Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií
Vydáno dne 30. 06. 2009 (5185 přečtení)

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR uspořádal 14. května 2009 tiskovou konferenci, na které zástupcům médií a ostatním pozvaným hostům představil projekt Centra pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií a postup prací při jeho budování. Vznikající centrum propojí výzkumný potenciál pracovišť z oblasti základního výzkumu s pracovišti z oblasti aplikací. Po konferenci si zájemci mohli prohlédnout zrekonstruované prostory budovaného centra, které jsou výsledkem úspěšného završení první etapy projektu.


Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy k financování z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (oblast podpory 3.1 – „Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje v praxi“) v září 2008. Budování Centra, rozdělené do čtyř etap, bylo zahájeno 1. října 2008, uvedení do provozu je naplánováno na listopad 2010. Celkové způsobilé náklady činí 34 694 000 Kč.

Projekt se zaměřuje na zdokonalení inovační infrastruktury na území hlavního města Prahy, vyšší využití potenciálu pracovišť AV ČR a vysokých škol a efektivní aplikace výsledků výzkumu do praxe. Vybudováním Centra pro inovace v oblasti nanomateriálů a nanotechnologií vznikne v části šestého patra budovy ÚFCH JH nová inovační infrastruktura s potřebným špičkovým vybavením pro high-tech syntézu nových materiálů, charakterizaci struktury a vývoj nanomateriálů pro vysoce specifické funkce v katalytických, fotokatalytických a elektrodových procesech.
V první etapě rekonstrukce již byly provedeny opravy a modernizace inženýrských sítí a vzduchotechniky. V Centru se tak zrekonstruovaly prostory 11 laboratoří, sedmi vědeckých pracoven, sociální zařízení a technické zázemí (sklady chemikálií a materiálu); ve druhé etapě budou vybaveny laboratorním a kancelářským nábytkem. Vybavení přístroji (třetí a čtvrtá etapa) je koncipováno modulárně. Mimo základního laboratorního vybavení budou v Centru umístěny na sebe navazující technologické celky, sestávající z několika aparátů, které umožní přípravu materiálů pro katalýzu, elektrodové procesy a fotokatalytické procesy. Tato zařízení jsou v některých případech doplněna o základní testovací jednotky pro operativní kontrolu funkce připravovaných materiálů. Centrum ve své činnosti úzce naváže na stávající aktivity ÚFCH JH především po stránce odborné, tedy jednak ve využívání přístrojového vybavení, které již ústav vlastní, jednak po stránce technické – především ve využívání stávajících služeb ÚFCH JH. Vzniknou formální účetní oddělení těchto činností a samostatné středisko; tyto činnosti nebudou zajišťovány duplicitně. Současně bude Centrum také školicí a informační základnou pro Ph.D. studenty, pracovníky z průmyslu i širokou veřejnost.

Partnery projektu jsou vzdělávací instituce z území hlavního města Prahy – Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. – a podniky z ČR, některé z kategorie malý a střední podnik jako Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s., v Ústí nad Labem a firmy Eurosupport Manufacturing Czechia, s. r. o., a ELMARCO, s. r. o. Na využití výsledků výzkumu budou s Centrem spolupracovat například i firmy Aqua-Obnova staveb, s. r. o., Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing CR, Rodenstock CR a TECERAM. Cílovou skupinou projektu je jeho nositel a partneři garantující realizaci výzkum-vývoj-inovace s přímou vazbou akademických pracovišť, průmyslových partnerů i spolupracujících soukromých subjektů.
Pro nositele projektu se vybudování inovačního Centra projeví hlavně v oblasti aplikační a vzdělávací. V oblasti aplikační jeho činnost přímo naváže na práce základního výzkumu prováděné v ústavu a ve spolupráci s akademickými a vysokoškolskými pracovišti. Předpokládá se, že pracovníci, kteří dospěli do předrealizačního stadia, využijí jednotlivé technologické celky umístěné v Centru tak, aby ve spolupráci s partnery a dalšími organizacemi připravili testovací vzorky a zkušební materiály pro poloprovozní a provozní technologické testy jejich funkce, které jsou zásadním kritériem pro rozhodnutí o zavedení a využívání příslušné technologie. Oblast vzdělávací je velmi důležitá nejen pro udržitelnost projektu, ale i pro další odborný rozvoj ústavu. Možnost práce ve špičkovém výzkumném ústavu na projektech směřujících k využití významnými průmyslovými subjekty bude bezpochyby velmi atraktivní pro studenty ukončující magisterská studia a zejména pro studenty-doktorandy.

Projekt také umožní těsnější sepětí základního a aplikovaného výzkumu s praxí a zvýší kvalitu vzdělávání vysokoškolských a postgraduálních studentů, jakož i pracovníků z praxe. Je cenné, že se jedná o oblast high-tech technologií, které jsou velmi příznivé pro životní prostředí a ve většině případů garantují udržitelný rozvoj společnosti. A to jak přímým kladným ovlivňováním životního prostředí, tak efektivnějším využitím zpracovávaných surovin. Pro partnery projektu z průmyslu je Centrum jedinečnou příležitostí získat přímý kontakt s výsledky špičkového výzkumu včetně podpory při jeho aplikaci do praxe. Pro vzdělávací vysokoškolské instituce představuje šanci, jak významně zvýšit atraktivitu svých studijných oborů a jak zapojit své diplomanty a doktorandy do konkrétních projektů. Význačným pozitivem projektu je jeho ekonomická střízlivost a realizovatelnost s minimem identifikovatelných rizik. Pro hlavní město bude mít realizace projektu zásadní přínos ve vytvoření unikátního výzkumně inovačního centra, jež kombinuje základní, aplikovaný a předrealizační výzkum s vazbou na široké spektrum významných podnikatelských subjektů v ČR a špičková evropská pracoviště v oblasti nanomateriálů a nanotechnologií.
Aktuální informace o budování Centra inovací naleznete na www.jh-inst.cas.cz/nanocentrum

Autor: KVĚTA STEJSKALOVÁ, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Fotografie:


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Akademický bulletin

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.