům se však podle našich informací zatím nikdo nevěnuje," řekl Šedlbauer. Dodal, že studium v oboru Nanomateriály bude náročné. Je založeno především na znalosti přírodních věd - matematiky, fyziky a chemie. "Nepředpokládáme, že to bude masový obor, k bakalářskému studiu chceme přijmout 40 lidí, do magisterského kolem 20," uvedl Šedlbauer.

Bližší informace o studijním programu na: http://nano.tul.cz


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: PhDr. Jaroslava Kočárková, tisková mluvčí TUV Liberec

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.