Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ SEKCE „NANOVĚDY A NANOTECHNOLOGIE“ ČSNMT V ROCE 2008
Vydáno dne 11. 02. 2009 (4325 přečtení)„NANOSEKCE“ V KOSTCE:
Nanosekce České společnosti pro nové materiály a technologie (ČSNMT), založená v roce 2002, měla k 30. 5. 2008 celkem 129 individuálních členů, z toho 26 jsou zaměstnanci firem, ostatní pracují ve výzkumných ústavech či vysokých školách. Za poslední rok se členská základna rozrostla o 5 nových členů.

Výbor nanosekce pracuje od jara 2007 v tomto složení:
Jiřina Shrbená (vedení), Miroslav Černík, Eduard Hulicius, Jitka Kubátová, Alexandr Prokop, Michael Solar, Karel Šperlink,
Členové výboru spolu komunikují operativně, schůze výboru se konají v průměru jednou za čtvrtletí.
Na jaře 2007 byly v rámci nanosekce ČSNMT vytvořeny tyto odborné sekce:
sekce živých věd – vedení Alexandr Prokop
sekce nanomateriálů – vedení Eduard Hulicius
sekce vzdělávání – vedení Jitka Kubátová
sekce standardizace – vedení Michael Solar
sekce nanoaplikací – vedení Jiřina Shrbená
sekce zodpovědného výzkumu nanotechnologií (rizika)- Miroslav Černík/Václav Bouda

PODPORA ROZVOJE NANOTECHNOLOGIÍ A NANOMATERIÁLŮ V ČR
V srpnu 2008 vydala nanosekce ČSNMT publikaci Nanotechnologie v ČR (ISBN 978-80-7329-187-7. Publikace byla vydána v české verzi v počtu 500 výtisků, v anglické verzi 200 výtisků a vydáno bylo i 400 CD-nosičů s českou a anglickou verzí.
Text knihy je dostupný on-line na této stránce.
Tým autorů: Tasilo Prnka, Jiřina Shrbená, Karel Šperlink
Spolupracovníci: Miroslav Černík, Eduard Hulicius, Jitka Kubátová, Alexandr Prokop, Michael Solar

Kniha v rozsahu 350 stran detailně mapuje hlavní subjekty veřejné a soukromé sféry, které se v ČR zabývají výše uvedenou tématikou, konkrétně 26 ústavů Akademie věd ČR, 15 vysokých škol, 37 fakult a jiných pracovišť, 9 příspěvkových organizací, 15 soukromých výzkumných ústavů, 12 velkých podniků nad 250 zaměstnanců a 57 malých a středních podniků. Potřebnost této publikace dokládá fakt, že ve srovnání s rokem 2005, kdy ČSNMT připravila publikaci Nanotechnologie v ČR 2005, se v ČR rozrostla podpora výzkumu a vývoje nanotechnologií z veřejných i soukromých prostředků a výrazně stoupl také počet v této oblasti aktivních subjektů.

Porovnání počtu v publikaci charakterizovaných subjektů v letech 2005 a 2008.

Instituce 2005 2008
Ústavy Akademie věd ČR 18 26
Vysoké školy 13 15
Fakulty a jiná pracoviště 28 37
Příspěvkové organizace 4 9
Výzkumné ústavy (soukr.) 9 15
Velké podniky (≥ 250 zam.) 6 12
Malé a střední podniky 19 57


Kniha obsahuje zvláštní kapitolu věnovanou vzdělávání a standardizaci v oblasti nanotechnologií. V příloze publikace jsou uvedené všechny programové projekty řešené v ČR v roce 2008 – AV ČR, GAČR, MŠMT a MPO.
Významný přínos publikace spočívá i v tom, že podává v ČR unikátní přehled o výši veřejných prostředků směřujících v ČR do tohoto perspektivního odvětví.
Níže jsou uvedeny dílčí závěry této analýzy týmu autorů publikace:
• Z provedené analýzy vyplývá, že na rok 2008 bylo na výzkum nanotechnologií v rámci programových projektů přiděleno celkem 793,254 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 646,491 mil. Kč, tedy 81,5 % celkové částky. Je to poměrně vysoký podíl, svědčící o tom, že mnoho projektů je zaměřeno na základní výzkum,
• Jednotliví poskytovatelé se podělili o uvedené částky následovně:
Poskytovatel Počet projektů Celkem mil. Kč Ze státního rozpočtu, mil. Kč Podíl%
AV ČR 80 392,948 347,740 88,5
GA ČR 70 65,663 65,663 100,0
MŠMT 43 164,026 142,386 86,6
MPO 36 170,617 90,702 53,0
Celkem 229 793,254 646,491 81,5


• Téměř 50 % (49,5 %) prostředků poskytuje v roce 2008 na výzkum nanotechnologií AV ČR, a to především na program „Nanotechnologie pro společnost“.
• Průměrná hodnota projektu ze všech 229 projektů je v roce 2008 3,464 mil. Kč.
• 31,3 % prostředků na výzkum nanotechnologií formou programových projektů je v roce 2008 zaměřeno na nanomateriály, 25, 1 % na nanobiotechnologie a 12,5 % na nanoelektroniku a fotoniku
• Projekty opomíjejí zdravotní, etické a sociální aspekty nanotechnologií
• Pouze v případě projektů řešených v programech MPO předpokládají řešitelé uplatnění výsledků v praxi.

ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH ODBORNÝCH KONFERENCÍCH O NANOTECHNOLOGIÍCH
• na Konferenci Materials EuroRoads 2008 v Londýně (20.-21. 5. 2008), pořadatelem akce byl Institute of Materials, Minerals and Mining (IOM3) – na akci vyslán doc. Ing. Eduard Hulicius, CSc., člen řídicího výboru nanosekce ČSNMT. Ve svém referátu, vyžádaném pořadateli konference, souhrnně představil materiálový výzkum v ČR.
• Zasedání evropské technické komise pro standardizaci v nanotechnologii CEN/TC 352 konané 26. 9. 2008 v Madridu-na zasedání vyslán Dr. Michael Solar, zodpovědný v nanosekci ČSNMT za oblast standardizace.

MEZINÁRODNÍ DIALOG O ODPOVĚDNÉM VÝZKUMU NANOTECHNOLOGIE
Aktivity v oblasti odpovědného výzkumu a vývoji nanotechnologie započaly na mezinárodní úrovni počátkem nového tisíciletí a ČSNMT se do tohoto dialogu zapojila prakticky od počátku. Nanosekce je zapojena do oficiální mezinárodní diskuse na dané téma v rámci EU. Její zástupci (profesor Václav Bouda a doc. Miroslav Černík) se účastní společných akcí- seminářů/konferencí zaměřených na koordinaci mezinárodního dialogu s cílem vytvořit společné principy bezpečného, udržitelného a odpovědného vývoje a aplikací nanotechnologií.
V roce 2008 se uskutečnila jedna schůzka. V pořadí již 7. konzultační schůzky k Mezinárodnímu dialogu o odpovědném výzkumu a vývoji nanotechnologií, kterou svolal do Bruselu Herbert von Bose, ředitel odboru Průmyslové technologie DG Research Evropské komise, se 27. 11. 2008 zúčastnil Doc. RNDr. Ing. Miroslav Černík, CSc., člen řídicího výboru nanosekce ČSNMT zodpovědný za oblast rizik spojených s výzkumem a vývojem nanotechnologií.
Předmětem jednání byla mezinárodní spolupráce v rámci programu FP7-priority č. 4 Nanotechnologie, nanomateriály a procesy, kooperace na mezinárodním poli v oblasti nanotechnologií v širším měřítku, pokračování a rozvíjení témat 3. mezinárodního setkání o bezpečném výzkumu nanotechnologií s ohledem na přípravu 4. celosvětového setkání, které se uskuteční v roce 2009 v Mexiku.

PUBLICITA:
Webové portály: - podpora webového portálu www.nanotechnologie.cz (vedeného T. Prnkou)-finanční a autorská (J. Shrbená, J. Kubátová)

HLAVNÍ ZÁMĚRY NANOSEKCE PRO ROK 2009:
• Uspořádání mezinárodní konference NANOCON 2009, 20.-22.10. 2009 v Rožnově pod Radhoštěm
• Zapojení expertů nanosekce do mezinárodního dialogu o zodpovědném výzkumu nanotechnologií probíhající nejen v rámci OECD, EU, ale také dalších organizací (FAO,WHO, UNESCO a dalších) a přenášet závěry z jednání mezi nanotechnologickou obec v ČR.
• Aktivní účast v evropském projektu MNT ERA NET II.

NAHORU

Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.